Sunum için tıklayınız... - Su Yönetimi Genel Müdürlüğü

Report
ÇORUH HAVZASI
HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARININ
HAZIRLANMASI PROJESİ
AÇILIŞ TOPLANTISI
22 Mart 2012
Havza Bazlı Yaklaşım
HAVZA
Havza bir akarsuyun
kaynağıyla sonlandığı yer
arasında kalan ve ona su
veren tüm kolları
kapsayan alandır.
BÜTÜNLEŞİK
SU YÖNETİMİ
Yalnızca suyun değil, aynı
zamanda bütün doğal
kaynakların bütünleşik ve
sürdürülebilir olarak
kullanımını sağlayarak
korunabilmesi için
seçilebilecek en uygun
birimdir.
Mevzuat
•
2004 Tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği’nin 5. Maddesinde “Kıta içi su kaynaklarının her türlü kullanım
amacıyla korunması, kirlenmesinin önlenmesi ve kirlenmiş olan su kaynaklarının su
kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla havzanın özelliklerinin de dikkate alındığı bir havza
koruma planı yapılması esastır. Yapılan havza koruma planı sonucunda uzun vadeli
bir koruma programı ve koruma tedbirleri belirlenir. Bu yolla hazırlanacak koruyucu
plana uyulması esastır.” ifadeleri yer almaktadır.
•
04.07.2011 tarih ve 27984 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe
giren Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 9. Maddesi (c) ve (ç) bentlerinde Su Yönetimi Genel
Müdürlüğü’ne “Havza bazında kirliliğin önlenmesi ile ilgili tedbirleri ilgili kurum ve
kuruluşlarla birlikte belirlemek değerlendirmek, güncellemek ve uygulamaların takibini
yapmak” görevi verilmiştir.
•
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılımı ve uyumu sürecinde Su Çerçeve Direktifi’nin
adaptasyonu ve uygulamaya konulması yükümlülüklerden biridir. SÇD’nin amacı kıta
içi suların, geçiş sularının, kıyı sularının ve yeraltı sularının korunmasına yönelik
havza temelli bir yönetim yaklaşımı oluşturmaktır.
Türkiye Su Havzaları
K
Havzadaki su kalitesi, kirletici kaynaklar, korunan alanlar ve içme suyu kaynakları göz
önüne alınarak ülkemiz coğrafyasındaki 25 adet hidrolojik havza puanlandırılmıştır.
Proje Kapsamı
Proje kapsamında 9 ADET HAVZA İÇİN
“Havza Koruma Eylem Planları” hazırlanacak;
5 ADET HAVZA İÇİN “Güncelleme” yapılacaktır.
Proje İş Akış Şeması
Paydaşlar
• İçişleri Bakanlığı
• Valilikler
• (İlgili Bakanlıkların taşra teşkilatları)
• İl Özel İdareleri
• İller Bankası
• Orman ve Su İşleri Bakanlığı
• DSİ Genel Müdürlüğü
• Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
• Çölleşme ve Erozyon ile Mücadele Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Meteoroloji Genel Müdürlüğü
• Tüm taşra teşkilatları
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
•Taşra Teşkilatı- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri
• Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
•Taşra Teşkilatı-Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri
• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
•Taşra Teşkilatı-Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri
• Sağlık Bakanlığı
•Taşra Teşkilatı-Sağlık İl Müdürlükleri
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
• Belediyeler
• STK ve Dernekler
• Birlikler
• Üniversiteler …
Proje Kapsamı
• Havzaların Genel Durumunun Belirlenmesi
1
Coğrafi durum, meteorolojik bilgiler, arazi kullanımı, tarım ve hayvancılık durumu, sanayi durumu,
madencilik faaliyetleri, havzanın korunan alanları, su kaynakları
• Arazi Çalışmaları ve Çevresel Altyapı Durumunun Belirlenmesi
