ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดย นางสาวสุนทรี สุภา

Report
ั
การประชุมสมมนา
่ เสริมการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
โครงการพ ัฒนาและสง
ิ ธิภาพการบริหารจ ัดการภาคร ัฐ”
เรือ
่ ง “การยกระด ับประสท
วันที่ 5 กันยายน 2557
ั ้ 3 สโมสรทหารบก วิภาวดีรังสต
ิ กรุงเทพมหานคร
ณ ห ้องมัฆวานรังสรรค์ ชน
1
แนวทางการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการและการ
่ นราชการ
ประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ ของสว
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
2
่ นราชการและแนวทางการเจรจา
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการของสว
่ นราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบ ัติราชการของสว
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ
ประจาปี งบประมาณ 2558
2. ต ัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมายร่วมก ัน (Joint KPIs)
ห ัวข้อ
นาเสนอ
3. เจ้าภาพต ัวชวี้ ัด
4. การจ่ายเงินรางว ัล
5. วิธก
ี ารจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการ
6. คณะกรรมการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558
7. ปฏิทน
ิ การดาเนินงาน ประจาปี งบประมาณ 2558
3
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558
1.1 หล ักการจ ัดทาคาร ับรองฯ ระด ับกระทรวง/สว่ นราชการระด ับกรม
ระด ับ
กระทรวง
(49 สว่ นราชการ)
สาน ักงาน ก.พ.ร. จ ัดทาคาร ับรองฯ พิจารณาอุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
และจ ด
ั สรรเงิน รางว ล
ั ให้ก ระทรวง ส ่ ว นราชการที่อ ยู่ ใ นบ งั ค บ
ั บญ
ั ชาขึ้น ตรง
ั ัดกระทรวง/ทบวง และสว
ั ัด
่ นราชการในสงก
นายกร ัฐมนตรี และสว่ นราชการไม่สงก
กห. และ ศธ. ด ังนี้

