اصول مهندسی در سیستم های روشنایی

Report
1
‫زیبایی که به چشم می‌آید از پرتو نور و روشنایی است‬
‫وگرنه در تاریکی‪،‬زیبایی مفهومی ندارد‬
‫‪2‬‬
3
4
‫راهکارهای‬
‫کاهش مصرف‬
‫برق در‬
‫روشنایی‬
‫‪5‬‬
‫سناریو استفاده‬
‫از روشنایی روز‬
‫استانداردهای‬
‫روشنایی‬
‫سناریو تجهیزات‬
‫کنترلی در‬
‫روشنایی‬
‫سناریو استفاده‬
‫از المپ های‬
‫نوین‬
‫راهکارها‬
‫مقدمه‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‪:‬‬
‫در داخل ساختمانهايي می‬
‫ي اکثر اوقات خود را ‌‬
‫بیشتر مردم امروز ‌‬
‫‌‬
‫در طي رو ‌ز هم بانور‌ مصنوعي محیط را روشن می‬
‫گذرانند كه حتي ‌‬
‫کنند ‪ .‬بنابراین روشنايي معقول و مطابق استاندارد می بایست در‬
‫طراحی روشنایی مکان های مختلف در نظر گرفته شود ‪ .‬همچنین‬
‫میزان مصرف انرژی در سیستم های رشنایی بیش از ‪ 19‬درصد از‬
‫کل برق مصرف است که این از تولید نیروگاه های اتمی بیشتر‬
‫است ‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫راهکارهای کاهش مصرف برق در روشنایی ‪:‬‬
‫‪7‬‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫‪ -1 ‬سناریو استفاده از روشنایی روز‬
‫‪ ‬الف _ استفاده از پنچره های رفلکتوری‬
‫‪ ‬ب _ استفاده از پوشش های برچسبی‬
‫‪ ‬ج _ استفاده از پرده های نازک و ‪...‬‬
‫‪ -2 ‬سناریو استفاده از تجهیزات کنترلی در‬
‫سیستم روشنایی‬
‫‪ ‬الف _ کنترل حضور اشخاص‬
‫‪ ‬ب_ کنترل خودکار میزان روشنایی‬
‫‪ ‬ج _ کنترل و مدیریت روشنایی براساس سناریوی‬
‫روز و شب‬
‫‪8‬‬
‫استاندارد ها‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫‪ -3‬سناریو استفاده از المپ های‬
‫صنعت روشنایی‬
‫الف _ فلورسنت ‪T8‬‬
‫ب _ فلورسنت ‪T5‬‬
‫ج – ‪CFL‬‬
‫د _ ‪LED‬‬
‫ذ_ ‪LVD‬‬
‫نوین در‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫مدیریت مصرف‬
‫‪ ‬بدون هزینه‬
‫‪ ‬کم هزینه‬
‫‪ ‬پر هزینه‬
‫‪9‬‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫راهکارها‬
‫سناریو استفاده از روشنایی روز‬
‫‪10‬‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫انواع منابع روشنایی‬
‫‪11‬‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫مزایای منابع طبیعی ( خورشید)‬
‫‪ -1‬برطرف کردن نیازهای فیزیولوژیکی انسان‬
‫‪ -2‬صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی‬
‫‪ -3‬کاهش آالیندگی های زیست محیطی‬
‫‪ -4‬ایمنی ‪ ،‬دقت ‪ ،‬قابلیت تشخیص و بهره وری کاری‬
‫‪ -5‬اطالعات در مورد موقعیت زمانی‬
‫‪ -6‬کنترل مقدار و شدت نور‌‬
‫‪ -7‬گرما زایی‬
‫‪12‬‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫روشنایی روز‬
‫راهکارها‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫راهنمای طراحی سیستم های روشنایی مطلوب‬
‫‪.1‬استفاده هر چه بيشتر از نور خورشيد (روشنايي طبيعي روز)‬
‫‪.2‬استفاده درست وبجا از المپهاي فلورسنت‬
‫‪.3‬استفاده از شيوه هاي پرتوافشاني فني‪،‬اقتصادي وبهداشتي‬
‫‪.4‬توجه به استانداردهاي روشنايي‬
‫‪.5‬توجه به توصيه هاي صاحبنظران فن روشنايي‬
‫‪ .6‬استفاده از پنچره های با شیشه رفکتوری‬
