Financiën en governance

Report
FONDS VOLKSHUI
Regiobijeenkomst
Raad van Commissarissen
in de corporatiesector 2010
“Financiën en Governance”
Inleiding door de heer drs. J. van der Moolen
Directeur Centraal Fonds Volkshuisvesting
2010
FONDS VOLKSHUI
Mutatie aantal woongelegenheden, 2004-2008
Aantal woongelegenheden
Nieuwbouw
Aankoop (van buiten de sector)
Verkoop aan eigenaar bewoners
Verkoop aan beleggers en
overigen
Sloop
Productie koopwoningen
2004
2006
2008
2.420.200 2.408.600 2.403.100
Totalen 20042008
18.800
4.000
15.100
24.700
7.900
15.800
28.000
4.800
13.400
118.500
31.800
75.100
700
1.300
800
4.200
13.500
16.600
16.000
75.900
6.300
7.900
8.500
38.400
2010
FONDS VOLKSHUI
Voorgenomen nieuwbouw van
woongelegenheden voor eigen verhuur (incl.
aankoop van eigen verbindingen) 2008-2013
70.000
60.000
50.000
40.000
Prognoses 2008-2012
30.000
Prognoses 2009-2013
20.000
10.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2010
FONDS VOLKSHUI
Voorgenomen nieuwbouw van
koopwoongelegenheden 2008-2013
30.000
25.000
20.000
15.000
Prognoses 2008-2012
Prognoses 2009-2013
10.000
5.000
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2010
FONDS VOLKSHUI
Verder stijgende bedrijfslasten 2004-2008
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
Variabele lasten
Bruto bedrijfslasten
Netto bedrijfslasten
15.0%
Inflatie
10.0%
5.0%
0.0%
2004
2005
2006
2007
2008
2010
FONDS VOLKSHUI
Ontwikkeling volkshuisvestelijk vermogen
2007-2017 als percentage van het
balanstotaal
2010
FONDS VOLKSHUI
De vier draaiknoppen
 Investeren
: hoogte van onrendabele toppen
beïnvloeden vermogen en
financiering
 Verkopen
: corporatie, potentiële koper en bank
 Huren
: netto huurquote doelgroep 27%
totale woonquote doelgroep 43%
 Bedrijfslasten
: tot nu toe gebrekkig kosteninzicht
op gebied van
vastgoedmanagement
2010
FONDS VOLKSHUI
Onzekerheid en vertraging
 Uitkomst staatssteun discussie dwingt tot kijken naar niet
marktconform gedrag
 Het duiden van de doelgroep: terug naar kerntaken door minder
richten op inkomens > € 33.000,- of continueren huidig gedrag:
laag rendement en hoge kosten?
 Rapport CPB en advies SER-Commissie
 Ambtelijke werkgroep heroverwegingen: voor huursector
varianten van huurstijging, heffingen, effecten
(des)investeringen, Vpb, huurtoeslag
 Advies VROMRaad 2010: belang van investeringen door
corporaties in tijden van crisis niet onderschatten naar meer
differentiatie in huursector
 Spanningsveld tussen kasboek overheid, belang sterke
corporatiesector om te investeren en functioneren woningmarkt
2010
FONDS VOLKSHUI
Governancestructuur
1993
Bbsh
2001
Concept Woonwet
2004/2005
- Commissie Sas
- Commissie De Boer
- Advies Koster
2006
Commissie Schilder
2008
Stuurgroep Meijerink
2009
Juni-brief Van der Laan / concept Woningwet
2010
1 januari 2011 nog geen nieuwe wet
2010
FONDS VOLKSHUI
Wat leren de incidenten?
a. Werkdomein onduidelijk
b. Bedrijfsvoering niet op orde
c. Kwaliteit informatie gebrekkig
d. Intern toezicht te veel op afstand en ondeugdelijke
rolopvatting
e. Gebrek aan slagkracht bij overheid
2010
FONDS VOLKSHUI
Systeemtoezicht: wat is dat?
Rechtbank Zwolle 22 januari 2010
 Toelating brengt naast financiële voordelen ook
vergaande verplichtingen met zich mee
 Betekenis toekennen aan solidariteitsgedachte
 Belang van effectief publiekrechtelijk toezicht
 Staat heeft recht wetten toe te passen, gebruik van
eigendom te reguleren en belastingen, heffingen of
boetes op te leggen
 Bestel is er bij gebaat dat vermogende instellingen
in bestel blijven en aan instandhouding meewerken
2010
FONDS VOLKSHUI
Commissaris of marmot?
De politieke opvatting over rol Commissaris
verandert, maar draagt het bij aan een goede
balans?
 Meer publiek
 Meer aansprakelijkheid
 Meer externe verantwoording
 Meer ingrijpen vanuit politiek
 Tussen regels en rolopvatting: verschuiving
2010
FONDS VOLKSHUI
Visie op de toekomst
Corporaties richten hun handelen en vermogen op
het publieke belang. De samenleving heeft
vertrouwen dat het publieke belang van de
volkshuisvesting bij corporaties in goede handen is.
Daartoe is het vereist dat de toekomstige autoriteit
onafhankelijk kan optreden in zijn oordeelsvorming
en mede daardoor als gezaghebbend wordt gezien.
Dat betekent:




Toetsbaar maken publiek belang
Zorgen dat toetsing gebeurt
Interventies en sancties
Adviseren van de sector ten behoeve van functioneren
2010
FONDS VOLKSHUI
Vier velden van toezicht
Maatschappelijk presteren



Huisvesten doelgroep
Kwaliteit
Leefbaarheid
Maatschappelijk gebonden vermogen



Inzet: continuïteit
Behoud: sober en doelmatig
Allocatie: werkdomein
Governance




Onafhankelijk en deskundig toezicht
Integer bestuur en bedrijfsvoering
Verantwoording
Belanghebbendenvertegenwoordiging
Rechtmatigheid




Normeringen in wet en regelgeving
Governance code algemeen verbindend?
Staatssteun
Werkdomein
2010
FONDS VOLKSHUI
Op welk termijn?
 1 januari 2011 wordt niet gehaald
 Inhoud wetgeving / uitwerking / proces
 Doel is op korte termijn een integere en open
toezichthouder te positioneren
 Wat merkt de corporatie: betrouwbaar,
onafhankelijk, transparant, proportioneel,
slagvaardig
 Komende tijd zoeken we de interne toezichthouder
op voor dialoog, taakafbakening en vertrouwen
2010
FONDS VOLKSHUI
Het motto
“Kijken, dat is alles, daar gaat het om.
Wat mensen hun kijken noemen,
is meestal een verraad aan het zien.
Ze zien alleen maar wat ze herkennen.”
Bernlef, “Op Slot” 2007
2010

similar documents