2
Çevresel altyapı tesislerinin yerinde görülmesi ve değerlendirilmesi
Kentsel ve endüstriyel atıksu altyapısı, katı atık yönetimi altyapısı
• Su Kaynaklarının Mevcut ve Potansiyel Durumu
3
4
5
6
7
8
9
Su potansiyeli, sektörel su kullanımı, yeniden kullanım potansiyeli, çevresel ekolojik ihtiyaç debisi
• Su Kalitesi Sınıflamaları
• Kirlilik Yüklerinin Hesaplaması
Noktasal ve yayılı kirlilik yüklerinin hesaplanması ve CBS ortamına aktarılması
• Havzalarda Öne Çıkan Çevresel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Baskı ve etkiler, sıcak noktalar, kısa-orta-uzun vadeli çözüm önerileri, genel çözüm önerileri
• Kentsel Atıksu Arıtma Tesisi Planlamaları
• Havza Koruma Eylem Planlarının Hazırlanması
Havza yönetimi, su-atıksu-katı atık yönetimi ve tarifeler, kentsel atıksu artıma tesisi planlamaları
• Elde edilen Verilerin CBS’ye Aktarılması
Arazi çalışmaları, yayılı yükler, su kalitesi sınıflamaları, kentsel AAT planlamaları, eylem takvimi
Proje Çıktıları
Raporlar
Teknik Yaklaşım Raporu
Aralık 2011
Ara Rapor
Aralık 2012
Taslak Rapor
Ağustos 2013
Nihai Rapor
Aralık 2013
Açılış Toplantısı
Mart 2012
I. Paydaş Toplantısı
Şubat-Mart 2013
II. Paydaş Toplantısı
Eylül-Ekim 2013
Toplantılar
Proje Kapsamı
1. Aşama:
Havzanın Genel Durumunun Coğrafi Bilgi
Sistemine (CBS) Entegre Edilmesi
Havzanın Genel Durumunun Belirlenmesi
• Proje Nüfusu (TÜİK 2010 – ADNKS)
34.468.300 kişiye karşılık gelmektedir
1. PROJE BÖLGESİ
TOPLAM NÜFUS
34.468.300
; 47%
39.254.688
; 53%
2. PROJE BÖLGESİ
TOPLAM NÜFUS
• Proje Bölgesi Toplam Alanı
1.827.813 ha dır.
312.947
40%
470.655
60%
;
;
1. PROJE BÖLGESİ
TOPLAM ALAN
2. PROJE BÖLGESİ
TOPLAM ALAN
Nüfusların Dağılımı
SIRA
NO
1
2
HAVZA ADI
FIRAT-DİCLE
HAVZA
NÜFUSU
15%
FIRAT-DİCLE
SAKARYA
DOĞU KARADENİZ
10.803.371
ANTALYA
9%
SAKARYA
6.799.558
BATI KARADENİZ
DOĞU AKDENİZ
GEDİZ
3
4
5
6
DOĞU KARADENİZ
2.238.740
3%
53%
ASİ
ARAS
ANTALYA
3%
2.180.053
BATI KARADENİZ
DOĞU AKDENİZ
3%
2%
1.908.040
2%
2%
1.769.588
2%
2%
2%
7
GEDİZ
1.701.712
8
ASİ
1.598.282
9
ARAS
1.257.728
10
BATI AKDENİZ
1.157.128
11
VAN GÖLÜ
1.077.736
0%
1% 1%
BATI AKDENİZ
VAN GÖLÜ
MERİÇ-ERGENE
AKARÇAY
ÇORUH
PROJE BÖLGESİ DIŞI TOPLAM NÜFUS
FIRAT-DİCLE
SAKARYA
12
MERİÇ-ERGENE
13
AKARÇAY
1.029.895
DOĞU KARADENİZ
12.000.000
BATI KARADENİZ
10.000.000
8.000.000
596.976
ÇORUH
349.493
4.000.000
TOPLAM
34.468.300
DOĞU AKDENİZ
GEDİZ
ASİ
6.000.000
14
ANTALYA
ARAS
BATI AKDENİZ
VAN GÖLÜ
2.000.000
0
MERİÇ-ERGENE
AKARÇAY
ÇORUH
Alanların Dağılımı
SIRA
NO
HAVZA ADI
HAVZA
ALANI (km2)
1
FIRAT-DİCLE
2
SAKARYA
63.273
3
BATI KARADENİZ
28.922
4
ARAS
28.579
5
DOĞU KARADENİZ
22.986
177.792
6
DOĞU AKDENİZ
21.623
7
BATI AKDENİZ
21.116
8
ÇORUH
20.486
9
ANTALYA
20.208
10
VAN GÖLÜ
18.278
11
GEDİZ
12
MERİÇ-ERGENE
Havza Alanları
FIRAT-DİCLE
SAKARYA
23%
BATI KARADENİZ
ARAS
DOĞU KARADENİZ
DOĞU AKDENİZ
40%
BATI AKDENİZ
ÇORUH
8%
VAN GÖLÜ
4%
17.044
4%
14.526
3%
1%
13
AKARÇAY
7.960
14
ASİ
7.860
TOPLAM
470.655
ANTALYA
1%
3%
2% 2% 2%
2%
2% 3%
GEDİZ
MERİÇ-ERGENE
AKARÇAY
ASİ
PROJE BÖLGESİ DIŞI TOPLAM ALAN
Havzada Yer Alan Yerleşimler
ARTVİN
ERZURUM
GÜMÜŞHANE
BAYBURT
Havzada Yer Alan Althavzalar
33 adet althavza
Havzada Arazi Kullanımı
Proje Kapsamı
2. Aşama:
Arazi Çalışmaları
Arazi Çalışmaları
Proje kapsamında;
Tüm Belediyeler ve
N>2000 olan köyler (İl Özel İdareleri sorumluluk
alanında)
toplam 35 yerleşim yerine gidilecektir.
