เอกสารบรรยาย 1 - กรมส่งเสริมสหกรณ์

Report
การประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร
การเชื่อมโยงเครือข่ ายด้ านการเงินในระบบสหกรณ์
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่ น
1
วัตถุประสงค ์
1.
2.
3.
เพือ
่ เสริมสภาพคลองทางการเงิ
นใน
่
การดาเนินธรกิจของสหกรณ์
เพือ
่ เชือ
่ มโยงเครือขายการเงิ
นใน
่
ระบบสหกรณ์
เพือ
่ สรางองค
ความรู
ในการ
้
้
์
เชือ
่ มโยงเครือขาย
ทาง
่
การเงินในสหกรณ์
2
 วัตถุประสงค ์
เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ใ น
ช า ติ รั บ รู้ แ ล ะ เ ข้ า ใ จ ก า ร ส ห ก ร ณ ์
พร้ อมทั้ง น าไปใช้ ในวิถ ีชี ว ิต และการ
ด าเนิ น งานอย่ างจริง จัง และต่ อเนื่ อ ง
เพือ
่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมของ
ประเทศไทยอยางยั
ง่ ยืนตอไป
่
่
กลยุทธ์
เพิ่ ม ศั3
กยภาพ
การเชื่ อ มโยง
เ ค รื อ ข่ า ย
ระบบการผลิต
การตลาดและ
ก า ร เ งิ น ข อ ง
สหกรณ์
3 . 1 ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย ก ลุ่ ม
ผู้ ผลิ ต สิ นค้ าคุ ณ ภาพเพื่ อ
ยกระดับ สิ นค้ าสหกรณ ์ให้
ไดมาตรฐาน
้
3 . 2 ส ร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
การตลาดสิ นค้าสหกรณ ์
3.3 เชือ
่ มโยงเครือขายทาง
่
การเงินสหกรณ์
ครือขายการเงิ
น
่
ของสหกรณ ์
การเชือ
่ มโยงการเงินของสหกรณภายใ
์
1.ระดับจังหวัด
การเชือ
่ มโยงการเงินของสหกรณ ์
งหวัดแตละประเภทหรื
อระหวางชุ
มนุ ม
2. ระดับภาค ระหวางจั
่
่
่
3. ระดับประเทศ
ชุมนุ มระดับประเทศเป็ นแมข
่ าย
่
และมีการเชือ
่ มโยงระหวางชุ
มนุ มของสหกรณ ์
่
แหลง่
เงินทุน
การทาธุรกรรมของสหกรณ
์
ปริมา
การใช้
ไปของ
เงินทุน
ฝาก
ธพ/สก
ภายใน
ภายนอ
ก
เงิน
กู้ยืม
เงินรับ
ฝาก
จากที่
อืน
่
หุ้น
สมา
ชิก
เงิน
ฝาก
สมาชิ
ก
ทุน
สารอ
ง/
สะสม
ลงทุน
ให้กู้ยืม
ลูกหนี้
การค้า
สิ นค้า
คงเหลื
ทีอ
ด
่ น
ิ
อาคาร
ยานพาห
นะ ฯลฯ
ณ
ธุรกรร
หลัก
ม
ทรัพ
ย ์ รับฝาก
ผลการ
ดาเนินงา
น
กาไร/
เงินSC/VC/Netw ขาดทุน
orking:
Product,
คาบ
่ ารุง
Process &
สั นนิบาต
จ้ดหาUpgrading?
สก.?
ปันผล
สิ นค้า
สมาชิก:
รวบรวม
เศรษฐกิจ/
ผลผลิต/
ภูมสัค
ิ งุ้มกั
คมน
แปรรูป
บริการ
อืน
่ ๆ
ทางศก./
สค.
