PR_08

Report
Sledování nákladů ve vztahu k
útvarům
Možné orientace sledování nákladů k
útvarům
Výkonově orientované účetnictví – sleduje
náklady ve vztahu k útvaru tak, aby bylo možno
zjistit náklady ve vztahu k výkonům (k výrobku,
práci, službě i k dílčím aktivitám) ve skutečné
výši a s primárním zřetelem na místo vynaložení
nákladu – kalkulačně výkonové středisko.
Odpovědnostně orientované účetnictví –
sleduje přínos jednotlivých vnitropodnikových
útvarů. Využívá se předem stanovených nákladů,
které vyjadřuje racionální provedení a čerpání
výkonu. Výsledná kalkulace vzniká úpravou o
rozdíly mezi skutečnými a předem stanovenými
náklady.
Odlišnosti ve sledování nákladů podle
místa vzniku a podle odpovědnosti
• Odlišné zobrazení nákladů vzniká:
– Liší-li se místo vzniku a odpovědnost za vnik
skutečného prvotního nákladu,
– Předmětem zobrazení jsou druhotné výkony, které
jsou předávány mezi vnitropodnikovými útvary
Příklad 1
• Předmětem účetního zobrazení je nákup a spotřeba
jednicového materiálu na výrobu výrobku A, který je vyráběn
v útvaru výroba. Materiál byl pořízen za 110 tis. Kč (1 tis. kg
po 110 Kč), ačkoliv se předpokládalo, že ho lze nakoupit za
100 tis. Kč. (za odchylky odpovídá útvar Zásobování). Ve
výrobě se spotřebovalo veškeré množství tohoto materiálu, při
tom mělo být pro zadané množství výroby (980 kusů výrobku)
spotřebováno jen 98 % nakoupeného množství (tedy 980 kg –
za odchylku odpovídá útvar Výroba).
• Úkol: Zobrazte uvedené skutečnosti v účetním systému:
- orientovaném primárně na zobrazení nákladů podle místa
vzniku,
- podle odpovědnosti za jejich vznik.
Příklad 2
• Vnitropodnikové ocenění opravářského výkonu bylo odvozeno
z předběžné kalkulace nákladů tohoto výkonu a stanoveno ve
výši 100 Kč za jednu hodinu. Údržba provedla pro útvar
výroby, který je jeho jediným vnitropodnikovým odběratelem,
•
výkony v rozsahu 1 000 hodin. Na tyto výkony
•
vynaložila Údržba skutečné náklady ve výši 90 tis. Kč.
• Úkol: Zobrazte uvedené skutečnosti v účetním systému:
- orientovaném primárně na zobrazení nákladů podle místa
vzniku,
- orientovaném na zobrazení nákladů podle odpovědnosti za
jejich vznik.
Řešení odlišností ve způsobu
zobrazování
• Primární orientaci systému ovlivňuje:
– Složitost podnikatelského procesu,
– Rozsah pomocných a obslužných činností,
– Opakovanost výroby,
– Délka výrobního cyklu,
– Proporce přímých a nepřímých nákladů
Primární orientace podle místa vzniku
nákladů
• Požívá se v individuálních kusových výrobách a
výrobách s dlouhým výrobním cyklem, kde je
předběžné stanovení nákladového úkolu obtížné,
výsledná kalkulace zde představuje aktivní nástroj pro
jednání i úvahy pro alternativní řešení,
• Prvotně se náklady zachytí podle místa vzniku a
následně podle jejich charakteru (přímé, společné),
– Pokud se místo vzniku a odpovědnost za vznik nákladů neliší ,
lze odpovědnost řešit v systému účetnictví – současné
sledování skutečných a předem stanovených veličin (odchylky
se využijí při řízení po linii výkonů i odpovědnosti),
– Pokud se místo vzniku a odpovědnost za vznik nákladů liší,
odpovědnost za vznik se sleduje mimo systém účetnictví
Primární orientace podle
odpovědnosti za vznik nákladů
používá se v hromadné či sériové výrobě s krátkým
výrobním cyklem, klade velký důraz na předběžné
stanovení nákladového úkolu,
Nákladové účetnictví je tak zaměřeno na běžnou i
preventivní kontrolu plnění úkolu s cílem zjišťovat
odchylky na místech, kde probíhají elementární
výrobní procesy.
Klesá význam systémově zjišťované výsledné
kalkulace, roste význam odpovědnostního řízení
útvarů
Odpovědnostní přístup
• Odpovědnostní přístup a sledování útvarových nákladů
podle odpovědnosti se využívá zejména při zobrazení
druhotných nákladů (ty jsou oceněny v předem
stanovených hodnotách)
• Výhody:
– Možnost porovnání skutečně vynaložených nákladů se žádoucí
úrovní, vyjádřit odpovědnost za to, zda byl druhotný výkon
proveden racionálně,
– Zajišťuje srovnatelné podmínky pro měření hospodárnosti v
odebírajícím útvaru.
