ระดับความเปิดของอุตสาหกรรม

Report
การจัดทาดัชนีรวม (Composite Index)
วัดการพัฒนาอุตสาหกรรม
1
ด ัชนีรวม (Composite Index)
ค่าต ัวเลขเดียวทีไ่ ด้จากการนาเอาค่าของต ัวชวี้ ัดหลาย ๆ
ต ัวมาผนวกเข้าด้วยก ัน ด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ี้ ถานการณ์ใน
สาหร ับใชเ้ ป็นมาตรว ัดทางสถิตเิ พือ
่ ชส
้ ัชนีรวมก็
่ งเวลาใดเวลาหนึง่ การใชด
ภาพรวม ณ ชว
เพือ
่ ให้เกิดความเข้าใจง่าย และเป็นเครือ
่ งมือในการ
ื่ สารให้สาธารณชนได้ร ับทราบ
สอ
2
 การจ ัดทาด ัชนี ทีม
่ ม
ี าตรฐานเทียบเคียงเป็นผลทีค
่ าดหว ังว่าควร
จะเป็น โดยอาจเทียบเคียงก ับค่าเป้าหมายจากแผนยุทธศาสตร์
หรือเทียบเคียงก ับมาตรฐานสากล หล ักการคือปร ับค่าผลที่
คาดหว ังให้เท่าก ับ 100 จากนนจึ
ั้ งปร ับค่าทีเ่ ป็นจริงของต ัวชวี้ ัด
ั ว่ นก ับ 100
ย่อยทีจ
่ ะนามาสร้างด ัชนี ให้มค
ี า่ ตามสดส
 การจ ัดทาด ัชนี โดยกาหนดปี ฐานให้ก ับต ัวชว้ี ัด โดยมีคา่ เป็น
100 ปี ต่อมาจากปี ฐานจะมีคา่ เทียบเคียงก ับปี ฐาน กล่าวได้วา่
เป็นการพิจารณาแนวโน้มการเปลีย
่ นแปลงของด ัชนี จากนนจึ
ั้ ง
นาค่าแนวโน้มของด ัชนียอ
่ ยทุกต ัวมาผนวกก ันเป็นด ัชนีรวม
3
วัตถ ุประสงค์ของการจัดทาดัชนีรวม
วัดการพัฒนาอ ุตสาหกรรม
 เพือ
่ พ ัฒนาด ัชนีชวี้ ัด/ต ัวชวี้ ัดในระด ับภาพรวมและรายสาขา
้ และสามารถเห็น
อุตสาหกรรมทีม
่ ค
ี วามเป็นระบบมากยิง่ ขึน
ั
้
ถึงผลการประเมินและผลการเปลีย
่ นแปลงได้ชดเจนขึ
น
 เพือ
่ นาผลจากการพ ัฒนาด ัชนีชวี้ ัด/ต ัวชวี้ ัด มาใช ้
ประเมินผลการพ ัฒนาอุตสาหกรรมทงในภาพรวม
ั้
และราย
สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 เพือ
่ ผล ักด ันให้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องนาด ัชนีชวี้ ัด/ต ัวชวี้ ัดทงั้
่ ารปฏิบ ัติ
ในระด ับภาพรวมและรายสาขาอุตสาหกรรมไปสูก
4
กรอบแนวคิดการจ ัดทา Composite Index ว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรม
ึ ษาและเปรียบเทียบตัวชวี้ ด
- ศก
ั ด ้านอุตสาหกรรมต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
- รับฟั งความคิดเห็นจากหน่วยงาน/บุคคลทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ปรับปรุงระบบ
ตัวชวี้ ด
ั ให ้ถูกต ้องและสอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมมากทีส
่ ด
ุ
- จัดทาตัวชวี้ ด
ั การพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิตในระดับภาพรวม ให ้
สอดคล ้องกับทิศทางการพัฒนา
- คัดเลือกตัวชวี้ ด
ั ทีม
่ ค
ี วามเหมาะสมกับลักษณะของแต่ละอุตสาหกรรมราย
สาขาทีก
่ าหนดไว ้
- นาตัวชวี้ ด
ั ในระดับภาพรวม มาสร ้างดัชนีรวม (composite Index)
- นาตัวชวี้ ด
ั ของแต่ละอุตสาหกรรมทีก
่ าหนดไว ้ มาสร ้างดัชนีรวมของแต่ละ
สาขาอุตสาหกรรม
 ดัชนีรวม (Composite Index) ในระดับภาพรวมของอุตสาหกรรม
 ดัชนีรวม (Composite Index) รายอุตสาหกรรม 18 สาขาอุตสาหกรรม
5
การค ัดเลือกต ัวชวี้ ัดทีใ่ ชใ้ นการจ ัดทาด ัชนีรวม
จากการทบทวนต ัวชวี้ ัด ได้ต ัวชวี้ ัดจานวน 22 ต ัวชวี้ ัด ซงึ่ จาแนก
ออกตามมิตข
ิ องการพ ัฒนาอุตสาหกรรม เพือ
่ ให้ต ัวชวี้ ัดทีน
่ ามา
สร้างด ัชนีรวมมีความครอบคลุมในมุมมองของการพ ัฒนา
้
อุตสาหกรรมอย่างรอบด้านขึน
ภาพรวมของการพัฒนาอุตสาหกรรม
มิตท
ิ ี่ 2
มิตท
ิ ี่ 1
ี้
ิ ธิภาพ ต ัวชว ัดด้านความสามารถ
ด้านประสท
ในการแข่งข ันและการ
การผลิต
ปร ับต ัว
Production
(Competitiveness and
Efficiency
adaptability
Indicator)
Indicators)
มิตท
ิ ี่ 3
ต ัวชวี้ ัดด้าน
เสถียรภาพ
(Stability
Indicators)
มิตท
ิ ี่ 4
ต ัวชวี้ ัดด้าน
ความยง่ ั ยืน
(Sustainable
Indicators)
6
ิ ธิภาพการผลิต (5 ตัว)
ตัวชวี้ ัดในมิตด
ิ ้านการเพิม
่ ประสท




ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP)
ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ (Material Productivity)
้ ล ังงาน (Energy Intensity)
ความเข้มข้นในการใชพ
ตัวชวี้ ัดในมิตด
ิ ้านเสถียรภาพ (5 ตัว)
 การลงทุนในการวิจ ัยและพ ัฒนา (R&D Investment)
ิ ธิบ ัตร (Patent
้ ของจานวนการยืน
 การเพิม
่ ขึน
่ ขอจดสท
Application Growth)
้ ของการผ่านการร ับรองมาตรฐานสากล (Growth
 การเพิม
่ ขึน
of Standard Certification)
 ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ (New Market
Penetration)
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์ (Logistics Cost)
 ค่าใชจ
7
ตัวชวี้ ัดในมิตด
ิ ้านความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัว (5 ตัว)
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
 สดส
ิ ภายในประเทศต่อต้นทุนในการผลิต
(Local Content)
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวมของวิสาหกิจขนาด
 การขยายต ัวของสดส
กลางและขนาดย่อม (Growth of Manufacturing GDP
origination by SMEs)
 ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม (Industrial Trade
Dependency)
 อ ัตราสว่ นเงินลงทุนโดยตรงในประเทศ/ต่างประเทศ
(DDI/FDI Ratio)
่ ออก (Export Market
 การกระจุกต ัวของตลาดสง
Concentration)
8
ตัวชวี้ ัดในมิตด
ิ ้านความยั่งยืน (8 ตัว)
้ ล ังงานใหม่และพล ังงานหมุนเวียน (New and renewable
 การใชพ
Energy)
 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission)
ี อ ันตรายจากโรงงาน (Industrial Hazardous
 ปริมาณกากของเสย
Waste)
 ผูป
้ ระกอบการทีท
่ าผิดกฎหมายด้านสงิ่ แวดล้อม (Violation of
Environmental Legal)
ั ว่ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทีอ
ั
 สดส
่ ยูใ่ นระบบประก ันสงคม
ต่อแรงงานทงหมด
ั้
(Labor in Social Security System)
ึ ษาตา
 แรงงานทีม
่ ก
ี ารศก
่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานต่อจานวนแรงงานทงหมด
ั้
(Labor Education)
 การขยายต ัวของการจ้างงาน (Growth of Employment)
 การเกิดอุบ ัติเหตุจากการทางาน (Accident to labor)
จากต ัวชวี้ ัดในระด ับภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมรวม 22 ต ัวชวี้ ัด นามา
ค ัดเลือกให้เป็นต ัวชวี้ ัดให้ก ับรายสาขาอุตสาหกรรมทีก
่ าหนดไว้ 18
อุตสาหกรรม โดยเลือกตามความสาค ัญและความสามารถในการได้ขอ
้ มูล
ซงึ่ ในแต่ละอุตสาหกรรมจะมีอยู่ 10-12 ต ัวชวี้ ัด
9
สาขาอุตสาหกรรม
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 12 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
5. การเพิม
่ ขึน
มาตรฐานสากล
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
1. สงิ่ ทอและเครือ
่ งนุง
่ ห่ม
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
8. สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
9. การขยายต ัวของสดส
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
10
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
สาขาอุตสาหกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
2.
ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส ์
จานวน 11 ต ัว
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
การลงทุนในการวิจ ัยและพ ัฒนา
ิ ธิบ ัตร
การขยายต ัวของการยืน
่ ขอจดสท
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
8. สดส
ิ ภายในประเทศต่อต้นทุนใน
การผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม ของ
9. การขยายต ัวของสดส
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
11. อ ัตราสว่ นเงินลงทุนโดยตรงในประเทศต่อ
ต่างประเทศ
่ ออก
12. การกระจุกต ัวของตลาดสง
11
สาขาอุตสาหกรรม
3. อาหาร
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 12 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
้ ล ังงาน
4. ความเข้มข้นในการใชพ
5. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
8. สดส
ิ ภายในประเทศต่อต้นทุนใน
การผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวมของ
9. การขยายต ัวของสดส
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
12
สาขาอุตสาหกรรม
4. ยานยนต์
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 10 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
6. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
7. สดส
ิ ภายในประเทศต่อต้นทุน
ในการผลิตทงหมด
ั้
8. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
9. การกระจุกต ัวของตลาดสง
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
13
สาขาอุตสาหกรรม
5. เหล็ก
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 12 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
้ ล ังงาน
4. ความเข้มข้นในการใชพ
5. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
8. สดส
ิ ภายในประเทศต่อต้นทุน
ในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวมของ
9. การขยายต ัวของสดส
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
14
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
สาขาอุตสาหกรรม
จานวน 12 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรองมาตรฐานสากล
5. การเพิม
่ ขึน
ISO
6. ยางและผลิตภ ัณฑ์ยาง
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า
7. ค่าใชจ
่ ยด้านโลจิสติกส ์
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
8. สดส
ิ ภายในประเทศต่อต้นทุนใน
การผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวมของ
9. การขยายต ัวของสดส
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
10.ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11.การกระจุกต ัวของตลาดสง
12.การขยายต ัวของการจ้างงาน
15
สาขาอุตสาหกรรม
7. พลาสติก
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 10 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
6. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
7. สดส
ิ ภายในประเทศต่อต้นทุน
ในการผลิตทงหมด
ั้
8. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
9. การกระจุกต ัวของตลาดสง
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
16
สาขาอุตสาหกรรม
8.
อ ัญมณีและ
เครือ
่ งประด ับ
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 10 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
6. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
7. สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
8. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
9. การกระจุกต ัวของตลาดสง
10.การขยายต ัวของการจ้างงาน
17
สาขาอุตสาหกรรม
9. เฟอร์นเิ จอร์
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 11 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
6. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
7. สดส
ิ ภายในประเทศต่อต้นทุนใน
การผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวมของ
8. การขยายต ัวของสดส
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
9. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
10. การกระจุกต ัวของตลาดสง
11. การขยายต ัวของการจ้างงาน
18
สาขาอุตสาหกรรม
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 10 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
10.รองเท้าและเครือ
่ งหน ัง
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
6. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
7. สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
8. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
9. การกระจุกต ัวของตลาดสง
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
19
สาขาอุตสาหกรรม
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 12 ต ัว
แม่พม
ิ พ์
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
บรรจุภ ัณฑ์
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
่ ขึน
กระดาษและสงิ่ พิมพ์ 5. การเพิม
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
เครือ
่ งจ ักรกล
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
8. สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุน ในการผลิตทงหมด
ั้
่ มเรือ
อูต
่ อ
่ เรือและซอ
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
9. การขยายต ัวของสดส
ยาและผลิตภ ัณฑ์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
เสริมสุขภาพ
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
เซรามิก
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
20
สาขาอุตสาหกรรม
18. เหมืองแร่
ต ัวชวี้ ัดทีใ่ ช ้
จานวน 10 ต ัว
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
้ ล ังงาน
3. ความเข้มข้นในการใชพ
้ ของการผ่านการร ับรอง
4. การเพิม
่ ขึน
มาตรฐานสากล ISO
5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
6. ค่าใชจ
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
7. การขยายต ัวของสดส
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
8. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
9. การกระจุกต ัวของตลาดสง
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
21
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม (Total Factor Productivity: TFP)
ประมวลจากแบบ รง.9 สศอ.
2. ผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity)
มูลค่า GDP ของภาคอุตสาหกรรม/ปริมาณแรงงานภาคอุตสาหกรรม
3. ผลิตภาพวัตถุดบ
ิ (Material Productivity)
้ ตสาหกรรมการ
มูลค่าการผลิตของภาคอุตสาหกรรม/มูลค่าวัตถุดบ
ิ ทีใ่ ชในอุ
ผลิต (ข ้อมูลจากแบบ รง.9)
้ งงาน (Energy Intensity)
4. ความเข ้มข ้นในการใชพลั
้ งงานขัน
ปริมาณการใชพลั
้ สุดท ้ายในอุตสาหกรรมการผลิต (ตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ) (ข ้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ทดแทน) / มูลค่า GDP ของภาคอุตสาหกรรม
3. การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment)
มูลค่าการลงทุนใน R&D ในภาคอุตสาหกรรม/มูลค่าการผลิตของผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรม คูณด ้วย 100 (ข ้อมูลจากแบบ รง.9)
22
ิ ธิบต
6. การเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนการยืน
่ ขอจดสท
ั ร
ิ ธิบต
ิ ค ้าอุตสาหกรรมของปี ปัจจุบน
การเพิม
่ ขึน
้ ของการยืน
่ ขอสท
ั รในหมวดสน
ั
ิ ทางปั ญญา กระทรวง
เทียบกับปี ทแ
ี่ ล ้ว คูณด ้วย 100 (ข ้อมูลจากกรมทรัพย์สน
พาณิชย์)
7. การเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนการได ้รับรองมาตรฐานสากล
การเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับรองมาตรฐานสากล ISO 9000
และ 14001 ของปี ปัจจุบน
ั เทียบกับปี ทแ
ี่ ล ้ว คูณด ้วย 100 (ข ้อมูลจาก สมอ.)
8. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
การเพิม
่ ขึน
้ ของมูลค่าการสง่ ออกไปยังตลาดทีเ่ ป็ นเป้ าหมายใหม่ของปี
ี น]
ปั จจุบน
ั เทียบกับปี ทแ
ี่ ล ้ว คูณด ้วย 100 [ตลาดใหม่ หมายถึงตลาดอาเซย
ื่ สาร สานักปลัดกระทรวง
(ข ้อมูลจากศูนย์เทคโนโลยีสารมนเทศและการสอ
พาณิชย์)
23
9. ค่าใชจ่้ ายด ้านโลจิสติกส ์ (Logistics Cost)
์ องภาคอุตสาหกรรม/มูลค่าผลผลิตของ
ต ้นทุนค่าใชจ่้ ายด ้านโลจิสติกสข
ภาคอุตสาหกรรม คูณด ้วย 100 (ข ้อมูลจาก รง.9)
10. การใชวั้ ตถุดบ
ิ ในประเทศ (Local content)
มูลค่าการใชวั้ ตถุดบ
ิ ภายในประเทศ/ต ้นทุนการผลิตทัง้ หมดของ
ภาคอุตสาหกรรม คูณด ้วย 100 (ข ้อมูลจาก รง.9)
11. การขยายตัวของมูลค่า GDP ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
มูลค่า GDP ของผู ้ประกอบการ SMEs ปี ปัจจุบน
ั เทียบกับปี ทผ
ี่ า่ นมาคูณด ้วย
100 (สสว.)
12. อัตราสว่ นเงินลงทุนโดยตรงในประเทศต่อต่างประเทศ
DDI
: . FDI
(ข ้อมูลจาก BOI)
DDI+FDI
DDI+FDI
.
13. ระดับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
มูลค่า Import + มูลค่า Export / GDP คูณด ้วย 100
24
14. การกระจุกตัวของตลาดสง่ ออก (Export Market Concentration)
มูลค่าการสง่ ออกของภาคอุตสาหกรรมไปยังตลาดสง่ ออกรอง/มูลค่าการสง่ ออก
ของภาคอุตสาหกรรมทัง้ หมด คูณด ้วย 100 (ตลาดรองหมายถึงประเทศคูค
่ ้า
อืน
่ ๆ ทีไ่ ม่ได ้มีมล
ู ค่าการสง่ ออกสูงสุด 10 ประเทศ)
15. แรงงานทีอ
่ ยูใ่ นระบบประกันสงั คม
จานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทีอ
่ ยูใ่ นระบบประกันสงั คม (ข ้อมูลจาก
สานักงานประกันสงั คม กระทรวงแรงงาน) / จานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ทัง้ หมด คูณด ้วย 100
ึ ษาตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
16. แรงงานทีม
่ ก
ี ารศก
ึ ษาตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐาน=
จานวนแรงงานทีม
่ รี ะดับการศก
ั ้ มัธยม 3) / จานวนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมทัง้ หมด คูณด ้วย 100
สูงกว่าชน
(ข ้อมูลจากสานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ)
17. การขยายตัวของการจ ้างงาน
ปริมาณการจ ้างงานในปี ปัจจุบน
ั ทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปจากปี ทผ
ี่ า่ นมา/ปริมาณการ
จ ้างงานในปี ทผ
ี่ า่ นมา คูณด ้วย 100
25
18. การเกิดอุบต
ั เิ หตุจากการทางาน
จานวนแรงงานทีเ่ คยได ้รับอุบต
ั เิ หตุจากการทางานในภาคอุตสาหกรรม
(ข ้อมูลจากสานักงานประกันสงั คม)/จานวนแรงงานทัง้ หมดใน
ภาคอุตสาหกรรม คูณด ้วย 100
้ งงานใหม่และหมุนเวียน
19. การใชพลั
้ ง้ หมดในอุตสาหกรรมการผลิต
ปริมาณพลังงานใหม่และหมุนเวียนทีใ่ ชทั
้ ง้ หมดในอุตสาหกรรม
(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) / ปริมาณพลังงานทีใ่ ชทั
การผลิต (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) คูณด ้วย 100
(ข ้อมูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน)
20. การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรม (ข ้อมูจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) /
GDP ของภาคอุตสาหกรรม คูณด ้วย 100
26
21. จานวนโรงงานทีท
่ าผิดกฎหมายด ้านสงิ่ แวดล ้อม
จานวนผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมทีท
่ าผิดกฎหมายด ้านสงิ่ แวดล ้อม/จานวน
ผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมทัง้ หมด คูณด ้วย 100 (ข ้อมูลจากศูนย์
สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)
ี อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม
22. กากของเสย
้ ง้ หมดในอุตสาหกรรมการผลิต
ปริมาณพลังงานใหม่และหมุนเวียนทีใ่ ชทั
้ ง้ หมดในอุตสาหกรรม
(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) /ปริมาณพลังงานทีใ่ ชทั
การผลิต (พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) คูณด ้วย 100
(ข ้อมูลจากศูนย์สารสนเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
หรือจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย กองควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม)
27
28
ผลการประเมินการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวม จากตัวชวี้ ด
ั
การพัฒนาอุตสาหกรรม
ิ้
จากตัวชวี้ ด
ั การพัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมทีไ่ ด ้ทบทวนแล ้ว ใน 4 มิต ิ มีทงั ้ สน
22 ตัวชวี้ ด
ั นามาแสดงข ้อมูลเพือ
่ การประเมินภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม
ตัวอย่าง
ตารางแสดงอ ัตราการขยายต ัวของผลิตภาพการผลิตโดยรวมของภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2550–2553
ปี
2550
2551
2552
2553
ระด ับผลิตภาพการผลิต
โดยรวม (TFP) ของ
ภาคอุตสาหกรรม
(หน่วย: ร้อยละ)
อ ัตราการขยายต ัวของผลิตภาพการ
ผลิตโดยรวม (TFPG) ของ
ภาคอุตสาหกรรม
(หน่วย: ร้อยละ)
94.52
93.61
93.54
0.02
-0.97
-0.07
ยังไม่มก
ี ารประมวลผลจากแหล่งข ้อมูล
ทีม
่ า: ข ้อมูลระดับผลิตภาพโดยรวม ได ้จากรายงานผลิตภาพและผลประกอบการอุตสาหกรรม
ศูนย์สารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานั กงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม
29
แผนภาพแสดงผลิตภาพการผลิตโดยรวม (TFP) ของภาคอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2550-2552
30
ตัวอย่าง
ตารางแสดงผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2550-2553
ปี
มูลค่าผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
ภาคอุตสาหกรรม
(หน่วย: บาท)
จานวนแรงงาน
ทงหมด
ั้
(หน่วย: คน/ปี )
ผลิตภาพแรงงาน
(หน่วย: บาท/
คน/ปี )
2550
1,686,372,000,000
5,619,228
300,107
2551
1,751,411,000,000
5,453,270
321,167
2552
1,645,015,000,000
5,373,905
306,112
2553
1,873,170,000,000
5,348,790
350,204
ทีม
่ า: มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิต ได ้จากบัญชรี ายได ้
ประชาชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสงั คมแห่งชาติ โดยใช ้
ข ้อมูล ณ ราคาคงที่ ของการคานวณด ้านรายได ้ (Income Approach)
จานวนแรงงานแรงงานทัง้ หมด ได ้จากสถิตภ
ิ าวะการทางานของประชากร
ภาคอุตสาหกรรมการผลิต สานักงานสถิตแ
ิ ห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยี
ื่ สาร
สารสนเทศและการสอ
31
แผนภาพแสดงผลิตภาพแรงงานภาคอุตสาหกรรมการผลิต พ.ศ. 2550-2553
32
ผลการประเมินการพัฒนารายสาขาอุตสาหกรรมจากตัวชวี้ ด
ั การ
พัฒนาอุตสาหกรรม
ิ้
จากต ัวชวี้ ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมในภาพรวมทีไ่ ด้ทบทวนแล้ว มีทงส
ั้ น
10-12 ต ัวชวี้ ัด นามาแสดงข้อมูลเพือ
่ การประเมินภาพการพ ัฒนา
อุตสาหกรรม
ตัวอย่าง
ิ ค ้าของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ตารางแสดงอัตราการขยายตัวการสง่ ออกสน
ั ฑ์ไป
ยังตลาดใหม่ พ.ศ. 2550–2552
ตัวชวี้ ด
ั
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่ (อัตราการ
เติบโตของมูลค่าการสง่ ออกในตลาดใหม่)
(หน่วย: คิดเป็ นร ้อยละ)
2550
19.30
2551
4.90
2552
26.65
ิ ค ้าอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ไปยังประเทศกลุม
ี น ได ้จาก
ทีม
่ า: ข ้อมูลการสง่ ออกสน
่ อาเซย
กระทรวงพาณิชย์
ี น 9 ประเทศ และอัตราแลกเปลีย
หมายเหตุ: ในทีน
่ ี้ ตลาดใหม่หมายถึง กลุม
่ ตลาดอาเซย
่ น
ค่าเงินบาท อ ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคิดค่าเฉลีย
่ ของมูลค่าในแต่ละปี
33
่ ออกสน
ิ ค้าของอุตสาหกรรมบรรจุภ ัณฑ์ไป
ตารางแสดงการขยายต ัวการสง
ย ังตลาดใหม่ พ.ศ. 2550–2552
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
ปี
มูลค่าการสง่ ออกไปยังตลาดเป้ าหมายใหม่
(ล ้านบาท)
อัตราการขยายตัว
(ร ้อยละ)
2550
1,570
19.30
2551
1,647
4.90
2552
2,086
26.65
ิ ค ้าอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ี น ได ้
ทีม
่ า: มูลค่าการสง่ ออกสน
ั ฑ์ไปยังประเทศกลุม
่ อาเซย
จากกระทรวงพาณิชย์
ี น 9 ประเทศ และอัตรา
หมายเหตุ: ในทีน
่ ี้ ตลาดใหม่หมายถึง กลุม
่ ตลาดอาเซย
แลกเปลีย
่ นค่าเงินบาท อ ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคิดค่าเฉลีย
