Infomöte ÄFG 5_Råneå - Registrering ny krets

Report
Infomöte ÄFG 5 20130604
Haparanda
Presentation av förvaltningsgruppen
Ny älgförvaltning from 2012 (Lst)
Norrbottens förvaltningsområden
Vad har hänt i 5:an
Resultat grupparbete 201209
Viktigt i älgförvaltning
Principer ramförslag 2013-15
Jakttider 2013
ÄBIN 2012-13
Älgmärkning 2013-2015
Frågor funderingar
Förvaltningsgrupp 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Markägarföreträdare:
Marcus Jatko
Lars Jonsson
Jonas Martén
Jägarföreträdare:
Olle Andersson
Tage Karlsson
Tore Hjort
Länsstyrelsen:
Torsten Nilsson
Gerd Stuge
Ordförande
Ny älgförvaltning (Lst)
Norrbottens älgförvaltn.områden
Vad har hänt så långt i 5:an
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nominerings process hösten 2011
Förordnande av Lst 2012-01-09
Utbildning av alla förv.grupper januari 2012
Förslag till minsta areal för licens januari 2012
Möten Äfg 6: 2012-02-01
2012-03-27
2012-04-24
2012-05-23
2012-07
Exkursion
2012-09-18/19 gemensamt möte 3,4,5
2012-12-04
2013-01-10
2013-01-23/24 gemensamt möte alla grupper
2013-03-19
Info möten i alla tre kommunerna sker under maj/juni 2013
Resultat grupparbete
älgförvaltning 20120918-19
Frågeställningar
Vad har fungerat bra
Vad behöver förbättras
Utmaningar framgent
Vilka verktyg behövs
Övrigt
Vad har fungerat bra ?
•
•
•
•
•
•
•
Bra arbets/samarbetsklimat
Samsyn om relativt få Äfo`n
Utbildningen i Jokkmokk
Beslutsmässiga i grupperna
Samarbetet inom/mellan grupperna
Samarbetet med Lst,jägarorg.
Fördel med pers. som deltar i flera Äfo`n
Vad behöver förbättras ?
•
•
•
•
•
•
Förbättra extern kommunikation/info
Arvodesfrågan
Förbättrat beslutsunderlag
Hanteringsrutiner Äso-planer
Digitala kartor över Äfo,Äso,licens
Mötesrutiner
Utmaningar i framtiden
• Skapa en god förv. med diff. tilldeln.
• Balansera älgstammen på en lägre nivå med
acceptans från alla parter
• Implementera ”handlingsplan älg”
• Sänka älgskadorna till acceptabel nivå
• Slopa jaktuppehåll i hela länet
• Förenkla/förbättra hantering ovan odlingsgränsen
• Samarbetet mellan småvilt och älgjägare
• Förvaltningsplan i resp. älgförv.område
Vilka verktyg behövs ?
•
•
•
•
•
•
•
Väl fungerande älgportal
Älgsnurra accepterad av alla parter
Älgmärkning
Heltäckande foderprognoser
Älggis 2013 (korrekta digitala kartor)
Bättre älgobs (kvalite/svarsprocent)
Arealkravet licensområde uppdateras
Övrigt
• Stå för vad vi anser vara rätt i detta sammanhang
• Tagsens vara eller icke vara
• Fortsätta med gemensamma träffar liknande denna
med: äfon/jägarorg./länsstyr./skogsstyr. och kanske
även viltförv.delegationens ledamöter
• Förenkla/förtydliga info utåt med syfte att öka
engagemanget/kunskapen i älgfrågan
Att tänka på som jägare/markägare
• Söka jaktsamverkan med andra så långt
möjligt
• Rapportera avskjutning kontinuerligt
• Älgobs är mycket viktigt att utföra/rapportera
• Fördelning tjur/ko i avskjutningen
• Kalvavskjutningen
• Rätten till fälld älg
• Åldersbestämning
Ram-avskjutning Norrbotten 2012
•
• Äfo 1
•
2
•
3
•
4
•
5
•
6
• Länet
Ramtilld.
