Opera*ní program Podnikání a inovace 2007

Report
Příprava OP Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost ve vazbě na VaV a
inovace
Ing. Petr Očko, Ph.D.
ředitel sekce fondů EU, MPO
3. dubna 2013, Praha
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Obsah vystoupení
Podpora VaVaI na MPO
I. Podpora inovací v rámci OPPI v současném programovacím období
•
•
•
•
programy podpory OPPI
synergie s OP VaVpI
pilotní projekt Knowledge Transfer Partnership
příprava seed fondu
II. CIP - komunitární rámcový program Konkurenceschopnost a inovace
III. Národní programy podpory VaVaI v gesci MPO
IV. Příprava na programovací období 2014 - 2020
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
I. Operační program Podnikání a inovace
OPPI navazuje na Operační program Průmysl a podnikání 2004 –
2006
Globální cíl:
Zvýšit do konce programovacího období konkurenceschopnost
české ekonomiky a přiblížit inovační výkonnost sektoru průmyslu
a služeb úrovni předních průmyslových zemí Evropy
Finanční alokace: 3,67 mld. EUR, tj. 94 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Dotační programy k 25. 3. 2013
Počet podaných registračních žádostí :
Hodnota podaných registračních žádostí :
21 362
243,3 mld. Kč
Počet podaných plných žádostí :
Hodnota podaných plných žádostí :
15 144
148,6 mld. Kč
Počet vydaných Rozhodnutí :
Hodnota podpory v Rozhodnutích :
8 296
72,6 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
V loňském roce jsme českým podnikatelům proplatili
14,7 miliard korun
16
14.7
14
12
10.7
10
8
7
5.1
6
4
2
1.3
2.2
1.8
0
2007
2008
2009
CELKEM: 42,8 mld. Kč
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
2010
2011
2012
28.2.2013
Podpora VaVaI v OPPI
Je zajištěna synergie intervencí mezi OPPI (MPO) a OP VaVpI (MŠMT) k
pokrytí celé šíře inovačního procesu
Cíl: Tvorba nových špičkových poznatků a znalostí a jejich přenos do
komerční sféry
OP VaVpI – nabídková strana inovačního procesu: cílené zaměření na
akademickou sféru, vysoké školy a výzkumné ústavy
OPPI – zajištění poptávkové strany inovačního procesu: opatření pro
zakládání nových inovačních firem, rozvoje kapacit VaV v podnicích a v
oblasti komercializace výstupů VaV prostřednictvím jednotlivých firem.
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Programy OPPI zaměřené přímo na oblast VaVaI
Inovace
• pořízení techniky potřebné pro zavedení výsledků VaV do výroby
• podpora pořízení patentů
Potenciál
• výstavba podnikových center pro výzkum a vývoj
Prosperita
• budování vědeckotechnických parků, inkubátorů a další infrastruktury
Spolupráce
• zakládání klastrů
• vznik technologických platforem
Příjemci
• malé a střední i velké podniky, veřejné výzkumné instituce, VŠ i fyzické
osoby
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Realizace pilotních projektů v OPPI
Pilotní projekt Knowledge Transfer Partnership
Cíl:
Pochopení způsobu, jakým lze efektivně podporovat inovační procesy
• vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a univerzitou
za účelem transferu znalostí, technologií a dovedností, ke kterým
podnik
• projekt realizovaný se spolupráci se Salfordskou univerzitou (UK)
• rozdíl mezi vědou a výzkumem a znalostními transfery – pochopení
role vědomostí a know-how
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Realizace pilotních projektů v OPPI
Seed fond
3 hlavní cíle:
1. Zásadní podpora inovací - otevření nových
možností financování „dobrých nápadů“,
podpora zakládání firem nebo jejích růstu,
stimulace inovačních aktivit MSP,
posílení konkurenceschopnosti české
ekonomiky
2. Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR,
zapojení soukromých investorů do společných investic (zaostáváme)
3. Efektivní využívání veřejných prostředků (z EU i z národních zdrojů)
k podpoře podnikání formou návratných (revolvingových) finančních
nástrojů
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
II. CIP - komunitární rámcový program
Konkurenceschopnost a inovace
Komunitární nástroj EU pro podporu podnikání a formování
podnikatelského prostředí
V ČR je gestorem programu MPO
3 podprogramy:
• program pro podnikání a inovace
• program na podporu politik Informačních a komunikačních technologií
• program Inteligentní energie pro Evropu
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
III. Národní programy podpory VaVaI
TIP
Resortní program účelové podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního
vývoje
Cílem je podpořit aplikovaný výzkum a experimentální vývoj v oblastech: nové
materiály a výrobky, nové progresivní technologie a nové informační systémy
Trvání: 2009 – 2017
Rozpočet: 11,2 mld. Kč
Inostart
Součást implementace Programu švýcarsko–české spolupráce na snížení
hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie.