่
ของมูลค่าในแต่ละปี
34
ิ ค ้าของอุตสาหกรรมบรรจุภณ
แผนภาพแสดงอัตราการขยายตัวการสง่ ออกสน
ั ฑ์ไป
ยังตลาดใหม่ พ.ศ. 2550–2552
35
ตารางแสดงระดับการเปิ ดของอุตสาหกรรมเครือ
่ งจักรกล พ.ศ. 2550–2552
มูลค่าการ มูลค่าการ
สง่ ออก
นาเข ้า
(ล ้านบาท) (ล ้านบาท)
ปี
GDP รายสาขา
อุตสาหกรรม
(ล ้านบาท)
ระดับการเปิ ดของ
อุตสาหกรรม
(หน่วย: ร ้อยละ)
2550
1,877
17,141
54,273
13.98
2551
1,606
15,903
61,103
11.64
2552
2,023
17,943
55,247
14.08
ื่ สาร
ทีม
่ า: การนาเข ้าและสง่ ออก จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมการผลิต จากสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสงั คมแห่งชาติ โดยใชข้ ้อมูล ณ ราคาคงที่
36
แผนภาพแสดงระด ับการเปิ ดของอุตสาหกรรมเครือ
่ งจ ักรกล พ.ศ. 2550–2552
ระดับการเปิ ดของอุตสาหกรรม
16
14
14.08
13.98
11.64
12
10
8
6
4
2
0
2550
2551
2552
หน่วย: ร ้อยละ
37
การสร ้างดัชนีรวมจากตัวชวี้ ด
ั
 ต ัวชวี้ ัด 22 ต ัว จะใชใ้ นการจ ัดทา Composite Index โดยจาแนกอก
ตามมิตก
ิ ารพ ัฒนาอุตสาหกรรม 4 มิต ิ และรวมทุกมิต ิ ทาให้ด ัชนีรวมว ัด
การพ ัฒนาอุตสาหกรรม มีจานวน 5 ด ัชนี
 Composite Index ว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 18
อุตสาหกรรม ไม่มก
ี ารจาแนกรายมิตเิ นือ
่ งจากต ัวชวี้ ัดมีจานวนน้อย ทา
ให้ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนารายสาขาอุตสาหกรรม มีจานวน 18 ด ัชนี
ตามจานวนอุตสาหกรรมทีก
่ าหนดไว้
้ ู
้ เป็นด ัชนีแนวโน้มทีใ่ ชด
 ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรม ทีส
่ ร้างขึน
้ ี ใดปี หนึง่ เป็นปี ฐาน โดยปกติ
ระด ับการพ ัฒนาเมือ
่ เวลาผ่านไป โดยใชป
้ ี ทีม
ปี ฐานจะใชป
่ รี ะด ับการพ ัฒนาทีค
่ อ
่ นข้างมีเสถียรภาพ สาหร ับ
ึ ษาครงนี
การศก
ั้ ไ้ ด้กาหนดให้ปี 2550 เป็นปี ฐาน เพือ
่ ว ัดผลการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนือ
่ งในปี ต่อไป โดยทดลองทา 3 ปี คือ ปี 2550-2552
38
 การสร ้างดัชนีรวมวัดการพัฒนาอุตสาหกรรม ระดับภาพรวม ให ้
ความสาคัญต่อมิตก
ิ ารพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีคา่
เท่ากับ 0.25 ในแต่ละมิต ิ
 การสร ้างดัชนีรวมการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ไม่มก
ี ารจาแนกราย
มิต ิ เนือ
่ งจากตัวชวี้ ัดมีจานวนน ้อยกว่า
 กรณีดัชนีรวมของอุตสาหกรรมในระดับภาพรวม ในทีน
่ ี้
Composite Index = 0.25 [(PE1+PE2+PE3+PE4)/4] +
0.25 [(CA1+CA2+CA3+CA4+CA5)/5] +
0.25 (St1+St2+St3+St4+St5)/5] +
0.25(Su1+Su2+Su3+Su4+Su5+Su6+Su7+Su8)/8]
 กรณีดัชนีรวมรายสาขาอุตสาหกรรม ในทีน
่ ี้
Composite Index = (I1+I2+I3+..........+In) * 1/n
39
การสร ้างดัชนีเพือ
่ การวัดการพัฒนา
ในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม
40
ิ ธิภาพการผลิต (Production
มิตท
ิ ี่ 1 การพัฒนาเพือ
่ เพิม
่ ประสท
Efficiency)
1. ดัชนีผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ระดับผลิตภาพการผลิตโดยรวม ค่าดัชนีแนวโน ้มของผลิตภาพการผลิต
(TFP) ของภาคอุตสาหกรรม
โดยรวมของภาคอุตสาหกรรม
ปี
2550
94.52
100
2551
93.61
99.03
2552
93.54
98.96
2. ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
ปี
2550
2551
2552
ผลิตภาพแรงงาน
(หน่วย: บาท/คน/ปี )
300,107
321,167
306,112
ดัชนีแนวโน ้มของผลิตภาพแรงงาน
ของภาคอุตสาหกรรม
100
107.02
102.00
41
3. ดัชนีผลิตภาพวัตถุดบ
ิ
ปี
ผลิตภาพวัตถุดบ
ิ
(หน่วย: บาท)
ดัชนีแนวโน ้มของผลิตภาพ
วัตถุดบ
ิ ของภาคอุตสาหกรรม
2550
1.79
100
2551
1.22
68.15
2552
1.30
72.63
้ งงาน (Energy Intensity)
4. ดัชนีความเข ้มข ้นในการใชพลั
ปี
2550
้ งงาน ดัชนีแนวโน ้มของ (การลด) ความ
ความเข ้มข ้นในการใชพลั
้ งงานของ
(Energy Intensity) (หน่วย:
เข ้มข ้นในการใชพลั
toe/ล ้านบาท)
ภาคอุตสาหกรรม
13.95
100
2551
13.80
101.08
2552
14.31
97.42
42
มิตท
ิ ี่ 2 ความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัว
(Competitiveness and Adaptability)
5. ดัชนีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา (R&D Investment)
ปี
2550
2551
2552
มูลค่าค่าใชจ่้ าย R&D
ต่อมูลค่าการผลิต
(หน่วย: ร ้อยละ)
0.43
0.08
0.04
ดัชนีแนวโน ้มของการลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนา
ของภาคอุตสาหกรรม
100
18.60
9.30
ิ ธิบต
6. ดัชนีการเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนการยืน
่ ขอจดสท
ั ร (Patent
Application Growth)
ปี
ิ ธิบต
คาขอรับสท
ั รทัง้ หมด ดัชนีแนวโน ้มของการเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนการ
ิ ธิบต
(หน่วย: ราย)
ยืน
่ ขอจดสท
ั รของภาคอุตสาหกรรม
2550
3,478
100
2551
3,637
104.57
2552
4,196
120.64
43
7. ดัชนีการเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนการได ้รับการรับรองมาตรฐานสากล
ปี
2550
2551
2552
จานวนผู ้ประกอบการอุตสาหกรรม
การผลิตทีผ
่ า่ นมาตรฐานสากล
(หน่วย: ราย)
381
494
871
ดัชนีแนวโน ้มของการเพิม
่ ขึน
้ ของ
ิ ธิบต
จานวนการยืน
่ ขอจดสท
ั รของ
ภาคอุตสาหกรรม
100
129.66
228.60
8. ดัชนีความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
มูลค่าการสง่ ออกไปตลาดใหม่ ของ
ปี
ิ ค ้าอุตสาหกรรม (หน่วย: บาท)
สน
2550
835,894.6
2551
930,296.8
2552
790,575.2
ดัชนีแนวโน ้มของความสามารถในการ
เจาะตลาดใหม่ของภาคอุตสาหกรรม
100
111.29
94.57
44
9. ดัชนีคา่ ใชจ่้ ายทางด ้านโลจิสติกส ์
ิ ค ้า ดัชนีแนวโน ้มของ (การลด)
ค่าใชจ่้ ายในการขนสง่ สน
สาเร็จรูปต่อมูลค่าการผลิต ค่าใชจ่้ ายทางด ้านโลจิสติกส ์
ปี
(หน่วย: ร ้อยละ)
ของภาคอุตสาหกรรม
2550
1.33
100
2551
1.54
84.21
2552
0.63
147.37
45
มิตท
ิ ี่ 3 ด ้านเสถียรภาพ (Stability)
ั สว่ นการใชวั้ ตถุดบ
10.ดัชนีสด
ิ ภายในประเทศต่อต ้นทุนในการ
ผลิตทัง้ หมด (Local content)
ปี
2550
2551
2552
ั สว่ นการใช ้
ต ้นทุนวัตถุดบ
ิ
ดัชนีแนวโน ้มของสด
ภายในประเทศต่อต ้นทุน วัตถุดบ
ิ ภายในประเทศต่อต ้นทุนใน
การผลิตรวม
การผลิตทัง้ หมดของ
(หน่วย: ร ้อยละ)
ภาคอุตสาหกรรม
53.22
100
70.28
132.05
54.10
101.65
46
11. ดัชนีอต
ั ราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของ SMEs
ปี
2550
2551
2552
มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
(หน่วย: ล ้านบาท)
1,021,056
1,066,663
1,037,865
ดัชนีแนวโน ้มของอัตราการขยายตัว
ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของ SMEs ของ
ภาคอุตสาหกรรม
100
104.47
101.65
ั สว่ นมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในประเทศต่อต่างประเทศ
12. ดัชนีสด
ปี
2550
2551
2552
DDI/FDI
(ร ้อยละ/ร ้อยละ)
ั สว่ นมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงใน
ดัชนีสด
ประเทศต่อต่างประเทศของ
ภาคอุตสาหกรรม
0.3046
100
0.5000
164.15
1.0623
348.75
47
13. ดัชนีระดับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
ปี
2550
2551
2552
ระดับการเปิ ดของอุตสาหกรรม
(หน่วย: ร ้อยละ)
ดัชนีระดับความเปิ ด
ของอุตสาหกรรม
322.11
