Prezentace aplikace PowerPoint

Report
Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s.
Kdo je VHZ, a.s. ?
• akciová společnost 100 % vlastněna obcemi a městy z okresu
Šumperk (28 akcionářů)
• našim cílem je dlouhodobě udržitelné provozování vodovodů a
kanalizace pro veřejnou potřebu včetně zařízení na čištění vod,
jejich systematické a průběžné rozšiřování a modernizování
Co VHZ, a.s. dělá?
• vlastní, spravuje a modernizuje vodovodní řady, kanalizace, úpravny
vody, čistírny odpadních vod (ČOV)
• jako vlastník vodovodů a kanalizace zajišťuje komplexních služby
v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, a
to prostřednictvím provozovatele infrastruktury Šumperské
provozní vodohospodářské společnosti, a.s. (ŠPVS, a.s.), se kterým
má uzavřené příslušné provozní a nájemní smlouvy
• z hlediska investic a plánování usiluje o maximální možný počet
připojených domácností a podniků k vodovodním a kanalizačním
stokám
Financování aktivit VHZ, a.s.:
• z finančního hlediska je možné konstatovat, že po stránce příjmové
má společnost VHZ, a.s. dva typy příjmů, a to:
vlastní (především nájemné z provozní smlouvy se společností
ŠPVS, a.s. a další)
a cizí (rozhodujícím podílem jsou dotace z EU = Fond soudržnosti
EU, a dále veřejné zdroje z rozpočtu ČR = Státní fond životního
prostředí).
VHZ, a.s. v číslech:
• základní kapitál společnosti činí 853.215.000,- Kč, je 100 %
splacen
• roční obrat činí průměrně 67 mil. Kč
• VHZ, a.s. pronajímá majetek společnosti ŠPVS, a.s. v celkové
výši 1.489.775 tis. Kč, z toho nemovitosti činí 1.298.970 tis. Kč
a movitý majetek 190.805 tis. Kč (data platná pro rok 2014)
• hospodářský výsledek (v tis. Kč):
2010
2011
2012
2013
-1.200
12.820
10.418
7.334
Klíčové aktivity v roce 2014:
1. Zahájení a zdárná realizace projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky
Moravy – II. fáze“, kdy se jedná o jedinečný projekt v regionu, a to jednak jeho
územním rozsahem a jednak výší investice do oprav stávající již nevyhovující
kanalizace, stejně jako výstavby nové kanalizační sítě.
2. Příprava koncesní dokumentace pro potřeby transparentního výběru nového
provozovatele kanalizační složky vodohospodářské infrastruktury na období
od 1. 1. 2016 na příštích 5 let, jak vychází ze závěrů dokumentu „Analýza
posouzení variant správy a provozování kanalizační složky vodohospodářské
infrastruktury v majetku VHZ Šumperk, a.s. od 1. 1. 2016“ (zpracovaná
společností Grant Thornton Advisory, s.r.o., uveřejněná na webu společnosti).
Co VHZ, a.s. čeká v roce 2015:
1. Úspěšné dokončení realizace projektu „Zlepšení kvality vod
horního povodí řeky Moravy – II. fáze“.
2. Úspěšná realizace ostatních investičních akcí navazujících na
projekt H.P. II.
3. Úspěšné uskutečnění koncesního řízení na nového
provozovatele kanalizační složky od 1. 1. 2016.
4. Úspěšná implementace softwaru na evidenci majetku za
účelem dosažení kvalitní a operativně dostupné evidence
majetku společnosti.
Organizační struktura
„Změnu nepřináší heslo nebo projev. Nastává,
když dáte na správné místo správné lidi, aby ji uskutečnili.“
Jack Welche
Děkuji za pozornost.
JUDr. Iva Hlavatá, MBA
tel.: 721 876 888, e-mail: [email protected]

similar documents