ชุมชน
สหกรณ:์ 3 ประสาน
ลูกค้า/
สมาชิก
เป็ น
เจ้าของ
ควบคุม
สหก
การ
โดย
รณ ์
จัดสรร
สมาชิก
ผลตอบแ
แบบ
ทนเป็ น
ประชาธิป
ธรรม
ไตย
สหกรณ:์ แรงจูงใจในการเขาร
แงมุ
้ วม:
่
่ มดาน
้
เศรษฐกิจและสั งคม
• การเพิม
่ อานาจในการ
ต่อรอง
• การประหยัดต่อขนาดใน
การผลิต
สหกรณสนองความต
องการทาง
้
์
เศรษฐกิจทีแ
่ น่นอนแกสมาชิ
กและ
่
ดาเนินธุรกิจเพือ
่ ประโยชนของ
์
สมาชิกโดยค้าขายกับสมาชิก
3 ประสาน
• เกลีย
่ /กระจายความเสี่ ยง
• การลดต้นทุนในธุรกรรม
(การประมูล)
• การเขาถึ
้ งทรัพยากร
• การเข้าถึงตลาด
แบบอยางสหกรณ
เป็
่
์ นวิสัยทัศนระยะยาว
์
สหกรณมี
ทภั
างเลื
อกเชิ
งยุทธศาสตรในการกระจาย/เกลี
ย
่
• นวัตกรรมผลิ
ณฑ
์ ต
์
์/การ
ผลตอบแทนตลอดช
่ วงเวลา
ควบคุ
มคุณภาพ
แหลงที
่ าของทุนดาเนินงาน ปี 2556
่ ม
ประเภ
ทสก.
ทุนภายใน (ลบ.)
หุ้น
สมาชิก
เงิน
ฝาก
ทุน
สารอง
ทุนภายนอก (ลบ.)
รวม
เงินกู้
(สั้ น)
เงินกู้
(ยาว)
เงิน
ฝาก
อืน
่ ๆ
รวม
รวม
ทัง้ หมด
ภาค 42,790 53,636 30,898 127,32 48,050
เกษตร
4
3,735 19,055 70,840 198,16
4
เกษตร
3,219 18,244 67,393 189,41
5
ประมง
นิคม
41,150 51,467 29,405 122,02 45,930
2
204
73
202
479
229
5
35
269
748
1,436
2,096
1,291
4,823
1,891
511
776
3,178
8,001
1,345, 301,77 93,753 37,547 433,07
403
6
6
1,778,
479
นอก 692,25 507,40 145,74
เกษตร
0
9
4
รานค
้
้า
369
22
บริการ
2,993
3,548
ออม
ทรัพย ์
1,847
2,238
341
27
3,496 10,037
1,155
4,586
670,34 484,66 136,70
8
5
0
เครดิต 18,540 19,174
ยูเนี่ยน
26
394
4,546 10,287 20,324
1,291, 297,18 85,867 21,814 404,86
713
8
9
3,701 41,415
3,092
2,632
1,696,
582
3,273 11,161 17,526 58,941
การใช้ไปของทุนดาเนินงาน ปี 2556 (ลาน
้
บาท)
ประเภท เงินสด/
สก.
เงินฝาก
ธนาคา
ร-สก.
อืน
่ ๆ
ลูกหนี้เงินให้กูยื
้ มสุทธิ
เงิน
ลงทุน
สมาชิก
สก. อืน
่
รวม
ลูกหนี้
สิ นค้า
ทีด
่ น
ิ
การค้า/ คงเหลือ อาคาร
อืน
่ สุทธิ
สุทธิ
อุปกรณ ์
/
พาหนะ
สุทธิ
อืน
่ ๆ
รวม
ทัง้ หมด
ภาค
เกษตร
34,563
1,622
117,85
6
656
118,51
2
12,579
8,280
16,881
5,724
198,16
1
เกษตร
33,056
1,529
113,03
7
654
113,69
1
12,034
7,932
15,806
5,368
189,41
6
ประมง
109
5
322
-
322
41
14
107
149
747
นิคม
1,398
88
4,497
2
4,499
504
334
968
207
7,998
นอก
เกษตร
106,17
4
207,13
0
1,358,
800
68,389
1,427,
189
12,715
920
11,089
13,265
1,778,
482
ร้านค้า
1,015
179
211
5
216
516
300
331
75
2,632
บริการ
1,947
294
7,727
23
7,750
2,756
517
3,520
3,541
20,325
ออม
ทรัพย ์
97,853
203,00
5
1,309,
818
68,328
1,378,
146
8,988
29
4,037
4,525
1,696,
583
เครดิต
ยูเนี่ยน
5,359
3,652
41,044
33
41,077
455
74
3,201
5,124
58,942
ประสิ ทธิภาพการบริหารงาน ปี 2556
ประเภทสก.
