دانلود

Report
‫عنوان درس‪:‬‬
‫تشخیص بارداری ‪،‬عالئم و‬
‫آزمایشات تشخیصی دردوران‬
‫بارداری‬
‫انواع عالئم ونشانه های حاملگی‬
‫‪ ‬عالئم ونشانه های فرضی )‪(presumptive‬‬
‫‪ ‬عالئم ونشانه های احتمالی(‪( probably‬‬
‫‪ ‬عالئم ونشانه های قطعی)‪(positive‬‬
‫عالئم ونشانه های فرضی‬
‫‪ -1‬قطع قاعدگی‬
‫‪-2‬اختالل درادرارکردن‬
‫‪-3‬خستگی زودرس‬
‫‪ -4‬تهوع با یا بدون استفراغ‬
‫‪-5‬تغییرات پستان ها‬
‫‪-6‬تغییرات پوستی‬
‫قطع قاعدگی‬
‫‪cessation of mensturation‬‬
‫تاخیرقاعدگی (ریتاردمنس) زنان درسنین باروری شک به‬
‫بارداری مگراینکه خالف آن ثابت شود‪.‬‬
‫گاهی اوقات بعدازبروز حاملگی همزمان بازمان قاعدگی‬
‫خونریزی رخ می دهد ‪ ،‬علت احتمالی اینحالت تخریب‬
‫موضعی آندومتررحم دراثرکاشته شدن بالستوسیت است‪.‬‬
‫اختالل در ادرارکردن‬
‫‪ ‬تکررادرار‬
‫‪ ‬بدلیل فشاررحم به مثانه است که بابزرگ شدن رحم وخروج‬
‫آن ازلگن کاهش یاازبین میرود‪.‬‬
‫تهوع بایابدون استفراغ‬
‫)‪(Nausea & Vomiting‬‬
‫‪ ‬معموال ازهفته ‪ 6‬بارداری شروع‬
‫‪ ‬صبح هاشدیدتر ومعموال چندساعت طول‬
‫میکشد(‪)MorningSickness‬‬
‫‪ ‬درهفته ‪ 12-18‬برطرف می شود‬
‫‪ ‬علل‪:‬افزایش شدید هورمون ‪ ، HCG‬تاخیردرتخلیه شدن معده ‪،‬‬
‫وضعیت روحی روانی مادر‬
‫‪ ‬هایپرامزیزگراویداروم‬
‫‪) ‬استفراغ شدید حاملگی)‬
‫تغییرات پستان ها‬
‫‪ ‬تغییرات اناتومیکی درسه ماهه اول بارداری دیده می شود‬
‫‪ ‬درنولی پارها مشخص تراست‪.‬‬
‫‪ ‬دردو حساسیت برست‪،‬بزرگ شدن غدد اطراف آرئول‬
‫تغییرات پوستی‬
‫افزایش پیگمانتاسیون و کشیدگی های پوستی (استریا) شکمی‬
‫عالئم ونشانه های احتمالی‬
‫‪ ‬بزرگ شدن شکم(رحم)‬
‫‪ ‬نرمی ایسم رحم‬
‫‪ ‬تغییرات موکوس سرویکس(‪)cx‬‬
‫‪ ‬انقباضات رحمی‬
‫‪ ‬تغییرات رحم و مخاط واژن‬
‫‪ ‬بالوتمان (‪)ballottment‬‬
‫‪ ‬لمس قسمت های مختلف جنین‬
‫‪ ‬تست های هورمونی حاملگی‬
‫تغییردرموکوس سرویکس‬
‫‪ ‬دیدن موکوس سرویکس زیرمیکروسکوپ‬
‫‪ ‬ترشح پروژسترون دربارداری سبب کاهش کلرید سدیم ‪،‬‬
‫الگوی دانه تسبیحی دیده می شود‪.‬‬
‫تغییرات مخاط واژن‬
‫‪ ‬نشانه چادویک (‪)chadwick sign‬‬
‫‪ ‬مخاط واژن به رنگ آبی تیره یاقرمز مایل به ارغوانی‬
‫تغییرات رحمی‬
‫تاهفته ‪ 12‬حاملگی ‪ ،‬رحم حالت کروی‬
‫رحم حالت االستیک ونرم‬
‫درهفته ‪ 6-8‬حاملگی درمعاینه دودستی نرم شدن ایسموس‬
‫رحم نسبت سرویکس سخت وسفت این تفاوت را نشانه‬
