İndir - Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Report
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORTA ASYA VE KAFKASLARDAKİ DAĞLIK
SU HAVZALARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR
YÖNETİMİ İÇİN KAPASİTE GELİŞTİRME
PROJESİ
Proje Genel Tanıtımı
Projede yer alan ülkeler; Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve
Türkiye’dir.
Proje uygulama süresi: 36 aydır.
Projede yer alan Devlet Uygulama Kurumları:
 Türkiye: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel
Müdürlüğü
 Azerbaycan: Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı
 Kırgızistan: Çevre Koruma ve Ormancılık Kurumu
 Tacikistan: Çevre Koruma Komitesi
 Özbekistan: Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Orman Bölümü
Proje Bütçesi
Proje bütçesinin kurumların ayni katkılarına göre dağılımı:
KURUM
MİKTAR (USD)
FAO/FTPP
300 000
GDCDE/Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
130 000
TİKA
200 000
ÜLKELER
79 775
TOPLAM
709,775
Proje ortakları; Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
(ÇEM), TİKA ve FAO’ dur.
Proje Ortaklarının Yükümlülükleri
 ÇEM Genel Müdürlüğü; Bölgesel proje koordinatörü atayacak ve projenin genel
koordinasyonu, Türkiye’deki eğitimlerin organizasyonu ve masraflarından
sorumlu olacaktır.
 TİKA; Türkiye’de yapılacak eğitimlere diğer ülkelerden katılacakların yol masrafı
ile bu eğitimlerdeki çeviri masraflarını karşılayacak, ayrıca bir proje ülkesinde
yapılacak pilot uygulama çalışmasının masraflarını karşılayacaktır.
 FAO; Uzmanların masrafları, belli seyahat ve toplantıların masrafları, eğitimlere
katılacakların cep harçlıkları, yayın ve eğitim malzemeleri ve diğer masraflarını
karşılayacaktır.
Ülke Katkıları (Azerbaycan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan, Türkiye)
 Diğer proje ülkelerindeki Ulusal Proje Koordinatörleri ve FAOSEC
proje uygulama koordinasyonu ve takibi için Ulusal Proje
Koordinatörünün görevlendirilmesi,
 Bölgesel Seminerler ve eğitim programlarına katılmak için uygun
personelin görevlendirilmesi,
 Bilinç oluşturma materyalleri ve programlarının hazırlanması için
tutar(FTPP bütçesine ek olarak),
 Kendi ülkesinde organize edilen eğitimin tutarı,
 Kendi ülkesinde seçilecek mikro havzada yürütülen saha
pilot/demonstrasyon uygulamaları
Projenin Gerekçesi
Orta Asya ve Kafkaslardaki su havzaları alanları iklim değişimi ve doğal
kaynakların fazla kullanılması etkisiyle ciddi bozulma ile yüz yüzedir. Dağ
havzalarının rehabilitasyonu ve yönetimiyle ilgili temel problemler ve sıkıntılar
aşağıdaki gibi özetlenebilir:
•
Doğal kaynakların yanlış ve aşırı kullanımı,
•
Kurumsal ve yasal yapıdaki eksiklikler,
•
Kırsal fakirlik,
•
Kapasite noksanlığı,
•
Toplum bilincinin eksikliği,
Projenin Amacı:
 Kamu oyunun, politikacıların ve karar vericilerin
Dağlık havza uygulamaları, rehabilitasyonu ve
sürdürülebilir yönetimine yönelik katılımcı ve
entegre yaklaşımlar konusunda farkındalıklarının
arttırılması
 Ormancılık ve diğer ilgili kuruluşların bilgi ve
deneyimlerinin güçlendirilmesi amacıyla proje
hayata geçirilmektedir.
Projenin Etkisi
Projenin yaratacağı etki;
 Degredasyonun, toprak, su ve biyoçeşitlilik kaybının
azaltılması,
 Proje ülkelerindeki yukarı ve aşağı alanlardaki
rehabbilite edilmiş ve sürdürülebilir olarak yönetilen
dağlık havzaların çevresel sosyal ve ekonomik
faydalarının arttırılması
olarak öngörülmüştür.
