Siri Tønnesen - Vi tar eldrebølgen

Report
”Vitareldrebølgen” , Harstad 2010
Siri Tønnessen
Off.godkj.sykepleier, Kandidat i sykepleievitenskap
Stipendiat, SME, UiO
Høgskolelektor, Høgskolen i Harstad
Oversikt
 ”Idealet” – et utgangspunkt
 Om undersøkelsen
 Hensikt, spørsmål, utvalg, funn
 ”Virkeligheten” – en oppsummering
2
”Idealet” i hjemmesykepleien
 Dekke pasientens behov for pleie- og omsorgstjenester


Grunnleggende sykepleie
Pasientrettigheter i lover og forskrifter
 Ivareta verdier;



verdighet, respekt, pasientens selvbestemmelse
rettferdig fordeling
Forsvarlig ressursbruk, effektiv, nytte
 Tjenesten skal:



Tilby Individuelle tjenester som dekker grunnleggende behov
Være brukerstyrt
Holde budsjettet
3
Dette har pasienten rettskrav på …
 Oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til







tjenestetilbudet
Selvstendighet og styring av eget liv
Fysiologiske behov som tilstrekkelig næring, variert og
helsefremmende kosthold og rimelig valgfrihet i forhold til
mat
Sosiale behov som mulighet for samvær, sosial kontakt og
unødig sengeopphold
Mulighet for ro og skjermet privatliv
Få ivaretatt personlig hygiene og naturlige funksjoner
(toalett)
Mulighet til selv å ivareta egenomsorg
En verdig livsavslutning i trygge og rolige omgivelser
4
Pasientenes rettskrav
 Nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling,





rehabilitering, pleie og omsorg tilpasset den enkeltes
tilstand
Nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene
Tilbud tilrettelagt for personer med demens og andre
som selv har vanskelig for å formulere sine behov
Tilpasset hjelp ved måltider og nok tid og ro til å spise
Tilpasset hjelp ved av- og påkledning
Tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter

Forskrift om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene, 2003
5
Hva skjer når ressursene er
begrenset?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
6
Undersøkelsen
Studiens hensikt:
Kunnskap om det rasjonale som ligger til grunn for
sykepleiernes prioriteringsbeslutninger i
hjemmesykepleien og
pasientenes erfaring med konsekvensene av
sykepleiernes prioriteringsbeslutninger i
hjemmesykepleien
7
Kvalitative Dybdeintervjuer
 Intervjuet 17 sykepleiere og 9 pasienter
 Dybdeintervju;
- fokusert samtale
- ett spesielt tema
- Rettet mot den andres hverdag og opplevelse
 Hensiktsmessig utvalg
8
Spørsmål til sykepleierne
 Prioriteringssituasjoner
 Hvilke pasientbehov prioriteres/nedprioriteres
 Hvilke pasienter prioriteres / prioriteres ikke
 Hvordan begrunnes prioriteringsvalgene, verdier og
normer
9
Pasientundersøkelsen
Hensikt:
Hvordan opplever pasientene tjenestene
i forhold til omfang og kvalitet?
Fokus på samsvaret mellom pasientenes beskrivelse av
eget behov for tjenester, innvilgede tjenester i
enkeltvedtaket og den faktiske ytelsen av tjenester i
pasientenes hjem.
Pasientenes opplevelse av møtet med tjenesteyterne i
eget hjem.
10
Utvalg
9 pasienter:
 4 pasienter i bydel i storby
 3 pasienter i liten by
 2 pasienter på lite tettsted
 Hvordan fikk jeg tak i disse?
 Informert samtykke
11
Pasientene
 52 – 91 år;
 Mellom 50-65 år: 4 pasienter
 Over 80 år: 5 pasienter
 Behov for hjelp;
 Tre ganger i uken: 1 pasient
 Daglig 2-4 ganger: 4 pasienter
 Til alle funksjoner , opp til 6 ganger i døgnet: 4 pas.
 Hjelp utenom:
 Betalt hjelp ; 2 pasienter
 Familie: Daglig; 3 pas., Ukentlig;5 pas., Månedlig ; 1
pasient
 Brukerstyrt personlig assistent (BPA): 2 pasienter
12
Spørsmål i til pasientene
 Hvorfor og hvordan fikk du hjelp første gang?
 Hvilke tjenester får du nå?
 belyse vedtak.
 Hvordan opplever du ditt behov for tjenester nå?
 beskrive eget behov.