ภาคเกษตร
อัตราส่วน
สิ นทรัพย ์
หมุนเวียนตอ
่
หนี้สิน
หมุนเวียน
(เทา)
่
1.03
อัตราส่วน
หนี้สิน
ทัง้ หมดตอ
่
ทุน (เทา)
่
อัตราการ
หมุนของ
สิ นทรัพย ์
(รอบ)
อัตราผลตอบแทน (%)
ตอ
่
สิ นทรัพย ์
ตอส
่ ่ วน
ของทุน
อัตรากาไร
สุทธิ
(%)
2.11
0.99
2.72
8.43
2.74
เกษตร
1.03
2.09
0.98
2.70
8.30
2.75
ประมง
0.68
4.41
1.27
4.03
24.99
3.17
นิคม
1.14
2.47
1.22
3.18
11.08
2.60
นอกเกษตร
0.38
1.16
0.06
3.39
7.20
55.46
ร้านค้า
3.29
0.38
2.65
9.38
13.14
3.54
บริการ
0.75
3.35
0.43
2.38
9.16
5.50
ออมทรัพย ์
0.36
1.13
0.05
3.40
7.14
65.34
เครดิตยู
เนี่ยน
0.71
1.71
0.10
3.08
8.61
31.94
รวมสก.ทุห
ประเภท
0.47
1.23
0.16
3.32
7.29
21.40
ประสิ ทธิภาพ
ปี 2555
0.53
1.15
0.11
2.21
4.88
19.94
ประเด็น: สหกรณในมิ
ตต
ิ างๆ
่
์
• สหกรณที
่ าไร กับ สหกรณที
่ าดทุน
์ ก
์ ข
• สหกรณที
่ ส
ี ภาพคลองส
์ ม
่
่ วนเกิน กับ สหกรณ์
ทีข
่ าดสภาพคลอง
่
• ส ห ก ร ณ ์ ที่ เ ป็ น ส ม า ชิ ก ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ ์ กั บ
สหกรณที
์ ไ่ มเป็
่ นสมาชิกชุมนุ มสหกรณ ์
• สหกรณ ที
่ าธุร กรรมในเครือ ข่ายสหกรณ ด
์ ท
์ ้วย
กั น เ อ ง กั บ ส ห ก ร ณ ์ ที่ ท า ธุ ร ก ร ร ม น อ ก
เครือขายสหกรณ
่
์
• ความไว้เนี้อเชื่อใจระหว่างสหกรณ ์ กับ การ
เชือ
่ มโยงเครือขายเพื
อ
่ ทาธุรกรรมรวมกั
น
่
่
• ประเด็นการเพิม
่ ศั กยภาพการเชือ
่ มโยงเครือขาย
่
ทางการเงินของสหกรณ์
ประเด็น: รูปแบบองคกรบริ
หารการเงิน
์
สหกรณทั
ง้ ระบบ
์
• ความเหมือนทีแ
่ ตกต่างระหว่างสก.ภาคเกษตร กับ สก.
•
•
•
•
นอกภาคเกษตร (กฎ กติก า มารยาท เหมือ นกัน
แต่ ธุรกรรม/อาชีพ ต่างกัน)
สก. นอกภาคเกษตรส่วนใหญ่มีส ภาพคล่ องสูง ขณะที่
สก.ภาคเกษตรส่วนใหญมี
่ สภาพพร่องสูง
สก.ภาคเกษตร (ความเป็ น ชุ ม ชนชนบท ) กับ สก.นอก
ภาคเกษตร (ความเป็ นชุ มชนเมือง )และวิถช
ี ีว ต
ิ ใน การ
สร้างรายได้ทีต
่ ่ างกัน ( ความเสี่ ยง)
การร่ วมมื อ /ช่ วยเหลื อ ซึ่ ง กัน และกัน (ทางการเงิน )
ระหวางสก.(2
กลุม)จ
าเป็ นต้องมีองคกรกลางฯ
มาทา
่
่
์
หน้าทีเ่ ชือ
่ มตอให
่
้ถึงกัน
ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ชื่ อ ถื อ แ ล ะ ฉั น ท า ม ติ (TrustConsensus
Building) เพื่อ น าไปสู่ การหลอมรวม