‫‪ .7‬استفاده از برچسب های مات یا شیشه‬
‫های مات جهت استفاده از روشنایی روز‬
‫‪13‬‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫توجه به استانداردهاي روشنايي‬
‫استانداردها‬
‫توجه به استانداردهاي روشنايي‬
‫نیازهایی که سیستم روشنایی باید تامین نماید‪:‬‬
‫ نیازهای روحی‬‫ کارایی شغلی‬‫ راحتی دید‬‫ قابلیت دید‬‫ زیبایی شناس ی‬‫ ارتباط انسانی‬‫‪ -‬بهداشت‪ ،‬ایمنی و راحتی‬
‫همه موارد فوق در قالب اعداد جدول استاندارد روشنایی محیط‬
‫جمع آوری شده است ‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫راهکارها‬
‫مقدمه‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫توجه به استانداردهاي روشنايي‬
‫جدول استاندارد روشنایی مکان ها‬
‫خصوصیات مکان‬
‫مثال‬
‫شدت روشنایی مورد نیاز ‪Lux‬‬
‫مکان هایی با تردد محدود افراد‬
‫انبارها یا زیرزمین ها و راهروه‬
‫‪ 50‬تا ‪150‬‬
‫کارهای غیر دقیق یا خشن‬
‫بارگیری و تخلیه‬
‫‪150-200‬‬
‫کارهای با دقت متوسط‬
‫کارهای خدماتی و تولیدی‬
‫‪200-300‬‬
‫کارهای دقیق‬
‫کارهای تحریری یا مونتاژ قطعات‬
‫‪300-500‬‬
‫سطح خیابان در شب‬
‫سالن های تعمیر قطعات‬
‫‪15‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫‪30‬‬
‫نقشه کش ی‬
‫‪800 -750‬‬
‫مقدمه‬
‫روشنایی روز‬
‫راهکارها‬
‫استانداردها‬
‫المپ ها‬
‫سنسورها‬
‫یک مثال !‬
‫مقایسه شدت روشنایی در یک اتاق در حالت های مختلف پرده‬
‫ها‬
‫معادل ‪ 100‬درصد‬
‫افزایش شار نوری‬
‫‪16‬‬
‫ردیف‬
‫بیش از ‪ 70‬درصد کاهش‬
‫مصرف‬
‫طبقه اول یک ساختمان اداری‬
‫زون‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫محل اندازه گیری‬
‫تعداد‬
‫المپ‬
‫نوع المپ‬
‫وضعیت‬
‫المپ ها‬
‫وضعیت‬
‫پرده ها‬
‫زون‬
‫‪1‬‬
‫زون‬
‫‪2‬‬
‫زون‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪A‬‬
‫‪4‬‬
‫فلورسنت‬
‫روشن‬
‫بسته‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪170‬‬
‫‪212‬‬
‫‪3‬‬
‫‪B‬‬
‫‪12‬‬
‫"‬
‫روشن‬
‫بسته‬
‫‪370‬‬
‫‪360‬‬
‫‪350‬‬
‫‪636‬‬
‫‪4‬‬
‫‪B‬‬
‫"‬
‫"‬
‫خاموش‬
‫باز‬
‫‪760 1130 1060‬‬
‫توان‬
‫‪0‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو تجهیزات کنترلی در روشنایی‬
‫‪17‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫سنسورها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫تجهیزات کنترلی عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ -1‬استفاده از سنسورهای تشخیص حضور‪:‬‬
‫بیش از ‪ 30‬درصد کاهش‬
‫مصرف‬
‫‪18‬‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫تجهیزات کنترلی عبارتند از ‪:‬‬
‫‪-2‬سنسور تایمر روشنایی‬
‫‪-3‬استفاده از سنسور های روشنایی روز‬
‫تنظيم شدت روشنايي المپ ها متناسب با میزان روشنايي روز‬
‫‪-4‬کنترل و مدیریت روشنایی براساس سناریوی روز و شب‬
‫تنظیم میزان روشنایی بر اساس زاویه تابش نور خورشید به داخل بر‬
‫اساس ساعات مختلف روز‬
‫‪19‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استاندارد ها‬
‫تجهیزات کنترلی عبارتند از ‪:‬‬
‫‪-5‬تامین روشنایی توسط چراغ های سنسور دار‬