17 กระทรวง และ 1 สาน ักนายกร ัฐมนตรี

้ ตรงนายกร ัฐมนตรี (11 สว่ นราชการ) สว่ นราชการไม่
สว่ นราชการทีอ
่ ยูใ่ นบ ังค ับบ ัญชาขึน
ั ัดกระทรวง/ทบวง (9 สว
ั ัด กห. (6 สว
่ นราชการ) และสว
่ นราชการในสงก
่ นราชการ)
สงก
่ นราชการ) สาน ักงาน ก.พ.ร. ร ับเป็นเจ้าภาพในการจ ัดทาคาร ับรองฯ ใน
และ ศธ. ( 5 สว
้ รอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการของกระทรวง
ระด ับกรม โดยใชก
กระทรวง/สว่ นราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR
ระด ับกรม
กระทรวง (17 กระทรวง และส าน ก
ั นายกร ัฐมนตรี) จ ด
ั ท าค าร ับรองฯ พิจ ารณา
่ นราชการ
อุทธรณ์ ประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ และจ ัดสรรเงินรางว ัลให้กรม/สว
ั ัดตามแนวทางที่ ก.พ.ร. กาหนด ด ังนี้
ในสงก
(114 สว่ นราชการ)
•
114 สว่ นราชการ
กรม/สว่ นราชการรายงานผลผ่านระบบ e-SAR
4
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระด ับ
กระทรวง
่ นราชการ)
(49 สว
ื่ หน่วยงานทีส
รายชอ
่ าน ักงาน ก.พ.ร. ร ับเป็นเจ้าภาพจ ัดทาคาร ับรองฯ จานวน 49 ฉบ ับ
กระทรวง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
สานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มัน
่ คงของมนุษย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
่ สาร
การสือ
10. กระทรวงพลังงาน
11. กระทรวงพาณิชย์
12. กระทรวงมหาดไทย
13. กระทรวงยุตธิ รรม
14. กระทรวงแรงงาน
15. กระทรวงวัฒนธรรม
16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
17. กระทรวงสาธารณสุข
18. กระทรวงอุตสาหกรรม
คารับรองฯ 18 ฉบับ
กระทรวงล ักษณะพิเศษ
กระทรวงกลาโหม
1. สานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
2. กองบัญชาการกองทัพไทย
3. กองทัพบก
4. กองทัพเรือ
5. กองทัพอากาศ
6. กรมราชองครักษ์
กระทรวงศึกษาธิการ
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน
้
พืน
้ ฐาน
3. สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
คารับรองฯ 11 ฉบับ
ั ัด/ไม่สงก
ั ัด
สว่ นราชการสงก
1. สานักข่าวกรองแห่งชาติ
2. สานักงบประมาณ
3. สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา
4. สานักงานคณะกรรมการ
ข ้าราชการพลเรือน
5. สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
6. สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
7. สานักงานสภาความมัน
่ คง
แห่งชาติ
8. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
9. สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี
10. กองอานวยการรักษาความ
มัน
่ คงภายในราชอาณาจักร
11. สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
1. ราชบัณฑิตยสถาน
2. สานักงาน กปร.
3. สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
4. สานักงานตารวจแห่งชาติ
5. สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
6. สานักราชเลขาธิการ
7. สานักพระราชวัง
8. ศูนย์อานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต ้
(ศอ.บต.)
9. สานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
คารับรองฯ 20 ฉบับ
5
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระด ับกรม
(114
สว่ นราชการ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ื่ หน่วยงานทีก
รายชอ
่ ระทรวงร ับเป็นเจ้าภาพในการจ ัดทาคาร ับรองฯ ระด ับกรม จานวน 114 ฉบ ับ
สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กรมธนารักษ์
กรมบัญชีกลาง
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพากร
สานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
สานักงานบริหารหนีส
้ าธารณะ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
10 สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน
่ คงของมนุษย์
11 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
12 สานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
13 สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทก
ั ษ์เด็ก
เยาวชน ผู ้ด ้อยโอกาส และผู ้สูงอายุ
14 สานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ คน
พิการแห่งชาติ
15 สานักงานปลัดกระทรวงการท่องเทีย
่ วและ
กีฬา
16 กรมพลศึกษา
17 กรมการท่องเทีย
่ ว
18
19
20
21
22
23
24
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
กรมเจ ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก
กรมการบินพลเรือน
กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร
25 สานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ
26 กรมอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา
27 สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมชลประทาน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมประมง
ั ว์
กรมปศุสต
กรมพัฒนาทีด
่ น
ิ
กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สานักงานการปฏิรป
ู ทีด
่ น
ิ เพือ
่ เกษตรกรรม
สานักงานมาตรฐานสินค ้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมการข ้าว
กรมหม่อนไหม
กรมฝนหลวง
43 สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล ้อม
44 กรมควบคุมมลพิษ
45 กรมป่ าไม ้
46 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
47 กรมทรัพยากรธรณี
48 กรมทรัพยากรน้า
49 กรมทรัพยากรน้าบาดาล
50 กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล ้อม
51 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ
์ ช
ื
52 สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม
53
54
55
56
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
้ เพลิงธรรมชาติ
กรมเชือ
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรก
ั ษ์
พลังงาน
57 สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
58
59
60
61
62
63
64
สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครอง
กรมการพัฒนาชุมชน
กรมทีด
่ น
ิ
กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
่
65
66
67
68
79
70
71
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค ้าต่างประเทศ
กรมการค ้าภายใน
กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ
ิ ทางปั ญญา
กรมทรัพย์สน
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า
กรมส่งเสริมการค ้าระหว่างประเทศ
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
สานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
กรมคุมประพฤติ
กรมคุ ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กรมบังคับคดี
กรมพินจ
ิ และคุ ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
สานักงานกิจการยุตธิ รรม
สถาบันนิตวิ ท
ิ ยาศาสตร์
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
82 สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
83
84
85
86
87
สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม
88
89
90
91
92
สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
กรมการศาสนา
กรมศิลปากร
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
93 สานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
94 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
95 สานักงานปรมาณูเพือ
่ สันติ
96
97
98
99
100
101
102
103
104
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย์
กรมควบคุมโรค
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์
ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมสุขภาพจิต
กรมอนามัย
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
105
106
107
108
109
110
111
สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพืน
้ ฐานและการเหมืองแร่
สานักงานคณะกรรมการอ ้อยและน้าตาลทราย
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
112 สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
113 สานักงานคณะกรรมการผู ้บริโภค
114 กรมประชาสัมพันธ์
6
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
1.2 กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับกระทรวง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการของกระทรวง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเด็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล (60)
นา้ หน ัก
(%)
กรอบการประเมินผล 2557
1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตามแนว
ทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
70
(60)
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับกระทรวง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล (65)
และ
75
(65)
ต ัวชีว้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service
Level Agreement: SLA)
(10)
การประเมิน
คุณภาพ (10)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service
Level Agreement: SLA)
(10)
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มต
ี ัวชีว้ ัดนีใ้ ห ้นาน้ าหนักไปไว ้
ทีต
่ ัวชีว้ ัดที่ 1
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มต
ี วั ชีว้ ด
ั นีใ้ ห ้
นาน้ าหนักไปไว ้ทีต
่ วั ชีว้ ด
ั ที่ 1
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพ (20) 4. การประหย ัดพล ังงาน
5. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาคร ัฐ
การพ ัฒนาองค์การ 6. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(10)
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรม
องค์การ)
7. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบ ัติ
ราชการ
1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตามแนว
ทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ /แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
และ
ต ัวชีว้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs)
การประเมิน
คุณภาพ (10)
นา้ หน ัก
(%)
กรอบการประเมินผล 2558
30
(5)
(5)
(10)
(5)
(5)
รวม
100
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพ (15) 4. การประหย ัดพล ังงาน
5. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาคร ัฐ
25
(5)
(5)
(5)
การพ ัฒนาองค์การ 6. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(10)
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรม
องค์การ)
7. ระด ับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(5)
(5)
รวม
100
7
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระด ับ
กระทรวง
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับ
กระทรวง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล (65)
นา้ หน ัก
(%)
กรอบการประเมินผล 2558
1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตาม
แนวทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ /แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
75
(65)
และ
ต ัวชีว้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs)
การประเมินคุณภาพ
(10)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement: SLA)
(10)
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มต
ี ัวชีว้ ัดนีใ้ ห ้นาน้ าหนัก
ไปไว ้ทีต
่ ัวชีว้ ัดที่ 1
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ (15)
การพ ัฒนาองค์การ
(10)
6. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรม
องค์การ)
(5)
7. ระด ับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(5)
รวม
1. ส า น ก
ั งาน ก.พ.ร. จด
ั ทาคารบ
ั ร อ ง พิ จ า ร ณ า อุ ท ธ ร ณ์
ประเมิน ผลการปฏิบ ต
ั ิร าชการ และจ ด
ั สรรเงิน รางว ล
ั ให้
ก ร ะ ท ร ว ง ส่ ว น ร า ช ก า ร ที่ อ ยู่ ใ น บ ัง ค ับ บ ัญ ช า ขึ้ น ต ร ง
นายกร ฐ
ั มนตรี และส ่ว นราชการไม่ส งั ก ด
ั กระทรวง/ทบวง
ิ้ 49
และส ่ ว นราชการในส งั ก ด
ั กห. และ ศธ. (รวมท งั้ ส น
หน่วยงาน) ด ังนี้
• กระทรวง 17 กระทรวงและ 1 สาน ักนายกร ัฐมตรี
้ ตรงนายกร ฐ
• ส ่ว นราชการทีอ
่ ยู่ในบ งั ค บ
ั บญ
ั ชาขึน
ั มนตรี
11 สว่ นราชการ
ั ัดกระทรวง/ทบวง 9 สว่ นราชการ
• สว่ นราชการไม่สงก
ั
่
• สวนราชการในสงก ัด กห. 6 สว่ นราชการ
ั ัด ศธ. 5 สว่ นราชการ
• สว่ นราชการในสงก
2. ส าน ก
ั งาน ก.พ.ร. มอบให้ก ระทรวงเป็ นเจ้า ภาพในการจ ด
ั
ทาคาร ับรองในระด ับกรม (จานวน 114 สว่ นราชการ)
25
(5)
(5)
(5)
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การประหย ัดพล ังงาน
5. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาคร ัฐ
หล ักการ
่ นราชการ (จานวน 49 หน่วยงาน ) รายงานผล
3. กระทรวง/สว
ผ่านระบบ e-SAR ตามหล ักการทีส
่ าน ักงาน ก.พ.ร. กาหนด
4. ต วั ช ี้ ว ด
ั ที่ก าหนดต้อ งสามารถว ด
ั ผลได้ใ นปี งบประมาณ
(รายงานผลการด าเนิน งานภายในเดือ นธ น
ั วาคม ) หาก
ี้ ด
ต วั ช ว
ั ใดไม่ส ามารถว ด
ั ผลได้ภ ายในปี งบประมาณ จะถู ก
กาหนดเป็นต ัวชวี้ ัด Monitor
ี้ ัดระด ับกรมทีส
5. ต ัวชว
่ าค ัญและสะท้อนต่อบทบาทภารกิจ ของ
กระทรวงต้องนามากาหนดเป็นต ัวชวี้ ัดระด ับกระทรวงด้วย
100
ิ ธิผ ลควรมี
6. ต วั ช ี้ว ด
ั ในมิต ภ
ิ ายนอกด้า นการประเมิน ประส ท
ไม่นอ
้ ยกว่า 5 ต ัวชวี้ ัด
8
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระด ับ
กระทรวง/
ส่วนราชการ
(49 ส่วนราชการ)
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับ
กระทรวง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการประเมินผล
การปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล (65)
นา้ หน ัก
(%)
กรอบการประเมินผล 2558
1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตาม
แนวทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
75
(65)
และ
ต ัวชีว้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs)
การประเมินคุณภาพ
(10)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement: SLA)
(10)
หล ักการ (ต่อ)
7. ต วั ช ี้ ว ด
ั ต้ อ ง ส อด ค ล้ อ ง ก บ
ั แ น ว ท า งก า ร ข บ
ั เ ค ลื่อ น
ประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวง
ี้ ด
8. ต วั ช ว
ั ระหว่า งกระทรวงทีม
่ เี ป้ าหมายร่ว มก น
ั (Joint
KPIs) โดยจะกาหนดเป็นต ัวชวี้ ัดในคาร ับรองการปฏิบ ัติ
่ นราชการ เฉพาะระด ับ
ราชการฯ ของกระทรวงและสว
Impact Joint KPIs และ Outcome Joint KPIs
หมายเหตุ กระทรวง/ส่วนราชการใดเป็ นเจ ้าภาพหลักระดับ Impact Joint
KPIs และยังเป็ นเจ ้าภาพหลักในระดับ Outcome Joint KPIs ไม่ต ้องวัด
Outcome Joint KPIs ในคารับรองอีก
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มต
ี ัวชีว้ ัดนีใ้ ห ้นาน้ าหนัก
ไปไว ้ทีต
่ ัวชีว้ ัดที่ 1
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ (15)
การพ ัฒนาองค์การ
(10)
25
(5)
(5)
(5)
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การประหย ัดพล ังงาน
5. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาคร ัฐ
6. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรม
องค์การ)
(5)
7. ระด ับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(5)
รวม
100
9. ต ัวชว้ี ัดที่ 2 - 7 เป็นต ัวชว้ี ัดระด ับกรม โดยกระทรวงร ับ
ผลคะแนนเฉลีย
่ ของกรม
9
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
่ นร่วมก ับกระทรวงในการจ ัดทา
สาน ักงาน ก.พ.ร. ได้เตรียมความพร้อมและสร้างการมีสว
ต ัวชวี้ ัดประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ด ังนี้

