นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย

Report
ปจั จัยทีก่ ำหนดเงินทุนทำงตรงระหว่ำง
ประเทศขำออก: กรณีศกึ ษำเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์และมำเลเซีย
รำยงำนขัน้ สุดท้ำย
เสนอ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจยั
อ.ดร.จันทร์ทพิ ย์ บุญประกำยแก้ว และ อ.ดร.กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์
คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กำรนำเสนอ








ทีม่ ำและควำมสำคัญของปญั หำ
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
วิธกี ำรศึกษำ
กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรลงทุนทำงตรงขำออกของไทย
ปจั จัยทีผ่ ลักดันกำรลงทุนของไทยและปจั จัยดึงดูดกำรลงทุนของ CLMV
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศ
สิงคโปร์และมำเลเซีย และกำรเปรียบเทียบกับประเทศไทย
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ทีม่ ำและควำมสำคัญของปญั หำ


เงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศ (Foreign direct investment: FDI) เป็ น
ปจั จัยสำคัญในกำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศไทยใน
หลำยทศวรรษทีผ่ ำ่ นมำ
กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์และชโยดม สรรพศรี (2555) ได้ศกึ ษำถึง
ผลกระทบของ FDI ทีเ่ ข้ำมำในประเทศไทยและพบว่ำ FDI ช่วยส่งเสริมระดับ
ค่ำจ้ำงแรงงำน กำรส่งออก ผลิตภำพกำรผลิต และกำรเจริญเติบโตทำง
เศรษฐกิจของประเทศไทย
ทีม่ ำและควำมสำคัญของปญั หำ

แรงผลักดันทัง้ ปจั จัยภำยในและภำยนอกก่อให้เกิดแนวโน้มทีก่ ำรลงทุนจำก
ต่ำงประเทศทีม่ ำสูป่ ระเทศไทยอำจมีแนวโน้มลดลง หรือย้ำยไปยังประเทศที่
มีรำคำปจั จัยกำรผลิตทีต่ ่ำกว่ำ
 ปจั จัยภำยในประเทศ เช่น
ภำวะกำรณ์ขำดแคลนแรงงำนในระดับปฏิบตั กิ ำรของ
ประเทศระดับค่ำจ้ำงแรงงำนทีเ่ พิม่ สูงขึน้ เป็ นอย่ำงมำก กำรเข้ำสูส่ งั คมสูงวัย กำร
ตกสูก่ บั ดักประเทศทีม่ รี ำยได้ระดับปำนกลำง (middle income trap)
 นโยบำยกำรเปิ ดประเทศและกำรส่งเสริมกำรลงทุนของประเทศกำลังพัฒนำหลำย
ประเทศในภูมภิ ำค (CLMV) สถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองทีม่ เี สถียรภำพมำกขึน้ ของ
ประเทศในภูมภิ ำค รวมถึงกำรทำข้อตกลงกำรค้ำเสรีและควำมร่วมมือด้ำนกำร
ลงทุนในภูมภิ ำคทีเ่ พิม่ ขึน้ จำนวนมำก
ทีม่ ำและควำมสำคัญของปญั หำ
o หากพิจารณาถึงเงินทุนทางตรงระหวางประเทศที
ไ่ หลออก (outward FDI) จาก
่
ประเทศไทยจะพบวาประเทศไทยมี
outward FDI เริม
่ กลับมาเพิม
่ สูงขึน
้ เป็ นอยาง
่
่
มากในช่วง 3-4 ปี ทผ
ี่ านมาและปี
ค.ศ. 2012 เป็ นปี แรกทีเ่ งินลงทุนขาออกของ
่
ประเทศไทยมีระดับทีส
่ งู กวาเงิ
่ นลงทุนขาเขา้
สถิตเิ งินทุนทางตรงระหวางประเทศของประเทศไทย
่
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ
ที่ มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
ACIA-ASEAN Comprehensive Investment Agreement
Focus Group: (August 20, 2013)
5/42
ทีม่ ำและควำมสำคัญของปญั หำ

หากเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันจะเห็นว่าประเทศไทยยังมีระดับ
outward FDI ทีต่ ่ากว่าประเทศอุตสาหกรรมใหม่ในอาเซียนอื่น ๆ ซึง่ อาจ
ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในอนาคต
เงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก (stock)
 Ohno (2009); Masron and Shahbudin (2010)
1990
2000
2011
อินโดนี เซีย
86a
6,940a
9,502a
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
753
406a
15,878a
2,044a
106,217
6,590a
สิงคโปร์
7,808
56,755
339,095a
ไทย
418
2,203
33,226a
ทีม่ า: World Investment Report 2012; หมายเหตุ: a คือ
ทีม่ ำและควำมสำคัญของปญั หำ

“ปญั หำและอุปสรรคในกำรออกไปลงทุนของประเทศไทยในปจั จุบนั ปจั จัยที่
ผลักดันกำรออกไปลงทุน และสำเหตุทเ่ี งินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศของ
ประเทศไทยมีควำมแตกต่ำงจำกสิงคโปร์และมำเลเซีย”
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ




เพือ่ ศึกษำสถำนกำรณ์ปจั จุบนั ของเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออก
ของประเทศไทย
เพือ่ ศึกษำปญั หำและอุปสรรคในกำรลงทุนในต่ำงประเทศของประเทศไทย
โดยเฉพำะในกรณีของประเทศลำว กัมพูชำ พม่ำและเวียดนำม
เพือ่ ศึกษำศักยภำพของเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศของประเทศไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกับประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์
เพือ่ ศึกษำปจั จัยทีท่ ำให้เงินทนุทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศ
ไทยอยูใ่ นระดับทีต่ ่ำกว่ำประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์
วิธกี ำรศึกษำ

งำนศึกษำชิน้ นี้จะแบ่งขัน้ ตอนกำรศึกษำออกเป็ น 3 ส่วนได้แก่
 กำรศึกษำเชิงคุณภำพ
 กำรจัดทำดัชนีวด
ั ผลประกอบกำรของเงินทุนทำงตรงระหวำงประเทศขำออกของ
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์
 กำรศึกษำปจั จัยทีท
่ ำให้เงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศไทย
แตกต่ำงจำกประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์
วิธกี ำรศึกษำ: กำรศึกษำเชิงคุณภำพ

คณะผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ กี ำรศึกษำเชิงคุณภำพโดยพิจำรณำจำกสถิตขิ อ้ มูลด้ำน
กำรลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศ ดัชนีวดั ระดับกำรอำนวยควำมสะดวกที่
เกีย่ วข้องกับกำรลงทุน นโยบำยทีเ่ กีย่ วข้องกับเงินลงทุนทำงตรงระหว่ำง
ประเทศขำออกของประเทศไทย ประกอบเข้ำกับกำรสัมภำษณ์เชิงลึกกับผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทัง้ จำกภำครัฐและภำคเอกชนเพือ่ ทรำบถึง
 สถำนกำรณ์ในปจั จุบน
ั ของเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศไทย
ั หำและอุปสรรคในกำรลงทุนในต่ำงประเทศของประเทศไทยโดยเฉพำะในกรณี
 ปญ
ของประเทศลำว กัมพูชำ พม่ำและเวียดนำม
 ศักยภำพของเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศของประเทศไทย
วิธกี ำรศึกษำ: กำรศึกษำเชิงคุณภำพ