Er det samsvar med det du får?
Er det andre tjenester du skulle ønske du fikk hjelp til?
Bruker du private til å hjelpe deg?
Hvordan opplever du at tjenestene blir gitt til deg når de er
hos deg?
 beskrive samsvar
13
Utgangspunkt for hjelp fra
hjemmesykepleien
 Over 80 år: 5 pasienter
”akutt” syke, slag, diabetes
 Under 65: 4 pasienter
Syk/funksjonshemmet over lang tid
To fra de var barn
14
Hvilke tjenester får pasientene?
 Daglig stell
 Stå opp – legge seg
 Personlig hygiene
 Hjelp til toalettbesøk
 Mat, matombringing
 Medisiner, blodprøver, sårstell, kateterisering
15
Hva sier pasientene?
Pasientene sier:
 Tjenestene dekker i og for seg behovene. Det er greit.
 Sykepleierne gjør så godt de kan innenfor vanskelige
rammer
Pasientene beskriver:
 Ikke alltid samsvar mellom vedtak, behov og tjenester
 Tjenesten dekker ikke behovene
 Verdier trues
16
Forhold mellom
vedtak, behov og tjenester
Ressursknapphet fører til:
1. Organiseringen styrer tjenestetilbudet
2. Redusert tid
17
Organiseringen styrer tilbudet
”Jeg må tilpasse meg”
- Tilfredsstillelsen av behovene må tilpasses
hjemmesykepleiens premisser
2. Individuelle hensyn er vanskelig i situasjonen
3. Redusert sykepleiefaglig omsorg
1.
18
Jeg må tilpasse meg
Alle pasientene legger opp dagen sin etter
sykepleiernes tidsskjema og behovene styres og
tilfredsstilles etter når sykepleierne kan komme:
19
”Nei, men det må jeg planlegge i forhold til når det
passer dem. Når jeg vet at de kommer kl.16.00, så går
jeg på do i god tid sånn at jeg vet at jeg har tid. Jeg
venter ikke til de har kommet. For hvis jeg skulle ha
ventet, så vil de stå der og trippe liksom, skynd deg,
skynd deg”.
20
Jeg må tilpasse meg
 Å være avhengig av hjelp innebærer
 venting
 uforutsigbarhet
 Å utsette og undertrykke behov:
 behov som ikke blir møtt medfører uverdige situasjoner
eks: Vente i to timer på hjelp,
Ligge med avføring i senga
 Smertefullt å vente
21
Uverdig å vente
”Jeg ligger på gulvet, sa jeg.
Hvordan skal vi gjøre det? Jeg er langt unna og det er
mange som trenger hjelp, sa de.
Jeg når tak i dyna, river den ned og får den over meg.
Jeg lå der i to timer…”
22
Smertefullt å vente
”Når du sitter i 14 timer og ligger i 10 timer, så er det
klart at du blir mør i baken av å sitte. Det er rett og
slett vondt og plagsomt av og til. Da sitter jeg og håper.
Ja, jeg håper at de kommer snart. Nå greier jeg snart
ikke mere”
23
Jeg må tilpasse meg
 Alle pasientene understreker at hjemmesykepleien må
si ifra om de blir forsinket.
 Pasientene vil vite hva de har å forholde seg til.
 De som er relativt selvhjulpne beskriver ikke
ventetiden som plagsom.
 Alle har forståelse for sykepleiernes stramme
arbeidsdager.
 Alle har omsorg for andre pasienter når de aksepterer
at akutte og alvorlige situasjoner må ha forrang.
24
Individuelle hensyn vanskelig
Enkeltvedtakene ”binder” sykepleierne situasjonen:
Hva de ser – og ser etter
Hva de gjør
25
”Ja, for egentlig så skal det være sånn har jeg oppdaget.
For hver arbeidsoperasjon som en pleier gjør hos en
bruker, så skal det være et vedtak på hver lille
operasjon. Så jeg har opplevd å høre det når jeg har
spurt om de kunne være så snill å rense
barbermaskinen min? Nei, det står ikke i vedtaket”.
26
Individuelle hensyn vanskelig
Andre beskriver at sykepleierne kan gjøre ekstra:
”Hun viser meg hvis jeg plages med noe,
oppvaskmaskinen eller mobilen eller. Hun har
bestandig tid. Så bruker hun, hvis jeg er flat i
bakhodet, akkurat sånn sykehjemssveis, så tar hun
vann i det, føner og ordner det”
27
Redusert sykepleiefaglig omsorg
 Tjenesteyterne har lavere faglig kompetanse nå enn
før:
 Færre sykepleiefaglige ansatte
 Hjemmehjelpere tar over sykepleieoppgaver
 Pasientene erfarer forskjell i væremåte og hva de ansatte
kan gjøre
28
Redusert sykepleiefaglig
kompetanse
”Ja, på hele måten. Måten du blir behandlet liksom. En
sykepleier er mer var, vet du. Jeg vet ikke hvordan jeg
skal forklare det. Hun tar mer forsiktig på deg liksom”.
29
Redusert sykepleiefaglig
kompetanse
 Økt antall hjelpere på grunn av omorganisering og
geografisk sammenslåing:
 Mangel på kontinuitet
 Slitsomt å forholde seg til nye hele tiden
 Går ut over omsorgen i situasjonen
 Redusert sykepleiefaglig oppfølging får noen ganger
