prezentace

Report
Jazykové funkce/pragmatika ve
výuce angličtiny. Jak a proč?
Anežka Macháčková
Žďárek 2012
jazyková vybavenost nutně nezaručuje
bezproblémovou komunikaci mezi mluvčími
různých mateřských jazyků
Jazyková (gramatická) kompetence
X
komunikační kompetence
Vokurková, Iva. (2008): Unintended Impoliteness of Czech Speakers in English
A Czech-English Contrastive Study. Nepublikovaná diplomová práce. ÚAJD, FF UK Praha.
Situation 6: “An old lady is having difficulties
climbing the steps to get onto a bus.
You help her, saying: …”
Odpověď na komunikační situaci 6
• NSs: Can I give you a
hand? [15/20]
Otázka:
• prvek váhání
• formulováno z pohledu
mluvčího, žádá o
dovolení pomoci
• riskuje „positive face“
• použití neformálního
výrazu, nezní odtažitě
• NNSs: I will help you
[7/20]
Tvrzení (assertion)
• příliš přímé (žádné
„zjemňující“ strategie)
• narušuje osobní prostor
(„negative face“)
• Nápadný transfer z ČJ:
Počkejte, pomůžu Vám!
Znalost jazykových funkcí/řečových aktů u studia
cizích jazyků (L2 learners)
●
kompetence jak být
EFEKTIVNÍ
obsahová stránka
otázka relevance,
čím motivováno - ilokuce
ZDVOŘILÝ
●
dosáhnutí komunikačního cíle
Jazykové fce – řečový akt
Jazykové fce
Mothejzíková (1991:5)
Řečový akt a teorie zdvořilosti
(politness)
= účel, pro který komunikujeme
• John L. Austin a John Searl
= záměr s jakým do
komunikace vstupujeme
•
•
volíme výrazy podle svého
komunikačního partnera (ne/formální)
•
Pouze repertoár výrazů (jazykové
prostředky) nestačí, strategie v jakých
situacích použít (jazykové dovednosti)
Gesuato (2010:4)
A speech act is an act performed through
language, either in speech or writing
•
Pokud se ilokučni význam liší od
lokučního aktu (např. v případě, kdy
formu otázky požijeme pro vyslovení
výtky či žádosti), jedná se o tzv. nepřímý
řečový akt (indirect speech act). Těch se
často užívá pro dosažení zdvořilosti.
Jak toto učit?
Metodologie Sary Gesuato
I. Exposure
II. Familiarization
III. Supervised decontextualized analysis
IV. Supervised contextualized analysis
V. Production
I. Exposure: scenario (thanks)
• Thanking
– Carl is an Erasmus student. He had to hand in a term paper
to his psychology teacher to pass the course. After
struggling on his own, he asked his teaching assistant,
Mark, for help. Mark spent a whole afternoon with Carl,
revising his paper and giving you useful advice. Carl has
now learnt that he got top marks on his paper, and so goes
over to Mark’s office to thank him.
I. Exposure: thanks
Mark: thankee
Mark: thanMark: thankee
kee
Carl: thanker
• 1. [knocks on the door]
• 3. Hi, Mark, have you got a
minute?
• 5. Er I just wanted to come and
thank you because –
• 7. well, I got my paper back
from professor Dolittle, and er
I got top marks, I couldn’t
believe it.
Mark: thankee
• 2. Come in!
• 4. Oh sure, come in, Carl,
come in, sit down, sit down.
• 6. Uh?
• 8. It’s amazing! I’m so proud
of you. Good for you.
I. Exposure: thanks, cont. 1
Carl: thanker
• 9. Well, thanks, if it hadn’t
been for you
Mark: thankee
• 10. Oh, come on!
• 11-a. ’cause I was desperate I
didn’t get any work done, the
XXX weren’t any good, you just
spent all that time with me, so
I just brought you some - some
chocolates to-to thank you
• ==11-b. for all the time you
spent with me
• ==12. Thank you so much, you
really didn’t have to , you
really didn’t have to
I. Exposure: thanks, cont. 2
Carl: thanker
• 13. XXX
Mark: thankee
• 14. It’s my job, it’s my job.
• 15. Well, thanks, thanks a
lot.
• 16. You’re welcome, Carl.
Good-bye
• 17. Bye
II. Familiarization
• sample speech acts accompanied by readymade glosses of their functional components
Např. Mark: „It’s my job, it’s my job“
To accept the interlocutor’s manifestation of gratitude
To downplay the role played in the beneficial event (být skromný)
III. Supervised decontextualized
analysis
• Matching a list of functional glosses of speech act components with
expressions which can realize them
– Thinking about how to verbalize interactional moves
– Developing a repertoire of phrases for realizing moves
– Building strategic resources exploitable in future communicative
events
Např. Repeating one’s thanks, possibly in emphatic terms
• Once again, thanks a million.
IV. Supervised contextualized analysis
• Tasks
– Matching text segments (which don’t have to coincide with clauses)
with ready-made functional glosses (which specify strategic moves)
– Providing glosses for text segments
– Identifying and classifying functional components in texts
– Např. psaný text
V. Production
Mothejzíková: Functions for Oral Interaction (1991:155-160)
Unit 18: Please and thank you, saying you are pleased, displeased, angry
Metodologie:
1. Starter (listening)
2. Situation I.,II.,III.
3. Explanation
How to express „please“
Saying Thank you
Responding to thanks
4. Practice
Proč?
Děkuju za pozornost!
Bibliografie:
Gesuato, S. (2010) „Learning to Analyse and Write Extended Speech Acts in the Foreign Language Classroom“,
submission for consideration for volume 13 of Pragmatics and Language Learning.
Mothejzíková, J.(1988) Functions for oral communication: a course in conversational English for upperintermediate and more advanced students. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Searl, J.(1969) Speech acts. An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press.
Vokurková, I. (2008) Unintended Impoliteness of Czech Speakers in English, A Czech-English Contrastive Study.
Praha

similar documents