ั มนาเตรีย มความพร้อ มในการจ ด
ด าเนิน การจ ด
ั ประชุ ม ส ม
ั ท าค าร บ
ั รองการปฏิบ ต
ั ิ
ราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 ก ับส่วนราชการระด ับกระทรวง เมือ
่ ว ันที่
28 กรกฎาคม 2557 สรุ ป ได้ว่ า ผู ้แ ทนกระทรวงท งั้ หมดเห็ นด้ว ยก บ
ั การ จ ด
ั ทา
ค าร บ
ั รองการปฏิบ ต
ั ริ าชการในระด บ
ั กระทรวง และให้ก ระทรวงเป็ นเจ้า ภาพ ใน
การจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการในระด ับกรม

สาน ักงาน ก.พ.ร. ให้กระทรวงนาเสนอร่างต ัวชวี้ ัดของกระทรวงและ Joint KPIs
ภายในว ันที่ 31 กรกฎาคม 2557

การประชุ ม ระดมสมอง (Workshop) ก ับผูท
้ รงคุณ วุ ฒ ิ ส่ว นราชการ ภาคเอกชน
หน่วยงานกลาง เป็นต้น ก่อนการเจรจา
ั
ทงนี
ั้ ้ มีขอ
้ สงเกตเกี
ย
่ วก ับการจ ัดทาต ัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมายร่วมก ัน
(Joint KPIs) ว่า ควรมีการปร ับปรุงจากทีก
่ าหนดไว้ในปี 2557 และมีการหารือระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องเพือ
่ ให้ได้ขอ
้ สรุปก่อนการกาหนดต ัวชวี้ ัด
10
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
1.3 กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับกรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับกรม
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับ
กระทรวง ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล (65)
นา้ หน ัก
(%)
กรอบการประเมินผล 2558
1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตามแนว
ทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง
75
(65)
ประเด็นการ
ประเมินผลการ
ปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล (65)
นา้ หน ัก
(%)
กรอบการประเมินผล 2558
1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตามแนว
ทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กรม/
75
(65)
และ
ต ัวชีว้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs)
ต ัวชีว้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs) และ
ต ัวชวี้ ัดภารกิจหล ักของกรม
การประเมิน
คุณภาพ (10)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service
Level Agreement: SLA)
(10)
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มต
ี ัวชีว้ ัดนีใ้ ห ้นาน้ าหนักไปไว ้
ทีต
่ ัวชีว้ ัดที่ 1
การประเมิน
คุณภาพ (10)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน (Service
Level Agreement: SLA)
(10)
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มต
ี ัวชีว้ ัดนีใ้ ห ้นาน้ าหนักไปไว ้
ทีต
่ ัวชีว้ ัดที่ 1
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพ (15) 4. การประหย ัดพล ังงาน
5. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาคร ัฐ
25
(5)
(5)
(5)
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพ (15) 4. การประหย ัดพล ังงาน
5. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาคร ัฐ
25
(5)
(5)
(5)
การพ ัฒนาองค์การ 6. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(10)
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรม
องค์การ)
7. ระด ับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(5)
การพ ัฒนาองค์การ 6. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(10)
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรม
องค์การ)
7. ระด ับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(5)
(5)
รวม
100
(5)
รวม
100
11
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระด ับกรม
(114 ส่วน
ราชการ)
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับกรม
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการ
ประเมินผลการปฏิบ ัติ
ราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ประสิทธิผล (65)
นา้ หน ัก
(%)
กรอบการประเมินผล 2558
1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตาม
แนวทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/
75
(65)
ต ัวชวี้ ัดภารกิจหล ักของกรม
(5)
3. กรมและส ่ว นราชการในส งั ก ด
ั (จ านวน 114
ส ่ว น
ราชการ) รายงานผลผ่านระบบ e-SAR ตามปฏิท น
ิ ที่
สาน ักงาน ก.พ.ร. กาหนด
25
(5)
(5)
(5)
4. กรม/ส ่วนราชการด าเนิน การตามแนวทางข น
ั้ ตอนและ
ปฏิทน
ิ ทีส
่ าน ักงาน ก.พ.ร. กาหนด
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มต
ี ัวชีว้ ัดนีใ้ ห ้นาน้ าหนัก
ไปไว ้ทีต
่ ัวชีว้ ัดที่ 1
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน
ประสิทธิภาพ (15)
การพ ัฒนาองค์การ
(10)
3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
4. การประหย ัดพล ังงาน
5. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศภาคร ัฐ
6. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรม
องค์การ)
(5)
7. ระด ับคุณธรรมและความโปร่งใส
การดาเนินงานของหน่วยงาน
(5)
รวม
1. ส าน ก
ั งาน ก.พ.ร. มอบให้ก ระทรวงเป็ นเจ้า ภาพจ ด
ั ทา
่ นราชการ) โดย
คาร ับรองในระด ับกรม (จานวน 114 สว
สาน ก
ั งาน ก.พ.ร. จะร ับพิจ ารณาอุท ธรณ์ ประเมิน ผล
การปฏิบ ัติราชการ เฉพาะต ัวชวี้ ัดกระทรวงและต ัวชวี้ ัดที่
มีเจ้าภาพ
2. กระทรวง (17 กระทรวงและ 1 สาน ักนายกฯ) โดย
ปล ัดกระทรวงเป็ นผูจ
้ ด
ั ท าค าร ับรอง พิจ ารณาอุท ธรณ์
ประเมิน ผลการปฏิบ ต
ั ริ าชการ และจ ด
ั สรรเงิน รางว ล
ั
ั ัด (จ านวน 114 ส ่ว น
่ นราชการในสงก
ให้ก ับกรม/สว
ราชการ) ตามแนวทางการทีส
่ าน ักงาน ก.พ.ร. กาหนด
้
(ยกเว้นต ัวชวี ัดกระทรวงและต ัวชว้ี ัดทีม
่ เี จ้าภาพ)
ต ัวชีว้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs) และ
การประเมินคุณภาพ 2. คุณภาพการให้บริการประชาชน
(10)
(Service Level Agreement: SLA)
หล ักการ
100
ี้ ด
5. ก าหนดต วั ช ว
ั ระหว่า งกระทรวงทีม
่ เี ป้ าหมายร่ว มก น
ั
(Joint KPIs) ระด ับ Outcome JKPI และ Output
JKPI ในคาร ับรองฯ ตามหล ักการทีส
่ าน ักงาน ก.พ.ร.
กาหนด
ี้ ด
6. ต ัวชว
ั ทีก
่ าหนดต้องสามารถว ัดผลได้ในปี งบประมาณ
(ภายในเดือนธ ันวาคม) หากต ัวชวี้ ัดใดไม่สามารถว ัดผล
ได้ภ า ย ใน ปี งบ ประ ม าณ จ ะ ถู ก ก าห น ด เ ป็ น ต ว
ั ช ี้ ว ด
ั
12
Monitor
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ื่ มโยงกรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับกระทรวงไปย ังกรม ปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
1.4 แนวทางการเชอ
ระด ับกรม
(114 ส่วน
ราชการ)
การถ่ายทอดต ัวชวี้ ัดระด ับกระทรวงไปย ังกรม ให้ถา่ ยทอดเฉพาะกรมทีเ่ กีย
่ วข้อง
สว่ นการกาหนดนา้ หน ักเป็นไปตามความเหมาะสม
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับกระทรวง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการ
ประเมินผล
การปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ิ ธิผล (65)
ประสท
กรอบการประเมินผล 2558
1. ต ัวชวี้ ัดภารกิจหล ักของ