2158
2341
1401
3379
3220
4816
17315
Avskjutn. Avskjutn.%
1334
61,8
1705
72,8
924
66
2377
70,3
2041
63,1
3130
65
11502
66,4
Avskjutning Äfo 5 2012
• Tilldelning vuxna 1604 älgar
• Avskjutning ” 1207 ”
76 %
• Avskjutning kor 591 ”
49 %
• Tilldelning kalv
• Avskjutning ”
1615 älgar
834 ”
52 %
• Kalvavskjutning av
total avskjutning
Total fyllnadsgrad
41 %
63%
Råneå 2012
• Tilldelning: 1074 älgar
• Avskjutning: 786 älgar varav 462 vuxna och
324 kalvar
• Fyllnadsgrad vuxna: 87%
• Fyllnadsgrad kalv: 60%
• Totalt: 73%
• Avskjutning hondjur: 54%
• Kalv av total: 41%
Princip ramförslag 2013 Äfo 5
Ram 2012 3220 älgar
Ram 2013 2900 älgar -10%
Varav pottälgar ca 100 älgar
Tilldelas ca 2800 älgar mål + 20%
Avskjutningsmål 2150 älgar
Om 2150 älgar fälls betyder det 77%
måluppfyllelse
Att jämföra med 63% 2012
Sk ”pottälgar” krav på ansökan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alla älgar på licens skjutna o rapporterade
Ange licensnummer och namn
Ange motiv till ansökan
Ansökan 1 senast 25/9 vecka 39
Besked vecka 41
Ansökan 2 senast 18/10 vecka 42
Besked vecka 43
Ansökan till [email protected]
[email protected]
Förvaltningsplan
Nuläget älgstam:
ca 11 älgar /1000 i vinterstam
ca 27% tjur
Ca 65Kalv/100 hondjur
Avskjutning: 4,37älgar/1000ha
Skadeläget ca 10% färska skador
Måltal efter 2015 års jakt
Ca 7älgar / 1000ha
Minst 35% tjur
Minst 70kalv/100hondjur
Skadeläget skall minst halveras
Förvaltningsplan
Avskjutningsmål under planperiod:
4,5 älgar/1000ha
50%hondjur 50%kalv
Fyllnadsgrad: =>80%
Vilt och skogs mål
• Minst 7 av 10 tallstammar skall vara oskadade
vid 5m höjd
• Det skall vara möjligt att föryngra marken med
lämpligt trädslag i hela landet
• Rönn, asp, sälg och ek skall kunna bli
trädbildande i hela landet där de är naturligt
förekommande
ÄBIN 2012 och 2013
Älgmärkning Norrbotten 2013
Syfte:
• Skapa bättre faktaunderlag till
älgförvaltningsgrupperna.
• Minska betestrycket på
koncentrationsområden.
• Kartlägga älgens rörelsemönster och beteende
över året.
Älgmärkning
1.Överkalix efter Ängesån.
2.Råneå vid Norriån
3.Arvidsjaur vid Malmesjaur.
30st älgar på vardera ställe, 20 kor och 10 tjurar totalt 90st älgar.
Finansieras av LST via älgvårdsfonden, Sveaskog, SCA, Norra Skogsägarna,
Allmänningarna i Norrbotten, Statens fastighetsverk och stiftet.
Allmänheten kommer kunna följa detta då märkningen är klar och hemsidan
riggad.
Projektet pågår i minst 6år, 3 år på dessa områden sedan tar man av
halsbanden och byter områden för 3 år till.
Älgmärkning 2013-2015 (Lst)
• http://webmap.slu.se/website/moosetrack_b
d/viewer.asp
• Skjut inte märkta älgar och om ni gör det skär
inte av halsbandet,ta loss försiktigt och skicka
till Länsstyrelsen Norrbotten
Tips om inte sidan fungerar
• Sänk skärmupplösningen eller gör fönstret
mindre
• Tillåt popupfönster
Frågor/funderingar ?

similar documents