File

Report
Waar het die tyd heen gegaan?
Groot genade!
Talking to Pagan Kids About
Christianity & Jesus
2014
Besondere aandag aan kinders
Op God se manier!
Samuel na huis van Issai
7Maar Hy sê vir Samuel: “Moenie na sy voorkoms
of sy buitengewone lengte kyk nie, want Ek het
hom nie gekies nie. Die Here kyk nie na dieselfde
dinge as die mens nie. Die mens kyk na die
uiterlike (=hart), maar die Here na die innerlike.”
(1 Sa 16:7).
Waar julle skat, is daar sal julle hart ook
wees.” (Lk 12: 34)
Wat sal dit ’n mens help as hy die hele wêreld as wins
verkry maar sy lewe verloor, of wat sal ’n mens gee in
ruil vir sy lewe. (Mt 16:26).
“Hier is die boodskap van die Here aan Serubbabel:
Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my
Gees, sê die Here die Almagtige. (Sag 4:6).
Want met U loop ek ’n bende storm, en met
my God spring ek oor ’n muur. (Ps 18:30 &
2 Sam 22: 30).
1) Dit begin by jouself!
5Daarom
moet jy die Here jou God liefhê met
hart en siel, met al jou krag. 6“Hierdie gebooie
wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes
bly. Jy moet... (Dt 6: 5 – 6).
Daders van die Woord!
En Agríppa sê vir Paulus: Jy beweeg my byna om
’n Christen te word. (1933). (Hd 26:28).
Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem
hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en
saam met hom maaltyd hou, en hy met My. (Op 3:20).
Saggies, soos met Petrus (Jh 21)
Skielik en hard soos met Paulus (Hd 3)
2) Die Gees gebruik die Woord
Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde
om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry,
verkeerdhede reg te stel en ’n regte lewenswyse te kweek,
sodat die man wat in diens van God staan, volkome
voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. (2 Ti
3:16-17).
Bybel is God se
standaard
(onderrrig in
waarheid)
3) Grootste nood = sonde
Wees my genadig, o God,
in u troue liefde,
wis my oortredings uit
in u groot barmhartigheid!
Was my skoon van my skuld,
reinig my van my sonde!
Ja, my oortredings ken ek
en van my sonde bly ek altyd bewus.
6Teen U alleen het ek gesondig,
ek het gedoen wat verkeerd is in u oë.
U uitspraak is dus reg
en u oordeel regverdig. (Ps 51:3-6).
Lei hulle na herstel in Jesus Christus
Doop
Katkisasie
Jeugbyeenkomste
impliseer nie outomatiese
verhouding met Here nie!
4) Nie net bely, maar ook gedrag!
Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde,
vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid,
goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en
selfbeheersing. (Gal 5:22-23).
Kinders wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam,
want dit is wat die wet van God vereis. “Eer jou vader en
jou moeder” is ’n baie belangrike gebod. En daar is nog ’n
belofte by: sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag
lewe op die aarde.”
En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle
opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en
vermaning soos die Here dit wil. (Ef 6:1-4).
5) Julle huwelikslewe - rein!
Sal twee saamloop
as hulle dit nie afgespreek het nie?
(Am 3:3)
Neem ‘n besluit… Kry hulp… Doen
nodige!
Die Here kyk nie na dieselfde dinge as die mens
nie. Die mens kyk na die uiterlike, maar die Here
na die innerlike.” (1 Sa 16:7).

similar documents