Cílem je umožnit získání úvěrů k realizaci inovativních projektů začínajících
podnikatelů realizovaných na území Moravskoslezského a Olomouckého kraje
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
IV. Příprava na programovací období 2014+
• na konci listopadu 2012 vláda schválila vymezení 8 operačních
programů
• jedním z nich je Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (OP PIK) řízený MPO
Příprava OP PIK vychází jak z legislativy a dlouhodobých cílů EU (tzv.
Evropa 2020), tak rovněž ze strategických dokumentů ČR, jako je vládou
schválená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, Koncepce
podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014-2020 nebo
Národní inovační strategie.
V novém operačním programu bude důraz na oblast VaVaI ještě
zřetelnější než v OPPI, vč. využití nových forem podpory (finanční
nástroje).
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE
A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Operační program pro období 2014 - 2020
OP PIK
OPPI
2014 - 2020
2007 - 2013
OPPP
2004 - 2006
Důraz na rozvojové
podpory
+ počátek inovační
podpory
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Důraz na inovační
podpory
+ podpora VaV ve
firmách (Potenciál),
spolupráce mezi
terciární sférou
a průmyslem
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Důraz na znalostní
ekonomiku, spolupráci
VaV s inovačními
firmami a využívání
nových forem podpory
Operační program Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost
Zaměření programu:
Podpora podnikatelského prostředí a inovativních aktivit,
zejména MSP, propojení vazeb na výzkum a vývoj
podporovaný v rámci OP VVV
Podpora snižování energetické náročnosti a podpora
inovativních řešení přispívajících ke snižování emisí, zavádění
vysokorychlostního internetu a dalších moderních
komunikačních prostředků v podnikové sféře
Vazba na NRP: Zvýšení konkurenceschopné ekonomiky, Rozvoj
páteřní infrastruktury, Integrovaný rozvoj území.
Budoucí struktura OP PIK
V základní úrovni bude členěn na prioritní osy.
nižší počet tematicky silněji koncentrovaných prioritních os
Každá prioritní osa musí odpovídat jednomu tematickému cíli
a musí zahrnovat jednu nebo více investičních priorit uvedeného
tematického cíle.
Na úrovni investiční priority jsou následně stanoveny specifické
cíle, které již vymezují konkrétní podporované aktivity (dnešní
„oblasti podpory“, nicméně tento termín již nebude nadále používán).
Poslední úrovní této investiční strategie je potom úroveň
programů podpory, do kterých budou jednotliví zájemci
předkládat své projekty.
Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK
VaVaI
•PO 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu, vývoje a inovací“
Infrastruktura a služby
• PO 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb podporujících podnikání ve znalostní
ekonomice a internacionalizace podnikání“
Energie
• PO 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice“
ICT
• PO 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a
informačních a komunikačních technologií “
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK
Prioritní osa 1 „Rozvoj podnikání založený na podpoře výzkumu,
vývoje a inovací“
VaV a inovace, spolupráce mezi veřejným, vzdělávacím,
vědeckovýzkumným a podnikatelským sektorem, podniková centra
VaV, zavádění inovací v podnicích, hraniční oblasti (překryvy) s jinými
operačními programy, synergické vazby (zejména s OP Výzkum, vývoj
a vzdělávání), řešení regionální dimenze v této prioritní ose
PS 2 Pro Prioritní osu 2 „Rozvoj infrastruktury a služeb
podporujících
podnikání
ve
znalostní
ekonomice
a internacionalizace podnikání“
podnikatelská infrastruktura, zakládání a rozvoj podniků,
internacionalizace podnikání, partnerské sítě, sofistikované
poradenské služby, poskytování ICT služeb pro MSP, podpora
technického vzdělávání, řešení regionální dimenze v této prioritní ose
Návrhy zaměření intervencí v prioritních osách OP PIK
PS 3 Pro prioritní osu 3 „Udržitelné hospodaření s energií a rozvoj
inovací v energetice“
energetika (snižování energetické náročnosti výroby, úspory energie,
využití obnovitelných zdrojů energie a druhotných zdrojů energie,
rozvoj a modernizace přenosových sítí – vazba na CEF, modernizace
a rozvoj tepelných rozvodných zařízení, výzkum, vývoj a inovace
v energetice), surovinové zdroje, hraniční oblasti (překryvy) s jinými
operačními programy, řešení regionální dimenze v této prioritní ose
PS 4 Pro prioritní osu 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových
sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií “
služby elektronických komunikací, přístup k vysokorychlostnímu
internetu, infrastruktura elektronických komunikací, hraniční oblasti
(překryvy) s jinými operačními programy, řešení regionální dimenze
v této prioritní ose
Harmonogram příprav
Ustanovení pracovních skupin pro rozpracování prioritních os
OP PIK
Ustanovení Platformy MPO pro tvorbu OP PIK
Leden 2013:
Leden – březen 2013:
Duben - květen 2013:
Květen 2013:
Červen – prosinec 2013:
Říjen 2013:
Listopad – prosinec 2013:
2014:
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Příprava prvního návrhu operačního programu (v průběhu
celého procesu zpracování programu bude prováděna
průběžně ex-ante evaluace a posuzování vlivů na životní
prostředí SEA)
Předložení prvního návrhu OP PIK do Porady vedení MPO,
následně předložení návrhu programu MMR-NOK
Předložení informace o stavu přípravy operačního programu
prostřednictvím MMR-NOK na jednání vlády
Rozpracování jednotlivých programů podpory OP PIK za
účelem jejich předložení ke schválení vládě
Dopracování plné verze operačního programu a vyjednávání
s EK
Předložení plné verze operačního programu k projednání ve
vládě
Předání operačního programu prostřednictvím MMR-NOK
Evropské komisi
Zahájení realizace OP PIK
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu
Vliv vnějších faktorů na přípravu nového OP
MPO se usilovně věnuje vytvoření OP PIK, jeho přípravu však mohou
ovlivnit i vnější faktory jako je například schvalování zásadních
dokumentů orgány EU – dosud například není schválena tzv. regionální
mapa podpory, která je pro podobu nového operačního programu
klíčová (ke schválení regionální mapy by mělo dojít ještě v prvním
pololetí letošního roku), není schválena příslušná legislativa pro
Evropské strukturální a investiční fondy (včetně finančního rámce,
pravidel pro blokové výjimky ze zákazu veřejné podpory aj.)
Evropská komise odmítá započít jednání o podobě operačních
programů (není jasné, zda Komise bude souhlasit s návrhy ČR), dokud
nebudou v Bruselu schválena příslušná nařízení pro kohezní politiku
Komise hodlá prosazovat své názory na obsah intervencí (detailizace
toho, co bude povoleno budoucí legislativou) i na zamýšlené alokace
Problém času – formální vyjednávání OP započne asi až koncem roku
Zdroje informací
www.mpo-oppi.cz
www.mpo.cz
www.czechinvest.org
Zelená linka: 800 800 777
Děkuji za vaši pozornost
ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE,
INOVACE A INFRASTRUKTURA
Ing. Martin Kocourek
ministr průmyslu a obchodu

similar documents