Geannoteerde Agenda

Report
Toekomst-agenda Snelfietsroutes
werken aan de schaalsprong en een breed draagvlak voor regionale netwerken van snelle fietsroutes
Mobiliteit & duurzaamheid, 19 maart 2013
Programma
14.00-14.05 uur
Welkom door Job van den Berg (RHDHV), facilitator van het programma
14.05-14.10 uur
Video ’Schaalsprong snelfietsroutes’
14.10-14.15 uur
Toelichting op het proces ‘toekomstagenda snelfietsroutes’ door Wim Bot en
Willem Goedhart, namens Fiets filevrij.
14.15-15.00 uur
Initiatief bedrijfsleven:Thomas van Dijk (beleidsmedewerker HRM van MN, een van
de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van Nederland) vertelt
over het succes van het mobiliteitsbeleid, en daarin geïntegreerde fietsbeleid, van
zijn bedrijf.
Aansluitend discussie en reflectie daarop van Job van den Berg, mede vanuit de
geformuleerde doelstellingen in de ‘Whitepaper Fietsstimulering woonwerkverkeer door werkgevers’.
15.00-15.15 uur
Initiatief maatschappelijke organisaties: Green Deal Fiets. Wim Bot (Fietsersbond)
vertelt over dit initiatief van ANWB, Natuur & Milieu, BOVAG en Fietsersbond
15.15-15.40 uur
Burgerinitiatief: Janine Hogendoorn (Woon-werkfiets) vertelt over haar initiatief in
Amsterdam-IJburg
15.40-15.55 uur
Pauze
15.55 -17.00 uur
‘Ronde tafel discussie’, o.a. aan de hand van een aantal stellingen
17.00 uur
Afsluiting en borrel
o
Freerk Veldkamp
(Fietsinspiratietool)
o
Jeroen Visser
(FNV)
o
Martien Das
(Agentschap NL)
o
Ruben van den Hamsvoort
(Mobiliteitsmakelaar ‘Bereikbare Vallei’)
o
Albert Mulder
(RDW)
o
Ruud de Groot
(De Verkeersonderneming)
o
Astrid Homan
(Mobiliteitsmakelaar Haaglanden)
o
Paul Pilgram
(Ministerie I&M)
o
Job van den Berg
(RHDHV)
o
Vivienne Tersteeg
(Agentschap.nl)
o
Yolanda Wagter
( Natuur & Milieu)
o
Kees Maat
(TU Delft)
o
Thomas van Dijk
(MN)
o
Janine Hogendoorn
(Woon-werk fiets)
o
Wim Bot
(Fietsersbond, Fiets filevrij)
o
Willem Goedhart
(Decisio, Fiets filevrij)
Snelfietsroutes in Nederland
Gerealiseerd
In uitvoering/voorbereiding
Studie
Toekomstagenda snelfietsroutes
Schaalsprong regionale netwerken snelle fietsroutes
Bijeenkomsten rondom 5 clusters





Beleid & Beheer
Kennis & infrastructuur
Economie, innovatie & lifestyle
Mobiliteit & duurzaamheid
Politiek & Bestuur
13 dec.
15 jan.
5 maart
19 maart
voorjaar
Proces
Communicatie
Lifestyle
Mobiliteit
IPO
(SKVV)
Partners:
ANWB,BOVAG,RAI,N&M,FB
Milieu
voorbereiden
Bestuurlijke Ronde Tafel:
Organiseren!
Kaart & Ambitie
opstellen
met 4 koplopers
(PZH,PBN,BRU, KAN)
Financiering:
uitwerken
met Beter Benutten
CROW onderzoek:
‘criteria snelfietsroutes’
Gezamenlijke Ronde Tafel:
‘Mobiliteit & Duurzaamheid’
Stimuleren!
Ministerie
College
Rijksadviseurs
Bedrijven
Economie
1. Een fietssnelweg gaat vooral
over 'snel'; alle andere aspecten
zijn hieraan ondergeschikt.
2. De beleving van de fietser
is essentieel voor het succes/
het gebruik van een
snelfietsroute.
3. Als de overheid investeert
in snelle fietsverbindingen en
fietsparkeervoorzieningen, zal
zich dat dubbel en dwars
terugbetalen in
maatschappelijke baten.
4. Voor het verhogen van het
gebruik van de fiets zijn
marketing & communicatie
belangrijker dan infrastructuur.
5. In Nederland is de fiets nu
(en in de toekomst) meer
‘Daily Urban System’ dan
‘Lifestyle’. (De fiets is te
gewoon om bijzonder te zijn,
meer een goedkoop en
makkelijk transportmiddel dan
een lifestyle object)
6. Overheid,
zorgverzekeraars en
bedrijven doen te weinig met
de potentiële
gezondheidsbaten van
fietsen.
7. Snelfietsroutes worden
vooral door oudere
werknemers gebruikt. Jongere
groepen werknemers voelen
zich niet aangesproken.
8. Werkgevers en
werknemers (organisaties)
halen te weinig uit de
mogelijkheden van de fiets in
het woon-werkverkeer

similar documents