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีค่ ณะผูว้ จิ ยั จะทำกำรสัมภำษณ์ประกอบไปด้วย
 หน่ วยงำนภำครัฐทีม
่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
เช่น ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน EXIM Bank
 ภำคเอกชนทีเ่ กีย
่ วข้อง เช่น สภำหอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม บริษทั เอกชนไทยที่
มีกำรลงทุนในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะในกลุม่ ประเทศ CLMV และประเทศ
อำเซียน
วิธกี ำรศึกษำ: กำรจัดทำดัชนีวดั ผลประกอบกำรของ
เงินทุนทำงตรงระหวำงประเทศขำออก


คณะผูว้ จิ ยั จะจัดทำดัชนีวดั ผลประกอบกำรของเงินทุนทำงตรงระหว่ำง
ประเทศขำออกของประเทศไทย เปรียบเทียบกับประเทศมำเลเซียและ
สิงคโปร์ ในช่วงปีค.ศ. 2001-2011 โดยใช้วธิ กี ำรของ UNCTAD
ดัชนีทร่ี วมผลของปจั จัยทีก่ ำหนดเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกทัง้ 2
ส่วนคือ
 ควำมได้เปรียบในกำรเป็ นเจ้ำของ
(Ownership advantages) ซึง่ เป็ นควำม
เข้มแข็งในกำรแข่งขันของบริษทั ทีส่ ง่ ออกทุน
 ปจั จัยด้ำนสถำนทีต
่ งั ้ (Location factors) ซึง่ แทนปจั จัยทำงเศรษฐกิจทีม่ ผี ลต่อกำร
ผลิตสินค้ำโดยเปรียบเทียบระหว่งประเทศเจ้ำของทุนและประเทศผูร้ บั ทุน
วิธกี ำรศึกษำ: กำรจัดทำดัชนีวดั ผลประกอบกำรของ
เงินทุนทำงตรงระหวำงประเทศขำออก





โดยที่
แทนดัชนีวดั ผลประกอบกำรของเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศ
ขำออกของประเทศที่ i
แทนเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศที่ i
แทนเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของโลก
แทนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติของประเทศที่ i
แทนผลิตภัณฑ์มวลรวมประชำชำติของโลก
วิธกี ำรศึกษำ: กำรศึกษำเชิงปริมำณ


คณะผูว้ จิ ยั ใน panel regression ในกำรศึกษำปจั จัยทีก่ ำหนดกำรออกไป
ลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV ของประเทศไทย มำเลเซีย และสิงคโปร์
คณะผูว้ จิ ยั จะใช้วธิ กี ำร Oaxaca-Blinder decomposition ในกำรศึกษำปจั จัย
ทีท่ ำให้เงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศของประเทศไทยมีควำมแตกต่ำงจำก
ประเทศสิงคโปร์และมำเลเซียตำมงำนศึกษำของ Wei (2005)
ั ยทีอ่ ธิบำยเงินทุนทำงตรงระหว่ำง
 เริม
่ จำกกำรใช้สมกำรถดถอยเพือ่ หำปจจั
ประเทศขำออกของประเทศไทย สิงคโปร์ และมำเลเซีย
 ใช้ Oaxaca-Blinder decomposition เพือ
่ หำปจั จัยทีใ่ ช้อธิบำยควำมแตกต่ำงของ
เงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของไทยกับสิงคโปร์ และไทยกับมำเลเซีย
วิธกี ำรศึกษำ: กำรศึกษำเชิงปริมำณ

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกสำมำรถแทนได้ดงั สมกำร
ต่อไปนี้
โดยที่
แทนค่ำคำดกำรณ์ของ OFDI ทีแ่ ท้จริงรำยปีของประเทศสิงคโปร์/มำเลเซียที่
ได้จำกสมกำรถดถอย
แทนค่ำคำดกำรณ์ของ OFDI ทีแ่ ท้จริงรำยปีของประเทศไทยในรูป log-linear ทีไ่ ด้
จำกสมกำรถดถอย
และ
แทนสัมประสิทธิ ์ทีป่ ระมำณกำรได้จำกสมกำรถดถอยของประเทศมำเลเซีย/
สิงคโปร์และประเทศไทยตำมลำดับ
และ
คือตัวแปรทีก่ ำหนด OFDI ในสมกำรถดถอยของประเทศมำเลเซีย/สิงคโปร์
และประเทศไทยตำมลำดับ
วิธกี ำรศึกษำ: กำรศึกษำเชิงปริมำณ

เรำจะสำมำรถประมำณสัดส่วนของคุณลักษณะทีใ่ ช้อธิบำยควำมแตกต่ำงของ
OFDI ของประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย/สิงคโปร์ ได้ดงั สมกำรต่อไปนี้
x 100
ประโยชน์ทค่ี ำดว่ำจะได้รบั




ทรำบถึงปญั หำและอุปสรรคในกำรลงทุนในต่ำงประเทศของประเทศไทย
โดยเฉพำะในกรณีของประเทศลำว กัมพูชำ พม่ำและเวียดนำม
ทรำบถึงศักยภำพของเงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศของประเทศไทยเมือ่
เปรียบเทียบกับประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์
ทรำบถึงปจั จัยทีท่ ำให้เงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศ
ไทยอยูใ่ นระดับทีต่ ่ำกว่ำประเทศมำเลเซียและสิงคโปร์
เพือ่ จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยถึงแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรออกไป
ลงทุนต่ำงประเทศของผูป้ ระกอบกำรไทยในสำขำอุตสำหกรรมทีม่ คี วำม
จำเป็ น
ผลการศึกษา
กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรลงทุนทำงตรงขำออกของ
ไทย
กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรลงทุนทำงตรงขำออกของ
ไทย

เริม่ มำกกว่ำหนึ่งในปี 2012
กำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพกำรลงทุนทำงตรงขำออกของ
ไทย

มำเลเซียและสิงคโปร์มคี วำมได้เปรียบในกำรเป็ นเจ้ำของสูงกว่ำไทย
 จำนวนบรรษัทข้ำมชำติทม
่ี ใิ ช่บริษทั ด้ำนกำรเงินทีอ่ ยูใ่ น 100
บริษทั ใหญ่จำก
ประเทศกำลังพัฒนำและประเทศระหว่ำงกำรเปลีย่ นแปลง
มำเลเซีย: 6 บริษทั , สิงคโปร์: 9 บริษทั
 High-technology exports (% of manufactured exports) มำเลเซีย: 43.39%,
สิงคโปร์: 45.16%, ไทย: 20.74%