ธุรกรรมทัง้ ในเชิงลึก (Dynamic Deepening 
Increasing
Vertical
Integration) และเชิงกว้าง
ประเด็น: รูปแบบองคกรบริ
หารการเงิน
์
สหกรณทั
่
์ ง้ ระบบ (ตอ)
องคกรกลางฯ
ทาหน้าทีโ่ ดยมีกฎหมาย (เฉพาะ)
์
รองรับในเรือ
่ ง
1) บริหารสภาพคลอง/พร
องของสหกรณ
่
่
์
2) ควบคุ ม กากับ ดูแลการดาเนิน งานของสหกรณ ์
และ
3) พัฒ นาบริก ารทางการเงิน และอื่น ๆที่เ กี่ย วข้ องกับ
สหกรณและสมาชิ
ก
์
2 ทางเลือกในการจัดตัง้ องคกรกลางฯ
์
1) ปรับ/เปลีย
่ นบทบาท
องคกรที
ม
่ อ
ี ยูในปั
จจุบน
ั
่
์
2) จัดตัง้ องคกรขึ
น
้ มาใหม่
์
ชุมนุ มสหกรณ์.......แห่ง
Apex, Central Financial
ประเทศไทย และ/หรือ ธ. Facility (CFF) และ/หรือ
บทเรียนรูปแบบองคกรกลางบริ
หาร
์
การเงินสหกรณทั
์ ง้ ระบบ
อเมริกาเหนือ
จัดตัง้ ชุมนุ มสหกรณเครดิ
ต
์
ยูเนียนระดับชาติ
ยุโรป
จัดตัง้ ธนาคาร (กลาง)
สหกรณ ์
•เยอรมนี – DZ Bank
•เนเธอรแลนด
์
์ –
Rabobank
ทางเลือกสาหรับประเทศไทย:
1. คงรูปแบบเดิม: ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ ย ง
กากับดูแลเงินฝาก
2. APEX:
มีองคกรจั
ดหาแหลงเงิ
่ นทุนและจัดสรร
์
เงินทุนให้สหกรณ ์
3. CFF: บริหารจัดการแบบ APEX และ กาหนด
กระบวนการเปลีย
่ นผาน:
รูปแบบองคกร
่
์
กลางทีเ่ ป็ นไปได้
คงรูปแบบเดิม
APEX
CFF  Bank
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ ยง
ชส.ระดับชาติ
CFF/ธ.
สหกรณ ์
หมายเหตุ
สก. ภาคเกษตร
คุ้มครองเงิน
ฝาก
ยกระดับชสก.
(สมัครใจ/บังคับ).
 APEX
ตัง้ ใหม่
(จัดชัน
้ -บังคับ)
เกีย
่ วของ
้
โดยตรงกับ
ธ.ก.ส. (หน้าตาง
่
ของ ธ.ก.ส.:
สกต.)
สก. นอกภาค
เกษตร
คุ้มครองเงิน
ฝาก
ยกระดับชสอ./
ชสค
(สมัครใจ/บังคับ)
 APEX
ตัง้ ใหม่
(จัดชัน
้ -บังคับ)
ธ. ออมสิ นอาจ
สนใจ
รวม สก. 2
กลุม
่
คุ้มครองเงิน
ฝาก
รวม & ยกระดับ
ชส. (สมัครใจ/
บังคับ)

APEX
ตัง้ ใหม่
โดยรวมทัง้
สองกลุม
่ สก.
(จัดชัน
้ -บังคับ)
ธ.ก.ส. และ ธ.
ออมสิ น !!!
HOW
คณะกรรมการ
มาจาก กค.
ธปท. กษ.
APEX: ทาให้อุป
สงค ์ & อุปทาน
เงินทุนระหวาง
่
การบริหาร
จัดการแบบ
สหกรณและ/
์
ช่วงการเปลีย
่ น
ผาน:
หน้าตาง
่
่
หนึ่งของ ธ.
กระบวนการเปลีย
่ นผาน:
รูปแบบองคกร
่
์
กลางทีเ่ ป็คงรู
นไปได
ปแบบเดิม้
❶
กค. ธปท.
คณะกรรมการ กษ. (กสส.
บริหารความ กตส.) ผู้แทน
เสี่ ยง
สก.
สก. ภาค
เกษตร
(สกต.