กระทรวงตามแนวทางการ
ข ับเคลือ
่ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวงและ
ต ัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ ี
เป้าหมายร่วมก ัน (Joint KPIs)
1.1………………………
1.2…………………….
1.3……………………
1.4…………………………..
1.5…………………………..
1.6……………………
1.X……………..
นา้ หน ัก
(%)
75
(65)
X1
X2
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการระด ับกรม
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการ
ประเมินผล
การปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน
ิ ธิผล (65)
ประสท
กรมเลือกต ัวชว้ี ัด
เฉพาะทีก
่ รมมี
สว่ นเกีย
่ วข้อง
กรอบการประเมินผล 2558
1. ต ัวชวี้ ัดภารกิจหล ักของ
กระทรวงตามแนวทางการ
ข ับเคลือ
่ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง/ต ัวชวี้ ัด
ระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs) และ
นา้ หน ัก
(%)
75
(65)
ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกรม
1.1 ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวง
Y1
1.2 ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวง
Y2
1.3 Outcome JKPI/Output JKPI
หรือต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกรม
1.4 Outcome JKPI/Output JKPI
หรือต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกรม
1.5 Outcome JKPI/Output JKPI
หรือต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกรม
1.X ……………..
13
1. หล ักการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระด ับกรม
(114 ส่วน
ราชการ)
การถ่ายทอดต ัวชวี้ ัดระด ับกระทรวงไปย ังสาน ักงานปล ัดกระทรวง
ให้ถา่ ยทอดต ัวชวี้ ัดระด ับกระทรวงทุกต ัวไปเป็น
ต ัวชวี้ ัดความสาเร็จในการบูรณาการเพือ
่ ข ับเคลือ
่ นการปฏิบ ัติราชการโดยรวมของกระทรวง
ให้กาหนดนา้ หน ักระหว่าง 20 - 30
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการของกระทรวง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการ
ประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2558
การปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตาม
การประเมิน
แนวทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ/แผน
ิ ธิผล (65)
ประสท
ยุทธศาสตร์กระทรวงและต ัวชีว้ ัด
ระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมายร่วมก ัน
(Joint KPIs)
1.1………………………
1.2…………………….
1.3……………………
1.4…………………………..
1.5…………………………..
1.X…………………..
นา้ หน ัก
(%)
75
(65)
กรอบการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการของสาน ักงานปล ัดกระทรวง
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ประเด็นการ
นา้ หน ัก
ประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2558
(%)
การปฏิบ ัติราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
75
การประเมิน
1. ต ัวชวี้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวง
(65)
ิ ธิผล (65)
ประสท
ตามแนวทางการข ับเคลือ
่ นประเทศ/
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ต ัวชวี้ ัด
ระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs) และต ัวชวี้ ัด
ภารกิจหล ักของสาน ักงาน
ปล ัดกระทรวง
สาน ักงานปล ัดฯ 1.1 ระด ับความสาเร็ จในการ บูรณาการเพือ
่
20 - 30
ว ัดต ัวชวี้ ัด
ข ับเคลือ
่ นการปฏิบ ัติราชการโดยรวม
กระทรวง
ของกระทรวง
ทุกต ัวชวี้ ัด
1.2 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ
ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของ สป.
1.3 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ
ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของ สป.
1.4 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ
ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของ สป.
1.5 Outcome JKPI/Output JKPI หรือ
ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของ สป.
1.X ……………..
14
2 . ต ัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมายร่วมก ัน (Joint KPIs)
2.1 การกาหนด Joint KPIs 3 ระด ับ
หล ักการ Joint KPIs
Joint KPIs เรือ
่ ง..................
ต ้นน้ า
Impact JKPIs
กลางน้ า
ปลายน้ า
Impact
JKPIs:
ผลสัมฤทธิ์
เจ ้าภาพหลัก: กระทรวง..............
กระทรวง....
(กรม)
Outcome
JKPI:......
กรม....
Output
JKPI: ....
กรม....
Output
JKPI: ....
กรม....
Output
JKPI: ....
กระทรวง... กระทรวง.... กระทรวง.... กระทรวง....
(กรม)
(กรม)
(กรม)
(กรม)
Outcome
Outcome
Outcome
Outcome
JKPI:......
JKPI:......
JKPI:......
JKPI:......
จะถูกกาหนดเป็นต ัวชวี้ ัด Joint KPIs ใน
่ นราชการ
คาร ับรองฯ เฉพาะกระทรวง/สว
ทีเ่ ป็ นเจ้า ภาพหล ักในแต่ละเรือ
่ ง นา้ หน ก
ั
แล้วแต่ความเหมาะสม
Outcome JKPIs
กระทรวง....
(กรม)
Outcome
JKPI:......
จะถูกกาหนดเป็นต ัวชวี้ ัด Joint KPIs ใน
่ นราชการ
คาร ับรองฯ เฉพาะกระทรวง/สว
ที่ เ ป็ น เ จ้ า ภ า พ ห ล ั ก ใ น แ ต่ ล ะ Chain
น ้ า ห น ัก แ ล้ ว แ ต่ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ
ถ่า ยทอดต วั ช ี้ว ด
ั ไปย งั ค าร บ
ั รองฯ ระด บ
ั
กรม ตามหล ก
ั การที่ส าน ก
ั งาน ก.พ.ร.
กาหนด
Output JKPIs
จะถูกกาหนดเป็นต ัวชวี้ ัด Joint KPIs ใน
ค าร บ
ั รองฯ ระด บ
ั กรม น ้า หน ก
ั แล้ว แต่
ความเหมาะสม
หมายเหตุ กระทรวง/ส่ว นราชการใดเป็ นเจ ้าภาพหลัก ระดั บ
Impact Joint KPIs หากเป็ นเจ ้าภาพหลักในระดับ Outcome
Joint KPIs ไม่ต ้องวัด Outcome Joint KPIs ในคารับรองฯ
อีก
15
2 . ต ัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมายร่วมก ัน (Joint KPIs)
Joint KPIs: การท่องเทีย
่ ว
1. การพ ัฒนา
แหล่งท่องเทีย
่ ว
2. การพ ัฒนา
สินค้าและ
บริการด้าน
ท่องเทีย
่ ว
3. การพ ัฒนา
โลจิสติกส์รอง
ร ับการ
ท่องเทีย
่ ว
4. การสร้าง
่ มน
ความเชือ
่ั
5. การอานวย
ความสะดวก
น ักท่องเทีย
่ ว
6. การส่งเสริม
ตลาด
ท่องเทีย
่ ว
หน่วยงานเจ้าภาพ: กระทรวงการท่องเทีย
่ วและกีฬา
จานวนแหล่ง
ท่องเทีย
่ วทีไ่ ด ้รับ
มาตรฐาน
ก. ท่องเทีย
่ วฯ
(กรมการท่องเทีย
่ ว)
KPI : ระดับความสาเร็จ
ของการพัฒนาและ
เพิม
่ ศักยภาพแหล่ง
ท่องเทีย
่ วให ้มี
ศักยภาพเพือ
่ รองรับ
นั กท่องเทีย
่ ว
(กรมการท่องเทีย
่ ว
กก. , กรมการ
ปกครองส่วนท ้องถิน
่
มท. ,กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธ์พช
ื กรมป่ าไม ้
กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ ง
ทส.)
KPI : ปรับปรุงป้ ายบอก
่
ทาง ป้ ายสือ
ความหมายให ้
ครอบคลุมแหล่ง
ท่องเทีย
่ ว เป็ นระบบ
เดียวกันทั่วประเทศ
และถูกต ้องตามหลัก
สากล (กรมทางหลวง
กรมทางหลวงชนบท
คค )
KPI รายได ้จากการถ่าย
ทาภาพยนตร์
ต่างประเทศใน
ประเทศ ไทย
(กรมการท่องเทีย
่ ว
กก.)
่ มัน
ร ้อยละความเชือ
่ ใน
สินค ้าและบริการด ้าน
การท่องเทีย
่ วของ
ไทยทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและ
ได ้มาตรฐาน
อันดับขีด
ความสามารถด ้าน