(tüm projede 1758 adet yerleşim yeri yer
almaktadır)
Bu yerleşim yerlerinde;
-Evsel AAT’ler,
-Düzensiz katı atık depolama sahaları,
-Düzenli katı atık depolama sahaları,
-AAT’si olan sanayi tesisleri,
-AAT olmayan sanayi tesisleri,
-OSB’ler
-Sıcak Nokta ve Hassas Alanlar yerinde
incelenecektir.
Havza Veri Giriş Sistemi-Kentsel Atıksu Artıma Tesisleri
Veri Giriş Sistemi ile Türkiye için uygulanabilecek veri tabanı hazırlanacaktır.
Standart veri oluşturulacak,
Güncellenebilir bir altlık oluşturulacak,
Kurumlardan alınan veriler, saha çalışması, MAM tarafından üretilen veriler
derlenmiş olacaktır.
Çevresel Altyapı Durumu (Yeşilırmak Havzası)
Proje Kapsamı
3. Aşama:
Su Kalitesinin Belirlenmesi
Havza Su Kalitesi Sınıflaması
•
DSİ’den temin edilen 2000-2011 yılları arası su kalitesi ölçüm sonuçları
kullanılarak ve SKKY Tablo 1’de verilen kıtaiçi su kaynaklarının
sınıflarına göre kalite kriterleri esas alınarak istatistiksel yöntemlerle
yüzeysel su kalite sınıfları belirlenecektir.
•
Her DSİ istasyonu için KOİ, NH4-N, NO2-N, NO3-N cinsinden su kalitesi
sınıfları (I,II,III,IV) ve SKKY Tablo 1’de verilen ana parametre gruplarına
(A,B,C,D) göre su kalite sınıfları (I,II, III, IV) belirlenecek ve CBS
(ArcGIS 9.2) ile oluşturulan haritalara işlenecektir.
–
–
–
–
•
Sınıf I
Sınıf II
Sınıf III
Sınıf IV
: Yüksek kaliteli su
: Az kirlenmiş su
: Kirli su
: Çok kirlenmiş su
Su kalitesi sınıfları belirlerken herhangi bir parametre için yapılan
ölçümlere ait % 90 yüzdelik değerini gösteren karakteristik değerler
hesaplanacak ve bu değerler SKKY’deki sınır değerlerle
karşılaştırılacaktır. Karakteristik değerler, Gumbel metodu (Gumbel,
1939) ve Hazen metodu (Hazen, 1914) kullanılarak hesaplanacaktır.
