Walka Polaków o Niepodległość

Report

Konfedercja Barska zakończyła się I rozbiorem Polski .Dokonała go
Katarzyna z Józefem II i Fryderykiem II.

Rosja zagarnęła ziemie Białoruskie nad Dźwiną i Górnym Niedprem.
W rękach Prus pojawiło się Pomorze bez Gdańska i Torunia , Warmia i
część Wielkopolski , natomiast Austria otrzymała ziemie Ukraińskie pod
rzekę Wzgrócz i część Małopolski .


Reformy Sejmu Wielkiego nie spodobały się stronnictwu
hetmańskiemu ,dlatego też podpisany został akt
Konfederacji Targowickiej .Rosja wkroczyła wtedy do
osłabionej Polski i mimo kilku jej zwycięstw w końcu się
poddała. Doszło wtedy do II rozbioru Polski. Nie
uczestniczyła w nim Austria.

Rosja pod panowanie objęła tereny tj.: Podole, Ukrainę i
większość Białorusi.
Prusy dostały: Gdańsk , Toruń , Wielkopolska i część
Mazowsza.


W 1794r. wybuchła Insurekcja Kościuszkowska . Po
wielu stoczonych bitwach powstanie upadło , a polacy
ponieśli klęskę.

POLSKA ZNIKNĘŁA Z MAPY NA 123 LATA .

Podczas III rozbioru Prusy zagarnęły Mazowsze z
Warszawą , część Małopolski i Podlasia ,Rosja tereny na
wsch. Od rzeki bug i Niemen , a Austria Małopolske z
Krakowem , Lubelszczyznę ,część Mazowsza i Podlasia .

Legiony Polskie utworzone zostały w roku 1797
przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego we
Włoszech . Również w tym samym roku powstał
hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”, którego
autorem jest Józef Wybicki. Oficjalnym hymnem
polski stał się dopiero w 1927r.
Księstwo Warszawskie powstało w 1807r. dzięki
zawarciu pokoju w Tylży. Objęło tereny Gdańska
, Torunia , Wielkopolski , części Mazowsza
,Małopolski i Podlasia .
 Zapanowała tam monarchia konstytucyjna .
Królem został Fryderyk August – książe
Warszawski.







- monarchia konstytucyjna
-zawarcie unii personalnej z Saksonią
-władca dziedziczny
- na czele Rady Ministrów stał prezes
-zniesienie poddaństwa chłopów zgodnie z Dekretem
Grudniowym (1807r.) jedynym właścicielem miał być
pan. Chłop opuszczając wieś nie może zabrać
majątku .
„dekret zdejmował chłopu kajdany z nóg razem z
butami” .
Kongres wiedeński zadecydował o podzieleniu
Księstwa Warszawskiego na :
Wielkie Księstwo Poznańskie
- Rzeczpospolita Krakowska
- Królestwo Polskie
-
- Wiosna Ludów 1848r.
 - Powstanie Listopadowe 1830/31
 - Powstanie Styczniowe 1863/64
 - Protesty , na przykład :
 *wóz Michała Drzymały
 * dzieci z Wrześni
- Strajki
- Manifestacje

Polacy zaczęli organizować tajne spiski,
ponieważ car zaczął łamać konstytucje.
Tajne spiski :
- Wolnomularstwo Narodowe
- Towarzystwo Patriotyczne
- Sprzysiężenie Podchorążych
- Filomaci
- Filareci
Generał Józef Chłopicki (uczestniczył w
Insurekcji Kościuszkowskiej )
 Generał Jan Krukowiecki (brał udział w wojnach
napoleońskich , był przeciwny powstaniu
listopadowemu )
 Generał Maciej Rybiński (ostatni wódz powstania
listopadowego)
 Generał Jan Skrzynecki (był w armii Księstwa
Warszawskiego )

Stoczek ( zwycięstwo - Polacy)
 Białołęka ( zwycięstwo – Polacy)
 Grochów ( nierozstrzygnięta )
 Wawer ( zwycięstwo – Polacy)
 Dębe Wielkie ( zwycięstwo – Polacy)
 Iganie ( zwycięstwo – Polacy)
 Ostrołęka ( zwycięstwo – Rosjanie)
 Warszawa ( zwycięstwo – Rosjanie )