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
ด ้านการท่องเทีย
่ ว
(TTCI)*
ก. ท่องเทีย
่ วฯ
ก. คมนาคม
(สานั กงานปลัดกระทรวง)
KPI : ความสาเร็จในการ
รับรองมาตรฐาน
ด ้านการท่องเทีย
่ ว
(กรมการ
ท่องเทีย
่ ว กก.)
KPI : จานวนแหล่ง
ท่องเทีย
่ วทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่
ได ้รับการพัฒนา
ให ้ได ้
มาตรฐานสากล
(กรมศิลปากร วธ.)
KPI : ความสาเร็จของ
การพัฒนาการ
ท่องเทีย
่ วชุมชน
เชิงสร ้างสรรค์
(กรมการ
ท่องเทีย
่ ว กก.)
KPI : พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด ้านการ
ท่องเทีย
่ วให ้มีขด
ี
ความสามารถใน
การแข่งขัน (สป. ,
กรมการท่องเทีย
่ ว
กก.)
KPI : พัฒนามาตรฐาน
สปา และนวดแผน
ไทย (กรมการ
ท่องเทีย
่ ว กก.)
ร ้อยละความพึง
พอใจของ
นักท่องเทีย
่ วในการ
กลับมาเทีย
่ วใหม่
ก. ท่องเทีย
่ วฯ
(ทล., ทช.)
(สานั กงานปลัดกระทรวง)
KPI : ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนิน
โครงการพัฒนา
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน
และโลจิส ติกส์
เพือ
่ รองรับการ
ท่องเทีย
่ ว (กรม
ทางหลวง กรม
ทางหลวงชนบท
คค.)
KPI พ.ร.บ.จัดตัง้ ศาล
ท่องเทีย
่ ว ผ่าน
รัฐสภา (สป.กก.)
KPI : สนั บสนุนให ้เกิด
การลงทุนของ
ภาคเอกชนในการ
เปิ ดเส ้นทางการ
บินใหม่ๆ (กรมการ
บินพลเรือน คค.)
KPI ตารวจท่องเทีย
่ ว
ได ้รับการยกระดับ
เป็ นกองบัญชาการ
(ตร. ,กก.)
KPI : จานวนข ้อร ้องเรียน
ของนั กท่องเทีย
่ วที่
สามารถดาเนินการ
ได ้แล ้วเสร็จ (ตร.)
KPI : ร ้อยละข ้อร ้องเรียน
เกีย
่ วกับผู ้ประกอบ
ธุรกิจนาเทีย
่ วและ
มัคคุเทศก์ท ี่
ดาเนินการจนเป็ นที่
ยุต ิ (กรมการ
ท่องเทีย
่ ว กก.)
อันดับขีด
ความสามารถด ้าน
กฎระเบียบที่
เกีย
่ วข ้องกับการ
ท่องเทีย
่ ว (TTCI)*
ก. ท่องเทีย
่ วฯ
(สานั กงานปลัดกระทรวง)
KPI : ร ้อยละ
ความสาเร็จในการ
กาหนดมาตรการ
ป้ องกัน ดูแล
รักษาความ
ปลอดภัยทางการ
ท่องเทีย
่ วให ้มีการ
บังคับใช ้
บทลงโทษตาม
กฎหมาย (สป.
กรมการท่องเทีย
่ ว
กก.)
KPI : ร ้อยละความสาเร็จ
ของการพัฒนา
ระบบงานตรวจลง
ตราแบบ Online
(E-Visa) (กรมการ
กงสุล กต.)
KPI : ร ้อยละ
ความสาเร็จของ
การให ้บริการฟรี
wi-fi ในสถานที่
ท่องเทีย
่ วทีส
่ าคัญ
(กรมการ
ท่องเทีย
่ ว กก.)
ส่วนแบ่งการตลาด
รายได ้จากการ
ท่องเทีย
่ วของไทย
เทียบกับประเทศ
คูแ
่ ข่งทีส
่ าคัญ
ก. ท่องเทีย
่ วฯ
(สานั กงานปลัดกระทรวง)
KPI จานวนนั กท่องเทีย
่ ว
กลุม
่ คุณภาพ
เพิม
่ ขึน
้ (กรมการ
ท่องเทีย
่ ว ททท.
กก. ,อพท. สสปน.
นร.
KPI ร ้อยละการรับรู ้ของ
นั กท่องเทีย
่ วต่อ
สินค ้าและบริการ
ของไทย (กรมการ
ท่องเทีย
่ ว กก.)
KPI : ร ้อยละ
ความสาเร็จของ
การส่งเสริมการ
จัดทาข ้อมูลการ
ท่องเทีย
่ ว
ออนไลน์ และการ
่ มบริการต่างๆ
เชือ
ด ้านการ
ท่องเทีย
่ วทางเว็บ
ไซด์ (กรมการ
ท่องเทีย
่ ว ททท.
กก.)
KPI : ความสาเร็จในการ
ส่งเสริมโฆษณา
ประชาสัมพันธ์
และการส่งเสริม
่ ทุก
การขายผ่านสือ
ช่องทางอย่าง
ต่อเนื่อง (กรมการ
ท่องเทีย
่ ว ททท.
กก.)
รายได้จากการ
ท่องเทีย
่ ว
2.00 ล้านล้าน
บาท
Impact JKPIs
จะถู ก ก าหนดเป็ นต วั ชี้ว ด
ั Impact
Joint
KPIs ใ น ค า ร ับ ร อ ง ฯ
ก ร ะ ท ร ว ง ท่ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ กี ฬ า
นา้ หน ักแล้วแต่ความเหมาะสม
Outcome JKPIs
จะถูกกาหนดเป็นต ัวชีว้ ัด Outcome
Joint
KPIs ใ น ค า ร ับ ร อ ง ฯ
กระทรวงคมนาคม น า
้ หน ก
ั แล้ว แต่
ความเหมาะสม และกระทรวง
ถ่า ยทอดต วั ชี้ว ด
ั ไปย งั ค าร บ
ั รองฯ
กรมทางหลวงและกรมทางหลวง
ชนบททีเ่ กีย
่ วข้อง
Output JKPIs
้ ัด Output
จะถูกกาหนดเป็นต ัวชีว
Joint KPIs ในค าร บ
ั รองฯ ระด บ
ั
กร ม เช่ น กรมการ ท่ อ งเ ที่ ย ว กรม
ส่ ง เ สริ ม ก าร ป ก คร อ ง ท อ
้ ง ถิ่ น ก ร ม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพั นธุพ
์ ืช
กรมป่ าไม ้ กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ ง กรมทางหลวง กรมทางหลวง
ชนบท กรมศิล ปากร ฯลฯ น ้า หน ก
ั
แล้วแต่ความเหมาะสม
16
2 . ต ัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมายร่วมก ัน (Joint KPIs)
2.2 ร่าง Joint KPIs ปี 2558 (18 เรือ
่ ง)
เรือ
่ งสาค ัญในการข ับเคลือ
่ นประเทศ
เจ้าภาพ
หมายเหตุ
1. ส่งเสริมการลงทุน
สาน ักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
Joint 57
2. SMEs
ก.อุตสาหกรรม*
Joint 57
3. Green City / Green Society
ก.ทร ัพย์ฯ
Joint 57
4. National Single Window: NSW
ก.คล ัง
Joint 57
5. Doing Business
สาน ักงาน ก.พ.ร.
Joint 57
แผนบูรณาการของ คสช. ประจาปี 2558
เจ้าภาพ
หมายเหตุ
1. การป้องก ัน ปราบปราม และบาบ ัดร ักษาผูต
้ ด
ิ ยาเสพติด
ก.ยุตธ
ิ รรม (ปปส.)
Joint 56
2. การป้องก ันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ั
ก.การพ ัฒนาสงคมฯ
KPI ก.แรงงาน ปี 57
3. การสร้างรายได้จากการท่องเทีย
่ วและบริการ
ก.การท่องเทีย
่ วฯ
Joint 57
4. การดาเนินการตามกรอบของประชาคมอาเซียน
ก.พาณิชย์
Joint 57
5. การพ ัฒนาคนตลอดช่วงชีวต
ิ
ั
ก.การพ ัฒนาสงคมฯ
Joint 57
6. การแก้ไขปัญหาและพ ัฒนาจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้
สมช.
Joint 57
คาสง่ ั คสช. มอบให้สาน ักงาน ก.พ.ร. ดาเนินการ
เจ้าภาพ
หมายเหตุ
1. Zoning
ก.เกษตรฯ
Joint 57
่ ร ัวโลก
2. คร ัวไทยสูค
ก.อุตสาหกรรรม
Joint 56
3. การพ ัฒนามาตราฐานการผลิตอาหารแปรรูปทีบ
่ รรจุภาชนะพร้อมจาหน่ายเข้าสู่
มาตรฐาน Primary GMP
ก.สาธารณสุข
ส่วนราชการเสนอ
เจ้าภาพ
หมายเหตุ
1. การป้องก ันปัญหาโรคเอดส ์
ก.สาธารณสุข
Joint 54 – 55
2. อุบ ัติภ ัยทางถนน
ก.มหาดไทย
Joint 53 – 55
3. OTOP
ก.มหาดไทย
Joint 57
4. ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ
สมช.
หมายเหตุ : Joint KPIs ปี 2557 ทีไ่ ม่ได ้ดาเนินการ ได ้แก่ 1.การปฏิรป
ู การศึกษา 2. การปฏิรป
ู แรงงานและอาชีวศึกษา 3. การคุ ้มครองทางสังคม (OSCC) 17
3 . เจ้าภาพต ัวชวี้ ัด
2. ด้านการประเมิน
คุณภาพ
SLA – Service Level
Agreement (ถ้ามี)
3. ด้านการประเมิน
ิ ธิภาพ
ประสท
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
การประหย ัดพล ังงาน
การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาคร ัฐ (National ICT Integration)
4. ด้านการพ ัฒนา
องค์การ
การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรมองค์การ)
ระด ับคุณธรรมและความโปร่งใสการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
สานักงาน ก.พ.ร.
ี ลาง กระทรวงการคลัง
กรมบัญชก
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ื่ สาร
การสอ
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เจ ้าภาพตัวชวี้ ัด หมายถึง ผู ้รับผิดชอบในการกาหนดรายละเอียดตัวชวี้ ัด เกณฑ์การให ้คะแนน และการประเมินผล
ตัวชวี้ ัด พร ้อมทัง้ สรุปผลคะแนนตัวชวี้ ัด โดยประสานข ้อมูลร่วมกับกองติดตามและประเมินผลฯ สานักงาน ก.พ.ร.
18
4. การจ่ายเงินรางว ัล
สาน ักงาน ก.พ.ร. จ ัดทาคาร ับรองฯ เป็นรายกระทรวง
และสว่ นราชการ (จานวน 49 สว่ นราชการ)