ประมง
นิคม)
คุ้มครองเงิน
ฝาก
•เต็มจานวน/
บางส่วน
•บังคับ/สมัคร
ใจ
สก. นอก คุ้มครองเงิน
ฝาก
ภาคเกษตร
•เต็มจานวน/
บางส่วน
กากับดูแล
เงินฝาก
สมาชิก
บริหาร
จัดการ
กองทุน
คุ้มครองเงิน
ฝาก
สมาชิก
ความลัก
รายไดไม
้ ่
สกต. ไมมี
หลัน
่ ในการ
มัน
่ คง
่
ธุรกรรม
เก็บ
(ภัย
ฝาก/กูกั
คาธรรมเนี
ธรรมชาติ/
้ บ
่
สกต. แตมี
ยมคุ้มครอง
ราคา)
่
กับ ธ.ก.ส.
เงินฝาก
สมาชิกส่วน คาธรรมเนี
รายไดมั
่ คง
่
้ น
ใหญเป็
่ นของ ยมคุ้มครอง (เงินเดือน)
สกอ. และ
เงินฝาก
สกค.
กระบวนการเปลีย
่ นผาน:
รูปแบบองคกร
่
์
กลางทีเ่ ป็ นไปได้
❷APEX: องคกรบริ
หารจัดการแหลงเงิ
่ นทุนให้สมดุลกับ
์
ความตองการเงิ
นทุน
้
ชส./เครดิตยูเนี่ยน
ระดับชาติ
สก. ภาค
เกษตร ขา
ด
สก. นอกภาค
เกษตร
เกิ
น
องคกรเดี
ยว/
์
มากกวา่ 1
องคกร
์
•ยกระดับชสก. •จัดชัน
้ สก
•สมัครใจ/
•บังคับ/สมัครใจ
บังคับ.
เข้ารวม
่
•แหลงเงิ
่ นทุน
ภายใน สก.
•ยกระดับชสอ./ •จัดชัน
้ สก
ชสค
•บังคับ/สมัครใจ
•สมัครใจ/
เข้ารวม
่
บังคับ
•แหลงเงิ
่ นทุน
ภายใน สก.
จัดหาเงินทุนและ
จัดสรรเงินทุน
•สมาชิก สกต.
เป็ นลูกค้าธ.ก.ส.
•แหลงเงิ
่ นทุน
ภายนอก สก.
•ธ. ออมสิ น?
•แหลงเงิ
่ นทุน
ภายนอกสก.
กระบวนการเปลีย
่ นผาน:
รูปแบบองคกร
่
์
กลางที
เ่ ป็APEX
นไปได
❸CFF:
+ คุ้มครองเงิ
นฝาก
้
สก. ภาค
เกษตร
CFF: ศูนยอ
์ านวยความสะดวกทางการเงินกลาง
•ตัง้ องคกร
์
กลางใหม่
•จัดชัน
้ สก. /
บังคับ
สก. นอกภาค •ตัง้ องคกร
์
เกษตร
กลางใหม่
•จัดชัน
้ สก. /
บังคับ
รวม สก. 2 •ตัง้ องคกร
์
•สมาชิก สกต.
เป็ นลูกค้าเงินฝาก/กู้
ธ.ก.ส.
•สมาชิก สก. กวา่
40 % ไมไม
่ ได
่ กู
้ /้
ฝากตรงกับ ธ.ก.ส.
•CFF: ภาคเกษตร
•CFF: ภาคนอก
เกษตร
การบริหารจัดการ
•ธ.ก.ส. จัดสรร
เงินกู้ให้ตามกาลัง
ความสามารถของ
สมาชิกสกต. แต่
ละราย
•ธ.ก.ส. ปลอยกู
่
้
ตรงให้สก. ภาค
เกษตรอีกส่วนหนึ่ง
ธ. ออมสิ น?
ธ.ก.ส. และ ธ.
กระบวนการเปลีย
่ นผาน:
รูปแบบองคกร
่
์
กลางทีเ่ ป็ นไปได้
❹ Coop Bank: ❸ + (Commercial)
Banking
การเปลีย
่ นผาน:
CFF  ธนาคารสหกรณ ์
่
สก. ภาค
เกษตร
•สมาชิก สกต. เป็ น
ลูกค้า ธ.ก.ส.
•จัดชัน
้ สก. ภาค
เกษตร
•บังคับ/สมัครใจ
• เพิม
่ ประสิ ทธิภาพ ธ.ก.ส.