Wielka Emigracja – masowy wyjazd
Polaków z kraju po powstaniu
listopadowym
 Ogłoszenie stanu wojennego
 Zlikwidowanie sejmu i rządu
 Unieważnienie konstytucji Królestwa
Polskiego
 Rozpoczęto proces rusyfikacji

Emigranci zaczęli tworzyć stronnictwa
polityczne ,np.:
 Komitet Narodowy Polski (J. Lelewel)
 Hotel Lambert ( A.J.Czartoryski)
 Towarzystwo Demokratyczne Polski (T.
Krępowiecki)
 Gromady Ludu Polskiego (

-
Praca organiczna - rozwijanie gospodarki
za pomocą polskiego kapitału
-
Praca u podstaw – szerzenie
oświaty
wśród wszystkich warstw społecznych
Rabacja
galicyjska – w 1846 roku
przeciwko szlachcie w Galicji stanęli Austriacy i
chłopi , którzy napadli na dwory szlacheckie .

W 1848 doszło do powstania w Wielkopolsce ,
któro zakończyło się klęską dla Polaków , ale
mimo to zyskali reprezentacje w sejmie pruskim.
Dyktatorzy
-
-
powstania:
Ludwik Mierosławski
Marian Langiewicz
Romuald Traugutt
Czerwoni – kapitan Jarosław Dąbrowski
domagał się pełnej niepodległości Polski
w wyniku powstania i uwłaszczenia
chłopów bez odszkodowań.
 Biali –Hrabia Jan Zamoyski i bankier
Kronenberg byli zwolennikami
manifestacji pokojowych i autonomi
królestwa oraz dążył do uwłaszczenia
chłopów za odszkodowaniem.

chęć odzyskania niepodległości
 Branka czyli masowy pobór młodych
Polaków do wojska carskiego
 wiosna posewastopolska

- 1864r. uwłaszczenie chłopów
 - Królestwo Polskie przestaje istnieć
 - śmierć powstańców

Szybki rozwój handlu i przemysłu . Ludzi
zsyłano na Sybir ,więziono , torturowano .
Walczono z kościołem katolickim , a
język rosyjski był obowiązkowy .
 Polacy zakładali przeciwko rosjanom
tajne organizacje spiskowe . Była
obecna praca organiczna i praca u
podstaw .

Rolnictwo i przemysł był rozwinięty ,ale
pracowano jedynie na potrzeby Niemiec.
 Zaborcy germanizowali ludność polską ,
wysiedlali polaków z państwa Niemieckiego
,ograniczali role kościoła i zabraniali
posługiwania sie ojczystym językiem .


Dzieci urządzały protesty jak i również
polscy osadnicy .

W tym zaborze były ciężkie warunki życia
, ale za to polacy mieli większą swobode
polityczną .

Wielki Proletariat (Ludwik Waryński)

Socialdemokracja Królestwa Polskiego i
Litwy (Róża Luksemburg , Julian
Marchlewski)

-PPS Bolesław Limanowski (Józef
Piułsudzki)
-Liga Polska
 -Liga Narodowa
 -Narodowa Demokracja (Roman
Dmowski)


Stronnictwo Ludowe (Wincenty Witos)

Chrześcijańska Demokracja –chadecja
(Wojciech Korfanty)
Bezpośrednia przyczyna wybuchu I wojny
światowej był zamach na arcyksięcia
Franciszka Fredynanda - 28czerwca
1914r.

Pierwsza wojna światowa to wojna
totalna . Objęła ona wszystkie
kontynenty. Zginęło mnóstwo ludzi .

Podczas wojny powstały dwie
organizacje polityczne i wojskowe
nazwane tak samo , czyli ;
Proaustriacka i Prorosyjska .

Ziemie Polskie zostały zjednoczone pod
panowaniem Rosji dzięki odezwie księcia
Mikołaja Mikołajewicza . Dwuwładza w
Rosji sprawiła , że Polska została
odbudowana.

Polska niepodległa z dostępem do
morza - takie orędzie wygłosił prezydent
USA Wilson w 1918r.

similar documents