Volby volební systémy

Report
VY_32_INOVACE_29-12
Volby
volební systémy
Volby, volební systémy
• Volby
• akt, při kterém volí právoplatní voliči své zástupce do funkcí
nebo orgánů
• důležitý demokratický způsob výběru
• slouží k zastupování lidí
• garantují základní demokratické principy
• forma nepřímé demokracie
• Volební systémy
• ústavou nebo zákonem stanovený způsob voleb do
zastupitelských orgánů
• většinový volební systém
• systém poměrného zastoupení
• kombinovaný volební systém
Historie voleb
• Antické Řecko
• ostrakismus, střepinový soud
•
18. století
• Rousseau, Condorcet
• Ústavy USA, Polska, Francie
•
Různé úrovně voleb
• volba předsedy třídy, volba předsedy SRPŠ, volba předsedy
politické strany, volba papeže, volba generálního tajemníka
OSN…
Funkce a znaky voleb
• pokojná změna vlády
• určí, kdo bude vládnout a jakou silou
• vyjádří mínění voličů
• udělí legitimitu vládě a parlamentu
• zajistí zpětnou vazbu pro občany i pro politiky
• poskytnou občanům možnost kontrolovat vládu a jí zvolenou politiku
Volební právo stojí na těchto principech (znacích)
• všeobecné
• rovné
• tajné
• přímé
Volební systémy
• Většinový (majoritní) systém
• princip „vítěz bere vše“
• jednokolový a dvoukolový
• v ČR – volby do Senátu
• Poměrný (proporční) systém
• procento odevzdaných hlasů odpovídá procentu
reprezentantů
• umožní zástupce i malých stran
• v ČR – volby do PS, do obecních a krajských zastupitelstev
• Smíšený volební systém
• Preferenční volební systém
Výhody a nevýhody volebních systém
většinový
poměrný
• menší reprezentativnost
• stabilní vláda
• větší reprezentativnost
• méně stabilní vláda
• umožňuje zastoupení
menšin
• složité hlasování i
vyhodnocování
• rozhodnutí jsou výsledkem
různých názorů a koaličních
diskuzí
• neumožnění existence
malých stran
• snadné hlasování a
vyhodnocení výsledků
• občan zná svého zástupce
Volby v ČR
• volby vyhlašuje prezident s nutností spolupodpisu předsedy vlády
• volby jsou vyhlášeny nejpozději 90 dnů před jejich konáním
• Volby se mohou konat
• kdykoli v posledních 30 dnech stávajícího parlamentu
• došlo-li k rozpuštění poslanecké sněmovny – do 60 dnů po
jejím rozpuštění
• Volby probíhají ve dvou dnech
• 1. den od 14.00 – 22.00 hodin
• 2. den od 7.00 – 14.00 hodin
• právo volit má každý občan ČR ( nejpozději však druhý den voleb musí
dosáhnout věku 18 let )
Parlamentní volby
Poslanecká sněmovna
Senát
• podle zásad poměrného
zastoupení
• konají se ve 14 volebních
krajích
• PS má 200 poslanců, jsou
voleni na období 4 let
• poslanec může být zvolen
ten, kdo dosáhl věku 21 let
• hranice 5% a 7% hlasů pro
stranu
• podle zásad většinového
systému
• konají se v 81 obvodech
• senát má 81 senátorů, jsou
voleni na období 6 let,
každé 2 roky se obnoví
třetina senátorů
• senátorem může být zvolen
ten, kdo dosáhl věku 40 let
Krajské, komunální a prezidentské volby
• Volby do zastupitelstev kraje
• počet členů určuje počet obyvatel v kraji
• aktivní i pasivní volební právo má občan starší 18 let
• podobná pravidla jako u voleb do PS, konají se každé 4 roky
• Volba zastupitelstva obce
• počet členů stanoví na každé volební období zastupitelstvo
podle počtu obyvatel obce
• aktivní i pasivní volební právo má občan starší 18 let
• Volby se konají každé 4 roky podle zásad poměrného
zastoupení
• Prezidentské volby
• v roce 2013 proběhla první přímá volba prezidenta ČR
• prezident je volen na 5 let, maximálně dvě volební období
Formy přímé demokracie
• Přímá demokracie
• bezprostřední rozhodování lidí o politických záležitostech státu
• neexistuje jako ucelený politický systém
• Formy
• referendum – hlasování voličů o závažné politické otázce
• plebiscit
• iniciativa – právo občanů iniciovat zákony nebo vyhlášení
referenda
• odvolání – reprezentantů nebo jiných volených úředníků
Děkuji za pozornost
• Mgr. Monika Brzá
• Zdroj obrazového materiálu:
• KLIPARTY MS OFFICE

similar documents