ITD_08122086 Trinud

Report
ประโยชน์ จากการเปิดเสรีด้านการค้าบริการที่
ผูป้ ระกอบการไทยควรเรียนรู้
ตรีนุช บุญเรืองถาวร บริษทั ซิโก้ลอว์(ประเทศไทย)จากัด
ประสบการณ์การให้คาปรึกษาแก่นักลงทุนต่างชาติ
ที่มาลงทุนในไทย
 ประเภทธุรกิจที่คนต่างชาติจะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย
 กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ จะเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย
 สัดส่วนการถือหุ้นของคนต่างชาติ
 สัญชาติของคนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนใน
ประเทศไทย
2
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
 เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคน
ต่างชาติที่จะเข้ามาประกอบธุรกิจหรือลงทุนในประเทศ
ไทย
 โดยทัวไปอนุ
่
ญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทยได้
 ยกเว้นธุรกิจที่อยู่ในบัญชี ท้ายพระราชบัญญัติ
3
นิยามของคนต่างด้าว
(1)บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(2)นิติบค
ุ คลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
(3)นิติบค
ุ คลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมี “คนต่างด้าว”
ตาม (1) หรือ (2) ถือหุ้นอันเป็ นทุนจดทะเบียนหรือ
ลงทุน เกินกึ่งหนึ่ งหรือ ห้างหุ้นส่วนจากัดหรือห้างหุ้นส่วน
สามัญที่จดทะเบียนซึ่งหุ้นส่วนผูจ้ ดั การหรือผูจ้ ดั การเป็ นคน
ต่างด้าวและ
(4)นิติบค
ุ คลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมี
“คนต่ าง
ด้าว” ตาม (1)หรือ (2)หรือ (3)ถือหุ้นอันเป็ นทุนจด
ทะเบียน หรือลงทุนเกิน กึ่งหนึ่ ง
4
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติบญ
ั ชีหนึ่ ง
ธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบกิจการด้วย
เหตุผลพิเศษเช่น
- การทากิจการหนังสือพิมพ์การทากิจการสถานี
วิทยุกระจายเสียงหรือสถานี วิทยุโทรทัศน์
- การทานา/ทาไร่/ทาสวน
- การเลี้ยงสัตว์
- การสกัดสมุนไพรไทย
- การค้าที่ดิน
5
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติบญ
ั ชีสอง-หมวดหนึ่ ง

