Prezentace aplikace PowerPoint

Report
IMPLEMENTACE ESA 2010
MIMOŘÁDNÁ REVIZE NÁRODNÍCH ÚČTŮ
Jaroslav Sixta
Vítězslav Ondruš
19. června 2014, ČSÚ Praha
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz
Obsah prezentace




Důvody mimořádné revize národních účtů
Dopady revize na tvorbu a užití HDP
Dopady revize na deficit a dluh vládních institucí
Dokončení mimořádné revize a publikace výsledků
2
Důvody a rozsah
mimořádné revize národních účtů
 přechod na nový evropský metodický standard ESA 2010, který
vychází z celosvětového standardu SNA 2008;
 změny metod výpočtů a odhadů přesahující rámec běžných revizí
 požadavky Eurostatu,
 změny ve zdrojích dat (Sčítání lidu, domů a bytů 2011),
 další zlepšení metod a postupů,
 změna referenčního roku pro ukazatele ve stálých cenách (2010);
 rozsah revize časových řad:
 1995–2010 (celý systém účtů),
 1990–1994 (pouze vybrané ukazatele).
3
Prezentace revize
 ČSÚ již dokončuje práce na revizi; srovnatelné řady budou publikovány od října
2014.
 Proces revize národních účtů je koordinován Eurostatem a zahrnuje všechny
členské země.
 Centrální banky pracují na implementaci 6. manuálu platební bilance (ČNB) .
 Eurostat i členské země koordinují komunikaci revize a připravují uživatele
a veřejnost na nové údaje (ESA 2010 na webu Eurostatu) .
 Revize standardů se netýká jen EU. SNA 2008 jako první implementovala
Austrálie (HDP +4,4 %).
 První země v EU byly
 březen Nizozemsko (HDP +7,6 %),
 květen Francie (HDP +3,2 %).
4
Změny hrubého domácího produktu
a složek jeho užití, běžné ceny 2010 (předběžný odhad)
Změny
celkem
mld. Kč
Produkce
z toho:
ESA
ostatní
Změny
celkem
mld. Kč
mld. Kč
%
z toho:
ESA
ostatní
%
%
-96,4
-47,6
-48,8
-1,0
-0,5
-0,5
-262,8
-168,5
-94,3
-4,4
-2,8
-1,6
Hrubá přidaná hodnota
166,4
120,9
45,5
2,8
2,0
0,8
Hrubý domácí produkt, celkem
166,6
120,9
45,7
4,4
3,2
1,2
28,1
10,1
18,0
1,5
0,5
1,0
1,9
-1,5
3,4
0,2
-0,2
0,4
135,5
116,1
19,5
14,6
12,5
2,1
Vývoz zboží a služeb
98,5
-83,8
182,3
3,9
-3,3
7,2
Dovoz zboží a služeb
96,8
-81,7
178,5
4,0
-3,4
7,4
Mezispotřeba
v tom:
Výdaje na konečnou spotřebu domácností
Výdaje na konečnou spotřebu vládních inst.
Tvorba hrubého fixního kapitálu
5
Hrubý domácí produkt, běžné ceny 2010 (předběžný odhad)
4.5
4
3.5
bil. Kč
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
HDP, před revizí
HDP před revizí
HDP, po revizi
ESA 2010
Ostatni
6
Změny hrubého domácího produktu
běžné ceny 2010 (předběžný odhad)
Změny:
Hrubý domácí produkt, celkem
mld. Kč
%
166,6
4,4
120,9
3,2
45,1
1,2
kapitalizace vojenských výdajů
5,2
0,1
kapitalizace drobného majetku
62,5
1,6
neživotní pojištění
7,5
0,2
ostatní
0,6
0,1
45,7
1,2
40,2
1,1
5,5
0,1
z toho:
Vlivem implementace ESA 2010
kapitalizace výdajů na výzkum a vývoj
Vlivem změny zdrojů a metod
služby bydlení
ostatní
7
Kapitalizace výdajů na výzkum a vývoj (ESA 2010)
(předběžný odhad)
Důvod změny:
■ Výdaje na výzkum a vývoj jsou
považovány za kapitálové výdaje
(investice). Jde tedy o aktiva, která
přinášejí svému majiteli ekonomický
přínos v budoucnu.
■ Tyto výdaje vedou k získání specifických
znalostí a dovedností, které zakládají
budoucí ekonomický růst.
■ Výzkum a vývoj je realizován soukromými
subjekty (podniky) i vládními institucemi
(vysoké školy, výzkumné ústavy).
Dopad změny za rok 2010:
Mld. Kč
%
Produkce
42,5
0,5
Mezispotřeba
-2,6
0,0
Hrubý domácí produkt
45,1
1,2
Výdaje na konečnou spotřebu
neziskových institucí
-0,3 -1,2
Výdaje na konečnou spotřebu
vládních institucí
-2,3 -0,3
Tvorba hrubého fixního
kapitálu
47,8
5,1
8
Kapitalizace vojenských výdajů (ESA 2010)
(předběžný odhad)
Důvod změny:
■ Změna přístupu ke službám obrany, kdy
moderní pojetí zachycení těchto služeb
bere v úvahu životnost, zastarávání a
opotřebování zbraní. Služba, kterou
zbraně poskytují, odpovídá jejich
použitelnosti.
■ Odstranění nestejného zachycení výdajů
na aktiva s dlouhou dobou životnosti
a vysokou pořizovací hodnotou.
■ Zbraně podle ESA 2010 nejsou zachyceny
v mezispotřebě, ale v tvorbě hrubého
fixního kapitálu.
Dopad změny za rok 2010:
Mld. Kč
Produkce
%
2,1
0,0
-3,1
-0,1
Hrubý domácí produkt
5,2
0,1
Výdaje na konečnou spotřebu
vládních institucí
