Dědictví v roce 2014 - JUDr. Daniela Kovářová

Report
JUDr. Daniela Kovářová
Praha 3, Přemyslovská 2346/11, 130 00
www.akkovarova.cz, e-mail: [email protected]
O čem bude řeč
 Nový občanský zákoník
(zákon č. 89/2012 Sb. – hlava III. § 1475 až
1720) a důvodová zpráva
 Zákon o zvláštních řízeních soudních
(zákon č. 292/2013 Sb. – hlava III. § 97 až 278)
a důvodová zpráva
 Zákon o advokacii
 Etická pravidla
 Advokátní tarif (vyhlška č. 177/1996 Sb.)
Použití nové právní úpravy
 Důležité právo platné ke dni smrti
zůstavitele § 3028
 Zůstavitel zemřel do 31. 12. 2013 –
projednání podle o. s. ř. (ale platnost
některých institutů podle NOZ - pořízení
pro případ smrti, dědické smlouvy,
podmínky, odkazy, svěřenské fondy,
zřeknutí se dědictví) § 3069
 Zůstavitel zemřel 1. 1. 2014 – ZZŘS
Problematika smrti i jinde
 Prokázání smrti veřejnou listinou § 26
 Domněnka smrti 71
 Právní ochrana § 92 odst. 1, 2
 Nakládání s lidským tělem
§ 111 a násl.
 Právo rozhodnout o pohřbu § 114
 Náklady pohřbu se hradí z pozůstalosti
§ 114 odst. 2
Nechci dědit!
Zřeknutí se dědictví – dvou či
vícestranné ujednání mezi dědicem
a zůstavitele, lze ve prospěch jiného
i za úplatu, jen před smrtí! § 1484
Odmítnutí dědictví – jen po smrti,
výslovně vůči soudu, nelze odvolat,
nelze podmínit § 1485
Vzdání se dědictví – jen po smrti, ve
prospěch jiného dědice § 1490
 § 1494 a násl.
Závěť
 Formy stejné jako dosud, nikoli
v zastoupení
 Nezbytné prohlášení o vlastní vůli § 1534
 Lze kdykoli zrušit, odvolat, roztrhat,
žádat notáře o vydání
 Výkladové pravidlo § 1502
 Povinnost mlčenlivosti
 Negativní závěť § 1649
Vedlejší doložky
 Podmínka, doložka času a příkaz (§ 1569)
 Podmínka odkládací nebo rozvazovací,
reálná, nesmí být v rozporu s dobými mravy,
nelze trvat na manželství § 1561
 Dokud se nenaplní, má přední dědic jen
požívací právo (stejně jako svěřenský
nástupce)
 Kdo bude bdít nad dodržováním? § 191 ZZŘS
 Dědicové, správce, vykonavatel
Dědická smlouva
 § 1582 a násl.
 Nejsilnější právnický titul
 Dvoustranný právní úkon, smíšený
 Zletilé osoby ve formě veřejné listiny
 ¼ pozůstalosti musí zůstat volná
 Dědická smlouva mezi manžely § 1592
 Smlouvu nelze jednostranně zrušit,
po rozvodu může zrušit soud
Odkaz
 § 1594 a násl.
 Zůstavitel nařídí, aby dědic vydal jinému
předmět odkazu
 Odkazovník není dědicem, neodpovídá
za pohledávky, je věřitelem dědice/ů
 Každému z dědiců musí zůstat ¼
nezatížená odkazy § 1598
 Lze zřídit pododkaz nebo odkaz k odkazu
Darování pro případ smrti
 § 2063 až 2067
 Závazky z právních jednání
 Dárce se výslovně (listinou) vzdá práva
dar odvolat
 Obdarovaný dar přijme
 Nezapisuje se do veřejných seznamů
 Menší formální požadavky než závěť
Svěřenský fond
 Majetkový soubor, který vlastník vyčlení
pro určitý účel (nikoli podnikatelský) a
svěří správci (statutem ve formě veřejné
listiny, smlouvou se správcem, dědickou
smlouvou nebo závětí) § 1448
 Oddělené a nezávislé vlastnictví,
vlastním jménem na oddělený účet
 Obmyšlený – příjemce plnění z fondu,
určí zakladatel nebo svěřenský správce
Vykonavatel závěti
 § 1553 až 1555
 Jmenuje zůstavitel v závěti
 Úkol - dohlížet na dodržení poslední
vůle, vykonávat další povinnosti
 Po smrti mediace a správa dědictví do
okamžiku potvrzení, např. zřizuje-li
zůstavitel závětí nadaci
 Člen rodiny, ale i jiná blízká osoba anebo
advokát či notář
Správce pozůstalosti
 § 1556 až 1560
 Jmenuje zůstavitel veřejnou listinou nebo po
smrti zůstavitele soud usnesením
 Úkol – činit vše, co je nutné a užitečné pro
zachování majetku § 1400 a násl., 1667
 Povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
 Projednání pozůstalosti § 156 až 161 ZZŘS
 Správa likvidační podstaty pozůstalosti
§ 197 až 211 ZZŘS
Dědění ze zákona § 1633 a násl.
