Document

Report
Trong toán học trước khi giải
một bài toán việc đầu tiên
chúng ta cần phải làm gì?
Xác định bài toán.
Xác định những gì?
Xác định giả thiết và kết luận.
Giả thiết, kết luận ở Toán học
tương ứng như thế nào đối với
Tin học?
Input, output
Bài hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem
muốn giải bài toán trên máy tính cần phải
làm gì?
Việc giải bài toán trên máy tính cũng tương tự
như giải bài toán ngoài thực tế, nó phải được
tiến hành qua một số bước xác định.
Cụ thể: Việc giải bài toán trên máy tính được
tiến hành qua các bước sau:

Bước 1: Xác định bài toán;

Bước 2: Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán;

Bước 3: Viết chương trình;

Bước 4: Hiệu chỉnh;

Bước 5: Viết tài liệu.
1. Xác định bài toán
Xác định Input, output và mối quan hệ giữa chúng.
Ví dụ:
Xác định Input, output bài toán tìm giá trị lớn nhất
của 2 số a, b bất kỳ.
Input: 2 số a, b bất kỳ;
Output: Max(a, b).
Câu hỏi:
Sau khi đã xác định được giả thiết và kết luận
thì công việc tiếp theo là gì?
Đáp án: Tìm cách giải của bài toán.
2. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán
a. Lựa chọn thuật toán:
Đây là bước quan trọng nhất để giải một bài toán. Khi
lựa chọn thuật toán cần dựa vào tiêu chuẩn: Thời gian
thực hiện nhanh, ít tốn bộ nhớ, ...
b. Diễn tả thuật toán
Có hai cách diễn tả thuật toán:
1. Liệt kê;
2. Sơ đồ khối.
Ví dụ: Ý tưởng của bài toán tìm max 2 số a,b:
Ý tưởng 1:
Ý tưởng 2:
So sánh a và b.
Ban đầu max được gán bằng
a. Sau đó so sánh max với b.
Nếu b>max thì max là b, nếu
không max là a.
Nếu a>b thì max là a,
ngược lại max là b.
Phương pháp liệt kê

Bước 1: Nhập a, b bất kỳ

Bước 2: Nếu a>b thì max a, Kết thúc

Bước 3: Nếu b>a thì max  b, kết
3. Viết chương trình
Lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ
lập trình cụ thể để diễn tả đúng thuật toán.
Khi chọn ngôn ngữ lập trình nào thì phải tuân theo
các quy định ngữ pháp của ngôn ngữ đó.
Ví dụ:
Minh hoạ cụ thể viết chương trình giải bài toán
trên bằng ngôn ngữ Pascal.
3. Viết chương trình
Lựa chọn cách tổ chức dữ liệu và sử dụng ngôn ngữ
lập trình cụ thể để diễn tả đúng thuật toán.
Khi chọn ngôn ngữ lập trình nào thì phải tuân theo
các quy định ngữ pháp của ngôn ngữ đó.
Ví dụ:
Minh hoạ cụ thể viết chương trình giải bài toán
trên bằng ngôn ngữ Pascal.
4. Hiệu chỉnh
Phát hiện sai sót và chỉnh sửa thông qua các test.
Ví dụ:
Lấy một số bộ test để thử
5.Viết tài liệu
Mô tả chương trình và hướng dẫn sử dụng
Các bước trên có thể được lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến
khi tin rằng chương trình đã làm việc đúng đắn và hiệu quả.

similar documents