ดาวน์โหลดโปรไฟล์บริษัท

Report
© www.chaicharoenprint.com
*
เรามุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาให้เป็นโรงพิมพ์ชนั้ นาในด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ครบวงจร
และสร้างความแตกต่างให้แก่สินค้า เพิ่มมูลค่าให้กบั สินค้าเพื่อประโยชน์สงู ส ุดแก่ล ูกค้า
โดยนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและคิดค้นนวัตกรรมมานาเสนอล ูกค้า
นอกจากนัน้ ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาบ ุคลากรของบริษทั ฯ อาทิเช่น
ส่งเสริมให้มีการอบรม สัมมนา ทัศนศึกษา มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสวัสดิการที่ดีสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อให้บริษทั ฯ เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
2
© www.chaicharoenprint.com
*
1. เพื่อพัฒนาระบบการทางานให้เป็นมาตรฐานสากล
2. พัฒนาเครือ่ งจักรและเทคโนโลยีให้ทนั สมัย และได้ค ุณภาพ
3. พัฒนาบ ุคลากรให้เป็นองค์กรยัง่ ยืน
4. พัฒนาค ุณภาพงานพิมพ์ให้มีความโดดเด่นแตกต่างจากค่แู ข่ง
5. สานึกในการรับผิดชอบต่อสังคม
3
© www.chaicharoenprint.com
*
มุง่ มัน่ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นเรือ่ งการส่งมอบตรงเวลา เพื่อสร้าง
ความพึ่งพอใจให้กบั ล ูกค้า
เป็นผูผ้ ลิตงานบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ล ูกค้าให้การยอมรับด้านค ุณภาพ
และส่งมอบให้ทนั ตามความต้องการของล ูกค้า
และใช้เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล เพื่อสร้างตลาดใหม่
โดยนาเสนอการออกแบบและนวัตกรรมการพิมพ์ใหม่ๆ
และลดต้นท ุนการผลิต
4
© www.chaicharoenprint.com
*
5
© www.chaicharoenprint.com
*
บริษทั ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2534 จนถึง ปั จจุบนั พ.ศ. 2557 ( 23 ปี )
- โดยทุนจดทะเบียน : 10,000,000
- ได้การสนับสนุนจาก BOI ,
- ระบบ ISO9001:2008
- จานวนพนักงานประมาณ : 150 คน
6
© www.chaicharoenprint.com
*
บริการและสินค้า ที่ให้บริการ ได้แก่
- งานบรรจุภณ
ั ฑ์ทกุ ประเภท
- แค็ตตาล็อก ฯลฯ
- งานพิมพ์ Commercial Print เช่น แผ่นพับ โบร์ชวั ร์ โปสเตอร์
- หนังสือทัว่ ไป
- สติกเกอร์ , แผ่นพลาสติก , PVC , PP , PET
- นิตยสาร
- สิ่งพิมพ์อื่นๆ
7
© www.chaicharoenprint.com
*
พื้นที่ทงั้ หมด : 6 ไร่เศษ
พื้นที่โรงงาน : 52 x 50 เมตร (2,600 ตารางเมตร)
พื้นที่ออฟฟิต : 52 x 7 เมตร (364 ตารางเมตร)
8
© www.chaicharoenprint.com
*
การผลิตด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ : 80%
การผลิตงานพิมพ์ทวั่ ไป : 20%
ความสามารถในการผลิต
- ตอบสนองสิ่งที่ลกู ค้าต้องการได้
- งานพิมพ์ประเภท Offset , Convenitional , UV
- งานพิมพ์ประเภท Digital
- สามารถผลิตชิน้ งานได้ประมาณ 200,000,000 ชิน้ / ปี
- บริการครบวงจร เช่น ออกแบบ , แยกสี จนถึง ระบบขนส่ง (ด้วย GPS)
9
© www.chaicharoenprint.com
*
ระบบขนส่ง (ด้วย GPS)
10
© www.chaicharoenprint.com
*
เครือ่ งพิมพ์ ทัง้ หมด 6 เครือ่ ง
- ตัด 3 , 6 สี (ระบบ UV)
- ตัด 4 , 2 สี (ระบบธรรมดา)
- ตัด 5 , 2 สี (ระบบธรรมดา)
- ตัด 3 , 5 สี (ระบบธรรมดา)
- ตัด 2 , 5 สี (ระบบธรรมดา)
11
© www.chaicharoenprint.com
1 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
*
เครือ่ งตัด ทัง้ หมด 2 เครือ่ ง
- เครื่องตัดอัตโนมัติ
2 เครื่อง
เครือ่ งปั้ม ทัง้ หมด 8 เครือ่ ง
- เครื่องปั้ มอัตโนมัติ
- เครื่องปั้ มป้อนมือ
- เครื่องปั้ ม Hot Stam Semi Auto
- เครื่องปั้ ม Semi Auto
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
12
© www.chaicharoenprint.com
*
เครือ่ งเคลือบ UV ทัง้ หมด 1 เครือ่ ง
- เครื่องเคลือบ UV Offline
1 เครื่อง
เครือ่ งปะ ทัง้ หมด 2 เครือ่ ง
- เครื่องปะอัตโนมัติ
13
© www.chaicharoenprint.com
2 เครื่อง
*
14
© www.chaicharoenprint.com
*
ล ูกค้าที่ไว้วางใจ…
15
© www.chaicharoenprint.com
*
16
© www.chaicharoenprint.com
*
17
© www.chaicharoenprint.com
*
18
© www.chaicharoenprint.com
*
ค ุณสมบัติ
- พิมพ์ได้ 7 สี
- ความละเอียดภาพสูงส ุด 2438 x 2438 dpi HDI (High Definition Imaging)
- ขนาดพิมพ์สงู ส ุด 12.48 x 17.7 in , 316.9 x449.5 mm.