2,1
0,3
Tvorba hrubého fixního
kapitálu
3,1
0,3
Spotřeba fixního kapitálu
5,2
0,7
Mezispotřeba
9
Kapitalizace drobného majetku (ESA 2010)
(předběžný odhad)
Důvod změny:
■ ESA 2010 přináší pokrok v mezinárodní
harmonizaci zachycení investic. Tvorba
kapitálu zahrnuje výdaje na aktiva s dobou
použitelnosti delší než jeden rok.
■ Jde zejména o počítače, tablety, chytré
mobilní telefony a drobné nástroje
(sekačky na trávu).
■ Dosavadní hranice 500 EUR v cenách
roku 1995 je zrušena.
Dopad změny za rok 2010:
Mld. Kč
Produkce
%
-1,9
0,0
-64,4
-1,1
Hrubý domácí produkt
62,5
1,6
Výdaje na konečnou spotřebu
Neziskových institucí
-0,2
-0,6
Výdaje na konečnou spotřebu
vládních institucí
-1,7
-0,2
Tvorba hrubého fixního
kapitálu
64,4
6,9
Mezispotřeba
10
Neživotní pojištění (ESA 2010)
(předběžný odhad)
Důvod změny:
■ Vyplacené nároky na škody jsou
upraveny o náhrady vyplývající
z katastrof (kapitálový transfer).
■ Změna výpočtu produkce zajištění,
které obsahuje specifické platby
typické pouze pro zajištění (provize
přímým pojišťovatelům a podíly na
ziscích).
Dopad změny za rok 2010:
Mld. Kč
Produkce
%
15,0
0,2
Mezispotřeba
7,5
0,1
Hrubý domácí produkt
7,5
0,2
Výdaje na konečnou spotřebu
domácností
10,1
0,5
Výdaje na konečnou spotřebu
vládních institucí
0,0
0,0
Vývoz služeb
Dovoz služeb
-0,4 -0,1
2,3 0,7
11
Služby bydlení
(předběžný odhad)
Důvod změny:
■ Zpřesnění počtu bytů a domů podle
Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (celkový
počet i počty podle forem vlastnictví).
■ Změna metody výpočtu imputovaného
nájemného (bytové domy – stratifikační
metoda; rodinné domy – nákladová
metoda).
■ Změna metody odhadu mezispotřeby
(využití výsledků nového zjišťování).
■ Zpřesnění výpočtů za bytová družstva
(využití výsledků nového zjišťování).
■ Zpřesnění ocenění stavů a spotřeby
kapitálu.
Dopad změny za rok 2010:
Mld. Kč
Produkce
%
12,2
0,1
-28,0
-0,5
Hrubý domácí produkt
40,2
1,1
Výdaje na konečnou
spotřebu domácností
28,9
1,5
6,8
0,7
Mezispotřeba
Tvorba hrubého fixního
kapitálu
12
Deficit vládních institucí (podle ESA)
(předběžný odhad)
Důvod změny:
■ Dochází ke změnám v ESA, mění se
i statistika deficitu a dluhu vládních institucí
(EDP), mění se poměrové ukazatele.
■ Změny ESA bez vlivu na deficit (kapitalizace
VaV, drobného majetku, vojenských výdajů
apod.).
■ Změny ESA s vlivem na deficit, změny
v sektorovém zařazení jednotek.
■ Ostatní změny bez vlivu na deficit (zatřídění
daní a sociálních příspěvků a dávek).
Dopad změny za rok 2010 (ESA i EDP):
Deficit vládních institucí % z HDP:
EDP před revizí
EDP po revizi
-4.7%
-4,4%
0.0%
-1.0%
-2.0%
-3.0%
-4.0%
-5.0%
13
Dluh vládních institucí (podle ESA)
(předběžný odhad)
Hlavní důvody změn:
■ Dochází ke změnám v ESA, mění se
i statistika deficitu a dluhu vládních
institucí (EDP), mění se poměrové
ukazatele.
Dopad změny za rok 2010 (ESA i EDP):
Deficit vládních institucí % z HDP:
EDP před revizí
EDP po revizi
38.4%
38,1%
45.0%
40.0%
■ Změny v sektorovém zařazení
jednotek vlivem implementace ESA
2010. Jiný přístup k tzv. 50% kritériu
a upřednostnění kvalitativních
požadavků.
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
14
Dokončení mimořádné revize
Roční národní účty
■ Sektorové účty, odvětvové účty, dluh a deficit vládních institucí (1993 až 2013):
1. 10. 2014.
■ HDP, tvorba a užití (1990 až 2013): 1. 10. 2014.
■ Regionální účty (1995 až 2013): 15. 12. 2014.
■ Tabulky dodávek a užití (1990 až 2013): 31. 12. 2014.
■ Adresa: http://czso.cz/csu/redakce.nsf/i/hdp_narodni_ucty.
Čtvrtletní národní účty
■ Čtvrtletní národní účty (HDP 1995 až 2Q2014): 1. 10. 2014.
■ Čtvrtletní sektorové účty (nefinanční,1999 až 2Q2014): 1. 10. 2014.
„Historická ročenka národních účtů ČR 1990–2013“ (plán 1. pololetí 2015).
15
Děkujeme za pozornost
Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., vrchní ředitel
tel.: 274 054 253, e-mail: [email protected]
Ing. Vítězslav Ondruš, CSc. ředitel
tel.: 274 052 445, e-mail: [email protected]
Sekce makroekonomických statistik ČSÚ
ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD | Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 | www.czso.cz

similar documents