100
334.25
96.23
317.40
101.46
14. ดัชนีการกระจุกตัวของตลาดสง่ ออก
ปี
2550
2551
2552
ั สว่ นการสง่ ออก
สด
ของอุตสาหกรรมไป
ยังตลาดรอง
38.60
38.37
36.95
ดัชนีการ (ลดลง) ของกระจุกตัว
ของตลาดสง่ ออก
ของภาคอุตสาหกรรม
100
99.40
95.73
48
มิตท
ิ ี่ 4 ด ้านความยัง่ ยืน (Sustainability)
้ งงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน
15. ตัวชวี้ ด
ั การใชพลั
ปี
2550
2551
2552
ั สว่ นพลังงานใหม่และ
สด
หมุนเวียนต่อพลังงาน
ทัง้ หมด (หน่วย: ร ้อยละ)
25.34
้ งงานใหม่และ
ดัชนีการใชพลั
พลังงานหมุนเวียนของ
ภาคอุตสาหกรรม
100
26.23
103.51
28.13
111.01
16. ตัวชวี้ ด
ั การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ปี
2550
2551
2552
ั สว่ นปริมาณก๊าซ
สด
คาร์บอนไดออกไซด์ตอ
่ GDP
(หน่วย: ตันต่อล ้านบาท)
25.09
ดัชนีการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ของ
ภาคอุตสาหกรรม
100
25.71
97.53
27.45
90.59
49
ี อันตรายจากโรงงาน
17. ตัวชวี้ ด
ั ปริมาณกากของเสย
ปี
ั สว่ นปริมาณกากของเสย
ี อันตราย ดัชนีปริมาณกากของเสย
ี
สด
ทีเ่ กิดจากอุตสาหกรรมต่อ GDP
อันตรายจากโรงงาน ของ
(หน่วย: ตันต่อล ้านบาท)
ภาคอุตสาหกรรม
2550
1.10
100
2551
2552
1.39
73.64
1.44
69.09
18. ตัวชวี้ ด
ั ผู ้ประกอบการทีท
่ าผิดกฎหมายด ้านสงิ่ แวดล ้อม
ปี
2550
2551
2552
ั สว่ นผู ้ประกอบการทีท
สด
่ าผิด
กฎหมายสงิ่ แวดล ้อม
(หน่วย: ร ้อยละ)
0.07
ค่าดัชนีผู ้ประกอบการทีท
่ าผิด
กฎหมายด ้านสงิ่ แวดล ้อมของ
ภาคอุตสาหกรรม
100
0.04
157.14
0.09
71.43
50
ั สว่ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตทีอ
19. ตัวชวี้ ด
ั สด
่ ยูใ่ น
ระบบประกันสงั คมต่อแรงงานทัง้ หมด
ั สว่ นแรงงานในระบบ
สด
ต่อแรงงานทัง้ หมด
ปี
(หน่วย: ร ้อยละ)
77.49
2550
74.26
2551
2552
ั สว่ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการ
ดัชนีสด
ผลิตทีอ
่ ยูใ่ นระบบประกันสงั คมต่อแรงงาน
ทัง้ หมดของภาคอุตสาหกรรม
100
73.86
95.83
95.32
ึ ษาตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานต่อ
20. ตัวชวี้ ด
ั แรงงานทีม
่ ก
ี ารศก
จานวนแรงงานทัง้ หมด
ปี
2550
2551
2552
ั สว่ นแรงงานทีร่ ะดับการศก
ึ ษา
สด
ตา่ กว่าเกณฑ์ตอ
่ แรงงานทัง้ หมด
(หน่วย: ร ้อยละ)
64.42
ึ ษาตา่ กว่า
ดัชนีแรงงานทีม
่ ก
ี ารศก
เกณฑ์มาตรฐานต่อจานวนแรงงาน
ทัง้ หมดของภาคอุตสาหกรรม
100
65.26
98.70
65.00
99.10
51
21. ตัวชวี้ ด
ั การขยายตัวของการจ ้างงาน
ปี
2550
2551
2552
จานวนแรงงานทีม
่ ก
ี ารจ ้างใน
ภาคอุตสาหกรรม
(หน่วย: คน)
5,619,228
ดัชนีการขยายตัวของการจ ้าง
งาน
ของภาคอุตสาหกรรม
100
5,453,270
97.05
5,373,905
95.63
22. ตัวชวี้ ด
ั การเกิดอุบต
ั เิ หตุจากการทางาน
ปี
2550
2551
2552
ั สว่ นจานวนแรงงานทีไ่ ด ้รับ
สด
อุบต
ั เิ หตุ
(หน่วย: ร ้อยละ)
3.54
ดัชนีการเกิดอุบต
ั เิ หตุจากการ
ทางานสูง ของ
ภาคอุตสาหกรรม
100
3.24
108.47
2.78
121.47
52
สรุปค่าด ัชนียอ
่ ย 22 ด ัชนี ทีแ
่ สดงภาพรวมการพ ัฒนาภาคอุตสาหกรรม
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
พ.ศ. 2550-2552 ใชป
ดัชนียอ
่ ย
ดัชนีผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ดัชนีผลิตภาพแรงงาน
ดัชนีผลิตภาพวัตถุดบ
ิ
้ งงาน
ดัชนีความเข ้มข ้นในการใชพลั
ดัชนีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา
ิ ธิบต
ดัชนีการเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนการยืน
่ ขอจดสท
ั ร
ดัชนีการเพิม
่ ขึน
้ ของจานวนการได ้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล
ดัชนีความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
ดัชนีคา่ ใชจ่้ ายทางด ้านโลจิสติกส ์
ั สว่ นการใชวั้ ตถุดบ
ดัชนีสด
ิ ภายในประเทศต่อต ้นทุนใน
การผลิตทัง้ หมด
ค่าดัชนีในแต่ละปี
2550
2551
2552
100
99.03
98.96
100 107.02 102.00
100
68.15
72.63
100 101.08 97.42
100
18.60
9.30
100 104.57 120.64
100 129.66 228.61
100
100
100
111.29
84.21
132.05
94.57
147.37
101.65
53
ดัชนียอ
่ ย
ดัชนีอต
ั ราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศของ SMEs
ั สว่ นมูลค่าเงินลงทุนโดยตรงในประเทศต่อ
ดัชนีสด
ต่างประเทศ
ดัชนีระดับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
ค่าดัชนีในแต่ละปี
2550
2551
2552
100
104.47 101.65
100
164.15
348.75
100
96.23
101.46
ดัชนีการกระจุกตัวของตลาดสง่ ออก
100
99.40
95.73
้ งงานใหม่และพลังงานหมุนเวียน
ดัชนีการใชพลั
100
103.51
111.01
ดัชนีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ี อันตรายจากโรงงาน
ดัชนีปริมาณกากของเสย
ดัชนีผู ้ประกอบการทีท
่ าผิดกฎหมายด ้านสงิ่ แวดล ้อม
ั สว่ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่
ดัชนีสด
อยูใ่ นระบบประกันสงั คมต่อแรงงานทัง้ หมด
ึ ษาตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานต่อ
ดัชนีแรงงานทีม
่ ก
ี ารศก
จานวนแรงงานทัง้ หมด
ดัชนีการขยายตัวของการจ ้างงาน
ดัชนีการเกิดอุบต
ั เิ หตุจากการทางาน
100
100
100
100
97.53
73.64
157.14
95.83
90.59
69.09
71.43
95.32
100
98.70
99.10
100
100
97.05
108.47
95.63
121.47
54
Composite Index ของปี 2551
Composite Index ของมิตท
ิ ี่ 1 มีคา่ เท่ากับ 93.82
หาจาก (99.03+107.02+68.15+101.08)/4
Composite Index ของมิตท
ิ ี่ 2 มีคา่ เท่ากับ 89.67
หาจาก (18.60+104.57+129.66+111.29+84.21)/5
Composite Index ของมิตท
ิ ี่ 3 มีคา่ เท่ากับ 119.26
หาจาก (132.05+104.47+164.15+96.23+99.40)/5
Composite Index ของมิตท
ิ ี่ 4 มีคา่ เท่ากับ 103.98
หาจาก 103.51+97.53+73.64+157.14+95.83+98.70+97.05+108.47)/8
Composite Index ของภาคอุตสาหกรรมระดับภาพรวม มีคา่ เท่ากับ 101.68
หาจาก 0.25(93.82)+0.25(89.67)+0.25(119.26)+0.25(103.98)
55
Composite Index ของปี 2552
Composite Index ของมิตท
ิ ี่ 1 มีคา่ เท่ากับ 92.75
หาจาก (98.96+102.00+72.63+97.42)/4
Composite Index ของมิตท
ิ ี่ 2 มีคา่ เท่ากับ 120.10
หาจาก (9.30+120.64+228.61+94.57+147.37)/5
Composite Index ของมิตท
ิ ี่ 3 มีคา่ เท่ากับ 149.85
หาจาก (101.65+101.65+348.75+101.46+95.73)/5
Composite Index ของมิตท
ิ ี่ 4 มีคา่ เท่ากับ 94.21
หาจาก (111.01+90.59+69.09+71.43+95.32+99.10+95.63+121.47)/8
Composite Index ของภาคอุตสาหกรรมระดับภาพรวม มีคา่ เท่ากับ 114.23
หาจาก 0.25(92.75)+0.25(120.10)+0.25(149.85)+0.25(94.21)
56
มิตข
ิ องการพัฒนาในระดับภาพรวม
ค่าดัชนีรวม
2550
2551
2552
ิ ธิภาพการผลิต
มิตท
ิ ี่ 1 การเพิม
่ ประสท
100
93.82
92.75
มิตท
ิ ี่ 2 ความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัว
100
89.67
120.10
มิตท
ิ ี่ 3 ด ้านเสถียรภาพ
100
119.26
149.85
มิตท
ิ ี่ 4 ด ้านความยั่งยืน
100
103.98
94.21
การพัฒนาในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรม
100
101.68
114.23
57
การสร ้างดัชนีเพือ
่ การวัดการพัฒนา
รายสาขาอุตสาหกรรม
การสร้างด ัชนียอ
่ ยให้ก ับรายสาขาอุตสาหกรรม เพือ
่ การจ ัดทา
ด ัชนีรวม (Composite Index) โดยวิธก
ี ารสร้างด ัชนียอ
่ ย ทา