Önemli Parametrelere Göre Su Kalitesi Sınıfları
Çorum Çayı
BOİ: 4
NH4-N: 4
NO3-N: 2-3
Toplam P: 4
Yeşilırmak Geneli
•KOİ, BOİ: 2.sınıf
•NH4-N: 2.sınıf
•NO2-N: 4.sınıf
•NO3-N: 2.sınıf
Tersakan Çayı
BOİ: 4
NH4-N: 4
Yeşilırmak
Kelkit Çayı
Ahilyası besleyen dereler:
NO3-N: 3
Hotap Çayı ve Alacasu Çayı:
NO3-N: 3
Toplam P: 3
Çekerek
Irmağı
Yeşilırmak
(Tokat Çıkışı)
BOİ: 3
NH4-N: 3
Havzada Hidroloji
Proje Kapsamı
4. Aşama:
Havzada Kirlilik Oluşumunun Tespiti ve
Haritalandırılması
Kirlilik Yükleri Hesabı
Kirlilik Kaynakları
Noktasal Kaynaklar
Yayılı Kaynaklar
Kentsel atıksu deşarjları
Tarımsal faaliyetler
Gübre kullanımı
Pestisit kullanımı
Endüstriyel atıksu deşarjları
Hayvancılık faaliyetleri
Katı atık düzenli depolama sızıntı suları
Rehabilite edilen düzensiz depolama sızıntı suları
Katı atık düzensiz depolama sızıntı suları
Foseptik çıkış suları
Arazi kullanımı
Atmosferik taşınım
Havzalarda TN ve TP Yükleri Dağılımı
YÜKLER (ton/yıl)
Havza
Toplam Azot (TN)
Noktasal
Burdur
Yayılı
Toplam Fosfor (TP)
Toplam
Noktasal
Yayılı
Toplam
317
8.506
8.824
57
1.505
1.562
Büyük Menderes
4.357
30.940
35.297
784
4.258
5.041
Ceyhan
3.814
20.757
24.571
673
2.688
3.361
Kızılırmak
6.250
45.577
51.828
1.018
5.885
6.903
Konya Kapalı
3.739
86.239
89.978
601
6.018
6.619
Küçük Menderes
1.285
7.270
8.555
213
573
786
Kuzey Ege
1.376
6.550
7.926
223
500
723
Marmara
8.811
24.674
33.485
1.227
2.524
3.751
Seyhan
3.570
31.146
34.716
674
5.406
6.080
Susurluk
8.811
31.765
40.576
1.227
2.992
4.219
Yeşilırmak
2.897
25.786
28.683
517
2.907
3.424
TOPLAM
45.228
319.211
364.439
7.214
35.256
42.470
Havzalarda Yayılı Yüklerin Dağılımı-TN Yükü
Havzalarda Yayılı Yüklerin Dağılımı-TP Yükü
Proje Kapsamı
5. Aşama:
Havzalarda Öne Çıkan Çevresel Sorunlar ve
Çözüm Önerileri
Havzalarda Sıcak Noktalar
SUSURLUK HAVZASI
MARMARA HAVZASI
KIZILIRMAK HAVZASI
•Uluabat Gölü
•İstanbul kıyıları
•Kızılırmak Deltası
YEŞİLIRMAK HAVZASI
•Nilüfer Çayı
•İzmit Körfezi
•Acıçay
•
Tersakan Çayı
•Manyas Gölü
•Gemlik Körfezi
•Yozgat Çayı
•
Yeşilırmak Nehri
•Simav Çayı
•Bandırma Körfezi
•Delice Çayı
Anakolu,
•Karacabey Ovası
•İstanbul’da yer alan Kadıköy•Kırşehir Çayı
•
Çorum Çayı ve Derinçay
•Simav Gölü
Kurbağlıdere, Esenyurt Deresi,
•Sarımsaklı Suyu
•
Kelkit Çayı
•Balıkesir/Balya Belediyesi
Çayırbaşı Deresi, Kağıthane
•Havzadaki Baraj Gölleri
•
Ladik Gölü
•Kayaboğazı Barajı
Deresi, Alibeyköy Deresi,
•Havzadaki HES’ler
•
Yeşilırmak Deltası
•Çınarcık Barajı
Ayamama Deresi, Kaynarca Deresi
•Kızılırmak ve Kolları Üzerindeki Kum
•
Havzadaki Ovalar
•İkizcetepeler Barajı
•Gebze’de yer alan Dildereresi,
ve Çakıl Ocakları
