ws_3d_foilsett_051213_uten filmer

Report
Praksisrefleksjon gjennom digital
historiefortelling
Workshop
Dato
Lærere
Overblikk – innspill og eget arbeid
— Dag 1 0830-1145: Informasjon, forelesninger, studentaktiviteter
— Finn fram til fortellingen og starte skriveprosessen
— Tips og virkemidler – dramaturgiske elementer
— Multimodalitet og bildebruk
— Dag 1 1230-1600: Fullføre fortelling
— Skrive/dele/tilbakemelding/skrive på nytt -> Ferdig fortelling
— Siste kvarteret: Oppsummering og et blikk på dag 2
— Dag 2 0830-1600: Innlesing, produksjon
—
—
—
—
Gjennomgang programvare (0830-0930)
Videreutvikling av manus/storyboard
Innlesing: NB! Innlesingen/lydfil må være ferdig til kl. 1200
Produksjon fullføres
— Dag 3 0830-1330: Visninger, tilbakemeldinger og faglige kommentarer
— I grupper
— Publiseringstillatelse og konfidensialitetserklæring
— Evaluering
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Individuell fortelling
Solidarisk ansvarlig gruppe
Stol på prosessen
Det som deles i gruppa blir i gruppa
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Se en radiografistudents praksisrefleksjoner:
http://vimeo.com/74104322
—Hva likte du ved denne fortellingen?
—Hvilke virkemidler ble brukt?
—Var det noe som forsterket budskapet?
—Var det noe som forstyrret budskapet?
—Noter tanker om tips til egen fortelling
Hva handler digital historiefortelling om?
Kjennetegn ved fortellingen
Kjennetegn ved multimodalitet – sammensatte tekster
Kjennetegn ved kreativitet
Grete Jamissen og Goro Skou
poeng
bilder og
lyd
følelser
fortellerstemme
musikk
tempo
spenning
Kristin Holte Haug
Refleksjonsnotat - skrive for å lære (Bjerknes og Bjørk)
Ekspressiv
Informativ
” å få oversikt over hva en
har vært opptatt av over tid,
hvilke behov en har for
læring, og hva som gjør en
motivert i ens egen
læringsprosess”
kommunikasjon i det
offentlige rom, for eksempel
som en rapport
Poetisk
en offentlig skriveprosess
friere i forhold til ”sannheten”
”Sannhet”- sann kunnskap?
Grete Jamissen
Digital fortelling som poetisk refleksjon?
«det som ikke så lett lar seg uttrykke i en prosatekst»
Når det fungerer er det en overskridende opplevelse
som er personlig og emosjonell (Joe Lambert 2010)
Grete Jamissen
Kjennetegn ved kreativitet
Idéutvikling
Ferdig
historie
Tekstutvikling
Tekstkonkretisering
Idékonkretisering
Fri flyt skriving
Grete Jamissen
300 ord
Idéutvikling – individuell oppgave
Spille praksisperioden i
reprise – hvilke opplevelser
står ut?
• Bruk 10 minutter
• Stort blankt ark og tusj
• Feberkurve eller tankekart
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Idéutvikling
Ferdig
historie
Tekstutvikling
Tekstkonkretisering
Idékonkretisering
Fri flyt skriving
Grete Jamissen
300 ord
Idékonkretisering – velg tema
– beskriv kort alternativene for de
andre
– få tilbakemeldinger fra alle
gruppemedlemmene
– gi alle like mye tid
– alle forventes å gi respons
– velg hva du vil lage fortelling om
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Momenter å vurdere når du velger
•
•
•
•
•
•
•
Er det noe som betyr noe for meg?
Er jeg klar for å dele?
Stiller jeg ut andre?
Personlig – privat?!
Poeng med allmenn interesse?
Har jeg bilder?
Inviterer den til refleksjon?
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Film
Idéutvikling
Ferdig
historie
Tekstutvikling
Tekstkonkretisering
Idékonkretisering
Fri flyt skriving
Grete Jamissen
300 ord
Tekstutvikling: Fri-flyt-skriving
Individuell oppgave
-
Stoppe den kritiske stemmen
Stort ark og tusj
Ikke lov å stoppe
Ikke lov å stryke ut
Ikke lov å bruke datamaskin
Følge assosiasjoner
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Kjennetegn ved fortellingen
Historie eller fortelling – forskjellen er plot
— Dronningen døde og så døde kongen
— Dronningen døde og så døde kongen av sorg
Ikke noe som ligger i hendelsesrekken, men bevisst valgt
Noe følger from – ikke nødvendigvis after
Begynnelsen – slutten og dritten i midten (Berit Hedemann)
Grete Jamissen
— Fortellinger handler om endring
— Et før, et status quo som ikke alltd er ønsket - en igangsettende
begivenhet - en ”reise”- og et etterpå
— Formålet med fortellingene er å gi mening til situasjoner
og gjøre dem forståelige
— Æsops fabler, Grimm ol: enkle fortellinger som tar for seg store
spørsmål
— Svar på spørsmålet ”so what” – hva betyr det for meg?