‫‪-6‬کنترل و مدیریت روشنایی با استفاده از سیستم (‪)BMS‬‬
‫‪20‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استاندارد ها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫تجهیزات کنترلی عبارتند از ‪:‬‬
‫‪ -7‬سیستم روشنایی هوشمند ساختمان ( ‪)Light management system‬‬
‫سيستم كنترل هوشمند )‪ (LMS‬ساختمان‪ ،‬امکان مدیریت بر روشنایی ساختمان را فراهم مي سازد‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫‪22‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫انواع منابع نوری مصنوعی‬
‫‪23‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫انواع منابع نوری مصنوعی‬
‫المپ های التهابی ( رشته ای و هالوژنی )‬
‫المپ های قوس الکتریکی ( المپ های بخار سدیم ‪ ،‬جیوه ‌و‬
‫متال هالید)‬
‫المپ های ‪LVD‬‬
‫المپ های حالت جامد ( ‪) LED‬‬
‫المپ های فلورسنت و ‪CFL‬‬
‫‪24‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫معایب منابع نوری مصنوعی‬
‫‪ -1‬سردرد‬
‫‪ -2‬رنگ پریدگی‬
‫‪ -3‬کمبود ویتامین ‪D‬‬
‫‪ -4‬خستگی زودرس‬
‫‪ -5‬ایجاد عوارض پوستی‬
‫‪ -6‬نرمی استخوان‬
‫‪25‬‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫المپ های فلورسنت‬
‫در کشور‌ ‌و جهان ‪ ،‬المپ ها ی‬
‫عمده ترین منابع نور‌ مصنوعی ‌‬
‫فلورسنت می باشد ‪ .‬به طوری که ‪ 70‬درصد ‌از منابع نوری المپ‬
‫های فلورسنت می باشد ‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫المپ های ‪T8‬‬
‫ افزايش طول عمر المپ‬‫ افزايش بهره نوري و شار نوري‬‫ افت نور کمتر‬‫ ثابت بودن شار نوري با گذشت زمان‬‫توان مصرفي ثابت و همچنین کاهش مصرف به میزان حداقل‬
‫‪ 10‬درصد‬
‫‪27‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫یک مثال ‪:‬‬
‫•طرح جایگزینی المپ های ‪ T10‬با ‪: T8‬‬
‫المپ ‪T10‬‬
‫‪28‬‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫یک مثال ‪:‬‬
‫•طرح جایگزینی المپ های ‪ T10‬با ‪: T8‬‬
‫•المپ ‪T8‬‬
‫‪29‬‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫باالست های الکترونیکی‬
‫•مزاياي استفاده ‪:‬‬
‫كاهش مصرف انرژي‬
‫راه اندازي نرم‬
‫تشخيص پايان عمر المپ‬
‫افزايش شار نوري‬
‫روشن كرد موازي چند المپ‬
‫وزن سبك‬
‫‪30‬‬
‫ايجاد ضريب توان يك بدون نياز به خازن گذاري‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫المپ ها‬
‫باالست های الکترونیکی‬
‫مقایسه میزان مصرف انرژی المپ های فلورسنت با باالست های متفاوت‬
‫‪31‬‬
‫مصرف انرژی نسبت به‬
‫حالت مبنا‬
‫باالست‬
‫المپ‬
‫(حالت مبنا) ‪%100‬‬
‫مغناطیسی استاندارد‬
‫استاندارد‬
‫‪%87‬‬
‫مغناطیسی راندمان باال‬
‫استاندارد‬
‫‪%75‬‬
‫الکترونیکی‬
‫استاندارد‬
‫‪%90‬‬
‫مغناطیسی استاندارد‬
‫راندمان باال‬
‫‪%80‬‬
‫مغناطیسی راندمان باال‬
‫راندمان باال‬
‫‪%68‬‬
‫الکترونیکی‬
‫راندمان باال‬
‫‪%56‬‬
‫الکترونیکی یکپارچه‬
‫‪T8‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫‪32‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫باالست های الکترونیکی‬
‫مقدمه‬
‫تاریخچه‬
