LepiąováMatematika prezentácia

Report
Slávni matematici
a
matematické súťaže
Michaela Lepišová, Tercia
Gymnázium M. M. Hodžu
Slávni matematici
Pytagoras
•
Životopis: Bol starogrécky filozof,
•
nábožensko-morálny reformátor,
matematik, astronóm, akustik. Pytagoras
pochádzal z ostrova Samos. Založil
vlastnú školu, ktorá bola zároveň aj
náboženským spolkom. Precestoval Egypt
aj Perziu a zoznámil sa s náboženstvom
tamojších národov i s výsledkami ich
vedeckého skúmania a pozorovania.
Pytagorova veta: Pytagorova veta je
základná teoréma geometrie. Popisuje
vzťah, ktorý platí medzi dĺžkami strán
pravouhlého trojuholníka v rovine.
Slovne sa veta dá formulovať takto:
obsah štvorca zostrojeného nad preponou
(najdlhšou stranou) pravouhlého trojuholníka
je rovný súčtu obsahov štvorcov
zostrojených nad jeho odvesnami.
Bernard Bolzano
•
Životopis: Narodil sa v Prahe. Zaujímal sa
o matematiku a filozofiu. Napriek
obrovskému záujmu o matematiku a filozofiu
sa rozhodol pre štúdium teológie. Stal sa
kňazom a prijal miesto univerzitného učiteľa
náboženstva. V tom istom roku získal aj titul
doktora filozofie. Bernard Bolzano ako
sekretár podieľal aj na prácach pre
Kráľovskú českú spoločnosť náuk, kde
bohato prispieval svojimi prednáškami.
•
Diela: Zaoberal sa problémom
rovnobežiek a tiež sa venoval spresňovaniu
základov matematickej analýzy. Jeho dielo
Paradoxien des Unendlichen, ktoré vyšlo
v roku 1851 v Lipsku a ovplyvnilo tvorcu
teórie množín Georga Cantora.
Johannes Kepler
•
Životopis: Bol nemecký astronóm, fyzik,
optik a matematik, objaviteľ troch
základných zákonov pohybu nebeských
telies. Narodil vo Weil der Stadt na
juhovýchode Nemecka. Zaujal pozíciu
kráľovského matematika v Prahe. Po celý
svoj život bol Kepler veľmi silne nábožensky
založený. Vo svojich dielach sa často
odvoláva na Boha.
•
Keplerove zákony:
1. Planéty obiehajú okolo Slnka po eliptickej
dráhe, pričom Slnko je v jednom z ich
spoločných ohnísk.
2. Sprievodič spájajúci Slnko s planétou
opíše za rovnaký čas rovnako veľkú plochu.
3. Pomer druhých mocnín obežných dôb
ľubovoľných dvoch planét sa rovná pomeru
tretích mocnín hlavných polosí ich obežných
dráh.
Galileo Galilei
•
Životopis: Bol taliansky filozof, fyzik,
astronóm a matematik obdobia
renesancie, jeden zo zakladateľov
súčasnej experimentálno-teoretickej
prírodovedy. Narodil sa v Pise. V kláštornej
škole študoval medicínu. Zaujímala ho
matematika a začal ju študovať.
V poslednom roku opustil štúdium medicíny
a začal sa naplno venovať matematike,
astronómii a fyzike. Skonštruoval
ďalekohľad na vrchu zvonice sv. Marka.
•
Princíp relativity: Princíp relativity zaviedol
do modernej fyziky Galileo Galilei. Prekonal
starý absolutistický pohľad Aristotela a
zastával názor, že pohyb, alebo minimálne
rovnomerný priamočiary pohyb, má
zmysel iba relatívne k niečomu inému.
Matematické súťaže pre žiakov
•
Matematická olympiáda: Matematická
olympiáda je určená žiakom
základných škôl, osemročných gymnázií
a žiakom stredných škôl. Organizuje sa
v 5 kolách: domácom, školskom,
okresnom, krajskom a celoštátnom. Žiaci,
ktorí dosiahnu na CK MO najlepšie výsledky,
reprezentujú SR na Medzinárodnej
matematickej olympiáde a Stredoeurópskej
matematickej olympiáde.
•
Taktik: Taktik je medzinárodný seminár,
ktorý patrí už niekoľko rokov medzi
najobľúbenejšie matematické semináre,
ktorý riešia ročne tisícky žiakov.
Samozrejmosťou sú ceny pre všetkých
súťažiacich a diplom úspešného riešiteľa.
Najnovšou súťažou je aj Taktik Výzva, ktorá
sa rieši na počítačoch.
•
Matematický klokan: Matematický klokan
je medzinárodná matematická súťaž pre
žiakov základných a stredných škôl
a osemročných gymnázií. Podľa toho, do
akého ročníka chodíš, patríš do jednej z 12
samostatných vekových kategórií. Dostaneš
test, v ktorom bude 24 úloh alebo 18 úloh,
ak chodíš ešte iba na prvý stupeň. Budeš
mať na ne 60 minút. Pri každej úlohe
nájdeš päť odpovedí, pričom štyri z nich
budú nesprávne.
Ďakujem za pozornosť!

similar documents