PSA

Report
Prostatacancer
•
•
•
•
Incidens
Prevalens
Död i prostatacancer
Bröstcancer
8985 (2012)
85000
ca 2500
ca 1500
Ålderstandardiserad incidens 1970-2012
Folkhälsorapport 2009 – Äldres hälsa
Sjukdomsprogression
Örebro studien 1977-84
Naturalförlopp vid lokaliserad PrCa
Albertsen, JAMA 2005
Clinically diagnostised
cT1-2 1971-1984
Antal döda i prostatacancer 2012
Återstående medellivslängd vid 65 års ålder
Antal döda i prostatacancer E-län 2012
Tumörbörda
Död i Prostatacancer
Ej Botbar
Möjlig att diagnostisera
Ålder
Död av annan orsak
Tumörbörda
Död i Prostatacancer
Ej Botbar
Möjlig att diagnostisera
Ålder
Död av annan orsak
SPCG 4
SPCG 4
Stadium vid diagnos 1998-2009
Radikal prostatektomi 1998-2011
Dödsorsaksstatistik, Antal döda per 100 000 inv.
60
70
80
85+
PLCO 93-01
• 76693 män
• Ingen skillnad i överlevnad efter 7 år.
ERSPC- mars 2009
• 1408 måste screenas
• 48 diagnositiseras och behandlas
• 1 liv sparas
Flow chart of linkages between the Swedish Cancer Register, the Swedish Cause
of Death Register, and the National Prostate Cancer Register of Sweden and final
study population. * Distant metastasis defined as M1 and/or prostate-specific
antigen ≥ 100ng/mL.======= indicates registry linkage.
Stattin P et al. JNCI J Natl Cancer Inst 2014;jnci.dju007
© Oxford University Press 2014.
Prostate cancer mortality in men in Sweden aged 50 to 74 years, 2000 to 2009.
© Oxford University Press 2014.
Stattin P et al. JNCI J Natl Cancer Inst 2014;jnci.dju007
Blåshalskörteln, inte enbart ett bra organ!
Indik för utr och remiss till urolog
Hos män över 40 års ålder ska prostatakörteln palperas och blodprov tas för
Hb, Kreatinin och PSA vid följande symtom och fynd:
Palp misstanke om PC
Tilltag skelettsmärtor, skelettsmärtor utan känd primärtumör
Allmänna cancerspt som trötthet, aptitlöshet m m.
Makro hematuri (alltid remiss till CT-uro & urolog)
Långvarig hematospermi (också utr för infektion)
Prostatapalpation och kreatinin hör till utredningen för samtliga män som söker
för vattenkastningsbesvär. Indikation för PSA är:
Om vattenkastningsbesvären har ökat påtagligt under de
senaste två åren
Före behandling av benign prostataförstoring
Remissindikation
• Mal.misstänkt palpfynd och/eller
• PSA över åtgärdsgränsen
-Anamnes, ev spt, akt med, bed av palpstatus
-Information till pat om att remiss skickats
-Om enda orsak är PSA över åtgärdsgräns och värde
under 10 microg/l, kontrollera om PSA efter 4 veckor
före remiss
-Vid stark misstanke om skelettmetastaser kan
skelettscint beställas för att vinna tid
PSA-gränser
• Män under 70 år
PSA ≥ 3 microg/l
• Män 70-80 år
PSA ≥ 5 microg/l
• Män över 80 år
PSA ≥ 7 micorg/l
PSA
• PSA skall inte tas hos symtomfria män med förväntade
kvarvarande livstid under 10 år
• Om PSA ändå tagits kan man i samråd med patienten
avstå från utredning även vid förhöjt PSA om
palpationsfynder talar för godartad prostataförstoring
• 5-alfareduktashämmare (finasterid, dutasterid) halverar
PSA-värdet inom ett år vid godartad prostataförstoring.
Om PSA inte halveras eller ökar > 0,5 microg/l över det
lägsta värdet under behandlingen är cancerrisken stor—
remiss.
PSA-test av spt-fria män
• Män utan spt eller
undersökningsfynd som talar
för prostatacancer skall inte
PSA-testas utan att ha tagit
del av Socialstyrelsens PSAbroschyr.
Män som efterfrågar PSA-test
• < 50 år: endast motiverat för män med hereditet för PC
• Män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år,
avråd från PSA-test
• > 50 år och med mer än 10 års förväntad överlevnad,
Soc-styrelsens broschyr! Erbjud PSA-test och
prostatapalp upp till 70-75 års ålder med följande
gränser
PSA < 1 hos män under 60 år: vart 6:e år
PSA < 1 hos män över 60 år: ingen ytterligare PSA-testning
PSA 1-3: vartannat år, vid snabb ökning nytt prov efter 1 år
Hereditet
• Män med två eller flera fall av PC i den nära släkten varav
någon diagnostiserats före 75-års ålder har omkring 40 %
risk att drabbas. De bör rekommenderas test (broschyren)
från 40-50 års ålder. Vid första tillfället palp och PSA.
PSA < 1:
PSA vartannat år i primärvård
PSA 1-1,9:
PSA årligen i primärvård
PSA ≥ 2:
Remiss till Urolog
Kontrollerna avslutas vid förväntad kvarvarande livstid <
10 år
PSA, felkällor
• Intraindividuell variation över veckor upp till 15 %
• Urinvägsinfektion kan ge kraftigt förhöjt PSA, kan ta
ett år innan normalisering. Tag inte PSA i anslutning till
en UVI. Om det ändå gjorts kontrollera om en månad
efter avslutad infektionsbehandling, om sjunkande följ.
• Akut urinretention ger ökat PSA, avvakta minst en
vecka före prov.
• Behandling med 5-alfareductashämmare
halverar PSA vid benign prostatahyperplasi
Uppföljning av män med förhöjt PSA
• Om en urolog inte påvisar någon cancer
(åter-) remitteras patienter med PSA över
åtgärdsgräsen vanligen till primärvården för
årlig uppföljning i 3-5 år.
• Det skall då tydligt vara angivet vilket PSAvärde som skall föranleda ny remiss och hur
länge uppföljningen bör fortgå.
• Ett enstaka förhöjt värde bör i första hand
omkontrolleras om en månad
Uppföljning av män med
prostatatcancer
• Här finns stora skillnader i landet vilka av
dessa som handläggs i primärvården

similar documents