Husitství

Report
Lenka Švarcová, V8A
 Zhoršení sociálních poměrů poddaných
 Růst rozdílů různých oblastí Evropy
 Růst sociální diferenciace

šlechta

městský patriciát

sedlák
Reforma
X poddaní
X chudina
X bezzemek
 John Wycliff (Viklef)
 Konrád Waldhauser
 Jan Milíč z Kroměříže
 Jeroným Pražský
 Jakoubek ze Stříbra
 Husinec u Prachatic
 Profesor, kněz, kazatel, rektor UK
 Dekret Kutnohorský 1409
 Klatba
 Interdikt
 Kostnický koncil
 6.7.1415
 1.Pražská Defenestrace
 30.7.1419
 Jan Želivský
 žádost o propuštění vězňů zatčených za přijímání pod
obojí
 13 mužů včetně purkmistra J. Podivínského zavražděno
 Husitské směry – umírnění a radikálové
 podle místa – Orebité, Táborité
 1419 – smrt Václava IV. – bezvládí
 1420 – založeno město Tábor
 v čele 4 hejtmani – Jan Žižka
 1420 – křížová výprava
 bitva u Sudoměře – vítězství
4 artikuly pražské
 1. svobodné hlásání slova božího
 2.přijímání pod obojí
 Tělo i krev páně – symbol kalich
 Kališníci = utrakvisté
 3. církev nemá mít světskou moc
 4.světské trestání hříchů – zrušení odpustků
 1420 – bitva na Pražském Vítkově
 1421 – sněm v Čáslavi
 Zástupci husitů + šlechta
 Sesazení Zikmunda
 1421 – 2.křížová výprava
 1422 – bitva u Německého Brodu
 1424 – bitva u Malešova
 1421 – sněm v Čáslavi
 Zástupci husitů + šlechta
 Sesazení Zikmunda
 1426 – 3.křížová výprava
 1427 – 4.křížová výprava, Prokop Holý v čele
 Spanilé jízdy – přesvědčování světa o 4
artikulech pražských
 Základy protestantismu
 1431 – bitva u Domažlic
 svolání Basilejského koncilu
 1434 – bitva u Lipan – konec husitské revoluce
 1436 – přijetí Basilejských kompaktát
 Čechy + Morava mají povoleno přijímat pod
obojí
 uznána kompaktáta
 1436 – král Zikmund přijat na trůn
 oslabení panovnické moci
 duchovenstvo ztrácí politickou moc
 Hospodářské vyčerpání Čech
 politickou moc získávají města
počátek stavovské společnosti
 pečlivý výběr terénu – zpomalení nepřátelstký jezdců
 vozová hradba
 Ručnice, střela, sudlice, cep, řemdich
 Ktož sú boží bojovníci
 http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitstv%C3%AD




9.12.2013 19:20
http://husitstvi.cz/ 9.12.2013 19:30
http://www.vysokeskoly.cz/maturitniotazky/dejepis/h
usitstvi 9.12.2013 19:40
http://cs.wikipedia.org/wiki/Husitsk%C3%A9_zbran
%C4%9B 9.12.2013 19:50
Dějepis I. v kostce – Marie Sochrová, 2008

similar documents