LUDSKE_PRaVA

Report
ĽUDSKÉ PRÁVA
Lukáš Šefčovič
Čo sú to ľudské práva?
• Ľudské práva – sú oprávnenia priznané
jednotlivcovi, ktoré mu umožňujú plne využívať
jeho schopnosti, inteligenciu, talent a znalosti na
uspokojenie potrieb, túžob a cieľov
• Prináležia každému človeku
• Získavame ich narodením
Sú ľudské práva ohraničené?
• Skupina chlapcov sa dohodne, že v preplnenom
kine zakričia „Horí!“, vraj bude zábava. V kine
však nastane panika, pri ktorej sa niekoľko ľudí
zraní. Chlapci sa bránia tým, že ústava im dáva
slobodu prejavu.
• Základné práva a slobody sú ohraničené
slobodami iných a dobrom spoločnosti.
ŠTRUKTÚRA ĽUDSKÝCH PRÁV
• Ľudské a občianske práva sa členia na:
▫ Osobné práva a slobody
▫ Politické práva a slobody
▫ Sociálno-ekonomické práva
GENERÁCIE ĽUDSKÝCH PRÁV - PRVÁ GENERÁCIA
• Prvá generácia ľudských práv:
• Rodila sa počas Francúzskej revolúcie a boja
buržoázie za svoje práva a počas 19. storočia
• Ide predovšetkým o osobné práva a politické
práva
Prvá generácia ľudských práv – osobné
práva
• právo na život, nedotknuteľnosť osoby, jej
súkromia, právo na zachovanie ľudskej
dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti
• právo na majetok, sloboda pohybu, myslenia,
svedomia, náboženského presvedčenia
Prvá generácia ĽP – politické práva
• volebné právo, sloboda prejavu, právo na
informácie, petičné právo, právo
zhromažďovania, právo združovania
Druhá generácia ľudských práv
• hospodárske, sociálne, kultúrne práva
• právo na slobodnú voľbu povolania, právo na
prácu, právo na podnikanie
• právo na sociálne zabezpečenie v starobe, počas
choroby, ak je človek nespôsobilý na prácu
• právo na ochranu zdravia
• právo na vzdelanie
• formujú sa počas 20. storočia
Tretia generácia ľudských práv
•
•
•
•
Formujú sa v druhej polovici 20. storočia
práva solidarity
Ide skôr o ideály
Právo na mier, na ochranu životného prostredia,
právo na prírodné zdroje, právo na harmonický
vývoj kultúr, právo národov na sebaurčenie,
ochrana národnostných menšín
OCHRANA ĽUDSKÝCH PRÁV
• Až do polovice 20. storočia (do r. 1945) neexistovala
medzinárodná ochrana ľudských práv, aj keď prvé pokusy
prebiehali už na pôde bývalej Spoločnosti národov
• To, ako sa štáty správali k vlastným občanom, bolo ich vecou
• Zriedkavo sa upozorňovalo, aby štáty dbali na ľudské práva
• Až hrôzy 2. svetovej vojny tento postoj k ľudských právam
radikálne zmenili
• Ochrana ľudských sa na medzinárodnej úrovni
realizovala v troch fázach:
• 1. Vyhlásenia (deklarácie) – majú len
odporúčací charakter
• 2. Medzinárodné dohovory, zmluvy, pakty
– majú záväzný charakter
• 3. Zakladanie medzinárodných orgánov –
kontrola dodržiavania dohovorov; v prípade
potreby realizácia sankcií
Organizácia Spojených národov (OSN)
• Charta OSN v roku 1945 uvádza, že hlavným
záujmom OSN sú ľudské práva
• V r. 1946 vznikla pri OSN Komisia pre ľudské
práva – jej úlohou bolo vypracovať
Medzinárodnú chartu ľudských práv
• Jej prvú časť tvorí VŠEOBECNÁ
DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV (prijatá
10.12. 1948) = základný dokument OSN
• Oficiálne OSN vznikla 24. 10. 1945 potom, ako
bola ratifikovaná Charta OSN piatimi stálymi
členmi Bezpečnostnej rady (USA, VB, Čína,
Rusko, Francúzsko) a väčšinou z ďalších 46
signatárskych krajín.
