Lena Anttila, Närings-departementet

Report
Förenklingsåtgärder i nya
strukturfondsförordningen
SEFI-RÅDSDAG 2014-10-16
Näringsdepartementet
Budskap som återkommit sen 2010
•
Förenkling
•
Harmonisering av regelverk
•
Förädla och vidareutveckla befintligt regelverk
•
Förutsägbarhet
Näringsdepartementet
Vad har vi gjort för att förenkla?
•
Gett förvaltande myndigheter i Sverige i uppdrag att ta fram
förslag på förenkling för projektägare
•
Bildat en fondsamordningsgrupp med bl. a Tillväxtverket,
Jordbruksverket och ESF-rådet
•
Harmonisering i den svenska förordningen om förvaltning av
EU:s strukturfonder
Näringsdepartementet
Stödberättigande utgifter
Stödberättigande utgifter kan uppkomma på 2 sätt:
- styrkas genom faktiska kostnader genom bokföringsunderlag
eller
- uppfyller krav som gäller för förenklade redovisningsalternativ
I beslut om stöd ska det framgå vilket alternativ som gäller
Näringsdepartementet
Förenklade redovisningsalternativ
Förenklade redovisningsalternativ framgår av förordningarna
EU 1303/2013 och EU 1304/2013.
Två typer av förenklingsalternativ:
•
en fastställd procentsats på vissa kostnader (schablon)
eller
•
enhetskostnader, klumpsummor och schablonsatser,
Näringsdepartementet
Enhetskostnader, klumpsummor
schablonsatser
Kan fastställas på något av följande sätt
•
En rättvis och kontrollerbar beräkningsmetod baserat på
t e x statistik eller historisk data.
•
Tillämpas i unionens program för liknande typer av insatser och
stödmottagare
•
Som tillämpas inom bidragssystem som finansieras helt och
hållet av medlemsstaten för likande typer av insatser och
stödmottagare
•
Schabloner som fastställts i enhetlighet med fondspecifika
bestämmelser
Näringsdepartementet
Klumpsummor
•
Max 100 000 EUR i offentligt stöd
•
Man sätter ett pris från början, kan inte ändras under
genomförandet p g a tex kostnadsökningar
•
Beloppet betalas ut om man når de uppsatta målen och
villkoren i beslutet
•
Allt eller inget, dvs ingen ”delutbetalning” om man inte nått
hela målet
Näringsdepartementet
Utgifter för personal
Bruttolönekostnader för personal anställda hos stödmottagaren,
•
•
•
•
heltidsanställning (utan tidredovisning)
deltid med fast arbetstid per månad (utan tidredovisning)
deltid varierande arbetstid per månad (med tidredovisning)
timanställning (med tidredovisning)
Arbetstimmarna är fastställt till 1720
Näringsdepartementet
Nyheter 2014-2020
Stödberättigande till viss del
• En avvikelse som kan anses försumbar, möjlighet att
tillämpa vägledning om tex LOU
• Kostnadseffektivit
budgetförordningen, vad är rimligt – vad är oskäligt
• Gåvor i samband med marknadsföring, kommunikation,
reklam eller information, ses mot bakgrund till
kostnadseffektivitet
Näringsdepartementet
Europeiskt territoriellt samarbete
•
Stödberättigande utgifter i delegerad EU akt 481/2014, i stort
sett de samma som i denna förordning.
•
Delar av den nationella förordningen gäller även ETS
•
Modeller möjligt men en större utmaning
Näringsdepartementet
Tack för er uppmärksamhet!
Lena Anttila
[email protected]
Näringsdepartementet

similar documents