Presentatie Politieke discussie door Peter Smit (U10)

Report
Peter Smit, juni 2013



Gemeentelijke herindelingen
Dorp, stad, provincie
Gemeentelijke samenwerking




Ruimtenood (Leidsche Rijn, Rijenburg)
Nieuwe opgaven (decentralisaties?)
Gebrekkige bestuurskracht
Afwenden minder gewenste fusie (Maarssen)






Professionals tevreden over resultaten en
mild over het proces
Dienstverlening objectief verbeterd
Hogere kosten per burger
Burger ervaart grotere afstand tot het bestuur
Opkomstpercentages lager
Er is nog nooit een fusie teruggedraaid
1920
1940
1960
1980
2000
Ontwikkeling 1920 - 2000
1920
1940
1960
1980
2000
Ontwikkeling 1920 - 2000
1920
1940
1960
1980
2000
Ontwikkeling 1920 - 2000
1920
1940
1960
1980
2000
Ontwikkeling 1920 - 2000
1920
1940
1960
1980
2000








De kleinste (2% van de U10 populatie)
De witste (11,5 % allochtonen)
Laagste % ww uitkeringen (3%
beroepsbevolking) en niet-werkende
werkzoekenden (2,7%)
Laagste % lagere inkomens (12,3%)
Laagste bindingspercentage (46%)
Lage kantorenleegstand (7,9%)
Hoogste % koopwoningen (78%)
Hoogste OZB tarief







Sociaal domein
Veiligheid
Bestuur
Fysiek
Economie
Inkoop / bedrijfsvoering
Archivering en Welstand






UWV Werkgebied
Regionale Sociale Dienst
Sociale werkvoorziening
Passend onderwijs
Meldpunt voortijdige schoolverlaters
Jeugdzorg v.a. 2015 ?






Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)
RUD zware ongevallen : FUN
Recreatieschap Heuvelrug/ Vallei /Kromme
Rijn
Afvalverwijdering Utrecht
Stuurgroep Kromme Rijn / Lekzone
UVVB, BOT



BRU / U10
Economic Board Utrecht
PRES


Goed lokaal bestuur weet de voordelen van
de grote schaal te combineren met de
betrokkenheid van de kleine schaal.
Behoud van de kleinschaligheid kost de
Bunnikse burger teveel aan OZB

similar documents