ความเร็วในการพิมพ์
- ขนาด : A4 พิมพ์ 4 สี ความเร็ว : 68 ใบ / นาที
- ขนาด : A4 พิมพ์ 2 สี ความเร็ว : 136 ใบ / นาที
- ขนาด : A4 พิมพ์ขาว ความเร็ว : 272 ใบ / นาที
ขนาดของกระดาษ
- ขนาดใหญ่ส ุด 13 x 19 in , 330 x 482 mm.
- ขนาดเล็กส ุด 10.34 x 11.25 in , 210 x 297 mm.
ขนาดหนาแกรมกระดาษ
- แกรมใหญ่ส ุด 0.45 mm. , 380 gsm.
- แกรมเล็กส ุด 0.15 mm. , 128 gsm.
19
© www.chaicharoenprint.com
*
พิมพ์
Min. sheet size 300 x 280mm (11.8” x 11” )
Max. sheet size 520 x 740mm (20” x 29” )
ระยะGripper :
8 - 10
mm.
Speed Max.:
10,000 sheet/h
Speed Min. :
3,000
sheet/h
ชนิดกระดาษ
กล่องแป้ง+การ์ดอาร์ต 6,500
อาร์ต
8,000
sheet/h
พลาสติก 4000-4500
สติกเกอร์ 5,000
sheet/h
sheet/h
sheet/h
Chaicharoenprint.com
พิมพ์
Min.sheet size : size 300 x 280mm (11.8” x 11” )
Max. sheet size : 530 x 740mm (20” x 29” )
Paper material thickness : 60 - 500 grm.
ระยะGripper :
8 - 10
mm.
Speed Max.:
10,000
sheet/h
Speed Min. :
3,000
sheet/h
ชนิดกระดาษ
กล่องแป้ง+การ์ดอาร์ต 7,000
อาร์ต
ปอนด์
9,000
sheet/h
sheet/h
10,000 sheet/h
Chaicharoenprint.com
พิมพ์
รนุ่ : Die cut Bobst 900 E
Min. sheet size.
Max. sheet size.
Paper material thickness.
ชนิดงานที่ปั้มได้.
Set up time.
SPEED.
: 12” X 14”
: 25” X 35”
: 80 grm.- 550 grm.
: ปั้ มขาด,ปั้ มนูน
: 3 ชัว่ โมง
: 4,800 sheet/h
Chaicharoenprint.com
พิมพ์
รนุ่ : Die cut Bobst 102
Min. sheet size.
Max. sheet size.
Paper material thickness.
ชนิดงานที่ปั้มได้.
Set up time.
SPEED.
: 14” X16”
: 28” X 40”
: 80 grm.- 550 grm.
: ปั้ มขาด,ปั้ มนูน
: 3 ชัว่ โมง
: 6,000 sheet/h
VDO
Chaicharoenprint.com
พิมพ์
รุ่น : Die cut Auto 6 k
Min. sheet size.
Max. sheet size.
Paper thickness.
ระยะGripper
ชนิดงานที่ปั้มได้.
Set up time.
SPEED.
: 5” X 8”
: 17.5” X 25”
: 100 grm.- 350 grm.
: 10 - 13 mm.
: ปั้ ม K
: 3 ชัว่ โมง
: 1,400 sheet/h
Chaicharoenprint.com
พิมพ์
รนุ่ : ES780
Min. sheet size.
Max. sheet size.
Paper material thickness.
ชนิดงานที่ปะได้.
Set up time.
SPEED.
Speed Max.
Speed Min.
: 55 x 80 mm.
: 780 x 780 mm.
: 270 - 550 grm. /ลอนE
: ปะกาว ,กาวก้น,กาวข้าง
: 30-60 นาที
: 25,000 sheet/h
: 25,000 sheet/h
: 3,000 sheet/h
Chaicharoenprint.com
Chaicharoenprint.com
27
© www.chaicharoenprint.com
*
ความสาเร็จในปี 2556
Thai Print Awards 8th
งานรางวัลชนะเลิศ
ประเภท งานพิมพ์หนังสือจานวนจากัด และ
งานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์
28
© www.chaicharoenprint.com
*
ความสาเร็จในปี 2556
งานรางวัลชนะเลิศ
ประเภท งานพิมพ์หนังสือจานวนจากัด และ
งานพิมพ์เลียนแบบภาพศิลป์
Thai Print Awards 8th
29
© www.chaicharoenprint.com
*
ความสาเร็จในปี 2556
งานกล่อง Men’s MAX CONDOMS
30
© www.chaicharoenprint.com
*
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
31
© www.chaicharoenprint.com
*
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
32
© www.chaicharoenprint.com
*
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
33
© www.chaicharoenprint.com
*
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
34
© www.chaicharoenprint.com
*
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
35
© www.chaicharoenprint.com
*
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
36
© www.chaicharoenprint.com
*
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
37
© www.chaicharoenprint.com
*
© www.chaicharoenprint.com
*

similar documents