Prezentace MŠMT - Rada vysokých škol

Report
NÁVRH ZMĚN ZÁSAD A PRAVIDEL
FINANCOVÁNÍ VVŠ
NA ROK 2013
(ukazatel K)
Jednání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu veřejných vysokých škol
MŠMT, Praha, 10. 10. 2012
Témata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Návrh rozpočtu na rok 2013
Východiska pro změny metodiky financování VVŠ
Návrh změn pro rok 2013
Specifické úpravy pro umělecké vysoké školy
Demografický vývoj
Koeficienty ekonomické náročnosti (KEN)
Harmonogram dalších prací
Různé
2
1.a Návrh rozpočtu na rok 2013
• rozpočet VŠ 2013 = 21 803 802 tis. Kč
– výdaje bez EDS/SMVS = 19 808 772 tis. Kč
– výdaje na EDS/SMVS = 1 995 030 tis. Kč
– snížení celkového počtu studentů (cca - 5%), snížení počtu
studentů v 1. ročníku (cca -10%)
– zvýšení průměrného normativu (cca + 8%)
• srovnání s rozpočtem 2012
– před vázáním: růst o 132 mil. Kč (0,61%)
– po vázání: růst o 700 mil. Kč (3,32%)
• z toho 500 mil. Kč do běžného rozpočtu VŠ (ukazatel K)
• z toho 200 mil. Kč do rozpočtu EDS/SMVS
3
1.b Priority rozpočtu 2013
• růst rozpočtu VŠ promítnout do institucionálních
prostředků, ukazatele K --- změna podílu A : K na 77,5 : 22,5
• zachovat ukazatel A na stabilní úrovni v porovnání s rokem
2012
• zapojit nový způsob financování uměleckých vysokých škol
• posílit institucionální rozvojové plány (na úkor projektů FRVŠ a
centralizovaných rozvojových programů)
4
Rozpočtované prostředky VŠ, VaV (v tis. Kč)
40,000,000
35,000,000
30,000,000
25,000,000
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
0
VaV (bez EU)
VŠ
Počet studentů VVŠ (*100)
5
2. Východiska pro změnu metodiky
• neprovádět zásadní změny v metodice výpočtu
ukazatele K, následně rozpočtu VVŠ
– nové indikátory nejsou navrhovány
– zásadnější změny budou spojeny až s realizací reformy
vysokého školství
• návaznost na dohodu k výpočtu ukazatele A (duben
2012)
– váhy ukazatelů mezinárodní mobility
– nový způsob financování uměleckých VŠ (dále 4U) - projednán
a schválen obecný princip
6
3.a Návrh změn: ukazatel K
• úprava definice ukazatele zaměstnanosti
– standardizovaná míra nezaměstnanosti,
– vyřazení vlivu absolventů nepokračujících do 2 let v dalším
studiu)
• změna vah jednotlivých ukazatelů
– snížení váhy RIV
– zvýšení váhy RUV
– úprava ukazatelů „cizinci“, „samoplátci“, „vyslaní“, „přijatí“
• zvýšení rozpočtu o 500 mil. Kč promítnout do ukazatele K,
ukazatel A zachovat konstantní
– zvýšit poměr A : K ze současných 80:20 na 77,5:22,5
7
Váhy jednotlivých ukazatelů kvality a výkonu (K)
Celkem
Započítané body RIV (absolutně)
Započítané body RUV
Účelové neinvestiční prostředky na výzkum
Vlastní příjmy
Vážený počet profesorů a docentů
Zaměstnanost absolventů
Cizinci v příslušném typu studijního programu
„Samoplátci“ v příslušném typu studijního programu
Vyslaní v rámci mobilitních programů
Přijatí v rámci mobilitních programů
2012
100 %
29,3 %
1,7 %
5,0 %
3,0 %
2,0 %
32,0 %
2,0 %
3,0 %
11,0 %
11,0 %
2013
100 %
26,0 %
2,0 %
5,0 %
3,0 %
2,0 %
32,0 %
5,0 %
5,0 %
10,0 %
10,08%
Srovnání finančních prostředků vydaných
na jednu jednotku ukazatele kvality a výkonu (K)
Kvalitativní a výkonové ukazatele
vysokých škol
%
Počet
jednotek
Typ jednotky
Kč na jednotku
Započítané body RIV (absolutně)
26,0% 934 868
304 843
bod za rok
3 067
Započítané body RUV
2,0%
71 913
86 351
bod za rok
833
Účelové neinvestiční prostředky na
výzkum
5,0%
179 782
4 539 175
1000 Kč
40
Vlastní příjmy
3,0%
107 869
4 514 237
1000 Kč
24
Vážený počet profesorů a docentů
2,0%
71 913
10 096
1 akademik
7 123
Zaměstnanost absolventů
32,0% 1 150 607 51 327
1 zaměstnaný
absolvent
22 417
Cizinci
5,0%
179 782
27 580
1 cizinec
6 519
