Prezentace Tomáše Čočka, ředitele Státního fondu dopravní

Report
Plány pro rok 2015
Legislativní změny
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel SFDI
OPD 2007 - 2013
• Z alokace OPD I (cca 142 mld. Kč*) zbývá
proplatit:
– Celkem cca 46 mld. Kč
• Železnice…….28 mld. Kč (rozp. 2014 – 6,6 mld. )
• Silnice ……….17 mld. Kč (rozp. 2014 – 8,6 mld.)
(v rozpočtu SFDI plně rozděleno na projekty s různou
rizikovostí x problém připravenost projektů, soutěžní ceny
a řízení na ÚOHS)
*alokace nezahrnuje dotaci na metro a technickou pomoc
Kritické body dočerpání OPD
ŘSD
- zrychlení přípravy staveb,
– Další projekty – ICT, bezpečnostní prvky,
– Urychlení zahájení objemově největších projektů:
• D1 0137 Přerov – Lipník předpoklad čerpání ve 2015 celkem 2,1 mld. Kč,
• R49 4901 Hulín – Fryšták předpoklad čerpání ve 2015 celkem 2 mld. Kč,
• D1 modernizace předpoklad čerpání ve 2015 celkem 1,4 mld. Kč.
SŽDC
– velké množství projektů a s nimi spojené riziko odvolání při výběrových
řízeních
• probíhá tendr u 39 projektů v celkové hodnotě 10,6 mld. Kč,
• příprava na vyhlášení tendru do 31.10.2014 u 16 projektů v celkové hodnotě
5,3 mld. Kč,
• příprava dalších 75 méně či více rizikových projektů v celkové hodnotě 29,3 mld. Kč,
Nové programové období
OPD II
Prioritní osa (PO)
PO1 - Infrastruktura pro železniční a další
udržitelnou dopravu
PO 2 - Silniční infrastruktura na síti TEN-T
PO 3 - Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T
Specifický cíl (SC)
1.1
Zlepšení
infrastruktury
pro
vyšší
konkurenceschopnost a větší využití železniční
dopravy
1.2
Zlepšení
infrastruktury
pro
vyšší
konkurenceschopnost a větší využití vnitrozemské
vodní dopravy v hlavní síti TEN-T
1.3 - Vytvoření podmínek pro větší využití
multimodální dopravy
1.4 - Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání
veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické
trakci
1.5 - Zlepšení řízení dopravního provozu a
zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve
městech
1.6 - Vytvoření podmínek pro širší využití železniční
a vodní dopravy prostřednictvím modernizace
dopravního parku
2.1 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení
bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy
prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace
dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně
rozvoje systémů ITS
2.2 - Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na
alternativní pohon na silniční síti
3.1 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení
bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy
na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy
a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a
silnic I. třídy mimo síť TEN-T
4
Podíl celkového
příspěvku EU pro OPD
dle fondu
Navrhovaná
alokace v EUR
(předložená EK
k vyjednávání)
EFRR
FS
0%
52,2 %
2 449 507 639
0%
27,1 %
1 273 508 115
19,2 %
0%
902 317 139
Nové programové období
CEF
• Nástroj pro propojení Evropy - Connecting Europe Facility
• Alokace tzv. kohezního CEF (2014-2016) pro ČR činí 1,1 mld. EUR
(90 % na projekty železniční infrastruktury a 10% na projekty vodní
dopravy), předpokládaná výše spolufinancování bude činit
336 mil. EUR.
• Tento nástroj bude mít částečně odlišná pravidla oproti podpoře
prostřednictvím kohezní politiky, tj. OP Doprava.
• V letech 2014 - 2016 budou existovat, tzv. národní obálky a po
roce 2016 bude u nevyčerpaných částek docházet k mezinárodní
soutěži o prostředky.
• Tzv. národní obálky by měly být realizovány v rámci tří výzev
vyhlašovaných Evropskou komisí v letech 2014, 2015 a 2016.
5
Výdaje dle objemově nejvýznamnějších příjemců
v mil. Kč
2015
Příjemce
Národní
OPD
Ostatní
fondy EU
EU14+
Celkem
Schválený Schválený
rozpočet rozpočet
2014
2013
Celkem
Celkem
ŘSD
29 453
12 570
4 575
11
46 609
38 912
36 562
SŽDC
19 843
23 898
196
0
43 937
29 672
26 117
526
310
1 022
1
1 859
668
608
1 458
113
376
0
1 947
1 840
1 209
51 280
36 891
6 169
12
94 352
71 092
64 496
ŘVC
Ostatní
příjemci
Výdaje
celkem
6
Legislativní úpravy – změna zákona o SFDI
• Reakce na potřeby infrastruktury –
financování:
– multimodální dopravy
– mechanizace pro opravy a údržbu
– investic do speciálních drah (metro, tramvaje,
trolejbusy)
– komunikací křížících koridory a D+R
– širší možnosti financování bezpečnosti
– oprav a údržby vodních cest
Legislativní úpravy – výkupy, zvz
• Rozběh výkupů – metodika k výkupům
pozemků – navýšení cen (16-8 násobek)
• Změna ZVZ – princip předvídatelnosti –
náležité péče, započítávání odpočtů, 15%
limit pro odůvodňování,
Legislativní úpravy – ztížení
EIA
- Doklad o verifikaci před UR a SP
- žaloby spolků – povinnost 250
legalizovaných podpisů
- rychlejší přezkum soudem – lhůta 90 dní
- opakování procesu EIA v případě změn v
projektu
Státní fond dopravní
Děkuji
infrastruktury
za pozornost
2. Dopravní fórum, 18.09. 2007
Gustáv Slamečka
ředitel SFDI
[email protected]; www.sfdi.cz

similar documents