— Fortellingene er personlige -> tilfører en autentisitet
Grete Jamissen
Dramaturgi– hjelp til skriving
- Spenningskurve
- Protagonist, mål, hindringer (antagonist)
- Gjenkjennelse, følelser
- Renselse ved å se helten gjennom ild og vann (Aristoteles)
Grete Jamissen og Carsten Ohlmann
Anslag
Ho for mæ og æ for ho
Presentasjon
Min praksisperiode har gitt meg mange
opplevelser og tanker å reflektere over.
Trygghet, det åpne blikket…..
Igangsettende
begivenhet
De her tankene kommer av en spesiell
hendelse
Utdyping
En dag lik alle andre. Der æ vente på trikken
.. …..En av dem bemerker seg, som et
irritasjonsmoment
Opp-trapping
Dagen fortsetter – med fortvilelse over egen
usikkerhet og prestasjoner på laben.
Pasientene kom og gikk, samtidig som
fortvilelsen økte
Grete Jamissen
Point of no
return
Plutselig var ho der igjen
Irritasjonsmomentet på trikken – var neste
pasient …..
Ikke visste æ at det her var vendepunktet for
oss begge
Løsning
Æ fant endelig tryggheten i mine ferdigheter.
Da jeg så fant ut, at det sure blikket på
trikken ikke kom av min tilstedeværelse…
Avtoning
Å være betydningsfull for andre er noe
som gir meg mye…..
Ho for mæ og æ for ho
Grete Jamissen
Se filmen: https://vimeo.com/80801968 (begrenset tilgang)
HVOR ER DRAGEN?
Grete Jamissen og Carsten Ohlmann
Kjennetegn ved multimodalitet
En multimodal (sammensatt) tekst uttrykker mening på
mange måter
I digitale fortellinger har vi mulighet for å bygge lag på lag
med mening ved hjelp av bilder, tale, musikk og
lydeffekter. Om resultatet blir en god fortelling, avhenger
av om vi er bevisst hva disse ressursene kan bidra med
til helheten og hvordan de spiller sammen (Tønnessen 2012:62).
Kristin Holte Haug
Lag på lag med meningsbærende tegn
— appellerer til ulike sanser
— bilder og musikk berører
Kristin Holte Haug og Grete Jamissen
Sammensatte tekster
—Ulike semiotiske ressurser - ulike uttrykksformer
(affordances)
—Skrift og bilder - visuelle sanseapparat
—Talt språk, musikk og lydeffekter – auditivt
—Bilder og musikk – ”berører” – man blir ”rørt”
—Bruk de forskjellige til det de er best på!
Grete Jamissen
Et minne for livet. Se Monas film: https://vimeo.com/81374397 (begrenset tilgang)
Bilder - effekter
— Hva fungerte
— Hva fungerte mindre bra
«Google helvete»
Grete Jamissen,
«Schäfer-effekten»*
Schäfer
• affordans
– muligheter og
begrensninger i de ulike
modaliteter
• multimodal redundans
– Redundans = overflod
 funksjonell spesialisering
Jamissen,
Kristin Holte
Haug Jamissen
* Grete
begrepet
utviklet
av Grete
Grete Jamissen, Esther Buchmann
Se Wilmines film på Vimeo: https://vimeo.com/80800877
Lovlige ressurser – husk å takke!
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
http://www.multimedia.skolverket.se
Personvern
— «Personopplysningsloven»
— Verne om individers personlige integritet og privatlivets fred
— I beste mening (Datatilsynet)
— Portrettbilder - situasjonsbilder
— Tillatelse fra avbildet: «informert samtykke»
— 15 år (+/-)
— Spesiell ”vær varsom”-plakat med barn
Grete Jamissen
Oppsummert om bilder
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Størrelse: Minimum 650 Kb
Liggende format
”from illustration to added meaning”
tenke kreativt i forhold til bildevalg
hvor finne bilder
enkel bearbeiding – utsnitt
strektegninger
collage
trykk
konkreter
tegninger, maling, tusj
tegne i paint
scanne
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Musikk og lydeffekter?
— Er det nødvendig med musikk?
— Vil lydene gi noe ekstra?
— Kan lydene erstatte noe?