alvorlige konsekvenser
30
Redusert sykepleiefaglig omsorg
”I begynnelsen var tjenestene veldig bra. Det var en
sånn liten gruppe med folk som kom og stelte såret.
De fulgte med hvordan det utviklet seg.
Så omorganiserte de og det ble kanskje en 20-25
mennesker som kom og gikk.
Altså, de har prosedyrer for hva som skal stelles og hva
som skal smøres på og bandasjer.
Så de tok av, klæsjet på og gikk igjen, ikke sant.
Så det ble ikke noe kontinuitet i det hele tatt”.
31
Ressursknapphet
medfører redusert tid
 Alle pasientene beskriver knapphet på tid
 Pleierne arbeider under tidspress og har det travelt.
 Dette påvirker samhandlingen og tilstedeværelse i
situasjonen
 Fornøyde pasienter og tilfredsstillende tjenester
 Manglende nærvær, krenkelse og skyld
32
Fornøyde pasienter
og tilfredsstillende tjenester
 Sykepleierne kommer, tar seg tid til å gjøre det som er
forventet, og går.
 Kan be om ekstra tjenester, men ser pasienten at
sykepleieren har det travelt venter de til neste gang.
 Beskriver at mangelen på nærvær handler om andre
ting enn tid:
33
”Hvis jeg ikke tenker at de er så veldig nærværende, så
er det ikke fordi at det er for å komme seg fort av gårde.
Men det er kanskje fordi at de tenker på andre ting
eller kanskje ikke er så interessert i jobben bestandig
heller. Sånn er det jo i de fleste yrker. Men de fleste
synes jeg er helt ok altså. Men ikke noe sånn stress
med dem. Synes ikke det”.
34
Godt når relasjonen er begrenset og med litt avstand:
”Så når det skal være sånn forskjellige mennesker så
synes jeg det er greit at det er en helt sånn begrenset
relasjon. Det er greit nok det altså. Vi skravler sånn
hyggelig og sånn, så det er ikke det. Men da synes jeg
at vi gjør det fra dit, og så ikke mer”.
35
Noen er tålmodige og takknemlige:
”Veldig takknemlig, og det tror jeg at de skjønner. De
skjønner det veldig godt for jeg får jo gjengjeldt da”.
”Du vet jeg er av den typen som alltid har vært stille. Så
er det enkelte som kan fare opp av ting hvis de ikke er
her til ei bestemt tid. Sånn er ikke jeg”.
36
Fornøyde pasienter
og tilfredsstillende tjenester
 Mest kvinnene i utvalget
 Har behjelpelige pårørende som bidrar
 Ikke behov for hjemmesykepleie ut over oppdraget i
enkeltvedtaket
 Psykososiale behov ivaretas av familie og venner
 Blitt hjelpetrengende som voksne
 Synd på pasienter som er alene og avhengig av
hjemmesykepleien. Sykepleieren har ikke tid til å
ivareta psykososiale behov.
37
Manglende nærvær, krenkelse
og skyld
 To menn, under 65 år
 Sterkt funksjonshemmet fra barndommen
 Avhengig av hjelp til alle funksjoner
 Liten familie og nettverk som kan bidra
 Lav selvfølelse
 Beskriver skyld
 Beskriver krenkelser:
38
Tidspress og nærvær
”Hvis jeg prater til dem som er avslappet, så klarer de å
prate samtidig som de jobber effektivt og smiler
samtidig. Alle de tre tinga der. Men de som er stressa.
Hvis jeg begynner å prate, så stopper det opp. Da
stopper de med å jobbe”.
39
Å ikke bli sett
”Det kan også ha med mennesketypen. Noen kan gå
fort. Det avslører noen med en gang. Det er hvem som
er flink til å møte blikket. For når det er vondt, så
blikket det avslører mennesker veldig. Og når ikke de
møter blikket og prater og ikke ser, så mange ganger så
prater vi om to forskjellige ting. Liksom som et spill”.
40
Skyld
”Det å hele tiden oppleve at det hadde vært bedre hvis
du ikke hadde hatt meg. En får skyldfølelse skjønner
du. At det er jeg som er årsaken til at de har det travelt.
 Men det er jo ikke …
Nei, men det er så lettvint å si for det at kroppsspråket
dems forteller noe annet, selv om det ikke er ment
sånn. Du må huske på at til mindre selvhjulpen en er,
til lavere selvbildet får du. De to tinga henger mye i
hop”.
41
Avhengig og sårbar
”Jeg merker at hvis været er sånn at jeg ikke kommer ut
eller av en eller annen grunn blir sittende inne. Da får
du en helt annen følelse. Du får en slags knytning til
helsepersonellet. Ved at de er de eneste. Det må de
som planlegger ta hensyn til. Jeg er ikke den som er
verst utsatt, men jeg kjenner følelsen (blir rørt og
gråter litt) ”.
42
”Virkeligheten” – en
oppsummering
 Omsorg på andres premisser
 Organisering ut fra kostnadseffektivitet
 Overordnede vedtak bestemmer:



