Prezentáció - Oktatási Hivatal

Report
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
TÁMOP 3.1.5/12 - 2012 - 0001
PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA
A pedagógusok minősítési rendszere
A köznevelés-fejlesztés aktuális kérdései
Budapest, 2014. március 12.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
„…a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha
képesek vagyunk elhinni, hogy amire
törekszünk, nem lehetetlen.”
(Dr. Héjjas István)
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
A minősítés céljai, eszköze
A köznevelés eredményesebbé tétele
Az értékelésben a minőségi munka előtérbe kerülése
A szakmai fejlődés elősegítése
A pedagógiai kultúra fejlesztése
A pedagógusok motiválása saját teljesítményük javítására
Egységes minősítési szempontrendszer kialakítása
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Tájékozódási lehetőségek
TÁMOP 3.1.5.
Intézményi
hírlevél
dokumentumok
www.oktatas.hu
Útmutató a
pedagógusok
minősítési
rendszeréhez
2013. dec. 12.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Jogszabályi háttér
A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény
(64- 65.§, 95.§, 97.§)
A pedagógusok előmeneteli
rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
köznevelési intézményekben
történő végrehajtását tartalmazó
326/2013. (VIII. 30.) Korm.
rendelet
A Nemzeti alaptanterv
kiadásáról, bevezetéséről és
alkalmazásáról szóló
110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet
(1-15.§ , 35-37.§, 1. sz. melléklet)
A tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
Az óvodai nevelés országos
alapprogramjáról szóló
363/2012. (XII. 17.) Korm.
rendelet
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Előmenetel
Kötelező minősítések
az első alkalommal a
pedagógus számára
díjmentesek, a
költségeket az állam
vállalja.
A megismételt
eljárások
önköltségesek.
Nem kötelező
minősítések –
önköltségesek.
Gyakornok
Pedagógus I.
Pedagógus II.
Mesterpedagógus
Kutatótanár
2 év után
60 %-os eredmény
Leghamarabb 6,
legkésőbb 9 év után
75 %-os eredmény
Leghamarabb 6 év után
85 %-os eredmény
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Átmeneti rendelkezések
Ideiglenes Pedagógus II-be kerülés feltételei
Pedagógus-szakvizsga
14 év szakmai gyakorlat
2014. április 30-ig feltölti egyszerűsített/teljes e-portfólióját
Besorolás dátuma: 2015. január 1.
Legkésőbb 2018. december 31-éig köteles minősítési eljárásban
részt venni. Amennyiben nem vesz részt/nem felel meg a minősítési
eljárásban, akkor Pedagógus II. fokozatba való ideiglenes
besorolását elveszti, és 2019. január 1-jétől Pedagógus I. fokozatba
sorolják vissza.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
• Pedagógus
I. fokozat, 8
év szakmai
gyakorlat és
pedagógus
szakvizsga
• Pedagógus
I. fokozat és
legalább 30
év szakmai
gyakorlat
Határidők
Gyakornoki
jogviszony
létesítésének
ideje
2013. szept. 1.
és 2013. dec. 31.
között
Különös feltételek
30 000 fő
Kötelező
Keretszám a 2015. évi minősítésre
2015. évi minősítésre jogosultak köre
• Jelentkezés
2014. ápr. 30-ig az
intézményvezetőnél
• E-portfólió
feltöltése
2014. nov. 30-ig
• Eljárás/vizsga
2015-ben
• Átsorolás:
2016. jan. 1.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Mi alapján
értékelik a pedagógusokat?
Pedagóguskompetenciák alapján
Speciális elvárások az
értékelésben
Pedagógus I.
Mesterpedagógus
Pedagógus II.
Kutatótanár
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Pedagóguskompetenciák
1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó
önreflexiók
3. A tanulás támogatása
4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a
hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő
sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség
5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés,
nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység,
osztályfőnöki tevékenység
6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,
elemzése
7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás
8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Példa indikátorokra
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
1.1.
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
1.2.
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.
1.3.
Fogalomhasználata pontos, következetes.
1.4.
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt).
1.5.
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.
1.6.
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és
megfelelően használja.
1.7.
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz.
1.8.
Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.
1.9.
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére.
1.10.
Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának, továbbadásának kritikus, etikus módját.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
A portfólió definíciója, típusai
A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját
bemutató dokumentumgyűjtemény
Munkaportfólió
Hosszabb időszak teljes
dokumentációját
tartalmazza, átfogó képet
ad készítőjének
fejlődéséről,
erőfeszítéseiről
Értékelési
portfólió
Dokumentumválogatás,
amely a pedagógus
kompetenciáinak
megfelelő szintű
fejlettségét hivatott
bizonyítani
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió funkciói a
minősítésben
A portfólió az információk
forrása
A portfólió dokumentumainak
elemzése egy a minősítési
folyamatban használt
módszerek közül
A portfólió tartalma egyéni és
az egyes pályaszakaszokban
különböző
A minősítés során a
dokumentumok tartalmának
minőségi értékelése történik
meg
A minősítés során vizsgált
területek és a dokumentumok
között többoldalú
kapcsolatrendszer van
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió értékelési célú
használatának előnyei
Komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról,
kompetenciáiról.
Reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a
benyújtott dokumentumok interpretálására,
pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására.
Szakmai önarckép.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió elemei
szakmai önéletrajz
nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás
kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve
pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai
önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai
a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása
szakmai életút értékelése
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
A nevelő-oktató munka
alapdokumentumai
Különleges bánásmódot
igénylő gyermekekkel
való foglalkozás
Csoportprofil
Óraterv
Óraterv
Óraterv
Óraterv
Óraterv
Óraterv
Óraterv
Óraterv
A megvalósítás
dokumentumai
és reflexiók
Óraterv
Óraterv
Reflexió készítése is szükséges
Tematikus terv
A tanulói munka
értékelése és
reflexiók
Hospitálási napló
Esetleírás
IKT alkalmazása
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Példák a nevelő-oktató munka
szabadon választható dokumentumaira
Projektterv és
megvalósításának
dokumentumai, reflexiók
Osztályfőnöki munka
bemutatása, reflexiók
A szaktárgy tanításához
kapcsolódó, a pedagógus
által fontosnak tartott
források felsorolása,
értékeléssel, ajánlással
Tanórán kívüli közösségi
program
Segítségre, támogatásra
szoruló tanítványok,
családok érdekében tett
lépések
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
A reflexió szerepe az
e-portfólióban
A reflexió tapasztalataink, ismereteink és
cselekedeteink szisztematikus végiggondolását,
elemzését, értékelését jelenti.
A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára az
e-portfólió készítőjének gondolatmenetét,
pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Megválaszolandó kérdések
a reflexióban
Mit terveztem? Miért?
Hogyan valósítottam meg?
Mit csináltam jól? Miért? Honnan tudom, hogy így kell tennem?
Mivel vannak gondjaim? Hol hibázok? Miért?
Milyen fejlődési lehetőségeim vannak?
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
E-portfólióhoz való hozzáférés
engedélyezése a KIR rendszerben
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Belépés az e-portfólió
feltöltőfelületére
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió feltöltőfelület felépítése
fejléc
kitöltöttség állapota
fülek
tartalom megjelenítése
lábléc
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió működése –
Profil és Szakmai önéletrajz
KIR-ből átvett adatok
felhasználó által megadott adatok
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió működése –
tartalmi elemek
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió jellegének
kiválasztása
Rendelkezésre álló tárterület: összesen 100MB.
Az e-portfólió véglegesítése csak egyetlen jelleg
alapján valósítható meg, a minősítés a
véglegesített jellegnek megfelelően történik.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió működése –
tartalmi elemek
teljesen kitöltött
elkezdett
kötelező kitölteni
nem kötelező
kötelező, de még nem tölthető
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió működése –
dokumentum feltöltése
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Az e-portfólió véglegesítése
a pedagógiai tevékenység
dokumentumainak,
az alap- és szabadon válaszható
dokumentumoknak a
kitöltöttségi állapota:
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
E-portfólió feltöltés státusza
• Portfólió kitöltésére jogosultak:
27 066 fő
• Portfólió kitöltésére engedélyezettek:
25 558 fő
• A regisztráció folyamata sikeresen lezajlott:
14 783 fő
• Legalább egyszer mentett:
5390 fő
• Portfóliót véglegesített:
88 fő
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Óra/foglalkozás megtartása
Személyes
találkozó
Felkészülés az
órára/
foglalkozásra
Felkészülés
Az óra/
foglalkozásmegfigyelés előtti
személyes
találkozó
Az óra/
foglalkozás
megtartása
Óra-/foglalkozáslátogatás
Értékelés
Óra/foglalkozás
megbeszélése,
értékelése
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Felkészülés
az e-portfólió védésére
A minősítőbizottságtól előzetesen
megkapott kérdések áttekintése
Válaszok megfogalmazása
A feltöltött e-portfólió átnézése
A pedagógiai munkásságról szóló 15
perces digitális bemutató elkészítése
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
A védés menete
A pedagógiai
munkásságról
szóló 15 perces
digitális
bemutató
Reflektálás az
e-portfólió
dokumentumai
alapján kapott
kérdésekre
Szakmai
beszélgetés a
minősítőbizottság
tagjaival
A védés tapasztalatai alapján a kompetenciaterületek előzetes
értékelésén a minősítőbizottság változtathat.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
A minősítés rendszere
Az adott év
április 30.
napjáig a
pedagógus
jelentkezik a
minősítésre
az intézményvezetőnél
Jelentkezés
E-portfólió
feltöltése,
módosítása
Jelentkeztetés
Az intézményvezető rögzíti a
pedagógus
jelentkezését
május 10-ig
A minősítési
tervbe kerülésről
június 30-ig a
miniszter értesíti a
pedagógust és az
intézményvezetőt
Visszaigazolás
Az e-portfólió
feltöltése
november 30-ig.
