MCS i Skolan

Report
MCS
Doftöverkänslighet
Allergi
SHR
Kemikalieöverkänslighet
Överkänslighet
Astma
Sensorisk Hyperreaktivitet
Parfymallergi
Kemisk Intolerans








3,2 miljoner människor i Sverige lider av allergiska besvär, är
överkänsliga eller har astma
Av dessa har 700.000 besvär av dofter
För 300.000 av dessa är besvären så svåra att de har stora problem att
vistas i offentliga miljöer eller resa med tåg, buss eller flyg
Parfymer anges vara den främsta utlösaren av ett astmaanfall
95% av en parfym är kemikalier
Ungefär en tredjedel av kemikalierna i en parfym är kända
cancerogener
En del av kemikalierna i en parfym återfinns även i tobaksrök såsom
formaldehyd, toluen och bensen
Ftalater, ett hormonstörande ämne med misstänkt koppling till ADHD,
Autism, fosterskador, minskad fertilitet och andra allvarliga
hälsorisker används i parfymer
Hur lämpligt är det då med parfymer i våra klassrum?
Doktor Aage Hegge Hansen menar att människor som använder parfymerade
produkter förorenar luften minst lika mycket som tobaksrök
…säger
”Välj Parfymfritt.
Eftersom ämnen i parfym kan vara
allergiframkallande, påverka fertiliteten
och störa hormonerna.”



Parfymer och kemikalier skapar lager på lager i ett klassrum.
Städprodukter blandas med lukter av hygienprodukter
tvättmedels- och sköljmedelslukter, och i värsta fall emissioner
från fuktskador eller nybyggda byggnader med målarfärger,
plastmattor och limer. Man vet lite om hur olika kemikalier
samverkar med varandra. I värsta fall kan nya effekter uppstå!
Detta skapar symptom och ohälsa hos alla!
Huvudvärk, migrän, illamående, koncentrationsstörningar,
irritation, dåligt humör, dålig ork och andra beteendestörningar
kan vara vanliga symptom
Klåda eller brännande känsla i ögonen, Tinnitus ljud, Surrande ljud i öronen, Plötsligt bortfall av
hörseln, Synnedsättning, Slembildning i bihålorna, Nästäppa, Luktkänslighet, Brännande smärta
på tunga, läppar och mun, Heshet och röstförändringar, Kliande och irriterad hals
Andnöd, Hosta, Bröstsmärtor, Tungt att andas
Hjärtklappning, Oregelbunden hjärtrytm, Snabb puls
Magsmärtor, Inflammation i magens slemhinnor, Matsmältningsbesvär, Förstoppning,
Illamående, Kräkningar, Diarré
Abnorma menstruationssmärtor, Vaginal infektion, Smärta eller sveda vid urinering,
Inkontinensbesvär eller behov av att gå på toaletten ofta och plötsligt, Svårt att kissa
Muskelvärk, Muskelsvaghet, Muskelspänningar, Smärta i leder, Hudirritation, Klåda
Värmevallningar, Frossa, Polydipsi (intag av stora mängder vätska), Håravfall
Förändring i storlek av lymfkörtlar
Överdriven svettning, Hudutslag, Brännande känsla på huden, Eksem, Hudrodnad, Fläckvis
håravfall
Huvudvärk, Domningar, Kramper, Förlust av muskelfunktion, Yrsel, Svimningskänslor, Svaghet,
Triggerpunkter, Darrningar, Skakningar
Extrem trötthet, Dåsighet, Känslosamhet och Irritabilitet, Hyperaktivitet, Sömnsvårighet,
Kognitiv nedsättning, Förvirring, Koncentrationssvårigheter, Inlärningssvårigheter, Depression,
Ångest eller Oro, Anhedoni (Oförmåga att känna lust och tillfredsställelse), Humörsvängningar,
Gråtattacker
Symptom kan uppstå direkt eller efter ett par timmar och vara i flera dagar efter exponering!


















Parfym
Hårstylingprodukter
Deodorant
Tvål
Schampo / Balsam
Lotion
Tvätt- och Sköljmedel
Städprodukter
Trycksvärta från nya böcker eller kopierade blad
Papper med klorin
Pysselmaterial
Elektriska apparater med t ex flamskyddsmedel i, t ex datorer, kopiatorer,
skrivare, mm
Stearinljus
Matos
Mögel
Blommor och Växter
Avgaser
Rök från t ex grill
Använd ”checklistan” för att ta reda på vad som orsakar symptom för just din elev!
1. Avlägsna eleven från det som utlöst reaktion
2. Tvätta eventuellt bort det som utlöst reaktion
3. Kontakta föräldrarna
4. Ge eleven frisk luft och andrum
5. Håll eleven trygg och fråga om det är något han / hon behöver
6. Ta reda på vad som hänt och vidta åtgärder så att det inte händer
igen. Fyll i ”Rapport”.
7. Ha tålamod med eleven då han / hon är kognitivt nedsatt
8. Observera. Balans och koordination kan vara påverkat.