มำเลเซียและสิงคโปร์มขี อ้ ด้อยเรือ่ งสถำนทีต่ งั ้ มำกกว่ำไทย
 ค่ำจ้ำงแรงงำนสูง ปริมำณแรงงำนต่ำ และสิงคโปร์มข
ี อ้ จำกัดด้ำนทรัพยำกรและ
พืน้ ทีส่ งู
ปั จจัยที่ผลักดันการลงทุนของไทยและปั จจัยดึงดูดการลงทุนของ
CLMV
แรงผลักดัน/แรงดึงดูด
ตลาด
กำรขยำยตลำด
สิทธิประโยชน์เพื่อกำร
ขยำยตลำด
ทรัพยากร
แรงงำน
ทรัพยำกรอื่นๆ
ไทย
กัมพูชา
ลาว
ตลำดของไทยแม้จะมีขนำด ระดับ GDP ประชำกร และกำลัง
ใหญ่กว่ำแต่มกี ำรเติบโต
ซือ้ น้อยแต่มกี ำรเติบโตสูงในช่วง
น้อยและกำรแข่งขันสูง
หลำยปีน้ี
เมียนมาร์
กำลังซือ้ น้อยแต่ม ี
กำรเติบโตสูงในช่วง
หลำยปีน้ี
เวียดนาม
ประชำกรมำกแต่ม ี
กำลังซือ้ น้อยแม้จะ
มำกทีส่ ุดในกลุ่ม
CLMV แต่มกี ำร
เติบโตสูงเช่นกัน
ไม่ใช่ประเทศด้อยพัฒนำ นับเป็นประเทศด้อยพัฒนำ ทำให้ นับเป็นประเทศด้อย ไม่นบั เป็นประเทศ
ทำให้อำจได้รบั สิทธิ
อำจได้รบั สิทธิประโยชน์ในกำร
พัฒนำ และปญั หำ
ด้อยพัฒนำ ทำให้อำจ
ประโยชน์ในกำรส่งออกไป ส่งออกไปยังประเทศพัฒนำแล้ว
กำรเมืองเริม่ คลีค่ ลำย ได้รบั สิทธิประโยชน์
ยังประเทศพัฒนำแล้วต่ำ มำกกว่ำไทยในสินค้ำบำงชนิด เช่น ทำให้น่ำจะได้รบั สิทธิ ในกำรส่งออกไปยัง
กว่ำ (นอกจำกจะมี
น้ำตำล
ทำงภำษีมำกขึน้
ประเทศพัฒนำแล้วต่ำ
สนธิสญ
ั ญำระหว่ำงกัน)
กว่ำ
ค่ำจ้ำงแรงงำนสูงกว่ำ
ค่ำจ้ำงแรงงำนต่ ำ แต่มปี ญั หำเรือ่ งทักษะ และขำดแคลน
ค่ำจ้ำงแรงงำนไม่สงู
CLMV มำก (แต่แรงงำนมี แรงงำนระดับกำรบริหำรจัดกำร
นัก คุณภำพดีกว่ำ
คุณภำพมำกกว่ำ)
CLMV อื่น แต่ยงั ขำด
แคลนแรงงำนระดับ
กำรบริหำรจัดกำร
เริม่ ขำดแคลน
มีทรัพยำกรธรรมชำติทส่ี มบูรณ์กว่ำไทยและมีพน้ื ทีท่ ำงกำรเกษตรขนำดใหญ่
ทรัพยำกรธรรมชำติ เช่น คงเหลือ
พลอย ปำ่ ไม้
ปจั จัยทีผ่ ลักดันกำรลงทุนของไทยและปจั จัยดึงดูดกำร
ลงทุนของ CLMV
แรงผลักดัน/แรงดึงดูด
โครงสร้างพืน้ ฐาน
ความยาก กำรดำเนินธุรกิจ
ง่ายของ
การทา
ธุรกิ จ
ภำษี
การเงิ น
ไทย
ไม่เป็ นแรงผลักดัน
กัมพูชา
ลาว
ไม่เป็ นแรงดึงดูด
เมียนมาร์
เวียดนาม
ดีกว่ำประเทศอื่น
ในกลุม่ CLMV แต่
ด้อยกว่ำไทย
ไม่เป็ นแรงผลักดัน
ไม่เป็ นแรงดึงดูด
ดีกว่ำประเทศอื่น
ในกลุม่ CLMV แต่
ด้อยกว่ำไทย
ภำษีโดยเฉพำะภำษีนิติ ระดับภำษีต่ำกว่ำไทยแม้สว่ นใหญ่จะไม่มำกนัก แต่มกี ำรให้สทิ ธิ
บุคคลค่อนข้ำงสูง
พิเศษทำงภำษีแก่บริษทั ทีเ่ ข้ำไปดำเนินงำนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หรือทำธุรกิจเป้ำหมำยทีไ่ ด้รบั กำรส่งเสริม หรือธุรกิจเพือ่ กำร
ส่งออก
ไม่เป็ นแรงผลักดัน
ไม่เป็ นแรงดึงดูด
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของ
ประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย และการเปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศสิงคโปร์



ในยุคทศวรรษที่ 1970 ประเทศสิงคโปร์เริม่ เกิดปญั หำกำรขำดแคลนแรงงำน
สภำแรงงำนแห่งชำติ (National Wages Council: NWC) ได้ทำกำรปรับ
เพิม่ ขึน้ อัตรำค่ำแรงในระดับทีส่ งู มำกในปี 1973 1974 และ 1979 ส่งผลให้
เกิดกำรย้ำยฐำนกำรผลิตในอุตสำหกรรมทีเ่ น้นใช้แรงงำนเข้มข้นออกไปยัง
ประเทศอื่น ๆ
จำกสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว รวมถึงกำรทีป่ ระเทศสิงคโปร์มที รัพยำกรทีจ่ ำกัด
ทำให้ประเทศสิงคโปร์เล็งเห็นควำมสำคัญของกำรออกไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศโดยรักษำเงินลงทุนจำกต่ำงประเทศในอุตสำหกรรมทีเ่ น้นใช้
เทคโนโลยีสงู หรือทักษะแรงงำนระดับสูงมำกเท่ำนัน้
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศสิงคโปร์

Regionalization 2000
 กำรเจรจำกับประเทศทีเ่ ป็ นผูร้ บ
ั ทุนในลักษณะของรัฐบำลต่อรัฐบำล
 กำรเริม
่ ต้นเข้ำไปลงทุนของกิจกำรทีม่ คี วำมสัมพันธ์กบั รัฐ
(government-linked
enterprises: GLC)
 กำรให้ควำมช่วยเหลือกับภำคเอกชนทีเ่ ข้ำมำลงทุนของสิงคโปร์
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศสิงคโปร์

Regionalization 2000

กำรให้ควำมช่วยเหลือกับภำคเอกชนทีเ่ ข้ำมำลงทุนของสิงคโปร์
กำรให้ขอ้ มูลทีจ่ ำเป็นต่อกำรเข้ำไปลงทุน
 กำรออกกฎหมำยยกเลิกกำรจัดเก็บภำษีซอ
้ น (Double taxation)
 กำรสร้ำงพันธมิตรทำงธุรกิจระหว่ำง GLC กับเอกชนของสิงคโปร์ขนำดกลำงและและขนำดย่อม
เพือ่ ให้กำรออกไปลงทุนสะดวกมำกยิง่ ขึน้
 กำรจัดตัง้ International Business Development Strategic Business Unit (SBU) เพือ
่ ให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรให้ขอ้ มูลด้ำนโอกำสทำงธุรกิจ และกำรเข้ำสูต่ ลำด
 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงินและแรงจูงใจกำรเงินต่ำง ๆ เช่น
 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินผ่ำนแผน Local Enterprise Finance (LEF)
 กำรยกเว้นภำษีในระยะเวลำไม่เกิน 10 ปี
 หำกผูล้ งทุนขำดทุนจำกกำรขำยหุน
้ สำมำรถหักเป็ นเป็ นค่ำใช้จำ่ ยของผูล้ งทุนได้
 กำรอนุ ญำตให้ใช้คำ่ ใช้จำ่ ยบำงประเภทลดหย่อนภำษีได้เป็ น 2 เท่ำ เช่น ค่ำใช้จำ่ ยในกำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ในกำรลงทุน กำรจัดตัง้ สำนักงำนในต่ำงประเทศ
 กำรยกเว้นภำษีจำกกำไรจำกกำรลงทุนในหุน
้ หรือเงินปนั ผลของกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศสิงคโปร์