• Sídlo OSN: New York
• Dnes má OSN 193 členov
Hlavné orgány OSN
•
•
•
•
•
•
Valné zhromaždenie
Bezpečnostná rada
Hospodárska a sociálna rada
Poručenská rada
Medzinárodný súdny dvor
Sekretariát OSN
Valné zhromaždenie OSN
• Skladá sa zo zástupcov všetkých členských štátov
• Vo valnom zhromaždení sú zastúpení tiež stáli
pozorovatelia, ktorí nie sú členmi OSN (napr.
Vatikán)
• Valné zhromaždenie prijíma množstvo rezolúcii,
ktoré však majú prevažne iba odporúčajúci
charakter
Bezpečnostná rada OSN
• Bezpečnostná rada je orgánom OSN, ktorý má
hlavnú zodpovednosť za zachovanie
medzinárodného mieru a bezpečnosti.
• Má 15 členov: 5 stálych členov a 10 nestálych členov
(volení Valným zhromaždením na obdobie 2 rokov)
• Stáli členovia: USA, Veľká Británia, Rusko,
Francúzsko, Čína.
• Každý zo stálych členov Bezpečnostnej rady
má právo veta, ktorým môže zablokovať akékoľvek
rozhodnutie OSN. Toto právo nie je možne obísť.
...Bezpečnostná rada OSN
• Zatiaľ čo uznesenia ostatných orgánov OSN sú pre
členské štáty OSN len odporúčajúce, uznesenia
Bezpečnostnej rady sú záväzné a rada si ich splnenie
môže vynútiť aj silou.
• Uznesenia rady sú známe ako Rezolúcie OSN
• Do kompetencie Bezpečnostnej rady patrí:
▫ zachovávanie mieru vo svete
▫ riešenie sporov a konfliktov
▫ úprava zbrojenia
▫ používanie sankcií voči narušiteľom
▫ podnikanie vojenských akcii proti agresorom
Medzinárodný súdny dvor
• Medzinárodný súdny dvor (International Court of Justice) je
orgán OSN so sídlom v Haagu v Holandsku. Je tak jediným
orgánom OSN so sídlom mimo New Yorku.
• Je hlavným súdnym orgánom OSN. Skladá sa z 15 sudcov,
ktorých volí Valné zhromaždenie OSN a Bezpečnostná rada
OSN v oddelenom hlasovaní na 9 rokov. Nie je prípustné, aby
za sudcov boli zvolení dvaja príslušníci toho istého štátu.
Voľba sudcov prebieha každé 3 roky, kedy sa mení 1/3 sudcov.
GENERÁLNY TAJOMNÍK OSN
• Generálny tajomník OSN stojí
na čele OSN. Menuje ho Valné
zhromaždenie OSN na základe
odporučenia Bezpečnostnej rady na
päťročné funkčné obdobie.
• Charta ho splnomocňuje
upozorňovať Bezpečnostnú radu na
každú záležitosť, ktorá podľa jeho
názoru ohrozuje medzinárodný mier
a bezpečnosť.
• Okrem toho vykonáva všetky ostatné
úlohy, ktoré mu zverí Valné
zhromaždenie, Bezpečnostná rada,
Hospodárska a sociálna rada a
Poručenská rada.
Súčasný generálny tajomník OSN
Pan Ki-mun
Zoznam generálnych tajomníkov OSN
• Sir Gladwyn Jebb (Veľká
Británia) 1945 - 1946, len dočasne
zastupoval pred prvou voľbou.