ธุรกิจที่เกี่ยวกับความปลอดภัยหรือความมันคงของประเทศ
่
เช่น
การผลิตการจาหน่ ายและการซ่อมบารุง
-
-
6
อาวุธปื นเครื่องกระสุนปื น/ดินปื น/วัตถุระเบิด
ส่วนประกอบของอาวุธปื น/เครื่องกระสุนปื น/วัตถุระเบิด
อาวุธยุทโธปกรณ์ เรือ อากาศยาน หรือยานพาหนะทาง
การทหาร
อุปกรณ์หรือส่วนประกอบของอุปกรณ์สงครามทุกประเภท
การขนส่งทางบกทางน้า/ทางอากาศในประเทศ/กิจการการ
บิน ในประเทศ
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติบญ
ั ชีสอง- หมวดสอง
 ธุรกิจที่มีผลกระทบต่อศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี
หัตถกรรมพืน้ บ้าน
-
ไทย
7
การค้าของเก่า/หรือศิลปวัตถุซึ่งเป็ นงานศิลปกรรม หัตถกรรม
ของไทย
การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก
การเลี้ยงไหม/การผลิตเส้นไหมไทย/การทอผ้าไหมไทย/หรือ
การพิมพ์ลวดลายผ้าไหมไทย
การผลิตเครื่องดนตรีไทย
การผลิตเครื่องทอง/เครื่องเงิน/เครื่องถม/เครื่องทองลงหิน/
เครื่องเขิน
การผลิตถ้วยชามหรือเครื่องปัน้ ดินเผาที่เป็ นศิลปวัฒนธรรม
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติบญ
ั ชีสอง- หมวดสาม
 ธุรกิจที่ มีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
-
8
การผลิตน้าตาลจากอ้อย
การทานาเกลือรวมทัง้ การทาเกลือสินเธาว์
การทาเกลือหิน
การทาเหมืองรวมทัง้ การระเบิดหรือย่อยหิน
การแปรรูปไม้เพื่อทาเครื่องเรือนและเครื่องใช้สอย
บัญชีท้ายพระราชบัญญัติบญ
ั ชีสาม
 ธุรกิจที่คนไทยยังไม่มีความพร้อมที่ จะแข่งขันในการ
ประกอบ
กิจการกับคนต่างด้าวเช่น
- การค้าปลีกสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขัน
้ ตา่ รวมทัง้ สิ้นน้ อยกว่า
100 ล้านบาทหรือที่ มีทุนขัน
้ ตา่ ของแต่ละร้านค้าน้ อยกว่า 20
ล้านบาท(14)
- การค้าส่งสินค้าทุกประเภทที่มีทุนขัน
้ ตา่ ของแต่ละร้านค้าน้ อย
กว่า100 ล้านบาท (15)
- การทากิจการบริการทางสถาปัตยกรรม(8)
- การทากิจการบริการทางวิศวกรรม (9)
- การทาธุรกิจบริการอื่นยกเว้นธุรกิจบริการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง(21)
9
การทาธุรกิจบริการอื่นยกเว้นธุรกิจบริการที่กาหนดใน
กฎกระทรวงเช่น
•
•
•
•
•
•
10
บริการวิจยั ตลาด
บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้คาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการการวางแผนที่เกี่ยวกับการจัดการการผลิต
บริการฐานข้อมูล
บริการโรงพยาบาล
บริการขนส่งผูโ้ ดยสาร
บริการซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องใช้
สานักงานรวมถึงคอมพิวเตอร์
การทาธุรกิจบริการอื่นยกเว้นธุรกิจบริการที่กาหนดใน
กฎกระทรวงเช่น
•
•
•
•
•
•
•
•
11
สานักงานสาขา
สานักงานผูแ้ ทน
สานักงานภูมิภาค
การเข้าทาสัญญาคา้ ประกันหนี้ บุคคลภายนอก
การเข้าทาสัญญาจานาเพื่อประกันหนี้ บุคคลภายนอก
การเข้าทาสัญญาจานองเพื่อประกันหนี้ บุคคลภายนอก
การให้ก้ยู ืมเงิน
การให้เช่า
การห้ามคนต่างชาติประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย
พระราชบัญญัติตามมาตรา 8
12

ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ใน
บัญชีหนึ่ ง

ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ใน
บัญชีสองเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากรัฐมนตรีโดยการ
อนุมตั ิ ของคณะรัฐมนตรี

ห้ามมิให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจตามที่กาหนดไว้ใน
บัญชีสามเว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจาอธิบดีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ
การประกอบธุรกิจโดยสนธิสญ
ั ญาที่ประเทศไทยเป็ นภาคี
หรือมีความผูกพันตามพันธกรณี
มาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าวได้บญ
ั ญัติเปิดช่องไว้ว่า “คนต่างด้าวที่ประกอบ
ธุรกิจตามบัญชีท้ายพ.ร.บ.นี้ โดยสนธิสญ
ั ญาที่ประเทศไทย
เป็ นภาคีหรือมีความผูกพันตามพันธกรณี ให้ได้รบั ยกเว้นจาก
การบังคับใช้บทบัญญัติต่างๆตามที่กาหนด ... และให้
เป็ นไปตามบทบัญญัติและเงื่อนไขของสนธิสญ
ั ญานัน้ ”
มาตรา 11 กาหนดไว้ว่าหากคนต่างด้าวประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจดังกล่าวให้แจ้งอธิบดีเพื่อขอหนังสือรับรอง
13
การประกอบธุรกิจกรณี ได้รบั ·BOI,IEAT หรือตาม
กฎหมายอื่น
มาตรา 12 ได้กาหนดไว้ว่าในกรณี ที่ธรุ กิจของคนต่างด้าว
ซึ่งได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือให้ประกอบ
อุตสาหกรรมหรือประกอบการค้าเพื่อส่งออกตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือตาม
กฎหมายอื่นเป็ นธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชีสามท้าย
พ.ร.บ.นี้ ให้คนต่างด้าวดังกล่าวแจ้งต่ออธิบดีเพื่อขอหนังสือ
รับรอง
14
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
 ก่อนที่จะมี AFASนักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซี ยนถือ
เป็ นต้องดาเนินกระบวนการ“ขออนุญาตประกอบ
ธุรกิจ”ในกรณี ที่
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสองหรือบัญชีสามท้าย
พ.ร.บ.
-
-
15
ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่ ง
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียนถือเป็ น“คนต่างด้าวโดย
สนธิสญ
ั ญา” ที่ประเทศไทยมีพนั ธกรณี ด้วย