ในล ักษณะเดียวก ันก ับของอุตสาหกรรมในภาพรวม และใน
กรณีทด
ี่ ัชนียอ
่ ยต ัวใดมีปญ
ั หาในการเก็บข้อมูลจะไม่นามาใช ้
ั ว่ น
โดยมีการถ่วงนา้ หน ักทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปอย่างเป็นสดส
58
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมสงิ่ ทอและเครือ
่ งนุง
่ ห่ม
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
พ.ศ. 2550-2552 ใชป
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
2550
2551
2552
1.
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
100
100.29
100.92
2.
ผลิตภาพแรงงาน
100
102.53
100.27
3.
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
100
100
99.32
4.
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
มาตรฐานสากล ISO
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
ค่าใชจ
100
99.76
99.73
100
109.43
119.81
100
105.59
108.53
100
100.13
100.31
การใชว้ ัตถุดบ
ิ ภายในประเทศ
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวล
การขยายต ัวของสดส
9.
รวมของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
100
82.01
91.30
100
110.57
104.19
100
85.22
101.51
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
100
100.90
105.84
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
100
95.66
91.93
5.
6.
7.
8.
59
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมสงิ่ ทอและเครือ
่ งนุง
่ ห่ม พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
(100.29+102.53+100+99.76+109.43+105.59+
100.13+82.01+110.57+85.22+100.90+95.66)/12
99.34
2552
(100.92+100.27+99.32+99.73+119.81+108.53+
100.31+91.30+104.19+101.51+105.84+91.93)/12
101.97
60
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
พ.ศ. 2550-2552 ใชป
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. การลงทุนด ้านการวิจัยและพัฒนา
ิ ธิบต
่ ขอสท
ั ร
3. การขยายตัวของการยืน
2550
2551
100
99.88 100.32
100
99.59
100
95.15 119.03
่ ขึน
้ ของการผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ISO
4. การเพิม
5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
100
103.92 110.78
100
96.35
87.92
6. ค่าใชจ่้ ายด ้านโลจิสติกส ์
ั สว่ นการใชวั้ ตถุดบ
สด
ิ ภายในประเทศต่อต ้นทุนในการ
7. ผลิตทัง้ หมด
ั สว่ นผลิตภัณฑ์มวลรวมของ SMEs
8. การขยายตัวของสด
100
99.31
99.3
100
110.57 104.19
9. ระดับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
10. อัตราสว่ นการลงทุนโดยตรงในประเทศ/ต่างประเทศ
100
107.33 116.83
100
131.65 341.77
11. การขยายตัวของการจ ้างงาน
100
96.42
100
2552
99.57
128.87 178.65
61
87.99
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ พ.ศ. 25502552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(99.88+99.59+95.15+103.92+96.35+99.31+
128.87+110.57+ 107.33+131.65+96.42)/11
(100.32+99.57+119.03+110.78+87.92+99.3+
178.65+104.19+ 116.83+341.77+87.99)/11
103.00
131.48
62
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2550้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2552 ใชป
1.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2.
3.
4.
5.
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
้ ล ังงาน
ความเข้มข้นในการใชพ
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
100
100
100
100
103.32
99.78
99.64
98.78
94.66
99.63
96.36
98.85
6.
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
ค่าใชจ
100
116.78
111.44
100
99.81
101.01
100
115.68
96.62
100
100
110.57
100
77.09
96.17
100
95.74
90.72
100
98.76
104.24
7.
ั ว
่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวล
การขยายต ัวของสดส
9.
รวมของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
8.
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
2551
2552
100
95.69
95.64
63
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(95.69+103.32+99.78+99.64+98.78+116.78+
99.81+115.68+100+77.09+95.74+98.76)/12
(95.64+94.66+99.63+96.36+98.85+111.44+
101.01+96.62+110.57+96.17+90.72+104.24)/12
100.09
99.66
64
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ. 2550้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2552 ใชป
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
2550
2551
2552
100.04
92.18
1.
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
100
2.
ผลิตภาพแรงงาน
100
99.80
121.27
3.
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
100
99.65
99.40
4.
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
100
100.42
99.97
5.
100
107.69
92.49
100
100.04
100.31
100
138.78
103.76
8.
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
ค่าใชจ
ั ส ่ว นการใช ว
้ ต
สด
ั ถุด บ
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
100
110.09
105.48
9.
่ ออก
การกระจุกต ัวของตลาดสง
100
103.06
103.21
100
96.08
95.06
6.
7.
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
65
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(99.80+121.27+99.65+100.42+107.69+100.04+
138.78+110.09+103.06+96.08)/10
(100.04+92.18+99.40+99.97+92.49+100.31+
103.76+105.48+103.21+95.06)/10
107.69
99.19
66
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก พ.ศ. 2550้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2552 ใชป
1.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2.
ผลิตภาพแรงงาน
100
113.97
101.18
3.
ผลิตภาพวัตถุดบ
ิ
100
101.02
99.50
4.
้ งงาน
ความเข ้มข ้นในการใชพลั
100
100
86.63
5.
การลงทุนด ้านการวิจัยและพัฒนา
100
99.70
99.77
6.
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
100
116.61
87.67
7.
ค่าใชจ่้ ายด ้านโลจิสติกส ์
100
100.26
100.89
100
232.60
252.29
100
110.57
104.19
100
55.67
93.54
100
95.51
62.34
100
84.48
ั สว่ นการใชวั้ ตถุดบ
สด
ิ ภายในประเทศต่อต ้นทุน
ในการผลิตทัง้ หมด
ั สว่ นผลิตภัณฑ์มวลรวม
การขยายตัวของสด
9.
ของ SMEs
10. ระดับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
11. การกระจุกตัวของตลาดสง่ ออก
8.
12. การขยายตัวของการจ ้างงาน
2550
2551
2552
100
103.61
103.06
67
85.99
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเหล็ก พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(103.61+113.97+101.02+100+99.70+116.61+
100.26+232.60+110.57+55.67+95.51+84.48)/12
(103.06+101.18+99.50+86.63+99.77+87.67+
100.89+252.29+104.19+93.54+62.34+85.99)/12
109.50
106.42
68
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภ ัณฑ์ยาง
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
พ.ศ. 2550-2552 ใชป
1.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2.