17 กระทรวง และสาน ักนายกร ัฐมนตรี

้ ตรงนายกร ัฐมนตรี ส่วนราชการไม่ส ังก ัด
ส่วนราชการทีอ
่ ยูใ่ นบ ังค ับบ ัญชาขึน
กระทรวง/ทบวง และส่วนราชการในส ังก ัด กห. และ ศธ. (31 ส่วนราชการ)
ประเด็นการ
ประเมินผล
กรอบการประเมินผล 2558
การปฏิบ ัติ
ราชการ
มิตภ
ิ ายนอก
การประเมิน 1. ต ัวชีว้ ัดภารกิจหล ักของกระทรวงตาม
ประสิทธิผล
ยุทธศาสตร์ของประเทศ /แผน
(60)
ยุทธศาสตร์กระทรวงส่วนราชการ
นา้ หน ัก
(%)
กระทรวง (17 กระทรวงและสาน ักนายกร ัฐมนตรี) โดย
ปล ัดกระทรวงเป็นผูจ
้ ัดทาคาร ับรองฯ พิจารณาอุทธรณ์
ประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ และจ ัดสรรเงินรางว ัล
ั ัด (จานวน 114 สว่ นราชการ)
ให้กรม/สว่ นราชการในสงก
คะแนน
75
(65)
3.5000
(10)
4.3170
25
(5)
4.4226
(5)
3.9514
(5)
3.9565
(5)
3.9565
(5)
3.8055
100
3.7525
และ
การประเมิน
คุณภาพ
(10)
ต ัวชีว้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้าหมาย
ร่วมก ัน (Joint KPIs)
2. คุณภาพการให้บริการประชาชน
(Service Level Agreement: SLA)
หมายเหตุ หากกระทรวงไม่มต
ี ัวชีว้ ด
ั นีใ้ ห ้นาน้ าหนักไปไว ้
ทีต
่ ัวชีว้ ด
ั ที่ 1
มิตภ
ิ ายใน
การประเมิน 4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประสิทธิภาพ
5. การประหย ัดพล ังงาน
(20)
6. การพ ัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
ภาคร ัฐ
การพ ัฒนา
7. การพ ัฒนาสมรรถนะองค์การ
องค์การ
(ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และว ัฒนธรรม
(10)
องค์การ)
8. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบ ัติ
ราชการ
รวม
ปลัดกระทรวงฯ จ่ายเงินรางวัลฯ ให ้แต่ละกรม
ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวง ซงึ่ ต ้องสอดคล ้องกับแนวทาง
ตามที่ ก.พ.ร. กาหนด
กรม A1
= 3.7920
กรม A2
= 3.8536
กรม A3
= 4.0127
กรม A4
= 3.6531
สานักงาน ก.พ.ร. จ่ายเงินรางวัลฯ เป็ นรายกระทรวง
ตามหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารที่ ก.พ.ร. กาหนด
19
5. วิธก
ี ารจ ัดทาคาร ับรองฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
Stakeholder
Workshop ครงที
ั้ ่ 1
และ 2
(22 คณะ)
คณะที่ 1
1. สานักนายกรัฐมนตรี
2. สานักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ
3. ราชบัณฑิตยสถาน
4. สานักงาน กปร.
5. สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
คณะที่ 2 ก. การคลัง
คณะที่ 3 ก. การต่างประเทศ
คณะที่ 4 ก. การท่องเทีย
่ วฯ
คณะที่ 5 ก. การพัฒนาสังคมฯ
คณะที่ 6 ก. เกษตรและสหกรณ์
คณะที่ 7 ก. คมนาคม
คณะที่ 8 ก. ทรัพยากรธรรมชาติฯ
Deliverable
Workshop
ผูท
้ รงคุณวุฒ ิ
คณะที่ 9 ก. เทคโนโลยี
่ สาร
สารสนเทศและการสือ
คณะที่ 10 ก. พลังงาน
คณะที่ 11 ก. พาณิชย์
คณะที่ 12 ก. มหาดไทย
คณะที่ 13
1. ก. ยุตธิ รรม
2. สานักงานป้ องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน
คณะที่ 14 ก. แรงงาน
คณะที่ 15 ก. วัฒนธรรม
คณะที่ 16 ก. วิทยาศาสตร์ฯ
คณะที่ 17 ก. สาธารณสุข
•
•
กระทรวง
กรรมการเจรจา
ข้อตกลงฯ
สศช. สงป. ก.พ.ร.
ภาคเอกชน เช่น สภา
อุตฯ สภาหอการค ้า
คณะที่ 18
1. ก. อุตสาหกรรม
2. สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน
คณะที่ 19
1. สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
2. กองบัญชาการกองทัพไทย
3. กองทัพบก
4. กองทัพเรือ
5. กองทัพอากาศ
6. กรมราชองครักษ์
คณะที่ 20
1. สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขัน
้ พืน
้ ฐาน
3. สานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา
4. สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
5. สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ประชาสังคม
หน่วยงานใน
กากับของรัฐ
กลุม
่ พัฒนา
ระบบบริหาร
คณะที่ 21
1. สานักข่าวกรองแห่งชาติ
2. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
3. กองอานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
4. สานักงานตารวจแห่งชาติ
5. ศูนย์อานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้ (ศอ.บต.)
คณะที่ 22
1. สานักงบประมาณ
2. สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
3. สานักงานคณะกรรมการข ้าราชการ
พลเรือน
4. สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5. สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
6. สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
7. สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
KPIs รายกระทรวง
Joint KPIs ของแต่ละกระทรวง
20
5. วิธก
ี ารจ ัดทาคาร ับรองฯ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
จ ัดประชุม Joint KPIs ใน
แต่ละเรือ
่ งระหว่างเจ้าภาพ
ก ับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้อง
ส่วนราชการเสนอ
ร่างต ัวชีว้ ัด
(ภายใน 31 ก.ค. 57)
(เฉพาะเรือ
่ งทีม
่ ป
ี ระเด็นปัญหา)
กรณีสง่ ภายใน
ระยะเวลาทีก
่ าหนด
สาน ักงาน
ก.พ.ร. ยกร่าง
ต ัวชีว้ ัด และ
Joint KPIs
(กรณีทไี่ ม่ม ี
ปัญหา)
้ จง
จ ัดประชุมชีแ
คณะกรรมการเจรจาฯ
(10 ก.ย. 57)
กรณีกระทรวง/
ส่วนราชการเห็นด ้วย
กรณีกระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด ้วย
กรณีกระทรวง/
ส่วนราชการเห็นด ้วย
สาน ักงาน ก.พ.ร.
จ ัดทา Workshop
ครงที
ั้ ่ 1
สาน ักงาน ก.พ.ร.
จ ัดทา Workshop
ครงที
ั้ ่ 2
(ถ ้ามี)
กรณีกระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด ้วย
เจรจานอกรอบก ับ
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลง
และประเมินผลสว่ นราชการ
สาน ักงาน ก.พ.ร.
เสนอต ัวชีว้ ัดให้
ส่วนราชการ
กระทรวง/
ส่วนราชการเห็นด ้วย
จ ัดทา
คาร ับรองฯ
กระทรวง/
ส่วนราชการเห็นด ้วย
กระทรวง/ส่วนราชการไม่เห็นด ้วย
เจรจาจริงก ับคณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและประเมินผล
สว่ นราชการ
ร ัฐมนตรี/ปล ัดฯ/
