prezentacja 1

Report
Opiniowanie projektów aktów
normatywnych
Nasielsk 22 -23 listopada 2013 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykład 1:
Dotyczy upoważnień ustawowych do wydawania aktów
wykonawczych:
a) Regulacje konstytucyjne
b) Podmioty upoważnione do wydawania rozporządzeń
c) Formy współuczestnictwa w wydawaniu rozporządzeń
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykład 2 Akty delegowane
Co to są akty delegowane?
1. Nowe źródło prawa unijnego.
2. Wydawane na podstawie aktów prawa pochodnego (akty
prawa trzeciego stopnia).
3. Uprawnienie do ich wydawania posiada Komisja
Europejska.
4. Celem aktów delegowanych jest odciążenie Rady i
Parlamentu Europejskiego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Mogę one przyjąć różne formy prawne:
1. rozporządzenia,
2. dyrektywy,
3. decyzji.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Artykuł 290 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE)
1. Akt ustawodawczy może przekazywać Komisji uprawnienia
do przyjęcia aktów o charakterze nieustawodawczym o
zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre,
inne niż istotne, elementy aktu ustawodawczego.
Akty ustawodawcze wyraźnie określają cele, treść, zakres oraz
czas obowiązywania przekazanych uprawnień. Przekazanie
uprawnień nie może dotyczyć istotnych elementów danej
dziedziny, ponieważ są one zastrzeżone dla aktu
ustawodawczego.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
2. Warunki, którym podlega przekazanie uprawnień, są wyraźnie
określone w aktach ustawodawczych i mogą być następujące:
a) Parlament Europejski lub Rada może zadecydować o
odwołaniu przekazanych uprawnień;
b) akt delegowany może wejść w życie tylko wtedy, gdy
Parlament Europejski lub Rada nie wyrażą sprzeciwu w terminie
przewidzianym przez akt ustawodawczy.
Do celów litery a) i b) Parlament Europejski stanowi
większością głosów wchodzących w jego skład członków, a
Rada większością kwalifikowaną.
3. W nagłówku aktów delegowanych dodaje się przymiotnik
"delegowane" albo "delegowana".
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cechy aktów delegowanych
1. Mają one zasięg ogólny,
2. „zmieniają lub uzupełniają niektóre, inne niż istotne,
elementy aktu ustawodawczego”,
(oba te warunki zasięg i treść muszą być łącznie
spełnione, ich niespełnienie wyklucza możliwość wydania
aktu delegowanego)
Komunikat Komisji do PE i Rady „Wprowadzenie w życie
art. 290 Traktat u funkcjonowaniu Unii Europejskiej” (KOM
(2009) 673 precyzuje m.in. znaczenie czasownika
„zmieniać”.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Procedura przyjmowania aktów delegowanych
1. Warunki wydania określa akt ustawodawczy,
2. Procedura nie przewiduje komitetów tylko konsultacje Komisji z
ekspertami (ich opinie nie mają charakteru wiążącego),
3. Parlament Europejski i Rada mają takie same uprawnienia,
4. Parlament Europejski i Rada mogą zgłosić sprzeciw (art.290
nie określa zasad sprzeciwu – swoboda),
5. Parlament Europejski i Rada maja kompetencje do odwołania
uprawnień dla Komisji do wydawania aktów delegowanych.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Publikacja aktów delegowanych
Wszystkie akty delegowane są publikowane w serii L
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, po upływie okresu w
ciągu którego PE i Rada mogą zgłosić sprzeciw.
Akty delegowane przyjmowane w trybie pilnym powinny być
ogłaszane niezwłocznie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pierwsze akty delegowane Komisji
1.
Akt delegowany z dnia 9 marca 2010 r. rozporządzenie
delegowane 438/2010 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt
stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o
charakterze niehandlowym ( Dz. Urz. 2010 r. L 132 str. 3)
2.
Następne rozporządzenia delegowane nr 1061/2010 i
1062/2010 dotyczyły pralek i telewizorów w sprawie
etykietowania w zakresie informacji o produkcie i zużycia
energii oraz innych zasobów związanych z energią.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nasza praktyka i nasze problemy
Przykład I
- dotyczy wdrożenia dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie
wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe
informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych
zasobów przez produkty związane z energią ( Dz. Urz. L
153 z 18.06.2010, str. 1)
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Przykład II
- dotyczy wdrożenia dyrektywy z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie
ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w
obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi
rodzajami transportu (Dz. Urz. L 207 z 6 sierpnia 2010, str. 1),
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Dziękuję za uwagę
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

similar documents