• Trygve Lie (Nórsko), 1946 - 1952
• Dag Hammarskjöld (Švédsko),
1953 - 1961
•U
Thant (Barma/Mjanmarsko), 1961
- 1971
• Kurt Waldheim (Rakúsko) 1972 1981
Trygve Lie
Dag Hammarjskjöld
Zoznam generálnych tajomníkov OSN
•
•
•
•
Javier Pérez de Cuéllar (Peru) 1982 - 1991
Butrus Butrus Ghálí (Egypt), 1992 - 1996
Kofi Annan (Ghana), 1997 - 2006
Pan Ki-mun (Južná Kórea), 2007 - dodnes
Butrus Butrus Ghálí
Kofi Annan
Ďalšie dokumenty o ochrane ľudských
práv
• Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a
základných slobôd (1950)
• Deklarácia práv dieťaťa (1959)
• Medzinárodný pakt o občianskych a politických
právach (1966)
• Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych
a kultúrnych právach (1966)
• Dohovor o právach dieťaťa (1989)
Vnútroštátne prostriedky na ochranu
ľudských práv
OMBUDSMAN = verejný ochranca práv
- napomáha občanom v prípadoch nečinnosti inštitúcií
verejnej správy alebo pri negatívnych dôsledkoch
činnosti štátnych orgánov, ak sú v rozpore s právom
a demokraciou
- na verejného ochrancu práv sa môže obrátiť každý, kto
sa domnieva, že pri konaní, rozhodovaní alebo
nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené
základné práva a slobody v rozpore s právnym
poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho
štátu
- na Slovensku pôsobí ombudsman od roku 2001, je
volený NR SR na obdobie 5 rokov
- súčasný obmudsman SR: JUDr. Jana Dubovcová
Medzinárodné prostriedky ochrany
ľudských práv
• A) regionálne
▫ Rada Európy (vznik 1949)– najmä jej súčasť,
Európska komisia pre ľudské práva,
Európsky súd pre ľudské práva
▫ EÚ – Európsky súdny dvor (Luxemburg)
▫ Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v
Európe
• B) univerzálne
▫ OSN
RADA EURÓPY
• Rada Európy (po angl. Council of Europe,
skratka COE) je medzinárodná (medzivládna)
organizácia európskych štátov, ktorej hlavným cieľom je
ochrana ľudských práv a posilňovanie pluralitnej
demokracie, prispievanie k uvedomovaniu si a rozvoju
európskej kultúrnej identity, harmonizácia práva
európskych krajín, hľadanie riešenia problémov typu
xenofóbia, menšiny, ochrana životného prostredia a
podobne, a pomáhanie východoeurópskym krajinám pri
ich modernizačných a demokratizačných reformách.
Rada Európy – členské štáty
RADA EURÓPY
• Organizácia vznikla 3. augusta 1949, keď vstúpil do
platnosti „Štatút Rady Európy“, teda zmluva podpísaná
5. mája 1949, ktorou túto organizáciu založili
predstavitelia 10 európskych štátov
(Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Spoje
né kráľovstvo, Írsko, Taliansko, Dánsko, Nórsko a
Švédsko)
• Slovensko je členom v rokoch 1991-1992 ako ČeskoSlovensko, od 30.6. 1993 ako Slovensko. Dnes má Rada
47 členov
• Sídlom Sekretariátu Rady Európy je Štrasburg
RADA EURÓPY - ORGÁNY
• Výbor ministrov (zložený z ministrov
zahraničných vecí členských krajín)
• Parlamentné zhromaždenie
• Kongres miestnych a regionálnych samospráv
• Sekretariát generálneho tajomníka
• Európsky súd pre ľudské práva (založený
v Štrasburgu v roku 1959, pre prejednávania
porušení Európskeho dohovoru o ochrane
ľudských práv a základných slobôd z roku 1950)
Európsky súd pre ľudské práva
(Štrasburg - 1959)
ORGANIZÁCIA PRE BEZPEČNOSŤ A
SPOLUPRÁCU V EURÓPE (OBSE)
• Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v
Európe (OBSE) je medzinárodná bezpečnostná
organizácia, ktorá vnikla transformáciou Konferencie o
bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE) v roku 1995.
Zahŕňa 56 účastníckych štátov Európy, Ázie a Severnej
Ameriky.
• Dňa 1. augusta 1975 v Helsinkách 35 štátov
podpísalo Záverečný helsinský akt, čím
vznikla Konferencia pre bezpečnosť a spoluprácu v
Európe.
• Na summite v Budapešti 1994 sa formálne prijal nový
názov OBSE, ktorý je platný od 1. januára 1995.
OBSE
• Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a
spolupráci v Európe alebo nepresne Záverečný
helsinský akt je akt podpísaný 35 štátmi (USA,
Kanada + 33 európskych štátov) na záver
rokovaní Konferencie o bezpečnosti a spolupráce v
Európe v roku 1975.
• Bolo prijatých 10 princípov. Tri najdôležitejšie:
▫ 1.zabránenie ozbrojenému konfliktu
▫ 2. zabezpečenie ekonomickej a technickej spolupráce
medzi Západom a Východom vo vede, obchode a
kultúre.
▫ 3. všetky štáty uznajú nezávislosť ostatných a v rámci
štátov bude zachovaná sloboda.