ได้รบั สิทธิภายใต้การตกลงของอาเซียนดังกล่าวโดยสามารถ
ประกอบธุรกิจตามที่ผกู พันไว้ในความตกลงด้วยการใช้ช่องทาง
พิเศษ
 “ขอหนังสือรับรองการใช้สิทธิประกอบธุรกิจ”
จากอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแทนที่จะต้องดาเนินกระบวนการ
“ขออนุญาตประกอบธุรกิจ”
16
ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)
 ในการจะใช้ช่องทางพิเศษโดยไม่ต้องขออนุญาตจะต้อง
เข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
o
o
17
เป็ นธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
สัดส่วนถือการหุ้นเท่ากับหรือไม่มากกว่าใน
AFAS
ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุ้นได้ 70%
ธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพ.ร.บ.
บัญชี 3(8)
การทากิจการ
บริการทาง
สถาปตั ยกรรม
18
3
ธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
บริการด้านสถาปตั ยกรรมผังเมือง
บริการพัฒนาโปรแกรมเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ /การเลือกทาเลทีต่ งั ้ /การควบคุมและใช้
ประโยชน์ ระบบถนนเพือ่ ให้เกิดการพัฒนาเมือง
อย่างเป็ นระบบและสอดคล้องกัน
ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุ้นได้ 70%
ธุรกิจตามบัญชี 3
ท้ายพ.ร.บ.
บัญชี 3(9)
การทากิจการบริการ
ทางวิศวกรรม
19
ธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
บริการขัน้ ตอนก่อนการออกแบบและให้คาปรึกษา
ด้านวิศวกรรมสาหรับระบบควบคุมสัญญาณไฟ
จราจร
บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจร
บริการด้านวิศวกรรมแบบครบวงจรสาหรับระบบ
ควบคุมสัญญาณไฟจราจร
ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุ้นได้ 70%
ธุรกิจตามบัญชี
ท้ายพ.ร.บ.
บัญชี 3(10)
การก่อสร้าง
20
3
ธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
บริการงานก่อสร้างด้านอาคารเหมืองและโรงงาน
อุตสาหกรรมไม่รวมการก่อสร้างคลังสินค้าและ
อาคารอุตสาหกรรม
บริการงานก่อสร้างด้านวิศวกรรมโยธา
บริการงานประกอบและติดตัง้
บริการงานก่อสร้างอาคารขัน้ สุดท้ายและงานเก็บ
ความเรียบร้อย
ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุ้นได้ 70%
ธุรกิจตามบัญชี 3 ท้าย
พ.ร.บ.
บัญชี 3(14)
การค้าปลีกสินค้าทุก
ประเภททีม่ ที ุนขัน้ ต่ารวม
ทัง้ สิน้ น้อยกว่า 100ล้าน
บาทหรือทีม่ ที ุนขัน้ ต่าของ
แต่ละร้านค้าน้อยกว่า 20
ล้านบาท(14)
21
ธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
บริการค้าปลีกสินค้าทีผ่ ขู้ ายเป็ นผูผ้ ลิตเอง
ในไทยภายใต้ยห่ี อ้ ของตนเอง
บริการขายปลีกสินค้าทางไปรษณียส์ าหรับ
หนังสือ/หนังสือพิมพ์นิตยสาร/เครือ่ งเขียน
ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุ้นได้ 70%
ธุรกิจตามบัญชี 3 ท้ายพ.ร.บ. ธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
บัญชี 3(15)
บริการขายส่งสินค้าทางไปรษณีย์
การค้าส่งสินค้าทุกประเภททีม่ ที ุน สาหรับหนังสือ หนังสือพิมพ์
ขัน้ ต่าของแต่ละร้านค้าน้อยกว่า นิตยสารและเครือ่ งเขียน
100 ล้านบาท
บริการค้าส่งเวชภัณฑ์โดยได้รบั
ค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
22
ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุ้นได้ 70%
ธุรกิจตามบัญชี 3 ท้าย
พ.ร.บ.
บัญชี 3(16)
การทากิจการโฆษณา
เป็ นธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
บริการขายพืน้ ทีโ่ ฆษณาบนอินเตอร์เน็ต
(ไม่รวมทีไ่ ด้รบ
ั ค่าตอบแทนเป็ นค่า
นายหน้า)
บัญชี 3(17)
บริการโรงแรมขนาดหกดาวขึน้ ไปหรือ
การทากิจการโรงแรมเว้น ซูพเี รียร์ดลี กั ซ์
แต่บริการจัดการโรงแรม
23
ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุ้นได้ 70%
ธุรกิจตามบัญชี 3
ท้ายพ.ร.บ.
บัญชี 3(21)
การทาธุรกิจบริการอื่น
ยกเว้นธุรกิจบริการที่
