Zadania własne gmin generujące zmiany danych w państwowym

Report
Zadania własne gmin
generujące zmiany danych
w państwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym
w szczególności
rozgraniczenie nieruchomości
Danuta Paluch
Małopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Tarnów, 13 stycznia 2015
Zadania wójta / burmistrza, prezydenta/
Wykonywane na podstawie przepisów:
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
1. Rozgraniczanie nieruchomości
2. Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości
3. Prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych:
Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów - EMUiA
Ustawy o gospodarce nieruchomościami
1. Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości
Zadania wójta / burmistrza, prezydenta/
Rozgraniczanie nieruchomości ➡ DECYZJA
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości ➡ ZAWIADOMIENIE
Prowadzenie bazy danych EMUiA ➡ AKTUALIZACJA BAZY
Zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości ➡ DECYZJA
Postępowanie administracyjne
o rozgraniczenie nieruchomości
 DECYZJA o ROZGRANICZENIU nieruchomości
 DECYZJA o UMORZENIU
postępowania administracyjnego, gdyż spór zakończony został UGODĄ o walorze
ugody sądowej - nie administracyjnej, a więc postępowanie administracyjne
należy umorzyć jako bezprzedmiotowe.
 DECYZJA o UMORZENIU
postępowania administracyjnego, gdyż sporu nie udało się zlikwidować, a więc
postępowanie administracyjne należy umorzyć w trybie administracyjnym i
przekazać sprawę z urzędu DO SĄDU
Dane statystyczne o rozgraniczeniach nieruchomości
w województwie małopolskim
w latach 2013-2014
Rok
ilość spraw z zakresu
rozgraniczanie nieruchomości
w tym ilość spraw
zakończonych decyzją
MIASTA
(41)*
MIASTA
(41)*
GMINY
(97)*
ogółem:
GMINY
(97)*
ogółem:
2013
436
602
1041
311
338
649
2014
358
593
951
164
186
350
• * ilość jednostek z których przekazano dane
• ogółem przekazano dane z 138 JST
Skargi i wnioski kierowane do wingik
dotyczące postępowań rozgraniczeniowych
 skargi spowodowane niezrozumieniem, że jest to postępowanie administracyjne o
charakterze „lex specialis” /prawo specjalne/
 skargi kierowane do wingik na czynności wykonywane przez geodetów
uprawnionych upoważnionych przez wójta w trakcie trwania postępowania
administracyjnego przed wójtem
 wnioski stron kierowane do wingik o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
wobec geodety uprawnionego upoważnionego przez wójta do wykonania
czynności na gruncie związanych z ustaleniem przebiegu granic
 skargi kierowane do wingik na działanie geodety uprawnionego upoważnionego
do wykonania czynności na gruncie, spowodowane nieprawidłowym ustaleniem
kręgu stron postępowania rozgraniczeniowego przez wójta
Postępowanie administracyjne
o rozgraniczenie nieruchomości
/lex specialis/
Niezachowanie
zasady
dwuinstacyjności
/strona
nizadowolona z
decyzji
o rozgraniczeniu
wydanej przez
wójta może żądać
przekazania
sprawy do sądu/
Akt ugody zawarty
przed geodetą
upoważnionym
przez wójta,
ma moc
ugody sądowej
Dokumentacja –
opracowana przez
geodetę podlega
weryfikacji
starosty i
podlega ocenie
wójta
Przed jej
przyjęciem do
zasobu
Skargi stron kierowane do wingik na czynności
wykonywane przez geodetów uprawnionych
upoważnionych przez wójta, w trakcie trwania
postępowania administracyjnego przed wójtem
Art.234 Kpa
Skarga wniesiona przez stronę w sprawie, w której toczy
się postępowanie, winna być rozpatrzona w toku tego
postępowania
Zażalenia stron kierowane do wingik
na przewlekłość postępowania administracyjnego
prowadzonego przez wójta
Art. 37 Kpa
Skarga wniesiona przez stronę w tej sprawie
winna być skierowana
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Wnioski stron kierowane do wingik
o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
wobec geodety uprawnionego
upoważnionego przez wójta do wykonania
czynności dot. ustalenia przebiegu granic
Art. 46 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
Ustalenie przez wingik, czy geodeta wykonał czynności z
naruszeniem przepisów prawa nie może nastąpić przed
przyjęciem dokumentacji sporządzonej przez geodetę do
powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
za wyjątkiem sytuacji
gdy geodeta uchyla się od przedłożenia tej dokumentacji
przed wójtem, po bezskutecznych monitach wójta o jej
przedłożenie – art..46b w związku z art. 12 a ustawy Pgik
/również przepisy karne ustawy Pgik – art.48 ust. pkt 1
Kodeks cywilny – egzekwowanie przedmiotu umowy/
Skargi kierowane do wingik
na działanie geodety uprawnionego upoważnionego
do wykonania czynności na gruncie, spowodowane
nieprawidłowym ustaleniem kręgu stron
postępowania rozgraniczeniowego przez wójta
Art. 31 ust.4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta
nakłania strony do zawarcia ugody. Ugoda zawarta przed
geodetą ma moc ugody sądowej.
Prawidłowe ustalenie stron postępowanie
w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
1. Ustalenie granicy na odcinku granicy od punktu A do punktu B
Strony (uczestnicy)
postępowania
rozgraniczeniowego
Maria Kowalska
Jan Kowalski
Adam Nowak
Prawidłowe ustalenie stron postępowanie
w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
2. Ustalenie granicy pomiędzy dwoma sąsiadującymi nieruchomościami
Strony (uczestnicy)
postępowania
rozgraniczeniowego
Jan Wróbel
Maria Kowalska
Jan Kowalski
Maria Kruk
Zofia Sikora
Adam Nowak
Janina Kowal 1/8cz.
Stanisław Mak 7/8 cz.
Prawidłowe ustalenie stron postępowanie
w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości
3. Ustalenie całej granicy nieruchomości
Jerzy Kowal
Strony (uczestnicy)
postępowania
rozgraniczeniowego
Jan
Wróbel
Julia Gil
Marian Gil
Zofia Sikora
Adam Nowak
Maria Kowalska
Jan Kowalski
Maria Kruk
Janina Kowal 1/8cz.
Stanisław Mak 7/8 cz.
Nasze oczekiwania
1. Ustalenie prawidłowego kręgu stron postępowania przed wydaniem postanowienia
o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, aby geodeta który powiadamia
strony o czynnościach ustalenia przebiegu granic na gruncie mógł poprawnie
wykonać te czynności. Wingik bowiem, kontroluje prawidłowość wykonanych
czynności przez geodetę , dopiero po zakończeniu postępowaniu i włączeniu
dokumentacji do pzgik
2. Kierowanie wniosków o sankcje wobec geodetów w toku postępowania jedynie w
przypadku, gdy po wielokrotnych monitach, geodeta uchyla się od obowiązku
sporządzenia dokumentacji, warunkującej zakończenie postępowania.
3. Wiarygodna i profesjonalna ocena przez wójta , prawidłowości wykonania
czynności ustalenia przebiegu na gruncie przez upoważnionego geodetę oraz
zgodności sporządzonych dokumentów z przepisami / art.33 ust. 2 pkt 1 ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne
4. Rozpatrywanie skarg kierowanych w toku postępowania przez organ prowadzący
postępowanie
Dziękuję za uwagę
Danuta Paluch
Małopolski Wojewódzki Inspektor
Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

similar documents