International Enterprise Singapore (IE)
 กำรสร้ำงศักยภำพ
(Capacity building)
 กำรสร้ำงตรำผลิตภัณฑ์
 กำรออกแบบผลิตภัณฑ์
 กำรสร้ำงกลยุทธ์ควำมเป็ นสำกล
ั ญำ
 กำรจัดกำรด้ำนสินทรัพย์ทำงปญ
 กำรประเมินตลำด
(Market assessment) และกำรเข้ำสูต่ ลำด (Market access)
 ทำง IE จะให้ทน
ุ สนับสนุน (co-fund) ไม่เกิน 50% ของค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรม
ดังต่อไปนี้ โดยไม่เกิน S$20,000 ต่อบริษทั ต่อปี สำหรับบริษทั ทีม่ อี ตั รำกำรหมุนเวียนต่อ
ปีน้อยกว่ำ S$100 ล้ำนเหรียญ
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศสิงคโปร์

International Enterprise Singapore (IE)
กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ (Manpower Development)
 กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน

สถำบันกำรเงินทีเ่ ข้ำร่วมโครงกำรจะมีกำรให้เงินทุนในกำรตัง้ กิจกำรในต่ำงประเทศโดยเป็นเงินกู้
ระยะเวลำไม่เกิน 15 ปีเพือ่ ใช้ในกำรซือ้ สินทรัพย์ถำวร เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงกำรค้ำ
ประกันกำรออกตลำดต่ำงประเทศ
 กำรเสนอกำรจัดทำประกันควำมเสีย
่ งทำงกำรเมือง (Political risk insurance scheme: PRIS)
โดยทำง GCP จะให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินทุน (co-fund) 50% ของพรีเมียมกำรประกัน
 กำรประกันเงินกู้ (Loan Insurance Scheme) เป็ นกำรเพิม
่ ศักยภำพของสถำบันกำรเงินทีเ่ ข้ำร่วม
ให้สำมำรถขยำยกำรให้เงินทุนระยะสัน้ ได้โดยทำง IE จะเข้ำร่วมกำรซือ้ ประกันเพือ่ คุม้ ครองเงินกู้
ให้กบั บริษทั
 กำรประกันลูกหนี้กำรค้ำ (Trade Credit Insurance Scheme: TCIS) เป็ นกำรประกันควำมเสีย
่ง
กรณีทล่ี กู ค้ำในต่ำงประเทศไม่สำมำรถชำระเงินได้หรือต้องกำรยืดระยะเวลำในกำรชำระเงิน

นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศสิงคโปร์

ทำงรัฐบำลสิงคโปร์ยงั มีกำรออกกฎหมำยยกเว้นภำษีเพือ่ สนับสนุน
กำรออกไปลงทุนยังต่ำงประเทศ โดยกฎหมำยดังกล่ำวเริม่ ใช้ตงั ้ แต่
วันที่ 1 มิถุนำยน 2003 ซึง่ จะเป็ นกำรยกเว้นภำษีรำยได้จำก
ต่ำงประเทศในกรณีต่อไปนี้
 เงินปนั ผลจำกกิจกำรในต่ำงประเทศ
 กำไรของสำขำในต่ำงประเทศ
 รำยได้จำกกำรให้บริกำรในต่ำงประเทศ
 โดยเงือ
่ นไขของกำรยกเว้นภำษีคอื กรณีทก่ี ฏหมำยในประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุนมีกำร
จัดเก็บภำษีรำยได้นิตบิ ุคคลขัน้ ต่ำ 15% ขึน้ ไป และจะต้องไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์
ในกำรยกเว้นภำษีเงินได้จำกกำรไปลงทุนในประเทศดังกล่ำว
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศมาเลเซีย

นโยบำยในช่วงค.ศ. 1991 – วิกฤตกำรณ์ทำงกำรเงินในภูมภิ ำคเอเชีย
 กำรลดภำษี (tax
abatement) สำหรับรำยได้ทไ่ี ด้รบั จำกกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
และส่งกลับมำยังประเทศมำเลเซีย
 กำรให้นำค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ สียไปก่อนกำรเริม
่ ดำเนินกิจกำร เช่น ค่ำใช้จำ่ ยในกำร
ประเมินควำมเป็ นไปได้ของธุรกิจ มำใช้ในกำรลดหย่อนภำษีได้
 ในปี ค.ศ. 1995 ทำงรัฐบำลมำเลเซียได้มก
ี ำรเพิม่ แรงจูงใจ โดยอนุ ญำตให้รำยได้
จำกบริษทั ซึง่ ทำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ ยกเว้นในธุรกิจกำรเงินและประกันภัย
และธุรกิจกำรบิน ได้รบั กำรยกเว้นภำษีเงินได้ทงั ้ หมด
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศมาเลเซีย

นโยบำยในช่วง Outline Perspective Plan III (OPPIII)

เน้นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมอำหำรและภำคกำรเกษตร รวมถึงกำรอุตสำหกรรมทีเ่ ป็ นปจั จัย
กำรผลิตพืน้ ฐำน

เน้นกำรออกไปลงทุนในประเทศทีม่ ตี น้ ทุนกำรผลิตต่ำและมีทรัพยำกรเป็ นจำนวนมำก

จัดตัง้ Malaysia-Singapore Third Country Business Development Fund ซึง่ เป็ นกำรให้
เงินทุนสนับสนุ นร่วมกันระหว่ำงรัฐบำลทัง้ สองประเทศ โดยจะเป็ นเงินทุนทีใ่ ห้กบั บริษทั สิงคโปร์
และมำเลเซียทีเ่ ข้ำไปลงทุนหรือสำรวจโอกำสทำงธุรกิจในประเทศทีส่ ำมร่วมกัน

กำรเพิม่ บทบำทของ EXIM Bank ในกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเงินกับบริษทั ในมำเลเซียที่
ออกไปลงทุนต่ำงประเทศ ซึง่ รัฐบำลมำเลเซียได้มกี ำรเพิม่ ทุนให้กบั EXIM Bank เป็ นจำนวน 2
พันล้ำนริงกิตมำเลเซีย

จัดตัง้ Overseas Investment Fund เป็ นจำนวนเงิน 100 ล้ำนริงกิตมำเลเซีย เพือ่ ใช้ในกำรให้
ควำมช่วยเหลือและกระตุน้ ให้ผปู้ ระกอบกำรในประเทศออกไปลงทุนต่ำงประเทศ โดยเฉพำะผู้ท่ี
เป็ นภูมปิ ุตรำ
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศมาเลเซีย

นโยบำยสนับสนุนกำรออกไปลงทุนในปจั จุบนั



มีควำมใกล้เคียงกับนโยบำยในช่วง OPPIII คือจะทำผ่ำน EXIM Bank
มีกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงด้ำนเงินทุน กำรประกันต่ำง ๆ เช่น กำรประกันควำมเสีย่ ง
ทำงกำรเมือง กำรประกันลูกหนี้กำรค้ำ
โปรแกรมเฉพำะสำหรับผูป้ ระกอบกำรทีเ่ ข้ำไปประกอบธุรกิจร้ำนอำหำรมำเลเซียใน
ต่ำงประเทศ โดยกำรให้กำรสนับสนุนด้ำนเงินทุนในกำรไปเปิดหรือขยำยธุรกิจ ซึ่งใน
โปรแกรมดังกล่ำว ผูป้ ระกอบกำรจะสำมำรถกูเ้ งินได้รอ้ ยละ 90 ของเงินลงทุนใน
โครงกำร รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนเป็ นเวลำ 3 เดือน โดยเสียอัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 3 ต่อ
ปี
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศไทย


ข้อเสนอยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรลงทุนระยะ 5 ปี (2556-2560) ของ BOI
ได้มกี ำรปรับเปลีย่ นนโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุน จำกเดิมส่งเสริมกำร
ลงทุนในประเทศ เป็ น “กำรส่งเสริมกำรลงทุนทัง้ ในและต่ำงประเทศ”
กำหนดลำดับประเทศทีใ่ ห้ควำมสำคัญคือ
 ลำดับ
1 : อินโดนีเซีย พม่ำ เวียดนำม กัมพูชำ
 ลำดับ 2: จีน อินเดีย และอำเซียนอื่น ๆ
 ลำดับ 3: ตะวันออกกลำง เอเชียใต้ และแอฟริกำ

มีกำรจัดตัง้ คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ และสำนัก
ส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศไทย

ในปีค.ศ. 2012 ได้มกี ำรจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นำกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ
สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึง่ ทำหน้ำที่
 ให้คำปรึกษำและฝึ กอบรมเกีย
่ วกับกำรออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะ
ประเทศเป้ำหมำย อำทิเช่น กลุม่ ประเทศ CLMV
 กำรดำเนินกำรวิจย
ั เพือ่ ศึกษำช่องทำงในกำรลงทุนในต่ำงประเทศ เพือ่ เป็ น
ฐำนข้อมูลเกีย่ วกับอุปสรรคและปญั หำในกำรออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ รวมถึง
ศักยภำพในกำรออกไปลงทุน
 กำรรณรงค์กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ
 กำรเป็ นศูนย์ขอ
้ มูลควำมรูใ้ นด้ำนกำรลงทุนในต่ำงประเทศ
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศไทย
จัดตัง้ Body
รับผิดชอบ
จัดตัง้ “คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ” โดยมี รมว.อุตสำหกรรม เป็ น
ประธำน เพื่อกำหนดนโยบำยและเครื่องมือสนับสนุนต่ำงๆ ทัง้ มำตรกำรด้ำนภำษีอำกร มำตรกำร
ด้ำนกำรเงิน และมำตรกำรอื่นๆ ทีจ่ ำเป็ น
จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นำกำรลงทุนประเทศไทยในต่ำงประเทศ (อยู่ในขัน้ ตอนกฤษฏีกำ)
ให้ขอ้ มูลและองค์
ควำมรู้
จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นำกำรลงทุนประเทศไทยในต่ำงประเทศ เพื่อจัดอบรมหลักสูตรสร้ำงนักลงทุนไทยไป
ลงทุนต่ำงประเทศ (ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรอบรมรุ่นที่ 3-4)
จัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นำกำรลงทุนประเทศไทยในต่ำงประเทศ เพื่อให้บริกำรข้อมูลข่ำวสำรแก่นกั ลงทุน
อย่ำงครบวงจร พร้อมมีทมี ทีป่ รึกษำ ช่วยเหลือแนะนำนักลงทุนไทยในกำรลงทุนในประเทศ
เป้ำหมำย
ศึกษำลู่ทำงกำรลงทุนเชิงลึกในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยสำขำต่ำงๆ
จัดสัมนำเผยแพร่ล่ทู ำงกำรลงทุน ในหัวข้อต่ำง ๆ เช่น กฎระเบียบในกำรทำธุรกิจในต่ ำงประเทศ
โอกำสทำงกำรตลำดในอุตสำหกรรมทีน่ ่ำสนใจเป็ นต้น
สำรวจข้อมูลกำร
ลงทุน
ประสำนงำนและ
แก้ปญั หำ
นำนักลงทุนไทยไปสำรวจลู่ทำงกำรลงทุนและหำรือกับหน่วยงำนรัฐในต่ำงประเทศ
ประสำนงำนเพื่ออำนวยควำมสะดวกและแก้ไขปญั หำให้กบั นักลงทุน
เจรจำ G to G ในประเทศเป้ำหมำย เพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกจิและลดอุปสรรคของนักลงทุน
ทีม่ ำ : BOI
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศไทย
ไทย
มาเลเซีย
ฮ่องกง
สิงคโปร์
เงินปั นผลของ
บริษทั
ยกเว้นแบบมี
เงื่อนไข*
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น***
กาไรของสาขา
CIT 20%
(เครดิตภาษี ที่
เสียใน
ต่างประเทศ)
ยกเว้น**
ยกเว้น
ยกเว้น***
Capital
Gain
CIT 20%
ยกเว้น
ยกเว้น
ยกเว้น
ไต้หวัน
เกาหลีใต้
CIT 17%
(เครดิตภาษี ที่
เสียใน
ต่างประเทศ)
CIT1022% (เครดิต
ภาษี ที่เสียใน
ต่างประเทศ)
ที่มา: ปรับปรุงจาก นทพร พงศ์พฒ
ั นานนท์ และ ชิดชนก อันโนนจารย์ (2012) จากข้อมูลของ
กรมสรรพากร, สานักงานเศรษฐกิจการคลัง, กระทรวงการคลังของสิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไต้หวัน,
Managing Risk in Cross Border Transactions by CITI (2011),
www.gidemesingapore.com, www.taxrates.cc และ Inland Revenue
Authority of Singapore
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศไทย

กรณีภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของประเทศไทย
 กรณีบริษท
ั จำกัดตัง้ บริษทั ลูกในไทย เงินปนั ผลจำกบริษทั ลูกในประเทศได้รบั กำร
ยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคลล 50% ขณะทีบ่ ริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เงินปนั ผลจำกบริษทั ลูกในประเทศได้รบั กำรยกเว้นภำษีทงั ้
100%
 ปจั จุบน
ั ภำษีนิตบิ ุคคลของไทยมีกำรปรับลดลงจำก 30% เหลือ 23% ใน 2555
และ 20% ในปี 2556
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศไทย
กำรใช้อตั รำในกำร
คำนวณภำษี
1.กรณีทวไป
ั่
2.กรณีลดอัตรำ
รอบบัญชีปี 2554
กำไรสุทธิ
อัตรำภำษี
ทัง้ จำนวน
30%
ส่วนทีเ่ กิน
2.1 กรณี SMEs ทำง 150,000บำท แต่
อัตรำภำษีบริษทั /ห้ำง ไม่เกิน 1 ล้ำน
หุน้ ส่วนนิตบิ ุคคลทีม่ ี
ส่วนทีเ่ กิน 1 ล้ำน
ทุนชำระแล้วในวัน
บำท แต่ไม่เกิน 3
สุดท้ำยของรอบบัญชี
ล้ำนบำท
ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท
ส่วนทีเ่ กิน 3 ล้ำน
บำท
2.2 บริษทั ทีน่ ำ
หลักทรัพย์มำจด
ทัง้ จำนวน
ทะเบียนในตลำด
รอบบัญชีปี 2555
รอบบัญชีปี 2556
รอบบัญชีปี 2557
กำไรสุทธิ อัตรำภำษี กำไรสุทธิ อัตรำภำษี กำไรสุทธิ อัตรำภำษี
ทัง้ จำนวน
23%
ทัง้ จำนวน 20% ทัง้ จำนวน 20%
15%
เกิน
150,000
บำท
23%
ส่วนทีเ่ กิน 1
ล้ำนบำท
15%
เกิน
150,000
บำท
15%
20%
ส่วนทีเ่ กิน
1 ล้ำนบำท
20%
15%
เกิน 150,000
บำท
25%
ส่วนทีเ่ กิน 1
ล้ำนบำท
30%
ทัง้ นี้จะใช้อตั รำภำษีน้ีได้ตอ้ งมีรำยได้ไม่เกิน 30 ล้ำนบำทด้วย (ปรับเงือ่ นไข
ใหม่ SMEs ทำงอัตรำภำษี)
25%
ทัง้ จำนวน
23%
ทัง้ จำนวน
20%
ทัง้ จำนวน
20%
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศไทย: การเปรียบเทียบ
การส่งเสริมการลงทุน
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
การนาค่าใช้จา่ ยก่อนการ
ลงทุนมาลดหย่อนภาษี
ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่
ออกไปลงทุน
ประเทศสิงคโปร์
/
ประเทศมาเลเซีย
/
ประเทศไทย
x
/
/
/
/
/
x
/
/
/
ที่มา: คณะผูว้ ิจยั
นโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่าง
ประเทศขาออกของประเทศไทย: การเปรียบเทียบ
การส่งเสริมการ
ลงทุน
ประเทศสิงคโปร์
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศไทย
ข้อมูลทางธุรกิจ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การให้ความช่วยเหลือ
เงินทุนในรูปของเงินกู ้
การให้ความช่วยเหลือ
เงินทุนในรูปของเงินให้เปล่า
การให้ความช่วยเหลือใน
รูปแบบของการประกัน
การสร้างนิคมอุตสาหกรรม
หรือสาธารณูปโภคพื้ นฐานที่
จาเป็ นต่อการลงทุนโดยรัฐ
หรือ GLC
/
/
/
x
x
/
x
x
x
/
x
x
/
/
/
/
/
x
ที่มา: คณะผูว้ ิจยั
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ

กำรศึกษำเชิงปริมำณจะแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนประกอบด้วย
regression เพือ่ ศึกษำถึงปจั จัยทีก่ ำหนดเงิน
ลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศไทย สิงคโปร์ และมำเลเซีย
 กำรใช้ใช้วธิ ก
ี ำร Oaxaca-Blinder decomposition ในกำรศึกษำปจั จัยทีท่ ำให้
เงินทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศของประเทศไทยมีควำมแตกต่ำงจำกประเทศ
สิงคโปร์และมำเลเซียตำมงำนศึกษำของ Wei (2005)
 กำรใช้สมกำรถดถอยแบบ panel
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ
OFDI ประเทศไทย สิ ง คโปร์ และมาเลเซี ย
450000
400000
ล้านดอลลาร์ สรอ.
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: panel regression

งำนศึกษำ Gao (2005) Buckley และคณะ (2007) Zhang และ Daly (2011) และ
Bhasin และ Jain (2013) ได้พจิ ำรณำปจั จัยทีก่ ำหนดเงินลงทุนทำงตรงระหว่ำง
ประเทศในระดับประเทศ โดยแบ่งกลุ่มทีส่ ำคัญออกเป็ น
ปจั จัยทำงด้ำนตลำด ได้แก่ ขนำดของตลำด และอุปสงค์ของตลำด ซึง่ ตัวแปรทีใ่ ช้เป็ น
ตัวแทนของปจั จัยทัง้ สองอย่ำงนี้คอื ขนำดของ GDP และ GDP ต่อหัวประชำกรของ
ประเทศ
 ปจั จัยทำงด้ำนนโยบำยของประเทศผูร้ บ
ั ทุน ได้แก่ ระดับกำรเปิดประเทศ และระดับกำร
รับเงินลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศ และอำจรวมถึงตัวแปรทำงนโยบำยอื่นๆ เช่น ระดับ
ควำมเสีย่ งทำงกำรเมืองของประเทศผูร้ บั ทุน และระดับธรรมำภิบำลของประเทศผูร้ บั ทุน
 ปจั จัยด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ อัตรำเงินเฟ้อ อัตรำแลกเปลีย
่ นทีแ่ ท้จริง และอัตรำดอกเบีย้
 ปจั จัยด้ำนกำรผลิต ได้แก่ ขนำดทุน ขนำดทุนมนุ ษย์ และระดับเทคโนโลยี

ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: panel regression


ซึง่ ในงำนศึกษำชิน้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั จะพิจำรณำเปรียบเทียบปจั จัยทีก่ ำหนดกำร
ออกไปลงทุนของประเทศไทย สิงคโปร์ และมำเลเซีย ในกลุ่มประเทศ
กัมพูชำ พม่ำ ลำว โดยใช้วธิ กี ำรศึกษำสมกำรถดถอยแบบ panel regression
แบบ fixed effect โดยใส่ตวั แปร time fixed effect และ country fixed effect
อำศัยข้อมูลปีค.ศ. 2005-2011 โดยสมกำรถดถอยจะอยูใ่ นรูปต่อไปนี้
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: panel regression
ผลกำรประมำณสมกำรถดถอยปจั จัยทีก่ ำหนด OFDI ในกรณีของประเทศไทย
Indpendent Variables
logimport
logexport
loggdphost
loger
inflation
logfdi
logopen
country
Constant
R-squared
model 1
-0.0116
(0.589)
0.0456
(2.419)
21.19***
(5.391)
3.007
(1.825)
0.0116
(0.054)
10.30*
(5.226)
-20.29*
(9.753)
-4.372*
(2.147)
-152.3***
(40.05)
0.867
model 2
21.22***
(4.862)
2.991
(2.204)
0.0115
(0.0376)
10.32**
(3.984)
-20.21*
(8.284)
-4.364*
(2.103)
-151.8**
(44.04)
0.867
model 3
16.49***
(3.277)
0.0152
(0.0434)
7.641**
(2.787)
-15.47**
(6.147)
-1.614**
(0.451)
-98.63***
(19.39)
0.839
model 4
-0.797*
(0.379)
-38.27**
(12.98)
2.887**
(1.133)
0.0822
(0.0779)
-0.0222
(0.0116)
2,450**
(871.9)
1.304
(0.845)
-1,926**
(706.1)
0.672
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: panel regression
ผลกำรประมำณสมกำรถดถอยปจั จัยทีก่ ำหนด OFDI ในกรณีของประเทศสิงคโปร์
Independent Variables
logimport
logexport
loggdphost
loger
inflation
logfdi
country
(1)
(2)
(3)
0.125*
(0.064)
0.378***
(0.112)
1.096***
(0.331)
0.0178
(0.035)
-0.0171*
(0.00878)
-1.889***
(0.288)
0.278**
(0.0896)
0.0812
(0.0487)
0.362***
(0.103)
2.371**
(0.775)
0.175
(0.288)
-0.0151***
(0.00414)
-1.192**
(0.4)
0.0847
(0.264)
0.16
(0.241)
-16.28**
(6.964)
0.686***
(0.119)
-0.781***
(0.142)
-0.00613
(0.00546)
0.638**
(0.294)
0.996***
(0.0724)
1.061***
(0.177)
-1.296
(1.622)
logopenness
Constant
-4.911
(2.734)
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: panel regression
ผลกำรประมำณสมกำรถดถอยปจั จัยทีก่ ำหนด OFDI ในกรณีของประเทศมำเลเซีย
Independent Variables
logimport
logexport
loggdphost
loger
inflation
logfdi
logopenness
country
Constant
R-squared
(1)
-0.24
(0.344)
0.294
(0.75)
14.31*
(7.632)
1.426
(1.223)
0.00541
(0.0183)
3.453
(4.733)
1.993**
(0.79)
-1.855
(1.08)
-114.3*
(60.22)
0.805
(2)
13.30*
(6.058)
1.108
(1.382)
0.0124
(0.0149)
3.708
(2.763)
2.339**
(0.839)
-1.57
(1.167)
-107.3*
(47.27)
0.801
(3)
-0.787*
(0.364)
1.653**
(0.702)
13.15**
(5.015)
2.389**
(0.908)
0.00408
(0.0185)
-1.642
(4.992)
-2.766***
(0.7)
-101.6*
(44.43)
0.831
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: panel regression

หำกพิจำรณำทัง้ 3 แบบจำลองจะพบว่ำ ปจั จัยทีม่ คี วำมสำคัญต่อกำร
ตัดสินใจออกไปลงทุนของทัง้ 3 ประเทศคือปจั จัยด้ำนตลำด และปจั จัยด้ำน
นโยบำยของประเทศผูร้ บั ทุน ทัง้ ระดับกำรเปิดประเทศและระดับกำรเปิ ดรับ
เงินลงทุนทำงตรงจำกต่ำงประเทศ โดยปจั จัยด้ำนเศรษฐกิจของประเทศผูร้ บั
ทุนไม่ได้มคี วำมสำคัญมำกนัก
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: Oaxaca-Blinder
decomposition

ตัวแปรทีใ่ ช้กำหนด OFDI ของแต่ละประเทศในทีน่ ้ีจะประกอบไปด้วยปจั จัย
ประเภท push factors จำกงำนของ Dunning (1999) โดยปรับปรุงจำก
แบบจำลอง Banga (2007) ซึง่ ได้แบ่งปจั จัยกำหนดประเภท push factors
ออกเป็ น 3 ประเภทได้แก่ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับกำรค้ำ ปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจ
ในประเทศ และปจั จัยทีเ่ กีย่ วกับเทคโนโลยีของประเทศ
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: Oaxaca-Blinder
decomposition

กรณีกำรประมำณค่ำสมกำรถดถอยในทีน่ ้ี จะใช้วธิ กี ำรประมำณ standard
errors แบบ Newey-West เพือ่ แก้ปญั หำ autocorrelation ทีม่ กั เกิดกับกำร
ประมำณสมกำรถดถอยในกรณีของข้อมูลเชิงอนุกรมเวลำ และใช้ขอ้ มูล
อนุกรมเวลำของประเทศไทย สิงคโปร์ และมำเลเซียในช่วงปีค.ศ. 19802012
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: Oaxaca-Blinder
decomposition
กำรประมำณค่ำปจั จัยทีก่ ำหนดเงินลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศไทยแบบ
อนุกรมเวลำ
Independent variables
logex
logim
labor
loggdppc
loger
tfp
openness
(1)
3.079**
(1.42)
-0.837
(1.11)
-0.0308*
(0.0165)
0.0803
(1.309)
-1.212
(1.496)
0.0489***
(0.0108)
(2)
2.242**
(0.858)
-0.0357**
(0.0166)
0.0463
(1.369)
-0.554
(1.341)
0.0413***
(0.0111)
(3)
-0.0293*
(0.0145)
3.356***
(0.207)
2.412***
(0.798)
0.0307**
(0.0111)
0.21
(0.394)
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: Oaxaca-Blinder
decomposition
กำรประมำณค่ำปจั จัยทีก่ ำหนดเงินลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศสิงคโปร์
แบบอนุกรมเวลำ
Independent variables
logex
logim
labor
loggdppc
loger
tfp
fdipromotion
(1)
1.213
(1.464)
0.742
(1.386)
0.00798
(0.0263)
0.768
(0.707)
3.124**
(1.135)
0.0374*
(0.0195)
0.640***
(0.21)
openness
Constant
-22.06***
(2)
0.0567
(0.0588)
3.611***
(0.216)
3.915***
(1.066)
0.0474
(0.0344)
0.567*
(0.294)
0.658***
(0.209)
-29.93***
(3)
(4)
0.4
(1.674)
1.405
(1.539)
0.0125
(0.0418)
1.46
(0.868)
2.710**
(1.093)
0.0745***
(0.0187)
0.0578
(0.065)
3.850***
(0.222)
3.141***
(0.9)
0.0770**
(0.0295)
-26.43***
0.603***
(0.21)
-31.30***
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: Oaxaca-Blinder
decomposition
กำรประมำณค่ำปจั จัยทีก่ ำหนดเงินลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกของประเทศมำเลเซีย
Independent variables
(1)
(2)
(3)
แบบอนุกรมเวลำ
logex
logim
labor
loggdppc
loger
tfp
fdipromotion
-1.539*
(0.886)
-0.493
(0.529)
0.135*
(0.073)
9.928***
(2.519)
1.056
(1.13)
-0.203*
(0.102)
2.160***
(0.446)
openness
Constant
-8.993**
0.0585
(0.0719)
3.155***
(1.101)
-0.0889
(0.707)
-0.228**
(0.0988)
2.240***
(0.578)
-1.391**
(0.609)
-3.623
0.0388
(0.0779)
6.227***
(0.722)
-0.614
(1.045)
-0.128
(0.0912)
0.296
(0.559)
-14.95***
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: Oaxaca-Blinder
decomposition
Specification
FDI outflow
difference
explanatory
variables
labor
loggdppc
loger
tfp
Openness
FDI promotion
Thailand-Singapore
mean of Singapore's ln
9.972029457
RFDI
mean of Thailand's ln
2.986600526
RFDI
OFDI differences
6.985428931
% of gap explained (Singapore)
Thailand-Malaysia
mean ofMalaysia's ln
7.005267101
RFDI
mean of Thailand's ln
2.986600526
RFDI
OFDI differences
4.018666575
% of gap explained (Malaysia)
2.378975844
335.1062009
-52.52423498
-0.050891649
20.68694769
5.65723053
4.091684312
22.75441488
0.868455131
1.490672594
-21.63756221
78.02621797
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: Oaxaca-Blinder
decomposition