Ďalšie organizácie dohliadajúce na dodržiavanie
ľudských práv:
• Slovenský HELSINSKÝ VÝBOR
- mimovládna organizácia
▫ Náplň práce: dodržiavanie ľudských práv podľa
Helsinského záverečného aktu a iných
dokumentov Organizácie pre bezpečnosť
a spoluprácu v Európe
Ďalšie organizácie dohliadajúce na
dodržiavanie ľudských práv:
• AMNESTY INTERNATIONAL (AI)
▫ medzinárodná mimovládna organizácia s cieľom
presadzovať ľudské práva zakotvené vo Všeobecnej
deklarácii ľudských práv a iných medzinárodných
štandardoch.
▫ Amnesty International je najväčšia ľudsko-právna
mimovládna organizácia na svete - celosvetové hnutie
takmer 2,5 miliónov ľudí z viac než 150 krajín a
regiónov sveta
...AI
▫ Kampane Amnesty International sa sústreďujú najmä na
prepustenie všetkých väzňov svedomia, zabezpečenie
rýchleho a spravodlivého súdneho procesu pre politických
väzňov, zákaz trestu smrti, mučenia a iného krutého
zaobchádzania s väzňami, ukončenie politických vrážd a
„zmiznutí“, a potrestanie porušovateľov ľudských práv.
▫ Amnesty International založil roku 1961 britský
právnik Peter Benenson.
HISTÓRIA ĽUDSKÝCH PRÁV
Milánsky edikt
• História ľudských práv sa týka vývoja vzťahu
jednotlivca a štátnej moci – vždy išlo o určenie
hranice medzi vládnucou mocou a slobodou
jednotlivca
• Prvý dokument, ktorý upravoval slobodu
vyznania bol milánsky edikt - v r. 313 v
Rímskej ríši zrovnoprávnil kresťanov s
ostatnými náboženstvami
HISTÓRIA ĽUDSKÝCH PRÁV
Magna charta
• Ďalším významným dokumentom bola anglická
MAGNA CHARTA LIBERTATUM (Veľká
listina slobôd) z roku 1215
• Išlo o istú spoločenskú zmluvu medzi
panovníkom a šľachtou
• Anglický kráľ Ján Bezzemok v nej písomne
potvrdil práva šľachty
• Táto listina obsahovala „práva každého
slobodného človeka“ – napr. že nesmie byť
zadržaný, uväznený alebo potrestaný bez súdu,
že nesmie byť zbavený majetku, vypovedaný z
krajiny alebo svojvoľne postavený mimo zákon
HISTÓRIA ĽUDSKÝCH PRÁV
Habeas Corpus
• V roku 1598 vydal francúzsky kráľ nantský edikt,
ktorým zaručoval slobodu vierovyznania hugenotom
(protestantom) a zrovnoprávnil tak protestantov s
katolíkmi
• V 17. storočí Karol II. vydal listinu HABEAS
CORPUS (1679). Zrealizoval tak myšlienku
prirodzených práv jednotlivca. Habeas corpus act
zabezpečoval práva a slobody každého jednotlivca
(aj poddaného) v Anglicku. Žiaden jednotlivec
nemohol byť svojvoľne uväznený, platila prezumpcia
neviny
HISTÓRIA ĽUDSKÝCH PRÁV
Bill of Rights
• Počas boja buržoázie proti moci kráľa a šľachty
sa začali formovať práva a povinnosti občana
• Významnou listinou bola anglická Bill of
Rights (1689) – išlo o zmluvu medzi národom
(reprezentovaným parlamentom) a kráľom,
ktorý sa zaviazal, že sa vo výkone svojej moci
bude podriaďovať zákonom
Dokumenty 18. storočia
• Deklarácia nezávislosti USA (4. 7. 1776)
▫ Zdôrazňuje, že všetci ľudia sa rodia ako seberovní a
majú neodňateľné práva (právo na život, právo na
majetok, právo na slobodu a budovanie osobného
šťastia)
▫ ÚSTAVA USA (1787)– prvý dodatok zdôrazňuje
nadradenosť ľudských práv nad štátnym právom
• Deklarácia práv človeka a občana (26. 7.
1789)
▫ Ľudia sa rodia slobodní a rovní; sloboda, vlastníctvo,
odpor proti útlaku sú nepremlčateľné; vláda slúži ľudu

similar documents