กาหนดใน
กฎกระทรวง
24
เป็ นธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
บริการให้คาปรึกษาเกีย่ วกับอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์
บริการให้คาปรึกษาด้านซอฟแวร์
บริการซ่อมและบารุงรักษาอุปกรณ์และ
เครือ่ งใช้สานักงานรวมถึงคอมพิวเตอร์
ตัวอย่างธุรกิจที่นักลงทุน/นักธุรกิจสัญชาติอาเซียน
สามารถถือหุ้นได้ 70%
ธุรกิจตามบัญชี 3
ท้ายพ.ร.บ.
บัญชี 3(21)
การทาธุรกิจบริการ
อื่นยกเว้นธุรกิจ
บริการทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง
25
เป็ นธุรกิจที่กาหนดใน AFAS
บริการวิจยั ตลาด (ไม่รวมบริการสารวจความ
คิดเห็นสาธารณะ)
บริการให้คาปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากร
บุคคล
บริการทาความสะอาดหน้าต่าง
บริการล้างอัดภาพ
ประโยชน์ ที่ผปู้ ระกอบการไทยจะได้รบั จากการ
เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ
26
o
โอกาสทางธุรกิจในการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมจาก
นักลงทุนต่างชาติ
o
โอกาสในการหาหุ้นส่วนทางธุรกิจที่เป็ นคนต่างชาติ
เพื่อเพิ่มโอกาสในการลงทุนยังต่างประเทศ
o
ได้รบั
o
การได้รบั การบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึน้
Know-How หรือ Technology ใหม่
ทาอย่างไรจึงจะได้ประโยชน์ สงู สุดจากการเพิ่ม
สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติ
27
o
เตรียมพร้อมและพัฒนาบุคลากรในเรื่อง
ภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นในอาเซียน
o
จัดเตรียมเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจให้เป็ นสองภาษาเช่นภาษาไทย-อังกฤษ
o
ตรวจสอบว่าการประกอบธุรกิจเป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องหรือไม่
สิ่งที่นักลงทุนต่างชาติคานึ งถึงในการเข้ามา
ประกอบกิจการในประเทศไทย
28
o
สัดส่วนการถือหุ้นข้างมาก
o
อานาจในการบริหารควบคุมกิจการ
o
การปฏิบตั ิ ตามกฎหมาย/กฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจที่ประกอบกิจการ
o
ใบอนุญาตหรือการขออนุญาตจากหน่ วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง
ข้อควรคานึ งในการร่วมทุนกับนักลงทุน
ต่างชาติที่มีสดั ส่วนการถือหุ้นข้างมาก
29
o
ร่วมเจรจาถึงจุดมุง่ หมายในการประกอบธุรกิจร่วมกัน
o
มีสญ
ั ญาร่วมทุนหรือสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ้นตกลงในเรื่อง
ต่างๆที่สาคัญ
o
เข้าใจเนื้ อหาสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายต่างๆที่
จะต้องลงนามกับนักลงทุนต่างชาติ
o
ควรมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อให้คาแนะนาหรือให้
ความเห็นในเอกสารทางกฎหมายหรือสัญญาที่สาคัญ
Contact Details
Ms. Threenuch Bunruangthaworn
Senior Associate 1, ZICOlaw (Thailand) Limited
Email : [email protected]
ZICOlaw (Thailand) Limited
No.1 Q. House Lumpini Building 17th Floor, Unit 1702
South Sathorn Road, Thungmahamek, Sathorn
Bangkok 10120 Thailand
Tel : +662 6777 588
Fax : +662 6777 589
30
Important Disclaimer: The information provided in these slides are private and confidential and have been prepared only for the use,
consideration and perusal of attendees at the ·TD Seminar in Bangkok on 16 December 2014. The information provided herein is not prepared
to answer any specific query and purpose. These slides are not to be relied by any other party nor should it be distributed to any other person
without our prior written consent.
www.zicolaw.com
AUSTRALIA | CAMBODIA | INDONESIA | LAOS | MALAYSIA | MYANMAR | SINGAPORE | THAILAND | VIETNAM
@ZICOlaw. All Rights Reserved.

similar documents