ห ัวหน้าสว่ นราชการ
เป็นประธานฝ่าย
สว่ นราชการ
21
6 . คณะกรรมการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558
ระด ับ
กระทรวง/
ส่วนราชการ
6.1. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลสว่ นราชการระด ับกระทรวง
(49 ส่วนราชการ)
แต่งตงโดยประธาน
ั้
ก.พ.ร. จานวน 22 คณะ
อานาจหน้าที่
1.
พิจารณาความเหมาะสมของตัวชวี้ ด
ั ค่าเป้ าหมาย เกณฑ์การให ้คะแนน และน้ าหนักของตัวชวี้ ด
ั ของสว่ นราชการ
ระดับกระทรวง
2.
เจรจาข ้อตกลงกับหัวหน ้าสว่ นราชการระดับกระทรวง เกีย
่ วกับตัวชวี้ ด
ั ค่าเป้ าหมาย เกณฑ์การให ้คะแนน และ
น้ าหนักของตัวชวี้ ด
ั
3.
เจรจาข ้อตกลงความเหมาะสมของตัวชวี้ ด
ั ระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้ าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ค่าเป้ าหมาย
เกณฑ์การให ้คะแนน และน้ าหนักของตัวชวี้ ด
ั ในบทบาทของกระทรวงทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Joint KPIs
4.
ปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย
องค์ประกอบ
1.
กรรมการ ก.พ.ร./ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เป็ นประธานกรรมการ
2.
เลขาธิการ ก.พ.ร.
เป็ นกรรมการ
3.
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ จานวน 3-5 คน
เป็ นกรรมการ
22
6 . คณะกรรมการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระด ับ
กระทรวง/
ส่วนราชการ
(49 ส่วนราชการ)
6.2. คณะกรรมการอุทธรณ์
อานาจหน้าที่
1.
พิจารณาคาขอเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดตัวชวี้ ัด ค่าเป้ าหมาย เกณฑ์การให ้คะแนน และน้ าหนั กของตัวชวี้ ัดตาม
ึ ษา
คารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการของสว่ นราชการ และสถาบันอุดมศก
2.
พิจารณาคาขอเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดตัวชวี้ ัด ค่าเป้ าหมาย เกณฑ์การให ้คะแนน และน้ าหนั กของตัว ชวี้ ัด
ระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้ าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ตามคารับรองการปฏิบต
ั ริ าชการ
3.
ปฏิบต
ั งิ านอืน
่ ๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมอบหมาย
องค์ประกอบ
1.
กรรมการ ก.พ.ร./ ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เป็ นประธานคณะกรรมการ
2.
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
เป็ นกรรมการ
3.
ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ
เป็ นกรรมการ
4.
เจ ้าหน ้าทีส
่ านักงาน ก.พ.ร. จานวน 2 ท่าน
จานวน 4-7 คน
เป็ นเลขานุการและผู ้ชว่ ยเลขานุการ
23
6 . คณะกรรมการฯ ประจาปี งบประมาณ 2558 (ต่อ)
ระด ับกรม
(114 ส่วน
ราชการ)
6. 3. คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลสว่ นราชการระด ับกรม
ื่ )........
กระทรวง....(ระบุชอ
แต่งตงโดยปล
ั้
ัดกระทรวง/ปล ัดสาน ักนายกประธาน ก.พ.ร. (17 กระทรวง และ 1 สาน ักนายกร ัฐมนตรี)
อานาจหน้าที่
1.
2.
3.
4.
จั ด ท าค ารั บ รองการปฏิบั ต ริ าชการ พิจ ารณาอุท ธรณ์ และประเมิน ผลการปฏิบัต ริ าชการ ของส ่ว นราชการระดับ กรม/
สว่ นราชการในสงั กัดตามแนวทางและระยะเวลาที่ ก.พ.ร. กาหนด
เจรจาความเหมาะสมของตัวชวี้ ด
ั น้ าหนั ก ค่าเป้ าหมาย และเกณฑ์การให ้คะแนนเฉพาะตัวชวี้ ัดตามภารกิจหลักของกรม/
สานั กงานปลัดกระทรวง และตัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้ าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI กับสว่ นราชการระดับกรม
ในสงั กัดกระทรวง
พิจ ารณาค าขอเปลี่ย นแปลงรายละเอีย ดตัว ช วี้ ัด ค่าเป้ าหมาย เกณฑ์ก ารให ้คะแนน และน้ า หนั ก เฉพาะตัว ช วี้ ั ด ตาม
ภารกิจหลักของกรม/สานั กงานปลัดกระทรวง และตัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้ าหมายร่วมกันระดับ Output JKPI ของ
สว่ นราชการระดับกรมในสงั กัดกระทรวง
ติด ตามความก ้าวหน า้ ของการปฏิบัตริ าชการของส ่ว นราชการระดับกรมในสัง กัด กระทรวง และประเมิน ผลการปฏิบัต ิ
ราชการเฉพาะตัวชวี้ ด
ั ตามภารกิจหลักของกรม/สานักงานปลัดกระทรวง และตัวชวี้ ัดระหว่างกระทรวงทีม
่ เี ป้ าหมายร่วมกัน
ระดับ Output JKPI ของสว่ นราชการระดับกรมในสงั กัดกระทรวง
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
ปลัดกระทรวง
รองปลัดกระทรวงทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
ผู ้ตรวจราชการกระทรวงทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
ผู ้แทนสานักงาน ก.พ.ร.
หัวหน ้าหน่วยงานพัฒนาระบบบริหาร
เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นเลขานุการ
24
7.ปฏิทน
ิ การดาเนินการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการและการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
่ นราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558
ของสว
เจรจาข้อตกลง และจ ัดทา
คาร ับรองฯ
สงิ หาคม 2557 – พฤศจิกายน 2557
ติดตามผลการปฏิบ ัติราชการ
การจ ัดสรรสงิ่ จูงใจ
ตามคาร ับรองฯ
รอบ 6 และ 9 เดือน
กุมภาพ ันธ์ 2559 - มีนาคม 2559
เมษายน 2558 – กรกฎาคม 2558
ตรวจสอบและประเมินผลฯ
รอบ 12 เดือน
และแจ้งผลคะแนนตามคาร ับรองฯ
พฤศจิกายน 2558 - มกราคม 2559
25
7.ปฏิทน
ิ การดาเนินการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการและการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
่ นราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ของสว
กิจกรรม
รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. – 31 มี.ค.)
รอบ 9 เดือน
(1 ต.ค. – 30 มิ.ย.)
รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. – 30 ก.ย.)
1. สว่ นราชการ/กลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด
องค์การมหาชนรายงานผลการปฏิบ ัติงาน
ตามคาร ับรองฯ โดยกรอกข้อมูลเข้าระบบ
e-SAR CARD บนเว็บไซต์สาน ักงาน ก.พ.ร.

