Slide 1 - LP

Report
AARHUS UNIVERSITET
HØJKVALITETSDAGTILBUD OG DEN
SOCIALE ULIGHEDS INKLUDERENDE
POTENTIALE
AARHUS UNIVERSITET
INKLUSION
Regeringen har udmeldt en målsætning om at flere børn med særlige behov skal
inkluderes i den almindelige folkeskole (uvm.dk). Sammen med Kommunernes
Landsforening har man iværksat en omstilling af folkeskolen til øget inklusion. Det
er målet, at andelen af elever, der inkluderes i den almindelige undervisning øges
samt, at andelen af elever, der får karakteren 2 eller derunder i læsning,
retstavning og matematisk problemløsning i 9. klasses afgangsprøve, skal være
reduceret i 2015 og yderligere reduceres frem mod 2018
AARHUS UNIVERSITET
SOCIAL ULIGHED OG EKSKLUSION
› Skoler i ressourcesvage områder har flere børn med behov for særlig
tilrettelæggelse i fagene (Deloitte for KL, Undervisningsministeriet og
Finansministeriet, 2010, side 36-37)
› Der er flere børn med diagnoser, autisme/asperger, ADHD. Der er også større
behov for AKT indsatser (AKT – Adfærd – Kontakt – Trivsel)
› Det vil sige, at et opvækstmiljø udgør en risikofaktor for udvikling af
specialpædagogiske behov, for segregering, diagnoser og særlig
tilrettelæggelse i fagene.
› Inklusion i en lærings- og udviklingsforståelse drejer sig om, hvordan
omgivelserne understøtter barnets muligheder for at udvikle sig på trods af
ressourcesvaghed i familiebaggrund og opvækstmiljø.
AARHUS UNIVERSITET
SOCIAL ULIGHEDS INKLUDERENDE
POTENTIALE
› Den sociale ulighed i skolen viser sig i statistiske sammenhænge mellem elevers
socioøkonomiske baggrund og deres faglige præstationer i skolen. Der er
ligeledes sammenhæng mellem familiebaggrunden hos de familier skolen får
børn fra, og de specialpædagogiske behov en skole har.
› Set i dette lys har den sociale ulighed har et stort inklusionspotentiale. Gennem
mindskelse af virkningerne af uligheden dannes grundlag for inklusion og
gennem inklusion mindskes uligheden. Meget tyder på, at tiltag til at minimere
virkningerne af den sociale arv i uddannelsessystemet fra den helt tidlige
barndom har et stort inklusionspotentiale.
AARHUS
UNIVERSITET
22 NOVEMBER 2010
arts
AARHUS UNIVERSITET
DEN SOCIALE ULIGHED SES TIDLIGT
› Hvis forældrene er lavt uddannede, så er der øget risiko for tidlig fødsel,
spædbørnsdødelighed, lav fødselsvægt, overvægt, lægelige diagnoser,
langvarig sygdom, symptomer, dårlig funktionsevne, tilskadekomst og lav trivsel.
› Uligheden forstærkes i de tidlige samspil mellem forældre og børn. Fra den helt
tidlige barndom lægges investeringer i barnets fremtidige lærings- og
udviklingsmuligheder gennem kvaliteten i samværet mellem forældre og børn.
“More able and engaged parents produce better children.” Det er ikke selve
indkomsten, der har betydning, men kvaliteten i samværet mellem forældre og
børn. Familier med lav indkomst kan godt investere meget i deres børn. Sowell
(1994), Charney (2004), Masten (2004). Det er det hjemlige uformelle
læringsmiljø, der skiller.
›
DEN SOCIALE ULIGHED SES TIDLIGT
› Forældrenes uddannelsesniveau: Sandsynligheden for, at et treårigt barn har brug for ekstra sproglig støtte er større jo kortere
uddannelse forældrene har.