•
Yeşilırmak ve kolları
•Havza Sınırları İçerisinde Yer Alan Tüm HES'ler
Eskihsar Deresi
•Develi Kapalı Kavzası-Sultan Sazlığı
üzerindeki
(inşaat veya planlama aşamasında)
•Gebze’de
yer alan Dil Ovası
•Palas Tuzla Gölü
KÜÇÜK MENDERES
HAVZASI
•
kum ve çakıl ocakları
•Havza Sınırları İçerisinde Yer
Alan
Tüm Baraj
•Çanakkale’de Biga ve Umurbey
•Misli Ovası
•İzmir
Körfezi
•
HES’ler
Gölleri
•Tahtalı Barajı Ovası
•
Baraj Gölleri
•Alaçatı Barajı •Çanakkale’de Sarıçay, Kocabaş
•Balçova Barajı ve Gönen Çayları
KUZEY EGE HAVZASI
•Mordoğan Göleti•Tekirdağ’da Kınıklı Deresi
•Edremit Körfezi Kıyıları
•Çanakkale Ezine-Bayramiç •Küçük Menderes Nehri Havzası
•Fetrek Çayı
Bölgesi
•Pamucak Sahili
KONYA HAVZASI
•Bakırçay Nehri Havzası
•Gebekirse
Gölü
•Mamasın Gölü
•Aliağa Ağır Sanayi Bölgesi
•Barutçu
Gölü
(Akgöl)
•Tuz Gölü
•Bayramiç Barajı
•Belevi
Gölü
•Beyşehir Gölü
•Ayvacık Barajı
•Gölcük
Gölü
•Konya,Çumra,Ereğli,Karaman
•Madra Barajı
ve Misli Ovaları
•Bergama Ovacık Altın Madeni
SEYHAN HAVZASI
•Çarşamba Çayı
•Çatalan Barajı
•Altınapa Barajı
•Bahçelik Barajı
•İbrala Barajı
CEYHAN HAVZASI
•Seyhan Barajı
BÜYÜK MENDERES HAVZASI
•Meke Gölü
•Elbistan Bölgesi
•Tuzla Lagünü
•Dokuzsele Deresi
•Suğla Gölü
•Sır Barajı
•Ağyatan Lagünü
•Banaz Çayı
•Samsam Gölü
•Kartalkaya Barajı
•Akyatan Lagünü
•Çürüksu Çayı
•Kulu Gölü
•Aslantaş Barajı
BURDUR HAVZASI •Hotamış Sazlığı
•Dipsiz Lagünü
•Büyük Menderes Nehri Ana Kolu ve
•Yumurtalık Bölgesi
•Burdur Gölü
•Aşağı Seyhan Ovası
Kirliliğin Yoğun Olduğu Akarsular
•Eşmekaya Sazlığı
•Havzada Yer Alan HES’
•Acıgöl
•Havzada yer alan HES’ler
•Bafa Gölü
•Ereğli Sazlıkları(Akgöl)
•Havzadaki baraj gölleri
•Mersin-Tarsus Kültür-Turizm ve
•Kemer HES ve diğer bütün HES'ler
•Seydişehir ETİ Alüminyum
Koruma-Gelişim Bölgesi
(inşaat veya planlama aşamasında)
Tesisi Atık Barajı
•Havzadaki baraj gölleri
Proje Kapsamı
6. Aşama:
AAT Planlamaları
Havzalarda AAT Planlamaları
Kentsel AAT’lerin alternatifli planlanması,
Planlanan tesisler için fizibilite çalışmalarının
yapılması
AAT’lere atıksu taşıyacak kolektör hatlarının
güzergâhlarının belirlenmesi ve bunların maliyet
analizlerinin yapılmasını kapsamaktadır.
Proses seçimi gerçekleştirilirken öncelikli olarak
mevcut mevzuat göz önünde bulundurulmaktadır.
Buna göre, Kentsel Atıksu Artıma Yönetmeliği,
Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az
Hassas Alanlar Tebliği ve Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmelikleri’nde belirlenen hususlar ışığında, söz
konusu tesislerden faydalanacak nüfus değerleri
esas alınarak proses seçimi kriterleri belirlenecektir.