โดยลดบทบาทภาครัฐลงและให้
สก. ภาคเกษตรเขามามี
บทบาท
้
มากขึน
้
•รัฐจัดสรรหุ้นให้สก.ภาคเกษตรที่
จัดชัน
้ แลว
้
•ใช้กลไกสก.แกปั
้ ญหาภาค
เกษตร: การบริหารจัดการหวงโซ
่
่
มูลคา่
สก. นอกภาค •สมาชิก สกอ. สกค. •ลงทุนในภาคเศรษฐกิจจริงมาก
เกษตร
ไมเป็
้ /มากกวาลงทุ
นในภาค
่ นลูกคา้ ธ.ก.ส. ขึน
่
•จัดชัน
้ สก. นอกภาค เศรษฐกิจการเงิน (Portfolio)
เกษตร
• การเชือ
่ มตอเครื
อขายสก.
่
่
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วของกั
บสหกรณ ์
้
พ.ร.บ. ธ.
ก.ส.
ประมวล
รัษฎากร
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ ์ ปี
2556
รายการ
จานวนทีไ่ ดรั
้ บการสอบบัญชีจากกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ ์
จานวนสมาชิก (คน)
มูลคาธุ
่ รกิจ
ธุรกิจรับฝากเงิน
ธุรกิจการให้กูยื
้ ม
ธุรกิจจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย
ธุรกิจรวบรวม
ธุรกิจแปรรูปผลผลิต
ธุรกิจให้บริการ
จานวนเงิน ร้อยละ
(ลานบาท)
้
6,593
11,408,88
2
1,862,649 100
520,929 27.97
1,161,052 62.33
78,357 4.21
80,984 4.35
19,589 1.05
1,735 0.09
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ ์ ปี
2556
รายการ
ผลการดาเนินงาน
รายไดทั
้ ง้ สิ้ น
คาใช
ง้ สิ้ น
่
้จายทั
่
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ประจาปี
จานวนเงิน ร้อยละ
(ลานบาท)
้
305,142 100
243,876 79.92
61,218 20.06
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ ปี
2556
รายการ
สิ นทรัพย ์ (ทุนดาเนินงาน)
เงินสด/เงินฝาก
เงินลงทุน
ลูกหนี้สุทธิ
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณสุ
์ ทธิ
สิ นทรัพยอื
่
์ น
จานวน
เงิน
(ลาน
้
บาท)
ร้อยละ
1,976,6
44 100
140,737 0.75
208,753 10.56
1,545,7
02 78.20
27,968 1.41
53,484 2.70
ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ ์ ปี
2556
รายการ
ทุน
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง/ทุนสะสม/อืน
่ ๆ
กาไร (ขาดทุน) สุทธิประจาปี
จานวนเงิน ร้อยละ
(ลานบาท)
้
887,604 44.90
735,039 37.19
91,347 4.62
61,218 3.10
แหล่งทีม่ าของเงินทุน
แหล่ งทีม่ า
ปี 2556 (ล้ านบาท)
ร้ อยละ
ทุนภายใน
เงินรับฝากของสมาชิก
ทุนเรื อนหุน้
อื่นๆ
รวมทุนภายใน
561,045
735,039
176,643
1,472,728
28.38
37.19
8.94
74.51
56,602
349,826
97,487
503,916
1,976,644
2.86
17.70
4.93
25.49
ทุนภายนอก
เงินรับฝากอื่น
เครดิตระยะสั้น
เครดิตระยะยาว
รวมทุนภายนอก
รวมทุนภายนอกภายใน
ทุนดาเนินงานทัง้ สิ้ นจานวน 1,976,644 ลานบาท
้
แบงเป็
่ น
ทุนภายในรอยละ
74.51 จาแนกเป็ น
้