‫هگار)‪)Hegar Sign‬‬
‫انقباضات رحمی‬
‫‪ ‬ازحدودهفته ‪ 9-10‬انقباضات بدون درد ‪ ،‬نامنظم دررحم‬
‫ایجادمی شود‪ ،‬که درهفته ‪ 20‬حاملگی قابل لمس است‪.‬‬
‫‪ ‬انقباضات براکستون هیکس‬
‫بالوتمان‬
‫‪ ‬دربین هفته های ‪ 16-24‬اندازه جنین درمقایسه باحجم مایع‬
‫آمنیوتیک بسیارکمتراست و شناوربودن جنین درداخل رحم‬
‫رامی توان تشخیص داد‪.‬‬
‫لمس قسمت های مختلف جنین‬
‫‪ ‬ازنیمه دوم بارداری‬
‫تست های هورمونی حاملگی‬
‫عالئم ونشانه های قطعی حاملگی‬
‫‪ ‬ضربان قلب جنین‬
‫‪ ‬لمس حرکات جنین توسط معاینه کننده‬
‫‪ ‬تشخیص جنین باسونوگرافی‪ ،‬رادیولوژی و‪...‬‬
‫‪ ‬فعالیت قلب جنین ازروز ‪ 21‬بعدازلقاح شروع می شود‪.‬‬
‫‪ ‬شایع ترین صداهایی که ممکن است با‪ FHR‬اشتباه شود‪)1:‬‬
‫سوفل ‪ funic‬مربوطبه جریان خون بندناف‬
‫‪)2 ‬سوفل رحمی ‪)3‬صدای ناشی ازحرکات جنینی ‪)4‬ضربان‬
‫مادری ‪)5‬صداهای روده ای‬
‫‪ ‬مشخصات سوفل فونیک(بندناف)‪ :‬تیز وسوت مانند‬
‫‪ ‬ویژگی های سوفل رحمی ‪ :‬مالیم وشبیه وزش باد‬
‫لمس حرکات جنین‬
‫لمس حرکات جنین توسط معاینه کننده‪:‬معموال ازهفته ‪ 20‬حرکات‬
‫جنین ازطریق شکم قابل لمس است ‪.‬‬
‫مولتی پارها‪ :‬هفته ‪16-18‬‬
‫نولی پارها‪ 18-20:‬هفتگی احساس و درک اولین حرکات جنین‬
‫توسط مادر(‪ )Quickening‬گفته می شود‪.‬‬
‫‪ ‬تشخیص حاملگی بوسیله سونوگرافی ‪:‬‬
‫‪ ‬ساک حاملگی و قطب جنینی(‪(fetal pole‬در سونوگرافی‬
‫شکمی به ترتیب در هفته ‪6‬و ‪ 7‬حاملگی و سونوگرافی‬
‫واژینال در هفته ‪ 5‬و ‪ 6‬قابل شناسایی است‪.‬‬
‫انواع آزمایشات تشخیصی بارداری‬
‫‪ ‬ادراری‬
‫‪ ‬خونی‬
‫‪ ‬سونوگرافی‬
‫‪HCG‬‬
‫گلیکوپروتئین دوزیرواحدآلفا وبتا‬
‫اولین مقادیراین هورمون را می توان ‪ 8-9‬روز بعداز تخمک‬
‫گذاری درپالسمای مادرشناسایی کرد‬
‫سطح اچ سی جی کمتراز ‪ 5mIU/ml‬نشاندهنده عدم‬
‫حاملگی ست ومقادیربیش از ‪ 25mIU/ml‬نشاندهنده‬
‫وجودبارداری می باشد ‪.‬‬
‫‪ ‬دراوایل بارداری طبیعی ‪ ،‬مقدار ‪ HCG‬سرم وادرار هر‬
‫‪2‬روز ‪ ،‬دوبرابرمی شود‪.‬‬
‫‪ ‬حداکثرمقدارآن درهفته ‪ 60-80( 8-10‬پس از اخرین‬
‫قاعدگی )است که میزان آن ‪ 100/000mIU/ml‬است‪.‬‬
‫‪ ‬ازهفته ‪ 10-12‬شروع به افت می کند تاهفته ‪ 16‬به حداقل‬
‫می رسد‪ .‬وتاپایان بارداری درهمین حدمی ماند‪.‬‬
‫‪ ‬بعداز ختم بارداری مقداران درسرم به اندازه افرادغیرباردار‬
‫می رسد(کمتر از‪)5mIU/ml‬‬
‫‪ ‬دوتست رایج جهت تشخیص بارداری‬
