Královéhradecký kraj

Report
Dotační programy
Královéhradeckého kraje
Základní pravidla a informace
Dotační oblasti a programy
Bc. Ondřej Knotek
Oddělení krajských dotací
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
1
Prohlášení o vyloučené odpovědnosti:
Všechny informace poskytnuté na semináři jsou
uváděny pouze v rámci výukového procesu
a nemohou bez dalšího posouzení sloužit jako
informace či rady k řešení právních situací.
Názory vyjádřené v této prezentaci představují názory autora
a nemohou být v žádném případě považovány za oficiální pozici
jeho zaměstnavatele či návod pro získání finančních prostředků.
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Strategie Královéhradeckého kraje
v oblasti dotací
Základní dokumenty
• Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2020
• Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 - 2016
• Dotační strategie Královéhradeckého kraje 2014 - 2016
•. Statut dotačního fondu (aktualizace k 10. 11. 2014)
• Zásady pro čerpání finanční podpory z dotačního fondu
Královéhradeckého kraje (aktualizace k 10. 11. 2014)
• Podmínky dotačního programu
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Dotační oblasti
Kód
Název dotační oblasti
Lhůta pro podávání
žádostí na rok 2015
CRG
Cestovní ruch ( 15CRG04 a 15CRG06)
5. 1. – 5. 2. 2015
CRG
Cestovní ruch (15CRG01)
1. 8. – 4. 9. 2015
KPG
Kultura a památková péče
14. 11. 2014 – 21. 1. 2015
POV
Program obnovy venkova
Již uzavřen pro rok 2015
RRD
Regionální rozvoj
5. 1. – 5. 2. 2015
SMR
Volnočasové aktivity
11. 11. – 18. 12. 2014
SMP
Prevence rizikového chování
3. 2. -9. 4. 2015
SMV
Vzdělávání
3. 2. – 9. 4 . 2015
SPT
Sport a tělovýchova
11. 11. – 18. 12. 2014
ZPD
Životní prostředí a zemědělství
2. 3. 16. 4. 2015
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Žádost - projekt
 Lhůta pro podávání žádostí (min. 1 měsíc)
 Rozpočet projektu nesmí kalkulovat zisk
 Zařazení do databáze KHK
 Hodnocení žádosti (formální hodnocení, kontrola
přijatelnosti, hodnotící kritéria, hodnotící komise)
 Schválení dotace, smlouva, vyplacení dotace
 Změny v projektech
 Publicita – podpora kraje na projektu
 Závěrečná zpráva – vyúčtování (dílčí vyúčtování)
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Zdroje
Veškeré informace najdete na webových stránkách
Královéhradeckého kraje
v části:
Kraj, volené orgány, dotace
Krajské dotační programy
Rychle k věci
Krajské dotační programy
a v Krajském dotačním portále Královéhradeckého kraje
na adrese: https://dotace.kr-kralovehradecky.cz/
o Základní dokumenty pro dotační programy
o Podmínky dotačních programů
o Po přihlášení formulář žádosti
o Při přidělení finanční částky pak i formulář pro vyúčtování
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Cestovní ruch
15CRG01 Úprava lyžařských
běžeckých tras
NNO
Obce včetně PO
Další podnikatelské subjekty v oboru
15CRG04 Podpora činnosti
turistických
informačních center
15CRG06 Podpora činnosti a
rozvoje destinačního
managementu
Fyzická nebo právnická osoba dle
specifikace v programu
Fyzické a právnické osoby
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Kultura a památková péče
15KPG01
Podpora a rozvoj
profesionálních i
neprofesionálních
kulturních aktivit
Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy
Fyzické osoby
PO zřizované KHK
Církve apod.
Obce, PO
Další dle programu
15KPG02
Obnova památkového
fondu na území
Královéhradeckého kraje
Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy
Fyzické osoby
PO zřizované KHK
Církve apod.
Obce, PO
Další dle programu
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Kultura a památková péče
15KPG03
Podpora publikační
činnosti a literatury
Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy
Fyzické osoby
PO zřizované KHK
Církve apod.
Obce, PO
Další dle programu
15KPG04
Obnova historických
varhan
Spolky, pobočné spolky, o. p. s., ústavy
Fyzické osoby
PO zřizované KHK
Církve apod.
Obce, PO
Další dle programu
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Program obnovy venkova
15POV01
15POV02
Obnova a údržba
venkovské zástavby a
občanské vybavenosti
Komplexní úprava nebo
dovybavení veřejných
prostranství a místních
komunikací,
infrastruktura
Obce - méně než 2.000 obyvatel
(31. 12. 2013)
Obce - méně než 2.000 obyvatel
(31. 12. 2013)
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Regionální rozvoj
15RRD01
15RRD02
15RRD03
15RRD06
Podpora hasičské
techniky pro obce s JPO
Podpora svazku obcí
Obce s ustanoveným JPO II nebo III
Pořízení územního plánu
obcí do 1 500 (včetně)
obyvatel
Propagace cyklobusů v
turistických regionech
Obce do 1 500 obyvatel (včetně), se
schváleným zadáním územního plánu
DSO
Svazky obcí
Právnické osoby
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Volnočasové aktivity
15RRD01
15RRD02
15RRD03
15RRD06
Podpora hasičské
techniky pro obce s JPO
Podpora svazku obcí
Obce s ustanoveným JPO II nebo III
Pořízení územního plánu
obcí do 1 500 (včetně)
obyvatel
Propagace cyklobusů v
turistických regionech
Obce do 1 500 obyvatel (včetně), se
schváleným zadáním územního plánu
DSO
Svazky obcí
Právnické osoby
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Volnočasové aktivity
15SMR01 Podpora celoroční činnosti
místních organizací
15SMR02 Akce pro děti a mládež ve
volném čase
NNO
15SMR03 Podpora celoroční činnosti
organizací dětí a mládeže s
regionální působností
Spolek nebo pobočný spolek
Právnické osoby s veřejně prospěšnou
činností ( o.p.s, obce apod.)
