******* HanDa C70

Report
ประวัติ
HanDa C70
Honda C70 เป็ นรถจักรยานยนต์ที่ทาง Honda ได้เริ่ มการผลิตขึ้น
ในปี 1967 เป็ นรถจักรยานยนต์ที่ได้ชื่อว่าเป็ นรถที่ประสิ ทธิภาพที่ดี คุม้ ค่า
และยังเป็ นรถขายดียอดนิยมในญี่ปุ่น ผูใ้ ช้ที่ได้ลองขับขี่ส่วนใหญ่จะ
หลงไหลกับ Honda C70 ไปโดยทันที รุ่ นHonda C70 เป็ นรถที่
ได้รับการพัฒนาต่อมาจาก Honda C50 Super Cub จึงไม่น่า
แปลกใจที่หน้าตามันจะละหม้ายคล้ายกับรถรุ่ นพี่ของมัน
หลังจากพัฒนาอย่างต่อเนื่องของทางHonda นั้น Honda C70 ได้
พัฒนาในเรื่ องของกาลังรถให้มีสมถะนะเพิ่มมากขึ้น โดยได้ทาการเพิ่ม
เครื่ องยนต์ที่มีความจุสูงถึง 72cc ลงไปในC70 และด้วยแรงม้ามากถึง
6.30แรงม้า ผูข้ บั ขี่มนั สามารถที่จะขับขี่ไปบนท้องถนนที่แออัด ไปได้อยาก
สะดวกและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
ต่อมาในปี 1970 ทางHonda Japan ได้เพิ่มการลงทุน
โดยออกจัดจาหน่ายส่ งขายไปยังนอกประเทศญี่ปุ่น และในปี
1972 อังกฤษก็เต็มไปด้วย Honda C70 รถจักรยานยนต์
คันนี้ยงั เป็ นยอมรับกันในผูข้ บั ขี่รถจักรยานต์ในทุกๆเพศทุก
วัยจากทัว่ โลก ตามหลังรถรุ่ นพี่ Honda C50 ได้อย่างไร้
ข้อกังขา
การพัฒนาที่โดดเด่นที่สร้างความแตกต่าง
ระหว่าง C50 กับ C70 นั้นคือการที่นาเอาระบบคลัทซ์
อัตโนมัติ สามสปี ดเข้ามาใช้ในC70 ทาให้ทุกๆการขับขี่มนั
ง่ายและสะดวกมากยิง่ ขึ้น แม้ในที่การจราจรติดขัด
ระบบความปลอดภัยของC70 ฮอนด้า
ใส่ ใส่ ดรัมเบรคเข้ามาในวงล้อ17นิ้ว
พร้อมกับพัฒนาด้ามมือจับเบรคของรถ
ให้มีความมัน่ คงมากยิง่ ขึ้น เพือ่ ให้ผทู ้ ี่ซ้ื อ
ไปขับขี่เกิดความพึงพอใจที่สุด
กว่าทศวรรษที่ผา่ นมา วิศวกรฮอนด้าได้
ปรับปรุ ง C70 อย่างต่อเนื่องแต่คงไว้ซ่ ึ งรู ปลักษณ์ภายนอก
ต่อมาได้เพิ่ม ชุดสี ต่างๆของC70 เพื่อเอาใจผูช้ ื่นชอบ
รถจักรยานยนต์และนักสะสม
ต่อมาในปี 1982 ฮอนด้าได้เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดา้ น
รถจักรยานยนต์ครั้งใหญ่อีก โดยการเปลี่ยนระบบไฟ 6V ไป
เป็ น 12V พร้อมกับนาเอาการระบบ CDI เข้ามาใช้ใน
เครื่ องยนต์ ประสิ ทธิภาพที่ดีของเครื่ องยนต์ การประหยัด
น้ ามันที่ดีข้ ึน
ในส่ วนของบริ การหลังการขาย สมัยนั้น Honda ยังได้
รับคาขอบคุณจากผูข้ บั ขี่อยูต่ ลอดเวลา ว่ามีการจัดการบริ การ
หลังการขายที่ดี
ในประเทศอังกฤษ Honda C70 ยังเป็ นรถจักรยานยนต์
ที่ ผูข้ บั ขี่พดู เป็ นเสี ยงเดียวกันว่า เป็ นรถที่ประหยัดน้ ามัน มี
กาลังของเครื่ องยนต์ 4จังหวะที่ดีและเสี ยงไม่ดงั มาก การ
ซ่อมบารุ งหรื อเปลี่ยนอะไหล่ สามารถทาได้ง่ายด้วยตนเอง
ซึ่ งนี้หละเป็ นจุดกาเนิดของC70 ของแท้
Honda C70 รถมอเตอร์ไซด์ในไทย
Honda C70 รถมอเตอร์ ไซด์ ในตำนำนของโลก
Honda C70 นับเป็ นมอเตอร์ไซด์ในตานานของฮอนด้า
ขายมาแล้วทัว่ โลกเกิน 10 ล้านคันแน่นอน เป็ นรถสี่ จงั หวะที่
ทาให้ฮอนด้ามีชื่อเสี ยงในธุรกิจในวงการนี้ ไม่มีบนั ทึกว่า
เมืองไทยขายแล้วกี่คนั แต่สาหรับท่านที่เล่นมอร์ไซด์ตอ้ ง
อยากมีไว้ในครอบครองแน่นอน แหล่งที่พบมากคือทาง
ภาคเหนือ เพราะเข้ากับรสนิยมการใช้
1.เพราะบารุ งรักษาต่า
2. ประหยัดน้ ามัน
3.ไม่ตอ้ งเติมน้ ามัน 2T ควันไม่ขาว
4.หัวเทียนไม่บอดบ่อย
5. ขี่เรื่ อยๆมาเรี ยงๆเหมาะกับแม่บา้ นขับไปจ่ายตลาด หรื อข้าราชการ
6. ปี นป่ ายเนิน หรื อที่ชนั ได้ดี
จะ มีขอ้ ด้อยคือ ไม่ถูกใจวัยรุ่ นสมัยก่อน เรื่ องการขี่ซิ่ง ส่ วนมากจะนิยมสอง
จังหวะพวก ยามาฮ่า ซูซูกิ คาวา บิดได้ทนั ใจกว่า บ้านผมอยูล่ พบุรีสมัยก่อน
ขี่แต่สองจังหวะ ที่นิยมก็พวก ยามาฮ่า ซูซูกิ คาวา ส่ วนฮอนด้ามีไม่ถึง 10%
เรี ยกว่าไม่ทนั ใจโก๋ สมัยก่อน ส่ วนทางเหนือฮอนด้ากลับได้รับความนิยม
มากกว่า 2 จังหวะ 3 ยีห่ อ้ ดังกล่าว
Honda C70 ปัจจุบนั หาได้ยากสภาพ
ดีๆ เพราะชาวมอร์ไซด์ต่างเสาะแสวงหา กัน
ให้ขวักเหมือนตามหาสาวงาม ถ้าโชดดีก็
ได้มาครอบครอง
แต่ยากแล้วค ราคาก็หลักหมื่นขึ้นไป
สาหรับรายงานหรื อการสไลด์งานครั้งนี้ ก็ขอจบการนาเสนอ
เพียงแค่น้ ีคะ ถ้าหากผิดพลาดหรื อบกพร่ อง ณ จุด ใด ขอ
อภัย ณ ที่น้ ี ด้วย
จัดทาโดย
เด็กหญิง อารี รัตน์ กันฉิ่ ง

similar documents