tidspunkt for ivaretakelse av pasientens behov
Omfanget av hjelpen
Kvaliteten på tjenesten
 Redusert handlingsromm for pasientene
 Redusert mulighet for individuell omsorg
 Intimitetsgrenser overskrides
 Verdier som respekt og selvbestemmelse krenkes
43
”Virkeligheten” – en
oppsummering
 De mest sårbare opplever krenkelsen sterkest
 Brudd på sentrale verdier og etiske prinsipper
 Psykososiale behov dekkes ikke
 De mest sårbare mest utsatt når ressursene er begrenset;
Der pasientens avhengighet øker, blir pasienten mer
sårbar og den andres væremåte får større betydning
 Faglig forsvarlig?
44
”Virkeligheten” – en
oppsummering
 Gap mellom rettigheter og tjenester som ytes.
 Verdier trues av organisatoriske begrensninger og
tidsknapphet pga ressursmangel.
 Illustrerer hva som skjer når juridiske vedtak og
økonomisk rasjonell tenkning skal styre menneskelige
relasjoner. Ideal som ikke passer på den virkeligheten
vi alle lever i.
 Krever eksplisitte tiltak økonomisk, juridisk,
ideologisk og organisatorisk skal pasientenes behov for
tjenester imøtekommes.
45
Løsninger…
 Politikere
 Nødvendig med ideologisk endring der hensynet til
pasienten og grunnleggende verdier får
forvaltningsmessige konsekvenser.
 Nedtoning av økonomisk rasjonell verdistyring
 Bygge hjemmesykepleie på omsorgsverdier og
sykepleiefaglige vurderinger
 Tilføre ressurser, eller redusere rettigheter
 Valget er deres, men det krever vilje og mot!
46
Løsninger …
 Forvaltningen:
 Tenke nytt om organisering
 Frigjøre sykepleiere fra stramt budsjettansvar
 Faste tjenesteytere til faste tider
 Nytenkning om turnus
 Ytre rammer må frigjøre mulighetene for faglig
ansvarlighet, ikke begrense
47
Løsninger …
 Sykepleiere
 Trenger økt kunnskap og bevissthet om verdier, etikk og
pasientrettigheter.
 Ansvar for å melde om uforsvarlige tjenester!
 Funnene adresserer både den enkelte sykepleier, ledere,
utdanningen og fagforeningen.
 Ta mot til dere
 Ta omsorgen tilbake.
48
Løsninger…
 Pasienter og pårørende
 Rettighetene er deres, bruk dem!
 Vær tydelig!
 Pasientenes rettigheter går foran kommunens økonomi.
Resultat av Fusa dommen fra 1987.
49
Takk for oppmerksomheten
- og Lykke til!
ref:
Tønnessen, Førde og Nortvedt (2009):
Pasientenes beskrivelser av hjemmesykepleien når ressursene er
begrenset Omsorg på andres premisser,
Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, 1 (5)
50

similar documents