PRAWO ADMINISTRACYJNE

Report
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Art. 2
Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej.
Konstytucja RP
Prawo administracyjne obejmuje
przepisy dotyczące:
• Powstawania, organizacji, kompetencji i zasad
funkcjonowania aparatu państwowego (prawo
administracji państwowej),
• Wzajemnych uprawnień i obowiązków organów
administracji państwowej oraz obywateli (prawo
administracyjne materialne),
• Postępowania administracyjnego, egzekucyjnego
w administracji, w sprawach skarg i wniosków itp.
(prawo administracyjne proceduralne).
Jedną ze stron relacji jest zawsze organ
administracji państwowej lub samorządu
terytorialnego, np. minister czy wojewoda.
Drugą może być inny organ państwowy albo
samorządowy, a także podmiot niezależny
organizacyjnie, np. obywatel, firma.
Nawiązanie relacji prawnych może
wynikać z:
• Mocy samego prawa – np. obowiązek wpisu
do ewidencji ludności nowo narodzonego
dziecka,
• Jednostronnej decyzji organu – np. nakaz
rozbiórki budynku,
• Woli i inicjatywy osoby zainteresowanej – np..
wniosek o zmianę nazwiska.
Jeden podmiot jest zawsze podporządkowany
drugiemu. Sanowi to podstawową różnicę
między prawem administracyjnym a cywilnym.
W tym pierwszym podmiot państwowy może
kontrolować wypełnianie przez inne
podmioty obowiązków przewidzianych
prawem, wydawać decyzje mające wpływ na
ich sytuację prawną, a także stosować
przymus w celu wyegzekwowania
przestrzegania reguł.
Do najważniejszych źródeł
prawa administracyjnego
należą zapisy Kodeksu
postępowania
administracyjnego oraz
ustaw o poszczególnych
szczeblach samorządu
terytorialnego.
Akt administracyjny
Podstawową formą działania administracji państwowej jest
wydawanie aktów administracyjnych, czyli decyzji
dotyczących konkretnych osób lub spraw. Dokumenty takie
powinny zawierać:
•
•
•
•
•
•
Oznaczenie organu i stron,
Treść decyzji,
Przywołanie podstawy prawnej,
Uzasadnienie,
Datę,
Pouczenie o prawie wniesienia odwołanie bądź złożenia
skargi,
• Podpis i określenie stanowiska służbowego urzędnika,
Można je uznać za ważne, jeżeli:
• Decyzje w prawie podjęły właściwe organy,
• Istnieją podstawy prawne (akty prawne)
uzasadniające te decyzje
• Zawarte w nich orzeczenia są wykonalne, a
działania te nie zmuszają nikogo do czynów
karalnych.
Podział aktów administracyjnych
Kryterium podziału
Akty administracyjne
Przykłady
Adresat
•Akty wewnętrzne – organ
administracyjny niższego
szczebla
•Akty zewnętrzne – osoba
fizyczna lub prawna
•Wydanie regulaminu
określającego podział
czynności w urzędzie
•Przyznanie renty
Wnioskodawca
•Akty wydawane z urzędu – •Wpisanie obiektu do
organ administracyjny
rejestru zabytków
•Akty wydawane na
•Pozwolenie na budowę
wniosek zainteresowanego
– osoba fizyczna lub
prawna
Skutek
•Akty konstytutywne –
tworzenie nowych lub
uchwalanie istniejących
stosunków prawnych
•Akty deklaratywne –
stwierdzenie istnienia
określonego stosunku
prawnego
•Akt mianowania
pracownika państwowego
•akt urodzenia
Dziękuję za uwagę
Sebastian Wolff

similar documents