Prezentacija Ministarstva energetike , razvoja i zaštite životne sredine

Report
Poglavlje 27 (životna sredina)
Proces pristupanja EU
Jovana Majkić
Rukovodilac Grupe za evropske integracije u oblasti životne sredine
Odeljenje za evropske integracije i međunarodnu saradnju u oblasti životne
sredine
Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine
Poglavlje 27, životna sredina
• Poglavlje 27: 691 akt
• Jedno od najkompleksnijih pregovaračkih
poglavlja:
- Troškovi implementacije
- Složene institucionalne strukture
- Neophodnost jačanja administrativnih
na svim nivoima
kapaciteta
Okvir procesa
EU Agenda:
• Usvajanje Pregovaračkog okvira očekuje se do kraja 2013
• Preliminarni datumi za screening (životna sredina):
- Eksplanatorni screening : septembar 2014
- Bilateralni screening : novembar 2014
Nacionalni okvir:
- Nacionalna struktura za screening i pregovore je uspostavljena
- Obaveze institucija i generalne procedure rada definisane su nacionalnim
dokumentima
- Koordinator Poglavlja 27– Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne
sredine
- Mogućnost uključivanja eksperata, institucija i sl. u skladu sa potrebama
procesa
(Odluke Vlade usvojene u septembru 2013)
Pregovaračka grupa 27- struktura
•
•
Koordinator PG 27- MERZŽS
Formalni članovi (institucije)*- Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo
prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede (RDV, UZV, UZŠ, UZB), Ministarstvo transporta, Ministarstvo građevinarstva,
Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravde i državne
uprave, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Institut za standardizaciju,
RHMZ, RGZ, ABS, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo, Zavod za zaštitu prirode,
Kancelarija za evropske integracije, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom, Republički
sekretarijat za zakonodavstvo
•
Članovi: predstavnici regionalnih, lokalnih vlasti, privrede, nevladinog sektora i sl.
•
•
U toku je formalna nominacija predstavnika institucija-formalnih članova
U narednom periodu će se uputiti zahtev za nominaciju predstavnika ostalih struktura
* Formalni članovi definisani su Odlukom Vlade.
Pregovaračka grupa 27- sektorski pristup
Sektorski pristup- prati strukturu acquis-a (Poglavlje 27):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sektor horizontalnog zakonodavstva
Sektor zaštite vazduha
Sektor upravljanja otpadom
Sektor kvaliteta voda
Sektor zaštite prirode
Sektor kontrole industrijskog zagađenja
Sektor upravljanja hemikalijama
Sektor zaštite od buke
Sektor klimatskih promena
Sektor civilne zaštite
Sektor šumarstva
GMO sektor
Screening: Zahtevi procesa
• Nacionalne procedure za pripremu za screening zahtevaju pripremu
informacija o:
- Statusu transpozicije
- Planovima za dostizanje pune transpozicije
- Status implementacije
- Institucionalni okvir i planirane aktivnosti, uključujući i monitoring,
izveštavanje, nadzor
- Okvirni planovi za dostizanje pune implementacije
- Procene troškova implementacije, uključujući i planove finansiranja
(okvirno)
- Informacija o potencijalnim tranzicionim periodima
• Informacija se priprema za svaku Direktivu/Uredbu koja se nađe na
skrining listi.