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพวัตถุดบ
ิ
การลงทุนด ้านการวิจัยและพัฒนา
การเพิม
่ ขึน
้ ของการผ่านการรับรอง
5.
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
7. ค่าใชจ่้ ายด ้านโลจิสติกส ์
ั สว่ นการใชวั้ ตถุดบ
สด
ิ ภายในประเทศต่อ
8.
ต ้นทุนในการผลิตทัง้ หมด
ั สว่ นผลิตภัณฑ์มวลรวม
การขยายตัวของสด
9.
ของ SMEs
10. ระดับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
11. การกระจุกตัวของตลาดสง่ ออก
12. การขยายตัวของการจ ้างงาน
3.
4.
2550
2551
2552
100
56.70
n/a
100
100
100
86.69
98.02
100.06
81.52
97.06
100.05
100
105.41
134.23
100
100
119.51
99.65
101.62
99.62
100
87.94
63.92
103.95
97.50
100
87.39
91.85
100
100
99.80
114.88
96.04
123.37
100
69
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมยางและผลิตภ ัณฑ์ยาง พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(56.70+86.69+98.02+100.06+105.41+119.51+
99.65+87.94+103.95+87.39+99.80+114.88)/12
(81.52+97.06+100.05+134.23+101.62+99.62+
63.92+97.50+91.85+ 96.04+123.37)/11
96.67
98.80
70
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ. 2550้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2552 ใชป
1.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2.
ผลิตภาพแรงงาน
100
101.20
104.88
3.
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
100
99.99
99.49
4.
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
100
99.25
99.30
5.
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
ค่าใชจ
100
110.64
94.12
100
100.31
101.4
ั ว
่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
การกระจุกต ัวของตลาดสง
100
118.24
90.37
100
93.46
104.68
100
92.05
86.37
100
100.61
89.83
6.
7.
8.
9.
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
100
2551
102.93
2552
102.92
71
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(102.93+101.20+99.99+99.25+110.64+100.31+
118.24+93.46+92.05+100.61)/10
(102.92+104.88+99.49+99.30+94.12+101.4+
90.37+104.68+86.37+89.83)/10
101.87
97.34
72
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมอ ัญมณีและเครือ
่ งประด ับ
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
พ.ศ. 2550-2552 ใชป
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
1. ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2. ผลิตภาพแรงงาน
2550
100
2551
100.73
2552
99.32
100
83.63
91.92
ิ
3. ผลิตภาพว ัตถุดบ
4. การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
100
100.30
99.12
100
99.46
99.68
5. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
6. ค่าใชจ
100
235.95
126.24
100
100.3
100.37
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
8. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
9. การกระจุกต ัวของตลาดสง
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
100
175.43
116.68
100
36.33
51.05
100
83.02
49.02
100
128.88
118.43
7.
73
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมอ ัญมณีและเครือ
่ งประด ับ พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(100.73+83.63+100.30+99.46+235.95+100.3+
175.43+36.33+83.02+128.88)/10
(99.32+91.92+99.12+99.68+126.24+100.37+
116.68+51.05+49.02+118.43)/10
114.40
95.18
74
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ พ.ศ.
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2550-2552 ใชป
1.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2.
ผลิตภาพแรงงาน
100
140.11
108.90
3.
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
100
100.98
99.87
4.
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
100
100
100
5.
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
ค่าใชจ
100
126.62
88.97
100
100.85
99.84
100
93.97
75.18
100
110.57
104.19
100
98.98
99.18
100
113.94
106.58
100
70.28
77.68
6.
ั ่ว นการใช ว
้ ต
ส ดส
ั ถุด บ
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวล
การขยายต ัวของสดส
8.
รวมของ SMEs
9. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
10. การกระจุกต ัวของตลาดสง
11. การขยายต ัวของการจ้างงาน
7.
2550
100
2551
97.89
2552
97.71
75
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(97.89+140.11+100.98+100+126.62+100.85+
93.97+110.57+ 98.98+113.94+70.28)/11
(97.71+108.90+99.87+100+88.97+99.84+75.18
+104.19+99.18+106.58+77.68)/11
104.93
96.19
76
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครือ
่ งหน ัง
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
พ.ศ. 2550-2552 ใชป
1.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
2.
ผลิตภาพแรงงาน
100
111.05
114.32
3.
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
100
100.07
99.33
4.
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
100
100.08
100.09
5.
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
ค่าใชจ
100
99.47
115.84
100
100.02
100.75
ั ว
่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
การกระจุกต ัวของตลาดสง
100
162.18
114.84
100
95.36
99.11
100
100.97
118.80
100
84.72
74.30
6.
7.
8.
9.
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
100
2551
100.31
2552
100.46
77
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมรองเท้าและเครือ
่ งหน ัง พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(100.31+111.05+100.07+100.08+99.47+100.02
+162.18+95.36+100.97+84.72)/10
(100.46+114.32+99.33+100.09+115.84+100.75
+114.84+99.11+118.80+74.30)/10
105.42
103.78
78
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมแม่พม
ิ พ์ พ.ศ. 2550้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2552 ใชป
1.
2.
3.
4.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
5.
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
8.
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
การขยายต ัวของสดส
9.
ของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
2551
2552
100
100
62.01
n/a
100
100
107.94
101.92
101.1
103.13
n/a
n/a
100
100
100
100
100
107.46
96.82
109.21
n/a
100
75.44
n/a
100
103.95
97.50
100
100
100
121.28
111.58
101.59
107.96
82.88
116.47
79
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมแม่พม
ิ พ์ พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(62.01+107.94+101.92+101.1+100+107.46+
96.82+75.44+103.95+121.28+111.58+101.59)/12
(103.13+100+109.21+97.50+107.96+82.88+
116.47)/7
99.26
102.45
80
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภ ัณฑ์ พ.ศ.
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2550-2552 ใชป
1.
2.
3.
4.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
5.
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
8.
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
การขยายต ัวของสดส
9.
ของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
2551
100
2552
100.70
98.73
99.99
112.58
100.14
99.93
99.97
100
100
100
100
100
104.90
132.87
99.97
91.84
99.93
96.18
103.95
97.50
95.28
73.88
100.61
99.35
59.98
89.83
100
100
100
100
100
100
100
100
100
81
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภ ัณฑ์ พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(100+98.73+99.99+99.93+100+104.90+99.97+
91.84+103.95+95.28+73.88+100.61)/12
(100.70+112.58+100.14+99.97+100+132.87+
99.93+97.50+99.35+59.98+89.83)/12
97.42
99.09
82
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษและสงิ่ พิมพ์
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
พ.ศ. 2550-2552 ใชป
1.
2.
3.
4.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
5.
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
8.
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
การขยายต ัวของสดส
9.
ของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
2551
103.72
2552
110.64
128.18
100.02
117.21
100.11
99.94
99.94
100
106.31
117.12
100
100
138.18
113.29
99.80
104.81
100.15
109.69
103.95
97.50
104.64
61.34
74.31
72.83
43.91
79.74
100
100
100
100
100
100
100
100
100
83
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมกระดาษและสงิ่ พิมพ์ พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(103.72+128.18+100.02+99.94+106.31+138.18
+99.80+104.81+03.95+104.64+61.34+74.31)/12
(110.64+117.21+100.11+99.94+117.12+113.29
+100.15+109.69+97.50+72.83+43.91+79.74)/12
102.10
96.84
84
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเครือ
่ งจ ักรกล พ.ศ.
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2550-2552 ใชป
1.
2.
3.
4.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
5.
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
8.
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
การขยายต ัวของสดส
9.
ของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
2551
123.23
2552
188.39
111.74
99.86
93.29
99.64
99.97
100.01
100
160.61
237.88
100
100
72.76
60.69
99.85
87.12
100.65
108.72
103.95
97.50
116.74
82.88
100.76
100.72
74.88
109.11
100
100
100
100
100
100
100
100
100
85
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเครือ
่ งจ ักรกล พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(123.23+111.74+99.86+99.97+160.61+72.76+
99.85+87.12+103.95+116.74+82.88+100.76)/12
(188.39+93.29+100.01+237.88+60.69+100.65+
108.72+97.50+100.72+74.88+109.11)/12
104.96
114.29
86
่ มเรือ
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมอูต
่ อ
่ เรือและซอ
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
พ.ศ. 2550-2552 ใชป
1.
2.
3.
4.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
5.
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
8.
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
การขยายต ัวของสดส
9.
ของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2551
n/a
2552
n/a
566.27
n/a
324.58
n/a
n/a
100
n/a
100
190.21
113.72
n/a
100
n/a
100
103.95
97.50
109.1
123.59
54.52
140.89
119.22
86.68
87
่ มเรือ พ.ศ. 2550-2552
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมอูต
่ อ
่ เรือและซอ
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(566.27+100+190.21+100+103.95+109.1+
123.59+54.52)/8
(324.58+100+113.72+100+97.50+140.89+
119.22+86.68)/8
168.46
135.32
88
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภ ัณฑ์เสริม
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
สุขภาพ พ.ศ. 2550-2552 ใชป
1.
2.
3.
4.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
5.
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
8.
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
การขยายต ัวของสดส
9.
ของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
2551
82.11
2552
172.45
100
100
96.88
99.91
96.01
99.44
100.71
101.01
100
100
100
100
100
114.42
119.39
99.82
121.90
99.75
119.09
103.95
97.50
94.39
121.14
109.09
95.65
120.06
113.87
100
100
100
100
100
100
100
89
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมยาและผลิตภ ัณฑ์เสริมสุขภาพ
พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(82.11+96.88+99.91+100.71+100+114.42+99.82
+121.90+103.95+94.39+121.14+109.09)/12
(172.45+96.01+99.44+101.01+100+119.39+99.75
+119.09+97.50+95.65+120.06+113.87
103.69
111.19
90
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก พ.ศ. 2550้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2552 ใชป
1.
2.
3.
4.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภาพว ัตถุดบ
ิ
การลงทุนด้านการวิจ ัยและพ ัฒนา
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
5.
มาตรฐานสากล ISO
6. ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
7. ค่าใชจ
ั ว่ นการใชว้ ัตถุดบ
สดส
ิ ภายในประเทศต่อ
8.
ต้นทุนในการผลิตทงหมด
ั้
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
การขยายต ัวของสดส
9.
ของ SMEs
10. ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
11. การกระจุกต ัวของตลาดสง
12. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2551
151.96
2552
153.92
96.88
99.22
96.01
99.21
100.04
100.99
100.05
116.83
122.73
125.35
101.84
143.57
100.91
120.95
103.95
97.50
135.75
136.29
98.21
103.20
134.40
77.08
91
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนี
รวม
2550
-
100
2551
2552
(151.96+96.88+99.22+100.04+100.99+122.73+
115.95
101.84+143.57+103.95+135.75+136.29+98.21)/12
(153.92+96.01+99.21+100.05+116.83+125.35+
110.45
100.91+120.95+97.50+103.20+134.40+77.08)/12
92
ค่าด ัชนียอ
่ ยแสดงภาพรวมของการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. 2550้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
2552 ใชป
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ด ัชนียอ
่ ยในแต่ละด้าน
ผลิตภาพการผลิตโดยรวม
ผลิตภาพแรงงาน
้ ของการผ่านการร ับรอง
การเพิม
่ ขึน
มาตรฐานสากล ISO
้ ล ังงาน
ความเข้มข้นในการใชพ
ความสามารถในการเจาะตลาดใหม่
้ า่ ยด้านโลจิสติกส ์
ค่าใชจ
ั ว่ นผลิตภ ัณฑ์มวลรวม
การขยายต ัวของสดส
ของ SMEs
ระด ับความเปิ ดของอุตสาหกรรม
่ ออก
การกระจุกต ัวของตลาดสง
9.
10. การขยายต ัวของการจ้างงาน
2550
2551
2552
100
100
86.16
81.52
148.93
128.83
100
100
101.96
100
100
108.7
116.96
117.39
116.96
100
99.99
99.96
100
100
100.63
100
116.51
113.07
100
100
111.63
67.57
124.86
78.44
93
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พ.ศ. 2550-2552
ปี
วิธค
ี านวณ
ด ัชนีรวม
2550
-
100
2551
2552
(86.16+148.93+100+108.7+116.96+99.99+100
+116.51+111.63+67.57)/10
(81.52+128.83+101.96+117.39+116.96+99.96+
100.63+113.07+124.86+78.44)/10
105.65
106.36
94
สรุปด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา พ.ศ. 2550-2552
้ ี 2550 เป็นปี ฐาน
ใชป
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนารายสาขาอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสงิ่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส ์
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครือ
่ งประดับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์
อุตสาหกรรมรองเท ้าและเครือ
่ งหนั ง
อุตสาหกรรมแม่พม
ิ พ์
อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
อุตสาหกรรมกระดาษและสงิ่ พิมพ์
อุตสาหกรรมเครือ
่ งจักรกล
่ มเรือ
อุตสาหกรรมอูต
่ อ
่ เรือและซอ
อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
อุตสาหกรรมเซรามิก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
2550
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
2551
99.34
106.50
100.09
107.69
109.50
96.67
101.87
114.40
104.93
105.42
99.26
97.42
102.10
104.96
178.23
103.69
115.95
105.65
2552
101.97
132.37
99.66
99.19
106.42
98.80
97.34
95.18
96.19
103.78
102.45
99.09
96.84
114.29
140.37
111.19
110.45
106.36
95
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาในภาพรวมของภาคอุตสาหกรรมและจาแนกรายมิต ิ
160
ิ ธิภาพการผลิต (Efficiency & Productivity)
มิตท
ิ ี่ 1 การเพิม
่ ประสท
155
มิตท
ิ ี่ 2 ความสามารถในการแข่งขันและการปรับตัว (Competitiveness and Adaptability)
150
145
140
135
มิตท
ิ ี่ 3 ด ้านเสถียรภาพ (Stability)
149.85
มิตท
ิ ี่ 4 ด ้านความยั่งยืน (Sustainability)
ภาพรวม
130
125
119.26
120
115
120.1
114.23
110
105
100
100
95
101.68
103.98
93.82
90
94.21
92.75
89.67
85
80
2550
2551
2552
96
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม
115
114.23
110
105
100
100
101.68
95
90
2550
1
2551
2
25523
97
ิ ธิภาพ
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในมิตก
ิ ารเพิม
่ ประสท
การผลิต
102
100
100
98
96
93.82
94
92.75
92
90
88
2550
2551
2552
98
140
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในมิตด
ิ า้ นความสามารถในการ
แข่งข ันและการปร ับต ัว
120
100
120.10
100
89.67
80
60
40
20
0
2550
2551
2552
99
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในมิตด
ิ า้ นเสถียรภาพ
160
149.85
140
120
100
119.26
100
80
60
40
20
0
2550
2551
2552
100
ด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนาภาคอุตสาหกรรม ในมิตด
ิ า้ นความยง่ ั ยืน
106
103.98
104
102
100
100
98
96
94.21
94
92
90
88
2550
2551
2552
101
ต ัวอย่างด ัชนีรวมว ัดการพ ัฒนารายอุตสาหรกรม
อุตสาหกรรมสงิ่ ทอและเครือ
่ งนุง
่ ห่ม
102.50
101.97
102.00
101.50
101.00
100.50
100.00
100.00
99.50
99.34
99.00
98.50
98.00
2550
2551
2552
102
ดัชนีรวมวัดการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมสงิ่ ทอและเครือ
่ งนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส ์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
140.00
135.00
130.00
125.00
120.00
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครื่องนุ่งห่ม
อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมเหล็ก
อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
132.37
115.00
110.00
105.00
100.00
100
95.00
109.5
107.69
106.5
100.09
99.34
96.67
106.42
101.97
99.66
99.19
98.8
90.00
2550
2551
2552
103
ดัชนีรวมวัดการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมอัญมณี
และเครือ
่ งประดับ อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ อุตสาหกรรมรองเท ้าและเครือ
่ งหนัง
อุตสาหกรรมแม่พม
ิ พ์ และอุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑ์
116
114
112
110
108
106
104
102
100
98
96
94
92
90
อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมแม่พมิ พ์
อุตสาหกรรมบรรจุภณั ฑ์
114.4
105.42
104.93
100
101.87
99.26
97.42
2550
2551
103.78
102.45
99.09
97.34
96.19
95.18
2552
104
ดัชนีรวมวัดการพัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมกระดาษและสงิ่ พิมพ์
่ มเรือ อุตสาหกรรมยาและ
อุตสาหกรรมเครือ
่ งจักรกล อุตสาหกรรมอูต
่ อ
่ เรือและซอ
ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ อุตสาหกรรมเซรามิก และอุตสาหกรรมเหมืองแร่
180
175
170
165
160
155
150
145
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
อุตสาหกรรมกระดาษและสิง่ พิมพ์
178.23
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมอู่ต่อเรือและซ่อมเรือ
อุตสาหกรรมยาและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
อุตสาหกรรมเซรามิก
อุตสาหกรรมเหมืองแร่
140.37
115.95
100
2550
105.65
104.96
103.69
102.1
2551
114.29
111.19
110.45
106.36
96.84
2552
105

similar documents