„Samoplátci“
5,0%
179 782
3 706
1 samoplátce
48 511
Vyslaní v rámci mobilitních programů
10,0% 359 565
43 336
1 měsíc mobility
8 297
Přijatí v rámci mobilitních programů
10,0% 359 565
45 488
1 měsíc mobility
7 905
100%
v tis. Kč
3 595 646
9
3.b Návrh změn: ukazatel F
• ukazatel F bude dělený na systémovou podporu
vysokých škol (U3V, SSP, RUV, apod.) a ostatní podporu
nově formou standardizované žádosti (formulář žádosti,
stanovené termíny, hodnocení skupinou odborníků)
• univerzita třetího věku (U3V)
– rozšíření koeficientu typu výuky - výuka uskutečňována
virtuální formou, výuka v exteriérech
– úprava koeficientu velikosti studijní skupiny
• studium studentů se specifickými potřebami (SSP)
– změna související s evidencí studentů se specifickými
potřebami a jejich handicapů – nebude využívaný SIMS
10
4. Financování uměleckých VŠ
• pro 4U fixní podíl na rozpočtu VŠ --- 3,5%
• dohodnuté počty pro rok 2013 budou stabilní i pro příští léta,
nebude se započítávat vliv demografie ani VKM
• pokud budou počty jednotlivých uměleckých vysokých škol
v rozmezí +/- 10% od dohodnutých počtů, podíly na rozpočtu
uměleckých škol se nebudou měnit
11
5. Vliv demografického vývoje na počet
studentů VŠ
• pokles počtu studentů bude kopírovat demografický pokles
• podíl poprvé zapsaných do terciárního vzdělávání bude MŠMT
udržovat kolem cca 2/3 z odpovídající populace (pokud možno,
podíl nebude dále snižován, aby pokles studentů neohrozil stabilitu
a vytíženost kapacit VŠ)
• prioritou následujících let bude podpora diverzifikace VŠ
především cestou snížení současného podílu absolventů
bakalářů pokračujících v navazujících magisterských
programech k hranici 50% ( ke všem VŠ přistupovat bez výjimek)
• návaznost na reformu vysokého školství
12
Průměrný počet osob v ročníkuThousands
Vývoj populačních ročníků
Česká republika 2000-2020
1000
900
800
700
600
15–19 let
20–24 let
500
25–29 let
30–34 let
35–39 let
400
2000
2005
2010
2015
2020
13
Celkový počet zapsaných studií na VVŠ
Česká republika, 2003-2020
400,000
Celkový počet zapsaných studií
B+M+N+P na VVŠ
350,000
300,000
250,000
Zdroj: Databáze SIMS a SVP PedF UK
14
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
200,000
Kvantitativní vývoj terciárního vzdělávání
Česká republika, 2000-2020
100,000
90,000
80,000
70,000
2/3 odpovídající populace
ČR
60,000
Poprvé zapsaní studenti na
VŠ+VOŠ
50,000
Nově zapsaná studia B+M
na VVŠ (B1+M1)
Zdroj: Databáze SIMS a SVP PedF UK
15
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
40,000
B
M
2016
2017
400
N
P
350
300
250
200
150
100
50
2019
Zdroj: Databáze SIMS a SVP PedF UK
16
2020
2018
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
0
2003
Thousands
Celkový počet zapsaných studií na VVŠ
Česká republika, 2003-2020
6. Koeficienty ekonomické náročnosti
• návrh koeficientů ekonomické náročnosti nově vzniklým
studijním programům
• návrh na změnu koeficientu ekonomické náročnosti
studijních programů Ošetřovatelství a Porodní asistence
17
7. Harmonogram
• text pravidel financování VVŠ v čisté verzi (listopad 2012)
• prognóza počtu studentů na vysokých školách do roku
2020 (listopad 2012)
• návrh metodiky výpočtu limitů na rok 2014 (listopad
2012)
• projednání rozpočtu 2013 (prosinec 2012)
Příští konání Reprezentativní komise pro rozpis rozpočtu
VVŠ: 2. pol. prosince 2012
18
8. Různé
• v návaznosti na změnu zákona č. 218/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech (§ 18a) --- povinnost MŠMT
předkládat veškerou dokumentaci související s žádostmi
o dotaci  především jde o projekty FRVŠ a rozvojové
programy (netýká se příspěvku)
19
Děkuji za pozornost
20

similar documents