ควำมแตกต่ำงของเงินลงทุนทำงตรงระหว่ำงประเทศขำออกโดยเฉลีย่ ของประเทศ
ไทยและประเทศสิงคโปร์จะอยูท่ ป่ี ระมำณ 698.54% ตลอดช่วงระยะเวลำระหว่ำง
ค.ศ. 1980-2012 โดยตัวแปรทีส่ ำมำรถใช้อธิบำยได้มำกทีส่ ดุ คือควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงรำยได้ต่อหัวประชำกรของสองประเทศ (335.11%) และระดับกำรเปิด
ประเทศ (20.69%)
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซียนัน้ เงินลงทุนทำงตรง
ระหว่ำงประเทศขำออกโดยเฉลีย่ ของประเทศไทยกับประเทศมำเลเซียอยูท่ ่ี
ประมำณ 401.87% โดยตัวแปรทีอ่ ธิบำยควำมแตกต่ำงดังกล่ำวได้ดคี อื นโยบำย
กำรส่งเสริมกำรออกไปลงทุน (78.03%) และระดับรำยได้ต่อหัวประชำกร
(22.75%) ในขณะทีต่ วั แปรอืน่ ๆ มีควำมสำมำรถในกำรอธิบำยควำมแตกต่ำง
ค่อนข้ำงน้อย
ผลกำรศึกษำเชิงปริมำณ: Oaxaca-Blinder
decomposition


ปจั จัยทีม่ ผี ลกระทบต่อควำมแตกต่ำงของกำรออกไปลงทุนระหว่ำงประเทศ
ไทยกับประเทศสิงคโปร์และมำเลเซียทีอ่ ธิบำยได้จำกวิธกี ำร OaxacaBlinder decomposition คือควำมแตกต่ำงระหว่ำงรำยได้ต่อหัวประชำกรและ
นโยบำยกำรส่งเสริมกำรออกไปลงทุน
ข้อจำกัดของกำรศึกษำเกิดจำกข้อจำกัดของข้อมูลทีน่ ำมำใช้ในกำรประมำณ
สมกำรถดถอย เช่น ตัวแปรค่ำจ้ำงแรงงำนมีไม่มำกพอจะนำมำใช้ประมำณ
สมกำรอนุกรมเวลำ กำรขำดข้อมูลทีจ่ ำเป็ นของประเทศ CLMV
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย

ประเด็นในนโยบำยกำรส่งเสริมกำรออกไปลงทุนของประเทศไทยทีถ่ อื ว่ำยังด้อย
กว่ำประเทศอืน่ ๆ ทีไ่ ด้กล่ำวถึงจะประกอบไปด้วย
กำรขำดแรงจูงใจทำงภำษีไม่วำ่ จะเป็ นกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิตบิ ุคคลของบริษทั ที่
ออกไปลงทุนในต่ำงประเทศ หรือกำรอนุญำตให้นำค่ำใช้จำ่ ยก่อนกำรดำเนินกำร เช่น
ค่ำใช้จำ่ ยในกำรศึกษำ
ควำมเป็ นไปได้ของโครงกำรกำรออกไปลงทุนมำลดหย่อนภำษีได้
 กำรเข้ำไปลงทุนในกิจกำรโครงสร้ำงพืน
้ ฐำนทีจ่ ำเป็ นต่อกำรลงทุนและมีควำมเสีย่ งสูงโดย
รัฐ เช่น นิคมอุตสำหกรรม ระบบสำธำรณูปโภค ระบบโทรคมนำคม
 กำรให้ควำมช่วยเหลือในรูปเงินให้เปล่ำต่อกิจกรรมบำงประเภททีส
่ ง่ เสริมกำรออกไป
ลงทุน เช่น กำรศึกษำควำมเป็ นไปได้ รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือในรูปเงินให้เปล่ำหรือ
เงินกูด้ อกเบีย้ ต่ำเป็ นพิเศษในกำรตัง้ กิจกำรในต่ำงประเทศของธุรกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อมทีม่ ศี กั ยภำพสูง
 กำรให้ขอ
้ มูลเชิงลึกทำงธุรกิจแก่ผลู้ งทุน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
นโยบายระยะสั้น
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน (BOI)
-
-
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงการต่างประเทศ
-
นโยบาย
กำรจัดทำอนุ สญ
ั ญำภำษีซอ้ นกับประเทศทีเ่ ป็ นผูร้ บั ทุนสำคัญทัง้ หมด
กำรอุดหนุ นค่ำใช้จ่ำยกำรทำประกันควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนในประเทศที่เข้ำไปลงทุ นให้มคี ่ำ
เบีย้ ประกันทีล่ ดลง
กำรวำงนโยบำยให้ควำมช่วยเหลือด้ำนเงินทุนแก่ผปู้ ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อมใน
กำรออกไปลงทุน
กำรประสำนงำนกับรัฐบำลของประเทศที่ BOI จัดลำดับควำมสำคัญในกำรเข้ำไปลงทุนในระดับ
ที่ 1 และ 2 เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลเกีย่ วกับกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับกำรลงทุนทีทนั สมัยและเผยแพร่
ให้ผปู้ ระกอบกำรได้รบั ทรำบ
กำรจัดตัง้ หน่วยงำนทีป่ รึกษำด้ำนกฎหมำยกำรค้ำและกำรลงทุนในสถำนทูตหรือ
สถำนกงสุลของแต่ละประเทศ
กำรเพิม่ บทบำทของทูตพำณิชย์ในกำรให้คำปรึกษำด้ำนกำรลงทุนในประเทศผูร้ บั ทุน
กำรจัดตัง้ cluster ของผูป้ ระกอบกำรไทยในต่ำงประเทศ
กำรจัดตัง้ หน่วยงำนทีป่ รึกษำด้ำนกฎหมำยกำรค้ำและกำรลงทุนในสถำนทูตหรือ
สถำนกงสุลของแต่ละประเทศ
กำรจัดตัง้ cluster ของผูป้ ระกอบกำรไทยในต่ำงประเทศ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
นโยบายระยะยาว
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
นโยบาย
การวางนโยบายของ
รัฐบาล
-
กำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรทีท่ ำหน้ำทีส่ ง่ เสริมและกำกับดูแลกำรออกไปลงทุนใน
ต่ำงประเทศ
BOI หรือหน่ วยงานที่
รับผิดชอบด้านการ
ส่งเสริ มการออกไปลงทุน
ของประเทศไทย
-
กำรปรับปรุงกำรให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุนเชิงลึก
กำรพิจำรณำเพิม่ แรงจูงใจในกำรออกไปลงทุนทัง้ ในแง่แรงจูงใจทำงภำษีและมิใช่
ภำษี
การนิ คมฯและรัฐวิ สาหกิ จ ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน
กำรเพิม่ บทบำทของรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจในกำรออกไปลงทุนในธุรกิจทีเ่ ป็ น
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนสำหรับกำรลงทุนของผูป้ ระกอบกำรไทย

similar documents