‫‪33‬‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ های ‪CFL‬‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫تاریخچه‬
‫المپ ‪ CFL‬توسط مهندس ‪‌ ED HAMMER‬از شرکت جنرال‬
‫در بحران نفتی دهه ‪ 70‬اختراع شد ‪‌ .‬و پس ‌از‬
‫در سال ‪‌ 1973‬‬
‫الکتریک ‌‬
‫گذشت د ‌و دهه تولید این نوع المپ به شکوفایی رسید ‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫مزایای المپ کم مصرف‬
‫‪-1‬کاهش مصرف انرژی‬
‫‪35‬‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫مزایای المپ کم مصرف‬
‫‪ -2‬طول عمرزیاد‬
‫‪ -3‬امکان انتخاب رنگ نور المپ‬
‫‪36‬‬
‫‪ 8000‬تا ‪ 10000‬ساعت‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مزایای المپ کم مصرف‬
‫‪ -4‬نور بدون لرزش‬
‫‪20KHZ‬‬
‫‪ -5‬ایمنی مناسب برای سالمتی انسان‬
‫آیا المپ کم مصرف برای سالمتی انسان مضر است ؟‬
‫‪37‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫تقسیم بندی المپ ها از نظر سالمت‬
‫‪ -1‬المپ های بی خطر‬
‫خیره شدن به مدت ‪ 15‬دقیقه یا ‪ 8‬ساعت درفاصله نیم متری‬
‫‪ -2‬المپ های کم خطر‬
‫‪ -3‬المپ های میان خطر‬
‫‪ -4‬المپ های پر خطر‬
‫‪38‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫یک بررس ی ‪:‬‬
‫آستانه خطر‬
‫‪39‬‬
‫در معرض اشعه فرابنفش نباید بیشتر از ‪10w/m2‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫المپ های غیر استندارد ‪:‬‬
‫‪40‬‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫تاریخچه‬
‫‪41‬‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫المپ ها‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫المپ ها‬
‫سنسورها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫•تاریخچه )‪: (Light Emitting Diode‬‬
‫اولین الئیدیهای تولید صنعتی در ‪ ۱۹۶۲‬میالدی و تنها با رنگ قرمز (ترکیب آملینیوم‪ ،‬گالیم و آرسناید)‬
‫وا د با ار شدند‪ .‬الئیدیهای سبز‪ ،‬آبی‪ ،‬زرد و نا نجی در ٔ‬
‫دهه ‪ ۷۰‬میالدی تولید شدند‪ٔ .‬‬
‫بهره نوری‬
‫ر‬
‫ر ز‬
‫دهه ‪ ۸۰‬و اوایل ٔ‬
‫الئیدیها فته فته افزایش یافت تا اینکه در ٔ‬
‫دهه ‪ ۹۰‬میالدی الئیدیها به صورت‬
‫ر ر‬
‫گروهی و با کارایی بسیار باال وارد بازار شدند‪.‬‬
‫• ‪LED‬ها از خانواده دیودها هستند‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫مزایای ‪ LED‬جدید ‪:‬‬
‫‪ ‬تولید نورهای متنوع و خاص‬
‫‪ ‬کاهش پرتوهای مضر مانند اشعه های مادون قرمز و ماورا بنفش‬
‫‪ ‬کاهش مصرف انرژی نسبت به ‪ LED‬های قدیمی‬
‫‪ ‬هدایت نور در جهت خاص‬
‫‪ ‬راندمان نوری باال در مقایسه با دیگر المپهای روشنایی دیگر‬
‫‪ ‬طول عمر باال‬
‫‪43‬‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫مزایای ‪ LED‬جدید ‪:‬‬
‫‪ ‬تولید طیف گسترده ای از نورها بدون تداخل نوری‬
‫‪ ‬حداقل بودن پرتوهای مضر(ماورا بنفش ‪ ،‬مادون قرمز)‬
‫‪ ‬تغذیه با ولتاژ پایین و امکان استفاده در توانهای پایین‬
‫‪ ‬سرعت بسیار زیاد در خاموش و روشن شدن‬
‫‪ ‬ابعاد بسیار کوچک و بسیار مناسب برای روشنایی تزیینی‬
‫‪ ‬نداشتن مواد آالینده محیط مثل جیوه‬
‫‪44‬‬
