ldo-(likestillings–og-diskrimineringsombudet)

Report
Individuell klageordning – Likestillings- og
diskrimineringsombudets erfaringer
seniorrådgiver Margrethe Søbstad
Klagerett på ulike grunnlag
• 1. jan 1979 – Kjønn
• 1. jan 2006 – Etnisitet, religion, nedsatt
funksjonsevne, seksuell orientering,
alder
• 1. jan 2014 – Kjønnsidentitet og
kjønnsuttrykk
Disposisjon
• Betydning av klageordning generelt
• Ombudets erfaring – eksempler
• Barns klageadgang til ombudet
Hvorfor er klageordning viktig?
• Gir MR-vernet reell betydning for den
enkelte - legitimitet
• Individuelle forhold blir vurdert
• Utvikler det generelle vernet
• Tilsynsorganenes problemforståelse
Eksempler fra ombudet
• Frivillige ordninger mellom klager og
innklaget
• Omlegging av rutiner og praksis
• Sak 11/1853 – BPA: verge som arbeidsgiver
• Sak 12/273 - HC-plasser i parkeringshus
• Oslo politidistrikt – info til siktede
• Sak 11/1717 – Håndball, deltakelse i
nasjonale serier og cuper
• Sak 11/2470 – Ansettelse: politiattest
Har barn klagerett til LDO?
• Ombudsloven § 3 fjerde ledd: «Enhver
kan bringe en sak inn for ombudet»
• Nemndas vedtak i sak 22/2012: Klage
avvist - verge er nødvendig
• Hva hvis vergen ikke samtykker?
• Ombudets syn
Kontaktinformasjon
• Likestillings- og
diskrimineringsombudet
• Mariboes gate 13
www.Ldo.no
[email protected]
Tlf. 23 15 73 00

similar documents