prezentace - Karlovarský kraj

Report
Individuální projekt Karlovarského kraje
Vytvoření sítě služeb péče
o osoby s duševním onemocněním
na území Karlovarského kraje
Shrnutí
Základní údaje o projektu:
• Financování:
OP Lidské zdroje a zaměstnanost (85%) a
Státní rozpočet ČR (15%)
• Celkové náklady na projekt:
13.402.152,-Kč (neinvestiční výdaje), z toho
100.000,-Kč na křížové financování
• Doba realizace projektu:
1.5.2012 – 30.4.2014
Nejdůležitější úkoly projektu:
- Návaznost na předchozí IP Rozvoj péče o
osoby s duševním onemocněním => zajistit
kontinuální návaznost projektových aktivit
- Nastavit procesně další sociální služby pro
osoby s duševním onemocněním (dále ODO) i
v dalších okresech KK = Sokolovsko a Chebsko
- Vytvořit vzájemně a efektivně spolupracující
síť sociálních a dalších (zdravotních) služeb na
okresní + krajské úrovni
Východiska při vytváření projektu:
1. z výstupů projektu Rozvoj péče… => cca
9.000 lidí na území KK trpí DO
2. skrytá nemocnost (nedostatek služeb, chybí
diagnostika lidí DO, stigmatizace lidí s DO…)
=> předpoklad 17.000 – 45.000 lidí s DO
3. zkušenosti z práce nově vytvořených
sociálních služeb pro ODO v Karlových
Varech (tj. FOKUS)
4. zkušenosti z práce sociálních pracovnic obcí
5. z Koncepce péče o ODO (výstup z projektu
Rozvoj péče …) => hlavní principy pro tvorbu
nových služeb:
provázanost služeb (jak v sociální oblasti, tak s
dalšími potřebnými službami, zejména
zdravotnickými apod.
mobilita služeb
informovanost o duševních nemocech a
možnostech pomoci
Preventivní charakter služeb
Hlavní aktivity projektu:
1. Vyhodnocení fungování služeb pro ODO na
území KK a jejich spolupráce v okresech
Sokolov a Cheb
2. Podpora procesu zahájení činnosti sociálních
služeb v okrese Sokolov a Cheb
3. Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a
ostatních složek systému péče o osoby s
duševním onemocněním
4. Vzdělávání a stáže
5. Destigmatizace a odborná publicita projektu
Hlavní výstupy projektu:
Aktivita č.2:
Dokument „Zpráva o realizaci Koncepce péče o ODO
na území Karlovarského kraje“
(tedy dokumentu, který vznikl v rámci IP Rozvoj péče… )
http://www.rpkk.cz/soubory/1369063348.pdf
Zdrojem:
dotazníková šetření u odborníků i uživatelů
Focus Group
hodnocení efektivity nových služeb
audit nových služeb
• potřeba rozvoje služeb pro ODO především na venkově
(zejména terénních)
• potřeba větší nabídky různých služeb, jejich provázanosti a
spolupráce v celém kraji
• do spolupráce je vhodné přizvat i příbuzné ODO
• potřeba zapojení do sítě služeb také policie a sociálních
pracovníků obcí
• nezbytné je zapojení psychiatrických a psychologických
ambulancí, praktických lékařů, psychiatrického oddělení
nemocnice
• věnovat velkou pozornost prohlubování a kultivaci
spolupráce mezi zdravotnickými službami a komunitními
sociálními službami;
Aktivita č.3:
Podpora zahájení činnosti sociálních služeb v
okrese Sokolov a Cheb
V říjnu 2013 byly otevřeny nové prostory pro dvě
nové služby terénní sociální rehabilitace :
SOKOLOV, ul. Svatopluka Čecha 1001
CHEB, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 478
Poskytovatelem je o.s. FOKUS Mladá Boleslav , který
zajišťuje služby již pro Karlovy Vary
Příprava pracovníků pro nové služby (zpočátku
