Wstep - konsultacje - Instytut Morski w Gdańsku

Report
ZADANIE:
„Opracowanie projektów planów ochrony obszarów
Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu
Wiślanego”
• Wykonawcą jest Instytut Morski w Gdańsku na zlecenie
Urzędu Morskiego w Gdyni.
• Czas trwania projektu: 22.10.2011 – 31.07.2014
• Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
PROGRAM SPOTKANIA:
SESJA I: 9.00 – 11.00
 Otwarcie spotkania i przedstawienie projektu
 Dialog i konsultacje społeczne w procesie tworzenia planu ochrony
- zasady
 Przedstawienie podstawowych informacji o sieci obszarów Natura
2000 oraz planach ochrony
 Aktualny stan wiedzy o przedmiotach ochrony obszarów Natura
2000, zakres i metody badań inwentaryzacyjnych
SESJA II: 11.20-12.45
 Dyskusja: wnioski do listy problemów i zagrożeń związanych
z ochroną obszarów
 Organizacja konsultacji społecznych - wyłonienie grup interesu pod
kątem zajęć warsztatowych
SESJA III: 13.30 -14.00
 Podsumowanie i zakończenie spotkania
PRAWO
Minister środowiska ustanawia, w drodze
rozporządzenia, plan ochrony dla obszaru
Natura 2000 lub jego części na okres 20 lat,
kierując się koniecznością utrzymania
i przywracania do właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych, oraz gatunków roślin
i zwierząt, dla których wyznaczono obszar
Natura 2000.
PLAN OCHRONY =
• Akt prawa
• określa sposoby utrzymania
i przywracania do właściwego stanu ochrony siedlisk
przyrodniczych, oraz
PRAWO
gatunków roślin i zwierząt,
Na obszarach Natura 2000 nie podlega
dla których wyznaczono
ograniczeniu działalność związana
obszar Natura 2000
z utrzymaniem urządzeń i obiektów
służących bezpieczeństwu
• tworzony na okres 20 lat,
przeciwpowodziowemu oraz
z możliwością zmian w trakcie
działalność gospodarcza, rolna, leśna,
łowiecka i rybacka, a także amatorski
• tworzony przy udziale
połów ryb, jeżeli nie oddziałuje
społeczeństwa i organów
znacząco negatywnie na cele ochrony
obszaru Natura 2000.
opiniujących
CELE KONSULTACJI
• nawiązanie współpracy i zachęcenie
różnych środowisk do udziału
w pracach nad tworzeniem planów
ochrony dla obszarów:
 „Zalew Wiślany" PLB 280010,
 „Zalew Wiślany i Mierzeja
Wiślana" PLH 280007
• ułatwienie zainteresowanym uzyskania
informacji na temat realizowanego
projektu
• umożliwienie prezentowania różnych
propozycji sposobu ochrony.
PRAWO
Sporządzający projekt planu
ochrony umożliwi
zainteresowanym osobom
i podmiotom prowadzącym
działalność w obrębie siedlisk
przyrodniczych i siedlisk
gatunków, dla których ochrony
wyznaczono obszar Natura
2000, udział w pracach
związanych ze sporządzaniem
tego projektu.
KONSULTACJE – KIEDY I JAK ?
od stycznia 2014 do kwietnia 2014 r.
1. udział w warsztatach
2. uwagi i sugestie do planu ochrony
przez e-mail :
[email protected]
(preferowany)
KAŻDA UWAGA
zostanie
zarejestrowana
i przeanalizowana
[email protected]
pocztą na adres:
Instytut Morski w Gdańsku
Zakład Ekologii Wód
ul. Abrahama 1, 80-307 Gdańsk,
z dopiskiem NATURA 2000 - ZALEW
zostanie
podany sposób
uwzględnienia lub
racje przeciw
PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS TRWANIA
KONSULTACJI
Trzy warsztaty + jeden podsumowujący
• Pożądane, by te same osoby uczestniczyły przez cały cykl
warsztatów i prac w poszczególnych grupach
• Jeśli zajdzie potrzeba doprecyzowania stanowisk, zostanie
zorganizowane dodatkowe spotkanie
• Każda uwaga/propozycja musi być podpisana oraz zawierać
informację w czyim imieniu wypowiada się autor
CELE WARSZTATÓW
 Określenie jak zainteresowani rozumieją właściwy
stan ochrony
 Ustalenie listy zagrożeń dla osiągnięcia celów
ochrony
 Ustalenie, wypracowanie propozycji ochrony
WARSZTATY - PROPONOWANE GRUPY
• Grupa 1: Ptaki
• Grupa 2: Siedliska lądowe
• Grupa 3: Ryby i ssaki morskie, siedliska
wodne
możliwość udziału osób
zainteresowanych różnych grup
interesu
ZASADY KONSULTACJI
•
•
•
•
•
•
jawności i przejrzystości
reprezentatywności
równości
realności i rzetelności
dokumentowanie
czuwania nad zgodnością propozycji z prawem
RAMY KONSULTACJI
Dyskusji nie będą podlegać:
• fakt istnienia i granice obszaru Natura 2000
• konieczność ochrony siedlisk i gatunków, dla których
wyznaczono obszar Natura 2000
• wymogi wynikające z prawa wspólnotowego i krajowego
• rozstrzyganie o realizacji jakichkolwiek inwestycji mogących
znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000
http://im.gda.pl/zaklad-ekologii-wod/projekty/projekt-natura2000-zalew-wilany
Dziękuję za uwagę
Michał Behnke

similar documents