- ทุนของสหกรณ ์ ร้อยละ 37.19
- เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 28.38
- อืน
่ ๆ ร้อยละ 8.94

เงินทุนภายนอก ร้อยละ 25.49 ไดแก
้ ่
- เงินรับฝากอืน
่ ๆ ร้อยละ 2.86
- เครดิตระยะสั้ น ร้อยละ 17.70
- เครดิตระยะยาว ร้อยละ 4.93
เงินทุนส่วนใหญน
่ ช่วยเหลือสมาชิกทีเ่ ดือดรอน
่ าไปใช้เพือ
้
เป็ นเงินให้กูยื
้ ม ร้อยละ 74.71
ให้สหกรณอื
่ กู้ ร้อยละ 3.49 เงินลงทุนรอยละ
10.56
้
์ น
ทุนดำเนินงำนในระบบสหกรณ์
1,976,644
ล้ำนบำท
ทำงใช้
ให้ก้แ
ู ก่สมำชิกร้อยละ
ลงทุนร้อยละ
78.20
10.56
รวม
88.76
ที่มำ
ทุนของสหกรณ์ ร้อยละ
44.90
ทุนเรือนหุ้นร้อยละ
37.19
หนี้ สิน(รับฝำกจำกสมำชิก)ร้อยละ 28.38
คำถำม ทุนภำยในสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อกำร
ดำเนินธุรกิจให้บริกำรแก่สมำชิก
ทุนภำยในคือ ทุนของสหกรณ์
ฝำกจำกสมำชิก
(ร้อยละ44.90)
+
เงินรับ
(ร้อยละ
28.38)
ทุนภำยนอกคือ รับฝำกฝำกสหกรณ์อื่น + เงินกู้
สหกรณ์ + เงินกู้สถำบันอื่น
(ร้อยละ 2.86)
(ร้อยละ 4.36)
ข้อสั งเกต
- การเชือ
่ มโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณ
่
์
(ฝาก – กู้)
รอยละ
7.22
้
- เงินทุน (สหกรณมี
์ เงินเหลือ นาไปลงทุน
ภายนอกสหกรณ์
รอยละ
10.86
้
- กู้ยืมจากภายนอก (สถาบันการเงินอืน
่ )
รอยละ
22.63
้
วิเคราะห ์ จากข้อมูลพบวา่
1. ทุนภายในสหกรณ ์ ร้อยละ 73.28 ไม่
เพียงพอตอการให
ก
่
้เงินกูแก
้ สมาชิ
่
(ร้อยละ 78.20) ส่วนตาง
ร้อยละ 4.92 (เงินขาด)
่
2. การเชือ
่ มโยงธุรกิจการเงินระหวางสหกรณ
่
์
(ฝาก – กู้) ร้อยละ 7.22
3. การกูยื
่ ) ร้อยละ
้ มภายนอก (สถาบันการเงินอืน
22.63
สรุป
1. ในขณะทีส
่ หกรณมี
์ ทุนจากภายในสหกรณไม
์ ่
เพียงพอตอการให
่
้บริการสมาชิก สหกรณยั
์ งตอง
้
อาศั ยเงินกู้จากภายนอกมาให้สมาชิกกูเป็
้ นส่วนใหญ่
โจทย ์
เหตุใดสหกรณไม
่ แตน
่ ่ วยเหลือสหกรณอื
่ า
์ ช
์ น
เงินไปลงทุนภายนอก
- ไมไว
การบริหารจัดการของสหกรณ ์
่ วางใจ
้
- กระจายความเสี่ ยง
- ดอกเบีย
้ สหกรณสู
อื
่
่
์ งกวาสหกรณ
์ น
- การลงทุนภายนอกให้ผลตอบแทนทีจ
่ งู ใจ
จะเห็ นวา่ ความตองการเงิ
นทุนของสหกรณ ์
้
ออมทรัพยและสหกรณ
การเกษตร
์
์
สกก. ขาดแคลนทุนดาเนินงานมากกวา่ สอ.
การเชือ
่ มโยงธุรกิจการเงินระหวาง
สกก.
่
น้อยกวา่ สอ.
สกก. ต้องอาศัยแหลงทุ
่
่ นจากสหกรณอื
์ น
น
คาถาม สาเหตุ การขาดความเชือ
่ มัน
่ ไววางใจกั
้
ระหวางสหกรณ
่
์
แนวทาง/วิธก
ี ารให้สหกรณพึ
์ ง่ พาช่วยเหลือกัน
ระหวางสหกรณ
่
์
รูปแบบการเชือ
่ มโยง ควรเป็ นอยางไร
่
ทาอยางไร
สหกรณที
่ เี งินเหลือจะนาเงินไป
่
์ ม
ลงทุนในขบวนการสหกรณด
นมากกวาการ
์ วยกั
้
่

similar documents