Skolval Stockholm

Report
Skolval Stockholm
Claes Johannesson och Charlotte Dingertz
Utbildningsförvaltningen
Bakgrund (Stenåldern dvs 2009)
 Vårdnadshavarna fick en katalog hemskickad där stadens skolor presenterades.
 Två valmöjligheter
1. Skola X
2. Skola Y
 Hantering av val via blanketter till skolorna
 14 stadsdelar - egna traditioner
- egna tolkningar av urvalsgrunder
Skolval med e-tjänst 2010 (Nya tiden)
 Beslut om centraliserad e-tjänst
”Att välja förskoleklass”
 Urvalsgrunderna antogs i
Utbildningsnämnden
– Ingen syskonförtur
– Närhetsprincip
 Begränsad rutin- och
processbeskrining
 Kontaktcenter (KC)
 Utbildningar för kontaktpersoner och KC
Skolval med e-tjänst 2010
E-tjänsten med två delar:
 Ansökningsdelen – vårdnadshavare
 Antagningsdelen – skolorna
Central katalog med blankett
Kommunala grundskolor och 5 fristående
Inhyrd personal tog hand om blanketter
Skolvalperiod: 18 jan – 1 april
(e-tjänsten 1 mars– 1 april)
 50 procent valde skola via e-tjänst




Erfarenhet
 E-tjänsten fungerade mycket bra, men…
…det är så mycket mer som
måste fungera
Flera erfarenheter
 Skolvalsperiodens slut måste
tidigareläggas
 Tydligare urvalsgrunder
– Mycket kritik i media
 Tydligare process- och rutinbeskrivningar
– I ett centraliserat system måste alla agera lika
 Brister i den egna organisationen
(vem svarar - på vad, olika svar,
arbetsorganisationen)
Inför skolvalet 2011 (1)
 Ny projektledare
 Tre delprojekt
– Verksamhet, Teknik, Kommunikation
 Närmare processarbete
–
–
–
–
–
Grundskolechefer
Referensgrupp
Juridiska avdelningen
Politiken
Berörd personal på gr-avdelning
Inför skolvalet 2011 (2)
 Tidigarelagd skolvalsperiod 15 jan - 15 feb
 Nya tydligare urvalsgrunder
– Införde syskonförtur, Närhetsprincip,
 Tydligare process- och rutinbeskrivningar
– Konsult anlitades
 Översyn av arbetsorganisationen
 Utbildning av skolornas kontaktpersoner
och KC
Skolvalet 2011
 Rekrytering av fler fristående skolor – nu 26 st
 Färre personal behövdes på
grundskoleavdelningen
 Nästan 70 procent
gjorde valet via e-tjänst
 Kvalitativt bättre svar
till medborgarna
Nya erfarenheter
 E-tjänster identifierar andra problem som måste åtgärdas
En mängd verksamhetsfrågor som måste lösas, t ex:
– Information i Jämför Service
– Lämpar sig organisationen för en centraliserad e-tjänst
– Ålderdomliga skolpliktsbevakningsområden
– Hur tolka närhetsprincipen
– osv
Nästa steg
 Vilka andra val kan göras via en e-tjänst?
 Vilka andra e-tjänster underlättar för medborgarna
Förteckning över fördelningen antal skolor och
årskurser
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs F Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs Årskurs
F-9
F-6
F-5
6-9
F-3
7-9
4-9
F-2
F-10 F-10 sär
F-4
8-9 (ESS) 7-10
1-6
Totalt
Fristående
Kommunal
Utmaningar




Vårdnadshavare får ”önska” en skola
Cirka 150 skolor i e-tjänsten – ytterligare ca 80 fristående utanför
85-86 procent av eleverna fick sitt förstahandsval
I drygt 1/3 av skolorna har man inte tillräckligt med plats.
Tack
 Claes Johannesson
[email protected]
 Charlotte Dingertz
[email protected]

similar documents