Daně z příjmů fyzických osob - příklad - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Ing. Petr Benda
Název materiálu: Daně z příjmů fyzických osob - příklad
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Datum vytvoření: 15. 12. 2013
Vzdělávací oblast: Ekonomika
Ročník: třetí
Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská
škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Anotace
 Žáci si na základě získaných informací vyzkouší vypočítat
souvislý příklad na výpočet daně z příjmů fyzických osob.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Metodické pokyny
 Tento učební materiál slouží k prověření dovedností žáků
použít teoretické znalosti o daních v praxi.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Příklad na výpočet daně z příjmů OSVČ
Pan Novák provozuje prodejnu s domácími potřebami. V
roce 2013 za prodané zboží obdržel 1.650.000 Kč. Výdaje
na nákup zboží a provoz obchodu činily 1.100.000 Kč. Ve
výdajích je již zahrnuto i penále ve výši 10.000 Kč za pozdní
odvod daní. Sociální a zdravotní pojištění dělalo celkem
140.000 Kč. Dále obdržel úroky z bankovního účtu 500 Kč.
V roce 2012 měl daňovou ztrátu 42.500 Kč, kterou uplatní
tento rok (2013). V roce 2013 také poskytl dar střední škole
ve výši 4 000 Kč. Dále se zde objevily výdaje za pohoštění
obchodních partnerů ve výši 3.000 Kč. Pan Novák podepsal
prohlášení poplatníka k dani a chtěl by uplatnit slevu na 1
vlastní vyživované děti.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Příklad na výpočet daně z příjmů OSVČ
Vypočítejte:
• rozdíl příjmů a výdajů pro každý druh příjmů
• základ daně (rozdíl příjmů a výdajů)
• daňově neuznatelné výdaje
• upravený základ daně
• odčitatelné položky
• výši daně
• daňové zvýhodnění a snížení daně
• daňová povinnost
• výše záloh na příští rok
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
1. Vypočítáme rozdíl příjmů a výdajů pro každý druh
-
příjmů
§ 6 závislá činnost
0 Kč
-
§ 7 podnikání
1650000 – 1100000 – 140000 – 3000 – 4000= 403 000 Kč
-
§ kapitálový majetek
500 Kč
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
-
§ 9 pronájem
0 Kč
-
§ 10 ostatní
0 Kč
2. Základ daně (rozdíl příjmů a výdajů)
403 000 + 500 = 403 500 Kč
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
3. Daňově neuznatelné výdaje
-
penále – 10 000 Kč
sociální a zdravotní pojištění OSVČ – 140 000 Kč
výdaje na reprezentaci – 3 000 Kč
dar – 4 000 Kč
Po přičtení těchto výdajů vznikne základ daně
403 500 + 10 000 + 140 000 + 3 000 + 4 000 = 560 500 Kč
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
4. Upravený základ daně
-
nezdanitelná část základu daně
dar (bezúplatné plnění) – 4 000 Kč
-
odčitatelné položky od základu daně
daňová ztráta – 42 500 Kč
560 500 – 4 000 – 42 500 = 514 000 Kč
Upravený základ daně činí 514 000 Kč.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
5. Výše daně
-
daň se počítá z upraveného základu daně, který se
zaokrouhluje na celé stovky dolů
-
sazba daně činí 15%
514 000 x 0,15 = 77 100 Kč
Vypočtená daň činí 77 100 Kč.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
6. Snížení daně
-
pan Novák si může snížit daň o slevu na poplatníka
77 100 – 24 840 = 52 260 Kč
7. Daňové zvýhodnění
-
pan Novák si může snížit daň o slevu na vyživované dítě
52 260 – 13 404 = 38 856 Kč
Pan Novák by zaplatil daň po slevách 38 856 Kč.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
8. Daňová povinnost
-
daňová povinnost pana Nováka po započtení všech výše
uvedených bodů činí 38 856 Kč
-
z této částky se vypočítají zálohy na daň podle tabulky
Daňová povinnost
Výše zálohy
Termíny
Do 30 000 Kč
x
x
30 000 – 150 000 Kč
40% poslední známé
daňové povinnosti
15. 6. a 15. 12.
150 000 a více Kč
¼ poslední známé
daňové povinnosti
15. 3., 15. 6.,
15. 9., 15. 12.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
9. Výše záloh na daň
-
protože daň činí 38 856 Kč bude pan Novák platit 40%
z této částky na zálohách
-
zálohu bude platit 2 x ročně
-
zálohy se zaokrouhlují na celé stokoruny nahoru
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Postup výpočtu daně z příjmů OSVČ - řešení
-
38 856 x 0,4 = 15 542,40 Kč
-
15 542,40 po zaokrouhlení činí 15 600 Kč
-
částku ve výši 15 600 Kč odvede ve dvou termínech a
to k 15. 6. a 15. 12. daného roku.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311
Zdroje
KLÍNSKÝ, Petr a Otto MÜNCH. Ekonomika pro obchodní
akademie a ostatní střední školy. 5., upr. vyd. Praha: Eduko,
2012, 236 s. ISBN 978-80-87204-61-0.
VY_32_INOVACE_EKO.OA3.1311

similar documents