— Husk at stemmen skal høres godt
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Idéutvikling
Ferdig
historie
Tekstutvikling
Tekstkonkretisering
Idékonkretisering
Fri flyt skriving
Grete Jamissen
300 ord
Tekstkonkretisering - et trinn på veien
Individuell oppgave
Se gjennom fri-flyt-teksten
Marker de viktigste setningene
Finn kjernen
Hva handler historien min om?
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Tekstkonkretisering – neste trinn
Skriv utkast 1 på datamaskin
-
Se på de utvalgte setningene fra friflyt-teksten
Hvorfor ønsker jeg å fortelle akkurat denne historien –
akkurat nå
Hvorfor er det bare jeg som kan fortelle denne
historien?
Hva er plotet?
Det det “egentlig” handler om?
Hvor er dragen?
Begynnelse og slutt?
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Story circle - 10 dyrebare minutter hver
Mål:
- Drive fortellingen framover
- Vendepunkt, konflikt, løsning, ideer
- Hva framstår som det viktigste?
- Hva handler dette om, hvilke verdier, hvilke
konflikter, hvilke kvaliteter?
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Bevisst feedback
aktiv lytting
kroppsspråk
ikke avbryt
start med positive kommentarer
oppklarende spørsmål
step up – step back
ASL
«jeg likte spesielt godt …fordi..»
«jeg kjente jeg falt av da…»
«jeg ville gjerne hørt mer om…»
«jeg får en idé..»
«hvis det var min historie……»
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Skriv historien siste versjon
- Mens du gjør det
-
Tenk tittel
Tenk oppbygging
Tenk bilder
Tenk storyboard
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Endelig historie – velg tittel
Anslag
Stemmen min
Presentasjon
Stemmen min
«Point of no return»
Stemmen min
Musikk
Tekstplakat
Utdyping
Stemmen min
Opptrapping
Stemmen min
Løsning
Stemmen min
Avtoning
Stemmen min
Grete Jamissen
Fuglesang
Tekstplakat
Musikk
Anslag
Ho for mæ og æ for ho
Presentasjon
Min praksisperiode har gitt meg mange
opplevelser og tanker å reflektere over.
Trygghet, det åpne blikket…..
Igangsettende
begivenhet
De her tankene kommer av en spesiell
hendelse
Utdyping
En dag lik alle andre. Der æ vente på trikken
.. …..En av dem bemerker seg, som et
irritasjonsmoment
Opp-trapping
Dagen fortsetter – med fortvilelse over egen
usikkerhet og prestasjoner på laben.
Pasientene kom og gikk, samtidig som
fortvilelsen økte
Grete Jamissen,
Takk for i dag
— Kommentarer til dagen?
— Til i morgen
— Moviemaker – iMovie installert
— Ha med fortellingen – ferdig, gjerne innlest
— Ha med headset – behov for å låne?
— Ha med minnepinne
— Ha med relevante bilder
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Dag 2
— Velkommen
— Spørsmål til gårsdagen?
— Kort programvareoppfrisking
— Produksjon!!!
— Innlevering – sjekk ut hos lærer
— Forberedelse til i morgen
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Produksjon – prosess og tips
— Tre skritt:
— Importer lydfiler, bilder og eventuelt videoer
— Rediger – overganger, effekter
— Fullfør – lagre som film
— Tre begreper (her fra Moviemaker):
Collection
Project
.jpg gif .mp3 .wav .wma
.wlmp
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Movie
.mp4
Organisering av produksjonen
— Rom: xx, yy
— IT-ressurser: opptaksutstyr
— Lærerstøtte
— Moviemaker
— Mac
— Vandrende
— Gruppas støtte
— Andre medstudenters støtte
— Møtepunkter – oppstart etter lunsj/status
— Innlevering
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Dag 3 Premiere
— Se gruppeoppsett
— Opplegg for visning og tilbakemelding
— Informert samtykke – fyll ut skjema
— Evaluering
Opplegg for visning og tilbakemelding
— Studenten – visning og kommentar (tilsammen 5 minutt)
—
—
—
—
Hva gjorde dette med deg?
Hva lærte jeg?
Hva betydde dette for meg i min profesjonelle rolle?
Hva vil jeg bruke denne erfaringen til?
— Medstudentene kommenterer ( ca. 3 minutter)
— En gruppe har hovedansvar for en annen gruppes filmer
— Åpent for alle
— Lærer oppsummerer (ca. 2 minutter)
— Hovedansvar for faglige koplinger
— Hovedansvar for å følge opp studentens egen læring
Etter visning av alle ”filmene” i en storgruppe settes av 10 minutter til
studentenes evaluering og utfylling av publiseringsskjema
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord
Informert samtykke
— Tenk gjennom hvordan din historie skal publiseres
— Fyll ut samtykkeskjema
Grete Jamissen, Kristin Holte Haug, Sissel Langfjord

similar documents