• Ocenění na předem stanovené úrovni komplikuje zjištění
skutečných nákladů výkonů. Lze je upravit o odchylky v
případě, že jejich výše je podstatná (v systému účetnictví
nebo mimo něj).
Základní rysy odpovědnostního
přístupu
• Sledování nákladů ve vztahu k útvaru – významné
u režijních nákladů (režie je náklad, jejichž
kontrola hospodárnosti spočívá v určení kdo
ovlivňuje jejich výši, kdo odpovídá za jejich
úsporu nebo překročení oproti předem
stanovenému úkolu).
Nákladový úkol v oblasti režie je stanoven útvaru:
– Formou limitu spotřeby (fixní režijní náklady),
– Nákladový úkol, který zohledňuje i objem aktivity
(variabilní režie)
Informace pro řízení
• Po linii odpovědnosti - členění režijních nákladů
podle způsobu stanovení nákladového úkolu:
– Fixní,
– Variabilní,
– Smíšené
• Po linii výkonů – členění režijních nákladů podle
toho, zda byly vyvolány jedním druhem výkonu,
skupinou nebo útvarem nebo jde o všeobecnou
režii
Příklad
• Dle předběžné kalkulace výrobku – norma spotřeby přímého
materiálu 2,7 kg suroviny na 1 ks,
• Předpokládaná pořizovací cena 30Kč/kg
• Ve sledovaném období se vyrobilo v podniku 220 ks uvedeného
výrobku, nakoupilo a spotřebovalo 640 kg suroviny při průměrné
ceně 33Kč/kg.
• Odchylka množství spotřebovaného materiálu (odpovídá útvar
výroba)
• Odchylka ceny nakupovaného materiálu (odpovídá útvar
zásobování)
• Zobrazte v uvedené skutečnosti v modelu nákladového účetnictví
orientovaném:
– Na zjištění skutečných nákladů vyráběných výkonů,
– Na zjištění odpovědnosti útvarů za vznik odchylek.
Zobrazení nákladů v systému
účetnictví
• Vztah mezi nákladovým a finančním
účetnictvím je ovlivněn:
– Každý subsystém slouží odlišným uživatelům, pro
odlišné účely – požadavky na způsob zobrazení a
na poskytované informace se liší,
– Předmětem zobrazení je stejný reprodukční proces
podniku, stejné údaje jsou využity pro různé účely.
Možné způsoby zprostředkování
vztahu mezi systémy (FÚ a NÚ)
• Jednookruhová soustava účetnictví – zajištění
informačních potřeb obou skupin uživatelů je
prostřednictvím analytické evidence k
syntetickým účtům,
• Dvouokruhová soustava účetnictví –
požadavky každé skupiny uživatelů se zajišťují
prostřednictvím relativně samostatného
okruhu,
• Kombinace obou soustav
Dvouokruhová organizace účetnictví
• Uživatelsky výhodnější způsob organizace,
• Kontroverzní požadavky na informace u obou
skupin uživatelů,
• Okruh informací pro řízení je brán jako důvěrný.
Vlivy působící na podobu dvouokruhové soustavy:
Finanční účetnictví je přísně regulováno,
Základní hledisko třídění nákladů je druhové ,
Informace o ocenění zásob vlastní výroby z NˇU jesou
podkladem pro jejich ocenění ve FÚ
Zprostředkování vazby mezi FÚ a NÚ
• Spojovací účty – pro převody informací mezi
okruhy,
• Účty rozdílů – zobrazení rozdílů ve vykazování
v jednotlivých okruzích.
Jednookruhová organizace účetnictví
• Cíl: zajistit požadavky interních i externích
uživatelů v jediném okruhu – pomocí
analytických účtů,
• Vyhovuje podmínkám, kdy se obsahové
vymezení a způsob oceňování neliší, liší se
stupeň podrobnosti informací,
• Omezení: nelze použít různé ocenění pro
různé skupiny uživatelů
Kombinace obou soustav
• Obě soustavy lze účelně kombinovat, lze využít
předností obou soustav:
– Pokud jsou požadavky externích a interních
uživatelů natolik různorodé, že nelze použít
systém analytického členění – pro danou oblast
jsou použity dva okruhy,
– Pokud jsou požadavky externích a interních
uživatelů podobné a lze je zajistit agregací a
desagregací informací – analytická evidence

similar documents