Proje Çıktıları ve Faaliyetleri
Projenin her bir çıktısının elde edilmesi için çeşitli faaliyetler
planlanmıştır. Bu çıktılar ve faaliyetler kısaca aşağıdaki gibi
özetlenebilir;
Çıktı 1: Mevcut su yönetimi tecrübelerinin gözden
geçirilmesi, teknik ve kurumsal talimatnamelerin proje
ülkelerinin ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması.
Bunun için her proje ülkesindeki deneyimlerin, su havzası
yönetimi ile ilgili kurumsal oluşumun ve mekanizmanın gözden
geçirilmesi, Türkiye’nin önde gelen kurumlarından üst düzey
uzmanlardan oluşan bir ekiple, ülkelerin ihtiyaçlarını ve şartlarını
daha iyi anlamak ve Türkiye de eğitim programları oluşturmak için
proje ülkelerinin ziyaret edilmesi faaliyetleri öngörülmüştür.
Proje Çıktıları ve Faaliyetleri
Çıktı 2: Dağlık havzaların bütünleşik ve katılımcı biçimde
rehabilitasyonu ve sürdürülebilir yönetiminin planlanması
ve uygulanmasında yaklaşım ve metodolojilerle ilgili olarak
karar vericiler ve ormancılık departmanlarından ve ilgili
diğer kurumlardan seçilmiş uzmanların farkındalık, bilgi,
tecrübe, kapasite ve sorumluluklarının arttırılması.
Bu çıktıya yönelik olarak karar vericiler ve uzmanlar için
Türkiye’de eğitimler yapılacak ve uzman desteği sağlanacaktır.
3 Adet Türkiye’de eğitim
1 Adet Çalıştay,
4 Adet diğer ülkelerde eğitim
Proje Çıktıları ve Faaliyetleri
Çıktı3: Bütünleşik-katılımcı su havzası rehabilitasyon
planının hazırlanması ve proje ülkelerinin bir
tanesinde örnek bir mirohavzada pilot uygulama
olarak bu planın uygulanması.
Yukarıda belirtilen çıktıyı elde etmek için Pilot uygulama
için örnek mikro havzanın seçiminin yapılması, saha
gözlemlerinin gerçekleştirilmesi ve çeşitli disiplinlerden
oluşan Uzman Ekibi ve yerel kişilerin ve paydaşların
katılımıyla
mikro
havza
planının
hazırlanması,
uygulamaların
gerçekleştirilmesi
faaliyetleri
düşünülmüştür.
Proje Çıktıları ve Faaliyetleri
Çıktı 4. Bilinç arttırmanın geliştirilmesi,
oluşturma ve eğitim materyali.
kapasite
Bilinç oluşturma materyallerinin hazırlanması, (CD,
broşürler
v.b),
her
proje
ülkesindeki
bütünleşik-
katılımcı su havzası yönetimi için gelişmiş teknik
rehberlerin ve standartların dizaynı ve hazırlanması bu
çıktı için gerçekleştirilecek faaliyetlerdir.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
• Eğitim,
• Kurumsal kapasitenin artırılması,
• Uygulamalar,
• Teknik işbirliğinin geliştirilmesi,
Proje Kapsamında Bu Güne Kadar
Gerçekleştirilen Faaliyetler
Proje Koordinatörlerinin Atanması





Bölgesel Proje Koordinatörü: Erdoğan Özevren
Azerbaycan Proje Koordinatörü: Ms. Aytan Yusifova,
Kırgızistan Proje Koordinatörü: Mr. Abdygaziev Shenish,
Tacikistan Proje Koordinatörü: Mr. Safarov Abdullo,
Özbekistan Proje Koordinatörü: Mr. Botman Evgeniy
Proje Kapsamında Bu Güne Kadar
Gerçekleştirilen Faaliyetler
 ???-????- Avrupa Ormancılık Komisyonu, Dağlık Alanlar
Çalışma Grubu Toplantısı,
 Proje Çalıştayı ve Eğitimi (Katılımcı Entegre Havza
Yönetimi ve Rehabilitasyonu ) 5-9 Kasım 2012-Antalya,
 Proje Uzmanlarının Belirlenmesi,
 Katılımcı Entegre Havza Yönetimi: Planlama,
Rehabilitasyon ve Gelir Getirici Faaliyetler Eğitimi, 26
Mayıs-1 Haziran 2013- Mersin ve Kahramanmaraş
TEŞEKÜRLER

similar documents