Barn med kemikalieöverkänslighet/MCS/SHR är ofta
infektionskänsliga (behöver inte vara så)
Infektioner kan vara mer segdragna
Under tiden man är infektiös och under en period efter
infektionen tenderar man att vara mycket mer känslig för
utlösande faktorer. Det som har fungerat innan kanske inte
gör det under denna period. Alternativt får man kraftigare
reaktioner.
Infektionen tenderar att förvärras av exponering
Allt detta sammantaget så är det viktigt att eleven får vara
hemma och vila ut infektionen ordentligt
Även då eleven ”bara” är trött, påverkad, har huvudvärk
eller andra symptom av t ex kemikalier/parfymer är det
viktigt att eleven får vara hemma och återhämta sig vid
behov, även om detta innebär en högre frånvaro. Risken är
annars att tillståndet förvärras! Hålls en god inomhusmiljö
på skolan torde detta inte vara något problem.
I FN:s standardregler anges bland annat att staterna
skall införa ett handlingsprogram som gör den
fysiska miljön tillgänglig oavsett vilka eller hur stora
funktionsnedsättningar människor har. Staterna skall
undanröja hinder mot tillgänglighet.
Luftvägsirriterande dofter kan vara ett hinder för
astmatiker/allergiker på grund av svårighet att vistas
i miljöer där det doftar eller med människor som
använder parfymerade produkter.
Riksdagen har antagit en nationell plan som säger att
Sverige ska vara tillgängligt för alla år 2010. Det
innebär att alla arbetsplatser och offentliga miljöer
ska vara tillgängliga.










Parfymförbud
Informera elever och besökare av skolan
Var extra noggrann med parfympolicyn i omklädningsrummen.
Idrott är ett obligatoriskt ämne och omklädningsrummen måste
vara tillgängliga för alla.
Inred giftfritt! En bra indikation kan vara olika miljömärkningar.
Detta är dock ingen garanti för att det fungerar för en känslig
person då många kemikalier är tillåtna.
Ha rutiner för vädring. Ställ upp fönster varje rast.
Städa kemikaliefritt
Använd inte handsprit! Tvål och vatten är ändå mer effektivt.
Städa regelbundet, luftföroreningar samlas i damm
Städa när det är elevfritt
”Bränn” böcker i ugn för att bli av med kemikalierna i
trycksvärtan vid behov











Ha löpande kontroller av byggnader så att inte fuktskador uppstått, åtgärda
eventuella brister och avlägsna allt skadat material. OBS – Fuktfritt är inte lika
med mögelfritt!
Ha löpande kontroller samt service av ventilation
Vid renovering eller nybyggnation, välj säkra byggmaterial (formaldehyd,
färger, lim och plastmattor t ex)
Ha årliga seminarier eller möten med skolhälsan och personal om allergier
och överkänslighet. Ha även samtal med eleverna på skolan för ökad
förståelse.
Barn som trots åtgärder ändå reagerar på inomhusmiljön måste erbjudas
alternativa lokaler
Lyssna på eleven. Ett ömsesidigt förtroende är avgörande för elevens
möjligheter att få må bra. Ofta har dessutom unga och barn själva bra idéer
och kreativa lösningar på eventuella problem! Backa upp och stötta eleven i
samtal med andra elever/föräldrar.
Använd luftrenare i de klassrum där känsliga barn går
Framförhållning. Allting som går utanför det normala schemat kräver troligtvis
förberedelser.
Tillämpa Allergiombud
Ha en rutin för vikarier
Ha checklistan för känsliga elever i klassrummet med foto så att alla har
tillgång till informationen
”Det är som att jag är allergisk mot andra människor…”
Noah 6 år

Alla former av handikapp innebär utanförskap

Dolt handikapp innebär dålig förståelse från omgivningen



Barn som måste kräva av andra att de skall anpassa sig känner att de är
en belastning
Många barn vill inte vara till besvär. Inte alla vågar säga till eller
berätta om sin sjukdom eller sina symptom. Det kan vara svårt att be om
hjälp. Det kan också vara svårt för ett barn att förstå vad det är som gör
dem sjuka.
Hög sjukfrånvaro påverkar inlärningen. Även en elev som är närvarande
kan ha svårt att tillgodogöra sig utbildningen pga symptom.
Barn kan inte alltid föra sin egen talan!
MCS Sverige

similar documents