 I. třída – děti a manžel, každý stejně
 II. třída – manžel (1/2), rodiče a osoby
spolužijící a spolupečující poslední rok
 III. třída – sourozenci a osoby spolužijící
 IV. třída – prarodiče zůstavitele
 V. třída – prarodiče rodičů
 VI. třída – děti dětí sourozenců a děti
prarodičů
 Nedědí-li nikdo, dědí stát jako dědic § 1634
Nepominutelní dědicové
 Děti zůstavitele § 1642
 Zletilý potomek musí získat minimálně ¼
z podílu (dříve ½)
 Nezletilý musí získat minimálně ¾
zákonného podílu (dříve celý podíl)
 Nelze podmínit ani zatížit odkazy
 Pokud je zůstavitel pomine, nemají
právo na pozůstalost, ale jen na výplatu
podílu v penězích § 1654
Vydědění
 Krajní možnost, jen pro děti § 1646 a násl.
 Jen toho, kdo:
- neposkytl potřebnou pomoc v nouzi
- neprojevuje opravdový zájem, jaký by
projevovat měl
- byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za
okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze
- trvale vede nezřízený život, je zadlužen
 Náležitosti jako závěť
Právo na zaopatření
 § 1665 až 1669
 Nedědící nepominutelný dědic – právo
na nutné zaopatření
 Těhotná vdova a matka dítěte – nutná
výživa do konce 6. týdne po porodu
 Manžel - slušná výživa do 6. týdne
a vlastnické právo k věcem tvořícím
základní vybavení domácnosti
 Rodič – nutné zaopatření
Dluhy a závazky
 Nově dědic odpovídá do plné výše za
přihlášené dluhy § 1701 a násl.
 Dědic může vyhradit soupis pozůstalosti
– pak hradí dluhy jen do výše soupisu
§ 1674, 1684
 Nepominutelný dědic má právo
odmítnout dědictví a žádat o vyplacení
povinného podílu § 1485 odst. 1
 Dědic ze závěti nemůže odmítnout
a žádat dědění ze zákona § 1702
Daňové souvislosti
 Do konce roku činila dědická daň 20 %
u nepříbuzných dědiců (3 skupiny,
u prvních dvou osvobození)
 Od 1. 1. 2014 přestala dědická daň
existovat (z. č. 357/1992 Sb. zrušen)
 Připadnutí pozůstalosti zdaněno daní
z příjmu (z. č. 586/1992 Sb.)
 Osvobození podle § 4a
Odměna advokáta
 § 6 odst. 2 AT: za právu majetku náleží
10 % ročníku příjmu, minimálně 1000
Kč ročně
 § 8 odst. 7 AT: V dědické věci je tarifní
hodnotou obvyklá cena zůstavitelova
majetku odpovídající výši dědického
podílu klienta
 § 12 odst. 1 AT: odměnu lze zvýšit 3x
Odměna notáře
 Vyhláška č. 196/2001 Sb. s novelou č.
432/2013 Sb.
z prvních 100 000 Kč základu*
2,0 %
z přebývající částky až do 500 000 Kč základu
1,2 %
z přebývající částky až do 1 000 000 Kč základu
0,9 %
z přebývající částky až do 3 000 000 Kč základu
0,5 %
z přebývající částky až do 20 000 000 Kč základu
0,1 %
nejméně však 600 Kč
 Pozůstalost nad 20 milionů se nezapočítává
Děkuji za pozornost.
JUDr. Daniela Kovářová

similar documents