Pregovaračka grupa 27: Priprema za
screening (1)
Priprema za screening uključiće:
-
Ocenu stanja za svaku Direktivu/Uredbu
Definisanja prioritetnih aktivnosti i dinamike aproksimacije
Pripremu pitanja za EK (eksplanatorni screening)
Pripremu pisane informacije- odgovora na Screening
Questionnaire EK
- Priprema prezentacija za bilateralni screening
- Formiranje i priprema delegacije za eksplanatorni i bilateralni
screening
Pregovaračka grupa 27: Priprema za
screening (2)
• Utvrđivanje okvira procesa- lista Direktiva, analiza iskustava prethodnih
krugova proširenja
• Formiranje institucionalnog sistema za screening, uključujući i izradu
metodologije i pravila procedure Pregovaračke grupe 27, precizno
definisanje strukture i formalizacija načina rada
• Otpočinjanje aktivnosti na analizi praznina (gap-assessment proces) i
prioritizacija aktivnosti
• Definisanje struktura radnih grupa Pregovaračke grupe 27 (sektorski
pristup)
• Sektorski radni sastanci (Novembar/Decembar): predstavljanje i
unapređenje metodologije rada, formiranje osnovnih struktura PG27,
jačanje kapaciteta, definisanje potreba
• Sektorski radni sastanci (2014):uže radne grupe (konkretne direktive),
analiza postojećeg stanja, definisanje i usaglašavanje pozicije za
screening
Pregovaračka grupa 27- pravila procedure
•
•
•
•
•
Organizaciona struktura (sektorske i uže radne grupe)
Uloga i odgovornosti OEIMS-a, drugih sektora, institucija
Formalizacija načina komunikacije
Metodologija rada
Modeli verifikacije
• Načini učešća JLS i stakeholder-a (zainteresovanih strana)
- Polazna osnova: nacionalne procedure, zahtevi procesa,
rezultati sektorskih sastanaka i konsultativnog procesa
- Pravila procedure će se definisati u toku novembra i decembra
(paralelno sa sektorskim radnim sastancima)
- Predstavljanje pravila procedure: januar/februar 2014
Pripreme za screening: učešće lokalne
samouprave (1)
Indirektno učešće lokalne samouprave u procesu
pripreme nacionalne pozicije kroz postojeće sisteme
izveštavanja:
•
Izveštavanje o stanju životne sredine (Agencija za zaštitu
životne sredine), statistički podaci- bazirano na podacima
lokalne samouprave (npr. procenat pokrivenosti stanovništva
sakupljanjem komunalnog otpada)
• Poverene i prenesene nadležnosti (npr. stanje implementacije
EIA Direktive)
Pripreme za screening: učešće lokalne
samouprave (2)
Direktno učešće lokalne samouprave u procesu
pripreme nacionalne pozicije:
• Pojedini sektori zahtevaju neposredno uključivanje predstavnika
lokalne samouprave u pripremu informacija (npr. kvalitet vazduha,
Direktiva o kvalitetu vazduha- aglomeracije Beograd, Bor, Novi
Sad, Pancevo)
• SKGO kao partnerska organizacija (formalno imenovanje
predstavnika u rad PG 27, redovno učešće u radu PG 27)
• Uže radne grupe- predviđeno formalno uključivanje predstavnika
JLS, u skladu sa zahtevima implementacije pravnih tekovina
Pripreme za screening- uključivanje
lokalne samouprave (3)
Prikaz i plan jačanja administrativnih kapaciteta u
oblasti životne sredine - mogući uslov za otvaranje
Poglavlja 27 (opening benchmark):
- Izrada akcionog plana podrazumeva procene na svim nivoima
- Širok konsultativni proces sa svim nivoima vlasti koji su
zaduženi za implementaciju acquis-a
ENVAP II projekat (2013-2015)
• Projekat otpočeo u julu/ sporazum izmeđi MERZŽS-a
i SEPA/SIDA
• Projektni plan baziran na korak-po-korak pristupu
• Cilj: podrška nacionalnom procesu priprema za
pregovore, u skladu sa nacionalnim procesima
• Tri faze projekta: inicijalni, napredni, finalni
• Jedna od aktivnosti projekta usmerena je na jačanje
učešća lokalne samouprave u procesu priprema za
pregovore
Pripreme za screening: dalji koraci
• Paralelno sa procesom (re)organizovanja PG 27 i
formiranja radnih grupa razmatraće se modeli učešća
JLS
• Opšti okvir učešća JLS biće definisan kroz pravila
procedure (februar 2014)
• U okviru formiranja užih radnih grupa (2014)formalna nominacija predstavnika JLS
Hvala na pažnji.
[email protected]
[email protected]

similar documents