‫امکان تغذیه توسط منابع ‪ DC‬و ‪AC‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫کاربرد ‪: LED‬‬
‫‪ ‬روشنایی داخلی‬
‫‪ ‬روشنایی رکوراتیو و تزیینی داخلی و خارجی‬
‫‪ ‬چراغها و عالیم راهنمایی و رانندگی‬
‫‪ ‬روشنایی کارگاهها و سالنهای بزرگ و کوچک صنعتی و غیر صنعتی‬
‫‪ ‬روشنایی خیابانها و معابر با چراغهای نامتقارن‬
‫‪ ‬روشنایی محوطه های بزرگ با استفاده از برجهای نوری‬
‫‪45‬‬
‫روشنایی خورشیدی‬
‫راهکارها‬
‫مقدمه‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫راندمان نوری ‪:‬‬
‫‪46‬‬
‫نوع منبع نوری‬
‫راندمان نوری(لومن بر وات)‬
‫المپ رشته ای‬
‫‪10-15‬‬
‫المپ فلورسنت‬
‫‪60-70‬‬
‫المپ کم مصرف‬
‫‪60-70‬‬
‫المپ بخار جیوه‬
‫‪55-65‬‬
‫المپ بخار سدیم‬
‫‪90-105‬‬
‫المپ ‪LED‬‬
‫‪80-120‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫طول عمر ‪:‬‬
‫‪47‬‬
‫نوع منبع نوری‬
‫طول عمر(ساعت)‬
‫المپ رشته ای‬
‫‪1000-1200‬‬
‫المپ کم مصرف‬
‫‪8000-10000‬‬
‫المپ بخار جیوه‬
‫‪15000‬‬
‫المپ بخار سدیم‬
‫‪24000-25000‬‬
‫المپ ‪LED‬‬
‫‪50000‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫طیف نور و تشخیص رنگ‪:‬‬
‫المپ کم مصرف‬
‫چراغ‬
‫‪LED‬‬
‫نور خورشید‬
‫‪48‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫یک مثال‪:‬‬
‫‪49‬‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫یک مثال‪:‬‬
‫‪50‬‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫سناریو استفاده از المپ های نوین‬
‫یک مثال‪:‬‬
‫‪51‬‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫المپ های ‪LED‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫یک مثال‪:‬‬
‫‪ 4/5‬برابر‬
‫‪ 3‬برابر‬
‫‪52‬‬
‫طرح جایگزینی المپ ‪ LED‬با المپ هالوژن‬
‫‪16/6‬برابر‬
‫‪15‬برابر‬
‫‪53‬‬
‫طرح جایگزینی المپ ‪ LED‬با المپ هالوژن‬
‫‪7/4‬برابر‬
‫‪54‬‬
‫طرح جایگزینی نورافکن های ‪ LED‬با ل نورافکن های متال هالید‬
‫‪3/34‬برابر‬
‫‪55‬‬
‫طرح جایگزینی نور افکن های ‪ LED‬با چراغ های بخار جیوه‬
‫‪56‬‬
‫طرح جایگزینی المپ های ‪ LED‬با المپ های کم مصرف ‪CFL‬‬
‫قبل از تعویض‬
‫‪57‬‬
‫‪ CFL‬با المپ های کم مصرف ‪LED‬طرح جایگزینی المپ های‬
‫بعد از تعویض‬
‫‪58‬‬
‫طرح جایگزینی المپ های ‪ LED‬با المپ های کم مصرف ‪CFL‬‬
‫با توجه به زمان بازگشت سرمايه ‪3/09‬سال و محاسبه نسبت سود به هزينه ‪ 7/ 47‬در طول ‪ 20‬سال‬
‫( طول عمرالمپ ) طرح مذكور از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد ‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫مقدمه‬
‫راهکارها‬
‫روشنایی روز‬
‫استانداردها‬
‫سنسورها‬
‫المپ ها‬
‫نتیچه گیری‬
‫توجه به سیستم های روشنایی نه تنها بر سالمتی انسان‬
‫تأثیرگذار هستند بلکه منجر به افزایش راندمان کاری ‪ ،‬کاهش‬
‫حوادث و کاهش مصرف انرژی و در نتیجه کاهش آالینده های‬
‫محیط زیست خواهد شد ‪.‬‬
‫پس بنابراین با توجه به نوع فعالیت در محیط های سربسته‬
‫می بایست از تفلیق روشنایی روز و المپ استفاده نمود ‪.‬‬
‫‪60‬‬
www.saba.org.ir
61
62
63
64

similar documents