Proces autonomizace umění podle Pierra Bourdieua

Report
Proces autonomizace umění
podle Pierra Bourdieua
Bourdieu P.: Pravidla umění. Vznik a struktura
literárního pole. Host 2010.
I.část: Trojí stav pole, str. 69-231
(zpracovala Z. Zahradníčková, FHS HiSo, dle uvedené knihy)
Výchozí podmínky, morfologické změny
• proces vytváření samostatného literárního pole = cesta ze strukturní
podřízenosti (ekonomickému a politickému poli) k autonomii (relativní
nezávislosti)
• výchozí situace (Francie v pol. 19. století), technický, hospodářský rozvoj,
úzké vazby mezi politiky a podnikateli, roste popularita tisku i využívání
jeho vlivu (konformita s hodnotami „měšťáckého“ publika)
• strukturní podřízenost udržována prostřednictvím trhu + vazbami na
základě blízkosti životního stylu a hodnot (salony jako „kříženecké
instituce“), absence vlastních posvěcujících instancí
• proces autonomizace startují významné morfologické změny: a) rozvíjí se
trh kulturních statků, b) roste počet středoškolských absolventů, c) hledání
uplatnění v kariéře spisovatele či umělce
• do Paříže přichází migrační vlna - vzniká „společnost ve společnosti“,
vymezující se vůči životní rutině měšťanského života
Kulturní revoluce, institucionalizace anomie
• spisovatelé přispívají k veřejnému uznání nové společenské entity
• důraz na „umění žít“ -> literární postava bohéma
• dvojznačná pozice bohéma: životními podmínkami má blízko k „lidu“ X
životním postojem blíže k aristokracii a velkoburžoazii
• s početním nárůstem roste vnitřní diferenciace – společenství se stává
trhem samo sobě: uděluje sankce, posvěcení (konkurenční mechanismy)
• kulturní revoluce: akceptování projevů a hodnot, které by byly jinými
skupinami neakceptovatelné
• zdrojem svébytnosti literárního pole: a) negativní vymezování vůči
měšťáckému světu, b) pozitivní určení: zákon paradoxního světa (v
uměleckém světě je možné vše, jen ne kompromisy)
• institucionalizace anomie – každý tvůrce stanovuje svůj vlastní „nomos“ v
díle, které v sobě nese svébytný princip vnímání
Popření trhu, symbolická revoluce
•
•
•
•
„neekonomická“ logika trhu symbolických statků
umělecké dílo je „bez ceny“ a neocenitelné zároveň
umělec může zvítězit pokud prohraje ekonomicky
časový skluz mezi nabídkou a poptávkou – umělecká díla časem u
veřejnosti prosadí normy své vlastní percepce (odložená odměna)
• kritérium hodnoty umělecké produkce: investice do díla (vynaložené úsilí +
přinesené oběti + vynaložený čas), nezávislost na tlacích zvnějšku i zevnitř
pole
• hodnota kulturní činnosti se snižuje, zvyšuje-li se objem a společenský
rozptyl spotřebitelské veřejnosti
Vnitřní diferenciace a unifikace pole
• diferenciace: uvnitř každého žánru vzniká samostatný sektor – avantgarda
(posvěcená X nová avantgarda, držitelé X uchazeči)
• unifikace: seskupování kolem společných pozic - zásadní protiklad mezi
krajními póly každého podpole: masová produkce X „čistá“ tvorba
• mechanický zákon akce a reakce = hybná síla nestálého obměňování
nabídky symbolických produktů
• opora ve vnějších podmínkách (hospodářský rozkvět, demografický růst,
růst všeobecné vzdělanosti, více tvůrců, větší poptávka)
Nabytí a stvrzení autonomie, zrod intelektuála
• vývoj k autonomii je završen ve chvíli, kdy jsou vlastní zákony a hodnoty
pole prosazovány v celospolečenském kontextu
• intelektuál se ustavuje aktem zásahu do politického pole, „zůstává za
hradbou svého vlastního řádu“, opírá se o vlastní hodnoty (svoboda,
nezištnost, spravedlnost)
• intelektuál je obráncem univerzálních principů (ty jsou ovšem jen
výsledkem univerzalizace specifických principů jeho vlastního světa)
• jde o završení dlouhodobého kolektivního emancipačního procesu
Trh uměleckých statků – 2 póly produkce
• umělecké a literární pole je místem střetu dvou antagonistických
výrobních způsobů a směny:
• a) antiekonomická ekonomika čistého umění – směřuje k dlouhodobé
akumulaci symbolického kapitálu, výroba uznává jen tu poptávku, která
vychází z výroby samé
• b) ekonomické zákonitosti literárního a uměleckého průmyslu – orientace
na bezprostřední, časově omezený úspěch, výroba vychází vstříc poptávce
zákazníků
• heteronomní X autonomní pól literární produkce
• akt popírání – stálé kolektivní popírání ekonomického zisku
Časový pohyb výrobního pole
• dialektika procesu odlišování – prosazování odlišnosti generuje čas
• respektované školy, díla a umělci se stávají minulostí, jsou buď
deklasováni, nebo se stávají součástí dějin (uznávané kultury)
• vládnoucí - kontinuita, identita, reprodukce X ovládaní - diskontinuita,
odlišnost, revoluce
• prosazení nové pozice, kterou je nutno situovat mimo již etablované
pozice, jako předvoj, avantgardu
• činitelé a instituce jednají v každém okamžiku vývoje zároveň časově
souběžně i různoběžně
• rozměr přítomnosti je totožný s časovým polem boje (autor je přítomný
tehdy, pokud je součástí hry)
• vždy posun celé struktury přítomnosti (negace něčeho, co samo bylo
negací něčeho jiného) – jakýkoli počin není ztotožnitelný s jiným
• orientace v poli = spiklenectví, z něhož jsou vyloučeni nezasvěcení
Časový pohyb vkusu/ strukturní shoda
• časový posun je možný díky unifikaci uměleckého pole
• struktura pole je cele zahrnuta a zpřítomněna v každém uměleckém
počinu
• strategie namířené proti již etablovaným autorům míří zároveň proti
určitým spotřebitelům (jejich preferencím, volbám)
• veškerá změna ve struktuře pole vyvolává posun struktury vkusů a zálib,
na nichž se zakládá symbolické rozlišování mezi skupinami
• vztah obdobnosti mezi kulturním polem a mocenským polem umožňuje,
aby díla vytvořená s odkazem na cíle zcela vnitřní mohla navíc plnit cíle
vnější, a to tím účinněji, čím více vyplývá shoda nabídky a poptávky ze
strukturní shody
Udržování autonomie pole
•
•
•
•
•
•
•
•
oba protiklady - „čisté“ a „komerční“ umění - jsou vzájemně provázány
objektivní rozložení pozic X subjektivní poznávací a hodnotící schémata
víra = základní podmínka existence pole i důsledek probíhajících procesů
nikdo v kterékoli pozici nemůže popírat základní zákon uměleckého světa –
popírání „ekonomie“
soupeření maskuje tajnou shodu o pravidlech hry
neustálé utváření a udržování kolektivního zájmu o hru (illusio)
princip účinnosti úkonů a jednání vedoucích k uznání a posvěcení tkví
v samotném poli (nezávisí na charismatickém tvůrci)
hra – střety – víra
• dnes: umělci silně závislí na průvodních aktivitách, umění samo do sebe
včleňuje úvahu o umění - diskurs o díle již není jen pouhý pomocník mající
podpořit pochopení a ocenění díla, nýbrž součást produkce díla, jeho
smyslu a hodnoty

similar documents