เว็บไซต์ otoptoday

Report
กรมฯ กำหนด
จังหวัดดำเนินกำร
รูปแบบกำร
สร้ำงภำคีกำร
ดำเนินงำน และ
อนุ รก
ั ษและสื
บสำน
์
จัดสรร
ภูมป
ิ ญ
ั ญำทองถิ
น
่
้
กลุมเป
(ไตรมำส 2)
่ ้ ำหมำย
(ไตรมำส 1)
กำรเผยแพรภู
จังหวัด/อำเภอ/
่ มิ
ปัญญำทองถิ
่
ชุมชนจัดเวที
้ น
ผำน
ประชำคมเพือ
่ กำร
่
www.otoptoda
อนุ รก
ั ษและสื
บสำน
์
y
ภูมป
ิ ญ
ั ญำทองถิ
น
่
้
(ไตรมำส 4)
(ไตรมำส 3)
งบประมำณ 12,340,400
ข้อมูล
ภูมป
ิ ญ
ั ญำ
ทองถิ
น
่
้
1. ผลิตภัณฑ
์
- ชือ
่
ผลิตภัณฑ ์
- ประวัต ิ
- อัตลักษณ/์
จุดเดน
่
- มำตรฐำน/
รำงวัลที่
ไดรั
้ บ
-
ข้อมูล
ภูมป
ิ ญ
ั ญำ
ทองถิ
น
่
้
2. กระบวนกำร
ผลิต
- วัตถุดบ
ิ และ
ส่วนประกอ
บ
- ขัน
้ ตอนกำร
ผลิต
- เทคนิค/
เคล็ดลับใน
กำรผลิต
ข้อมูล
ภูมป
ิ ญ
ั ญำ
ทองถิ
น
่
้
3. ผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำ
ร
- รำยละเอียด
กลุมผู
่ ้ผลิต
ผู้ประกอบก
ำร
- แหลง่

similar documents