AAT Planlamaları (Yeşilırmak Havzası)
Aktif Çamur Sistemleri
Müşterek
Müstakil
Toplam
AAT
AAT
4
Doğal
Arıtma
Sistemleri
Toplam AAT
Adedi
Toplam
Kolektör
Boyu (km)
64
160
19
92
96
Kolektör
Maliyeti (€)
Toplam
Yatırım
Maliyeti (€)
Toplam
Maliyet (€)
1.513.930
65.661.746
178.435.716
Atıksu Arıtma Maliyetleri (€)
AAT İlk Yatırım Maliyeti
Aktif Çamur
54.801.671
Doğal
Arıtma
6.475.482
Yenileme
2.870.663
Toplam İYM
İşletme
Maliyeti (€)
64.147.816
112.773.970
AAT İlk Yatırım Maliyetleri (Yeşilırmak Havzası)
Yeşilırmak Havzası Planlanan Kentsel AAT İlk Yatırım Maliyetleri
35.000.000
32.858.904
30.000.000
İlk Yatırım Maliyeti (Euro)
Proje kapsamındaki tüm yerleşim birimleri için
•
Kentsel AAT’lerin alternatifli planlanması,
•
Planlanan
tesisler
için
fizibilite
çalışmalarının yapılması,
•
AAT’lere atıksu taşıyacak kolektör
hatlarının güzergâhlarının belirlenmesi ve
bunların maliyet analizlerinin yapılmasını
kapsamaktadır.
N<10.000
25.000.000
10.000<N<50.000
20.000.000
18.761.495
15.000.000
50.000<N<100.000
10.000.000
5.000.000
10.883.197
N>100.000
1.644.220
0
2010*
Proses seçimi gerçekleştirilirken öncelikli
olarak mevcut mevzuat göz önünde
bulundurulmaktadır. Buna göre, Kentsel
Atıksu Artıma Yönetmeliği, Kentsel Atıksu
Arıtma Yönetmeliği Hassas ve Az Hassas
Alanlar Tebliği ve Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmelikleri’nde belirlenen hususlar
ışığında,
söz
konusu
tesislerden
faydalanacak nüfus değerleri esas
alınarak
proses
seçimi
kriterleri
belirlenecektir.
2014
2017
Yıllar
Yeşilırmak Havzası Planlanan Kentsel AAT Kümülatif İlk Yatırım Maliyetleri
İlk Yatırım Maliyeti (Euro)
•
2012
70.000.000
Proje Kapsamındaki
Tüm Yerleşim Yerleri
60.000.000
64.147.816
50.000.000
40.000.000
N>10.000
30.000.000
31.288.912
20.000.000
10.000.000
N>50.000
N>100.000
12.527.417
1.644.220
0
2010*
2012
2014
Yıllar
2017
Proje Kapsamı
7. Aşama:
Havza Koruma Eylem Planının Hazırlanması
Eylem Planlarının Hazırlanması
•Havzadaki sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik Eylem Planları hazırlanacaktır.
•Yapılması gereken işler 2011-2040 yılları arasında, kısa-orta ve uzun vade olarak
sıralandırılacaktır.
• Eylem Planı Takvimi
Su-Atıksu Yönetimi,
Katı ve Tehlikeli Atık Yönetimi,
Yayılı Kaynak Kirliliği Yönetimi,
Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü Mera ve Islah Çalışmaları,
Sıcak Noktalara Getirilecek Önlemler,
Havza Çevresel Bilgi Sisteminin Kurulması
gibi ana başlıklardan oluşacaktır.
• Bu süreçte ilgili faaliyetten sorumlu kuruluşlar önerilecektir.
Havza Koruma Eylem Planı İş Takvimi
(Yeşilırmak Havzası)
Proje Kapsamı
8. Aşama:
Yapılan Tüm Çalışmaların Coğrafi Bilgi
Sistemine Aktarılması
Coğrafi Bilgi Sistemi
CBS Çalışma Akışı
Oluşturulan
Veri Modeli
SONUÇ
SONUÇ
• Türkiye’nin on dört havzası için yapılacak HKEP hazırlanması çalışmaları ile
Çevre Yönetimine yeni bir yaklaşım getirilerek, bu yakışımla havzalardaki
sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik “Eylem Planları” hazırlanacaktır.
• AB adaylık sürecinde olan Türkiye için tüm AB su direktiflerinin çerçevesini
oluşturan ve 2000 yılında yürürlüğe giren Su Çerçeve Direktifi’nin
gereklerinin yerine getirilmesine katkı sağlanacaktır.
• CBS ortamında, Türkiye için uygulanabilecek veri tabanı hazırlanacaktır.
– Standart veri oluşturulacak,
– Güncellenebilir bir altlık oluşturulacak,
– Kurumlardan alınan veriler, saha çalışması, MAM tarafından üretilen
veriler derlenmiş olacaktır.
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
[email protected]

similar documents