‫)‪(A‬گراویندکس ‪(Gravindex‬تست ادراری)‬
‫)‪ ßHCG (B‬سرم‬
‫نکته ‪:‬درهرزمانی ازروزمی توان این ازمایشات راانجام‬
‫دادونیازی به ناشتا بودن هم ندارد‪.‬‬
‫گراویندکس‬
‫‪ ‬بررسی نمونه ادراری به روش آگلوتیناسیون عمل می‬
‫کندوقادربه شناسایی مقادیر ‪ 250-300‬میلی واحددرلیتر می‬
‫باشد‪.‬‬
‫‪ ‬به همین دلیل زودترین زمان مثبت شدن آن ‪ 4-7‬روز‬
‫بعدازعقب افتادن قاعدگی (ریتارد منس) یا شش هفته‬
‫بعداز‪LMP‬‬
‫‪ ‬میزان دقت آن ‪ %85‬است‪.‬‬
‫مواردمثبت کاذب شدن گراویندکس‬
‫‪ ‬بیماری های ایمونولوژیک همراه با افزایش ‪IgM‬‬
‫‪ ‬هرحالتی که سبب افزایش ‪ LH‬شود(یائسگی‬
‫‪،‬هیپوتیروئیدی‪،‬نارسایی کلیه و مصرف داروهای آنتی‬
‫سایکوتیک‬
‫‪ ‬پروتئین یاخون درادرار‬
‫‪ ‬آلودگی باکتریایی ادرار‬
‫‪ ‬منفی کاذب ‪ :‬ادراررقیق ‪ ،‬سقطجنین ‪،‬حاملگی خارج رحم‬
‫سرم‪ßHCG‬‬
‫‪ ‬درروش رادیوایمنواسی ( ‪ )ßHCG‬مقادیرکمتراز‬
‫‪35-50mIU/ml‬‬
‫سایرکاربردهای تست حاملگی‬
‫‪ ‬بعضی بدخیمی های دستگاه ژنیتال‬
‫‪ ‬حاملگی خارج رحمی‬
‫سطوح پایین ‪ßHCG‬‬
‫‪- ‬اشتباه درتخمین سن حاملگی‬
‫‪ ‬حاملگی نابجا‬
‫‪ ‬احتمال سقط‬
‫سطوح باالی ‪ßHCG‬‬
‫‪ ‬اشتباه درتخمین سن حاملگی‬
‫‪ ‬چندقلویی‬
‫‪ ‬حاملگی موالر‬
‫تست های بارداری خانگی‬
‫‪ ‬کیت های بارداری(‪)baby check‬‬
‫‪ %15 ‬حاملگی هارا درزمان موردانتظارقاعدگی تشخیص‬
‫می دهد‪.‬‬
‫سونوگرافی‬
‫‪ ‬در سونوگرافی ازطریق شکم زمانی ساک حاملگی قابل‬
‫تشخیص است که مقدار بتا به شش هزار (هفته شش)و‬
‫درسونوی واژینال ساک حاملگی در هفته پنج ودرتیتر ‪-2000‬‬
‫‪. 1500‬‬
‫‪ ‬دقیق ترین معیارهای تعیین سن بارداری ازطریق سونو‬
‫درتریمسترهای مختلف‪:‬‬
‫طول سری‪-‬نشیمنگاهی ‪CRL‬‬
‫سه ماهه اول‬
‫قطر بای پریتال ‪BPD‬‬
‫سه ماهه دوم‬
‫دورشکم ‪AC‬‬
‫سه ماهه سوم‬
‫‪ ‬مراکزاستخوانی درجنین درحوالی هفته ‪ 14‬توسط رادیولوژ‬
‫ی قابل تشخیص است ‪.‬‬
‫‪ ‬امازودترین زمان برای تشخیص اسکلت جنین هفته ‪16‬‬
‫حاملگی است‪.‬‬
‫طول مدت بارداری طبیعی‬
‫‪ ‬از ‪ LMP‬تازمان زایمان ‪،‬حدودا ‪ 280‬روز یا ‪ 40‬هفته‬
‫‪ ‬قانون نگل(‪ : )Naegele rule‬کم کردن سه ماه تقویمی و‬
‫اضافه کردن هفت روز به ‪LMP‬‬
‫‪LMP: 91/6/17 ‬‬
‫‪EDC: 92/3/24 ‬‬
‫نکته‪ :‬آگاهی دقیق ازسن حاملگی برای اقدامات مامایی فوق‬
‫العاده ضروری است‪.‬‬
‫تعیین سن‬
‫بارداری‬
‫‪LMP‬‬
‫سونوگرافی‬

similar documents