pracovali pod dohledem registrovaných pracovníků)
Aktivita č.4:
Vytvoření modelu sítě sociálních služeb a ostatních
složek systému péče o ODO
- případová práce v rámci všech třech soc. služeb
o.s. FOKUS (KV, SO a CH)
- multidisciplinární týmy v každém okrese s účastí
odborníků, kteří pracují s lidmi s DO (řešení
konkrétních případů společných klientů)
-koordinační tým na úrovni kraje – řešení obecných
problémů týkajících se situace v kraji (podnětů z
multitýmů)
-Výstupem bude Model optimálně fungující sítě
sociálních služeb pro ODO
Aktivita č.5: Vzdělávání a stáže
1. Průběžné vzdělávání (převážně akreditace MPSV)
Minimum z psychiatrie pro pracovníky v pomáhajících profesích
Základy psychosociální rehabilitace osob s DO
Komplexní psychosociální rehabilitace
Práce s rodinami osob s DO
Specializované vzdělávání pro pracovníky nových služeb
Opatrovnictví u osob s DO
Práce s rodinou v obtížné životní situaci -3 moduly (problem. SPOD)
Psychoedukace rodinných příslušníků a příbuzných ODO
Klient s duševní poruchou v zařízení sociální péče
Systém péče o ODO v KK s důrazem na stav péče v okr. SO a CH
Práce s osobami s časnými psychiatrickými stavy
Multidisciplinární přístup
2. Konference
Celostátní konference sociální psychiatrie 15. – 17. 11. 2012 v
Chrudimi:
účast pracovníci FOKUSU a dodavatele aktivit projektu
byl prezentován stávající projekt
vytvořen poster = prezentován s projektem
Kongres mezinárodní účastí v Ostravě 10. – 13. 10. 2013:
účast pracovníků nových služeb - zpracovali vybraná témata,
více o kongresu i zpracovaná témata jsou na
http://www.rpkk.cz/akce.php
3. Stáže
- cíleně pro pracovníky nových služeb
=> získání zkušeností v místech s dobrou praxí
- stáže v sociálních službách pro cílovou
skupinu ODO v rámci ČR
- zahraniční stáž v Holandsku (březen 2014)
Aktivita č.6:
Destigmatizace a odborná publicita projektu
- webové stránky projektu www.rpkk.cz
-
Sociální on-line poradna (po dobu projektu)
mediální výstupy a inzerce projektu
kulaté stoly, letáky, plakáty
kampaň ke Světovému dni duševního zdraví v říjnu
2012 a říjnu 2013 – spojená s otevřením dvou nových
služeb v Sokolově a v Chebu
- Bulletiny :
1x á 4 měsíce, celkem 6 čísel
informace o průběhu projektu (zejm. nových
službách a jejich spolupráci se službami stávajícími)
představení jedné z vybraných služeb, které
poskytují sociální pomoc lidem s DO v KK
rozhovor se známou osobností, odborníkem na
téma duševních onemocnění a jejich léčby
vyvrácen určitý mýtus týkající se osob s duševním
onemocněním
Všechny bulletiny jsou ke stažení na www.rpkk.cz
- Brožura:
Umíme se domluvit - Co potřebuje člověk s
duševní poruchou při jednání na úřadě i jinde,
(rady pro zlepšení komunikace, pro veřejnou
správu) - 2. aktualizované a doplněné vydání
Za realizátora projektu - Karlovarský kraj :
VELKÉ DÍKY za spolupráci a ochotu podílet se
na mnohých akcích a aktivitách v rámci projektu:
pracovníkům městských a obecních úřadů,
poskytovatelů sociálních a zdravotních služeb,
ale i kolegům z KÚKK (odb.zdravotnictví a
odboru školství, mládeže a tělovýchovy),
v neposlední řadě i zástupcům Policie ČR a
Hasičského záchranného sboru .
Kolegům z projektu i z o.s. FOKUS.
Děkuji Vám za pozornost
Olga Dacková
[email protected]
736 650 214, 354 222 521

similar documents