› Køn: Drenge har oftere brug for en særlig sprogstimulerende indsats. De treårige drenge er overrepræsenteret i gruppen af børn
med behov for særlig indsats
› Etnicitet: Sammenlignet med etnisk danske børn har treårige børn som er ikke-vestlige indvandrere eller efterkommere større
sandsynlighed for at blive indplaceret i de to resultat- og opfølgningskategorier særlig indsats og fokuseret indsats. –
› Familiernes arbejdsmarkedstilknytning: børn, hvor mor eller far modtager offentlig overførselsindkomst, har større sandsynlighed for
at blive indplaceret i de to resultat- og opfølgningskategorier der rummer henholdsvis børn med behov for en fokuseret indsats og
børn med behov for en særlig indsats (Danmarks Evalueringsinstitut, 2010).
› Børn med svag social baggrund er i højere grad problemdefinerede allerede ved indgangen til skolen . Konflikter med læreren,
konflikter med kammerater, koncentrationsproblemer, psykiske vanskeligheder
(Social Arv, sammenfatning 2005. Socialforskningsinstituttet 05:10)
AARHUS UNIVERSITET
I SKOLEN ER DET FOR SENT
› når børnene når til skolen, så er der allerede her store forskelle på børnenes
muligheder i det videre lærings- og udviklingsforløb. Børn med høj socioøkonomi
har et bedre udviklet sprog, bedre opmærksomhed, er bedre til at indgå i sociale
relationer end børn med lav socioøkonomi. Det er i skolen, der sættes ind med
faglig støtte, men uligheden har sat sine ”faglige” spor længe før (Heckman).
AARHUS UNIVERSITET
FOKUS PÅ
LÆRING, INKLUSION OG VIDENSBASERET PRAKSIS
Kontekstuelle perspektiver
kvaliteten i læring(smiljøerne)
Forebygge ulighed i et kontinuum – tidlige indsatser har størst betydning
Mindskelse af den sociale segregering
KONTEKSTEN – SNARERE END BARNET HAR DEN STØRSTE BETYDNING….
Arven har betydning, men vi kan ikke gøre noget den (IQ, fysiske træk,
personlighedstræk, præferencer, helbred), så må vi gøre noget ved miljøet
Og det er også ganske meget:
familiens ressourcer, (kulturelle, sociale, økonomiske), præferencer, helbred,
sociale kontekster (venner, daginstitution, fritid, skole, lokalområde)
AARHUS UNIVERSITET
HØJKVALITETSINSTITUTIONER
› Undersøgelserne viser, at børns adgang til en højkvalitetsinstitutioner generelt
øger deres intelligens, motivation, skoleparathed og det langsigtede udbytte af
undervisningen i skolen. Senere i livet klarer børnene sig bedre med hensyn til
uddannelse og arbejde end deres jævnaldrende, som ikke har haft tilbuddet om
at gå i en højkvalitetsinstitution.
AARHUS UNIVERSITET
› Undersøgelserne peger desuden på, at børn, der har gået i
højkvalitetsinstitutioner udvikler et mere positivt syn på sig selv og egne
fremtidsmuligheder, at de ved skolestart har en større tiltro til egne evner til at
lære noget nyt end børn, der ikke har gået i en højkvalitetsbørnehave.
› Endvidere peger flere forskningsrapporter på, at især udsatte børn har gavn af
højkvalitetsdagtilbud i form af styrkede kognitive, sociale og sproglige
kompetencer, og at lav kvalitet er en risikofaktor (Hestbæk & Christoffersen,
2002).
FÆLLES
OPMÆRKSOMHED
Begge parter skal være
opmærksom på den andens
opmærksomhed, og begge parter
skal forstå den andens intention.
Det betyder at barnet ikke bare skal
sætte sig i den voksnes sted, men
også sætte den voksne i sit sted; ”Jeg
ved at du ved at jeg ved eller jeg
føler at du føler at jeg føler”.
INTERAKTION/DYADE
Motoren er spædbarnets trang til at høre til, samt den medfødte rettethed
det har mod menneskestemmer, ansigter, mimik og evnen til at imitere
adfærd og for eksempel adaptere sprogrytme.
Samtidig vil det gradvist tilegne sig, den sociale struktur, de kulturelle
konventioner og den kommunikative logik.

similar documents