PPTX - Lemvig Kommune

Report
Handicap & Psykiatri
Målgrupper:
Personer med (betydelig) og (varig) nedsat
psykisk og fysisk funktionsevne og særlige
sociale problemer
• Psykisk sygdom/diagnoser
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Psykose
Skizofreni (1 %)
Personlighedsforstyrrelser (paranoia, boderline, psykopati) (1,5 %)
Depression (15%/2-3%)
Angst (14%/7%)
Bipolar affektiv sindslidelse (mani + depression) (1%)
OCD (tvangshandlinger og –tanker) (1,5%)
Spiseforstyrrelser (1% af piger/kvinder)
Udviklingsforstyrrelse (autisme)
ADHD (opmærksomhedsforstyrrelse) (5%)
• Udviklingshæmning
– Dårlig begavelse på grund af blandt andet kromosomfejlsbetingede
tilstande.
– Medfødte misdannelser.
• Fysisk sygdom
– Hjerneskager
– Legemsskader generelt
• Sociale problemer
–
–
–
–
Omsorgssvigt
Dårlig stimulation
Misbrug
Vold
• Dobbeltdiagnoser
– Kombination af lidelser inden for flere kategorier
Indsatser/ Kommunens
forpligtelser
Overordnede begreber der indgår i kommunens
lovgivningsbetingede forpligtelser over for
borgere inden for målgrupperne
•
•
•
•
•
•
•
•
Omsorg
Støtte
Hjælp generelt
Hjælpe til optræning
Hjælp til udvikling af færdigheder
Pleje
Overvågning
Kompetenceudvikling af personlige og sociale
færdigheder
Konkrete indsatser
Botilbud:
Længerevarende/varig ophold:
Borgere med ingen eller meget begrænset
udviklingspotentiale
• Lemvig Kommune
–
–
–
–
–
–
–
–
Kær-Huset
Labyrinten
Bofællesskabet Vangevej
Bofællesskabet Skolevej
Bofællesskabet Søvejen
Bofællesskabet Aspen
Bofællesskabet Bakkebo
Øst – i samarbejde med Ældre & Sundhed
Midlertidig ophold:
Borgere med et moderat til udpræget udviklingspotentiale
• Lemvig Kommune:
–
–
–
–
–
–
–
Borgerskolen
Ungekollegiet (blandt andet STU elever)
Bofællesskabet Vangevej
Bofællesskabet Skolevej
Bofællesskabet Søvejen
Bofællesskabet Aspen
Bofællesskabet Bakkebo
Bostøtte/Hjemmevejledning
Botræning med borgere med moderate eller gode
udviklingsmuligheder
• Lemvig Kommune
– Flyvefærdig i tilknytning til Kær-Huset
– Socialpsykiatriens udvidede bostøtte
– Borgere med ophold i eget hjem
Borgerstyret personlig
assistance (BPA)
Ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning m.v. i eget
hjem. Borgeren er selv arbejdsleder/arbejdsgiver. Som oftest
personaledækning 24 timer/døgnet.
Dagtilbud
Beskyttet beskæftigelse til personer, der ikke kan opnå
beskæftigelse på normale vilkår og aktivitets- og
samværstilbud til personer med henblik på opretholdelse af
livsvilkårene.
• Lemvig Kommune
– Dagsværket
– Rom Skole
– Claudis Have
Undervisningstilbud
Særligt tilrettelagt undervisningsforløb (STU) til unge med
særlige behov og som ikke formår at gennemføre en anden
ungdomsuddannelse
• Lemvig Kommune
– Rom skole
Ledsagerordning
Til personer som på grund af nedsat funktionsevne ikke er i
stand til at færdes alene.
Økonomiske ydelser
Dækning af nødvendige merudgifter som følge af nedsat
funktionsevne – fx medicin, transport, beklædning.
Nøgletal
• Sagsantal
– 370 personsager i Handicap & Psykiatri
• Budget
– 100 mio. kr.
– Lemvig Kommunes egne tilbud: 52 mio. kr.
– Tilkøb af pladser til Lemvig borgere uden for
kommunen: 48 mio. kr.

similar documents