Fyzické osoby s veřejně prospěšnou
činností
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Volnočasové aktivity
15SMR04 Podpora celoroční činnosti
organizací pracujících s
dětmi a mládeží s
regionální působnosti
15SMR05 Mezinárodní spolupráce
dětí a mládeže
Spolek nebo pobočný spolek
15SMR06 Rekonstrukce a
modernizace objektů a
zařízení využívaných pro
volný čas dětí a mládeže
NNO
Spolky, ústavy, o. p. s
Organizace s mezinárodním prvkem
Právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Prevence rizikového chování
15SMP01 Programy zaměřené na
prevenci rizikového
chování a zdravý životní
styl dětí a mládeže
15SMP03 Etická výchova ve školách
Právnické osoby vyvíjející veřejně
prospěšnou činnost (školy, obce
apod.)
Fyzické osoby vyvíjející veřejně
prospěšnou činnost
Právnické osoby vykonávající činnost
školy, která poskytuje stupeň
vzdělávání
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Vzdělávání
15SMV02 Rozvoj tvůrčích schopností
a dovedností dětí, žáků a
studentů – rozvoj talentů
15SMV03 Podpora vzdělávání
v oborech s výučním listem
15SMV04 Zájmová práce se žáky
mimo vyučování
Právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení
Právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení
Právnické osoby vykonávající činnost
školy
domova mládeže/internátu
dětského domova
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Sport a tělovýchova
15SPT01
Pohybová gramotnost
Právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení
Právnické osoby v oblasti sportu a
tělovýchova
15SPT02
Pořádání významných
sportovních akcí mládeže
Spolky, pobočné spolky, o. p. s.,
ústavy v oblasti sportu a tělovýchovy
Právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení
15SPT03
Pořádání masových
tělovýchovných a
sportovních soutěží typu
„sport pro všechny“
Spolky, pobočné spolky, o. p. s.,
ústavy v oblasti sportu a tělovýchovy
Právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Sport a tělovýchova
15SPT04
15SPT05
Činnost sportovních
středisek, sportovních
center mládeže a středních
škol s rozšířenou sportovní
činností
Podpora krajských
reprezentačních výběrů
mládeže a reprezentace na
republikových, evropských
a celosvětových soutěžích
Žadatelé vyspecifikování
v podmínkách dotačního programu
Spolky, pobočné spolky, o. p. s.,
ústavy v oblasti sportu a tělovýchovy
Právnické osoby vykonávající činnost
školy nebo školského zařízení
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Sport a tělovýchova
15SPT06
15SPT07
15SPT08
Celoroční pravidelná
sportovní činnost mládeže
a osob se zdravotním
postižením
Vzdělávání trenérů,
rozhodčích a cvičitelů
Podpora vrcholového a
výkonnostního sportu
Spolky, pobočné spolky, o. p. s.,
ústavy v oblasti sportu a tělovýchovy
Sportovní subjekt oprávněný
Právnické osoby v oblasti sportu a
tělovýchovy splňující specifikaci
v podmínkách dotačního programu
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Životní prostředí a zemědělství
15ZPD01 Protipovodňová ochrana
Obce
Právnické a fyzické osoby v daném
oboru
15ZPD02 Obnova a technické
zajištění stávajících
„návesních“ vodních nádrží
15ZPD03 Nakládaní s odpady
a ochrana ovzduší
Obce
Právnické a fyzické osoby v daném
oboru
15ZPD04 Ochrana přírody a krajiny
Obce
Právnické a fyzické osoby v daném
oboru
Obce
Právnické a fyzické osoby v daném
oboru
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Životní prostředí a zemědělství
15ZPD05 Environmentální výchova,
vzdělávání a osvěta
Obce
Právnické a fyzické osoby vyvíjející
veřejně prospěšnou činnost v EVVO
15ZPD06 Praktická péče o přírodní
prostředí, zdroje
a produkty
Obce
Právnické a fyzické osoby v daném
oboru
Fyzické osoby nepodnikající (působící
v oboru žádosti alespoň 3 roky)
15ZPD07 Propagace životního
prostředí a zemědělství
Obce, právnické a fyzické osoby v
daném oboru
Zemědělský podnikatel (prodej ze
dvora)
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Dotační fond – 60.902.300 Kč
Název položky
Alokovaná částka
Životní prostředí a zemědělství
5 248 600 Kč
Vrcholový sport
3 000 000 Kč
Sport a tělovýchova
5 520 000 Kč
Volnočasové aktivity
3 680 000 Kč
Cestovní ruch
4 304 000 Kč
Školství
2 000 000 Kč
Kultura
9 380 000 Kč
Regionální rozvoj
7 769 700 Kč
POV – běžné výdaje
8 000 000 Kč
POV – kapitálové výdaje
12 000 000 Kč
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací
Děkuji Vám za pozornost
Bc. Ondřej Knotek
[email protected]
Odbor regionálního rozvoje, grantů a dotací

similar documents