(ภายในวันที่
30 เมษายน 2558)

(ภายในวันที่
31 กรกฎาคม 2558)

2. สว่ นราชการกลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด
่ รายงานผลการประเมิน
องค์การมหาชนสง
ตนเอง (Self Assessment Report) ไปย ัง
สาน ักงาน ก.พ.ร.


3. สว่ นราชการ/กลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด
่ คาขออุทธรณ์
องค์การมหาชนสง
เปลีย
่ นแปลงรายละเอียดต ัวชวี้ ัด ค่า
เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และนา้ หน ัก
ของต ัวชวี้ ัดไปย ังสาน ักงาน ก.พ.ร.

(ภายในวันที่ 30 เมษายน
2558)

4. สาน ักงาน ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผล
การปฏิบ ัติราชการ ณ สถานทีต
่ งของส
ั้
ว่ น
ราชการ/กลุม
่ จ ังหว ัดและจ ังหว ัด องค์การ
มหาชน (Site visit)

(องค์การมหาชนติดตามฯ
พฤษภาคม-มิถน
ุ ายน
2558)

(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 หาก
้ ากาหนดจะถูกปรับลด
สง่ ชากว่
คะแนน 0.0500 คะแนนของคะแนน
รวมทัง้ หมด ยกเว ้นองค์การมหาชน)

(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558 หาก
้ ากาหนดจะถูกปรับลด
สง่ ชากว่
คะแนน 0.0500 คะแนนของคะแนน
รวมทัง้ หมด ยกเว ้นองค์การมหาชน)

(ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2558)

องค์การมหาชน
(พฤศจิกายน-ธันวาคม)
สว่ นราชการ (ธันวาคม – มกราคม)
กลุม
่ จังหวัดและจังหวัด
(มกราคม – กุมภาพันธ์)
26
7.ปฏิทน
ิ การดาเนินการจ ัดทาคาร ับรองการปฏิบ ัติราชการและการประเมินผลการปฏิบ ัติราชการ
่ นราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ)
ของสว
1. กรอบคาร ับรอง
2. จ ัดทาคาร ับรอง
กิจกรรม
มิย
กค
2557
สค กย
ตค
3. ติดตามความก้าวหน้า
พย
ธค
มค
กพ
มีค
เมย
พค
2558
มิย กค
4. ประเมินผล และเงินรางว ัล
สค
กย
ตค
พย
ธค
มค
2559
กพ มีค
แจ ้งให ้ส่วนราชการเสนอ KPIs
1
แจ ้งเจ ้าภาพตัวชีว้ ด
ั ส่งรายละเอียด
เสนอกรอบ อกพร
เสนอ คสช.
แจ ้งกรอบและ KPI บังคับ
การจ ัดทาคา
ร ับรอง ปี 58
LAB ครัง้ ที1
่
LAB ครัง้ ที2
่
เจรจานอกรอบ (ถ้ามี)
เจรจาจริง
ส่วนราชการลงนามคารับรอง
เอาข ้อมูล
เข ้าสู่ e-SAR
เปิ ดระบบ
e-SAR
รายงาน e-SAR
รอบ 6 เดือน
พิจารณาอุทธรณ์
(รอบแรก)
2
การจ ัดสรรเงิน
รางว ัล ปี 56
พิจารณาอุทธรณ์
(รอบสุดท ้าย)
ทักท ้วง
คะแนน
ออกผลคะแนน+เงินรางวัล
รายงาน e-SAR
รอบ 12 เดือน
พิจารณาอุทธรณ์
(รอบแรก)
การติดตาม
และประเมินผล
ปี 57
3
รายงาน e-SAR
รอบ 12 เดือน
Site visit
ส่วนราชการ
ผลการดาเนินงาน
ปี 2557
รายงาน e-SAR
รอบ 9 เดือน
รายงาน e-SAR
รอบ 9 เดือน
พิจารณาอุทธรณ์
(รอบสุดท ้าย)
Site visit
ส่วนราชการ
ทักท ้วงคะแนน
ออกผลคะแนน+เงินรางวัล
ทักท ้วงคะแนน
ออกผลคะแนน+เงินรางวัล
27
27
MAKE
SIMPLE BE MODERN
www.opdc.go.th

similar documents