Az e-portfólió
módosítható
abban az
esetben, ha a
minősítés a
következő
tanévre esik
A felkért
minősítőbizottsági tagok
áttekintik,
értékelik a
feltöltött
e-portfóliót,
időpontot
egyeztetnek
E-portfólió
előzetes
értékelése,
időpont
egyeztetése
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
A minősítés rendszere
A minősítést kérő
pedagógussal
azonos szakos
szakértő az
óralátogatás
alapján értékeli a
pedagóguskompetenciákat
Óra-/foglalkozáslátogatás
E-portfólió és
védése
A minősítőbizottság
tagjai az e-portfólió
és védése alapján
értékelik a
pedagóguskompetenciákat
Kompetenciánként
1-5 érték, valamint
szöveges értékelés
a pedagógus
erősségeiről és
fejlesztendő
területeiről
Összegző
értékelés
Tanúsítvány
A portfólióvédést
követő 15 napon
belül a pedagógus
és az
intézményvezető
megkapja az
értékelést
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Minősítőbizottsági tagok
Gyakornoki minősítővizsga
Szakértő I.
(elnök):
Szakértő II.
(szakos):
Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő
szakértő
Intézményvezető:
A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott
pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető;
vezetői megbízással rendelkező alkalmazott
Egyházi
intézmény *
A felsőoktatási intézmény által delegált szakértőt az
egyházi fenntartó kéri fel. Amennyiben az egyházi
fenntartó a miniszterrel köznevelési szerződést kötött az
általa fenntartott pedagógiai-szakmai szolgáltató
intézményre vonatkozóan, akkor a köznevelési szakértőt a
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény jelöli ki
A pedagógusképző felsőoktatási intézmény
oktatója/gyakorlóiskolájának, gyakorlóóvodájának,
gyakorlókollégiumának legalább Pedagógus II. fokozatba
sorolt, felkészített alkalmazottja
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Minősítőbizottsági tagok
Minősítési eljárás*
Szakértő I.
(elnök):
Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő
szakértő
Szakértő II.
(szakos):
A kormányhivatal által delegált, névjegyzéken szereplő
szakértő vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény
oktatója
Intézményvezető:
A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott
pedagógus-szakvizsgával rendelkező magasabb vezető;
vezetői megbízással rendelkező alkalmazott; az
intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó
képviselője
Kutatótanár
minősítése
A három említett tagon kívül a Magyar Tudományos
Akadémia delegáltja is részt vesz a minősítésben.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Szakértők kirendelése
A tanár minősítési eljárása esetén a
minősítőbizottság egyik tagjának
szakképzettsége azonos kell, hogy legyen
az értékelt tanár legnagyobb óraszámban
tanított tantárgya tanítására jogosító
szakképzettségével.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Szakértők alkalmazásának
feltételei
Munkaidő-kedvezményben részesül:
neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti tizennyolc
óránál (óvodapedagógus esetén huszonöt óránál),
tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő
munkavégzés alól mentesíteni kell.
A munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente
legfeljebb huszonöt alkalommal bízható meg szakértői,
szaktanácsadói feladatok ellátásával.
Költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként
tízezer forint.
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Szakértői feladatok
e-portfólió
értékelése
és védése
Szakértő I.
(elnök)
Szakértő II.
(szakos)
Intézményvezető
óralátogatás
értékel
intézményi
önértékelés
tanf.
összegző
értékelés
tájékozódik
értékel
értékel
tanf.
óralátogatás
véleményez
tájékozódik
feltölt
ellenőriz
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Kompetenciaalapú értékelőlap az e-portfólió és
a védés, valamint az órá(k) vagy
a foglalkozás(ok) látogatása alapján
N. é. = nem értelmezhető, 0 = nem jellemző,
1 = kevéssé jellemző, 2 = többnyire jellemző,
3 = jellemző
Pontszám az
Pontszám az
e-portfólió
órá(k)/foglalkozás(ok)
dokumentumai és a
látogatása alapján
védés alapján
1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás
1.1.
Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik.
1.2.
Rendelkezik a szaktárgy tanításához szükséges tantervi és szakmódszertani tudással.
1.3.
1.4.
Fogalomhasználata pontos, következetes.
Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a
szaktárgyi koncentrációt).
A szaktárgy tanítása során képes építeni a tanulók más forrásokból szerzett tudására.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket – a digitális anyagokat és
eszközöket is – ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja.
A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket,
taneszközöket alkalmaz.
Tanítványait önálló gondolkodásra, a tanultak alkalmazására neveli.
Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek
felismertetésére.
Tanítványaiban kialakítja az online információk befogadásának, feldolgozásának,
továbbadásának kritikus, etikus módját.
1. kompetencia
Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján
Pontszám az órá(k) vagy a foglalkozás(ok) látogatása alapján
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
N. é. 0 1 2 3
Átlagpontszám
A kompetencia értéke
(0–3 pont)
(1–5 érték)
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
A pedagógus értékelése
0-3 pont / indikátor
1-5 érték, erősségek, fejlesztendő
területek kompetenciánként
0-3 pont / kompetencia
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Súlyozás/összegző értékelés
A minősítőbizottság áttekinti
és beszámítja
A minősítőbizottság értékeli
az intézményi önértékelés
pedagógusra vonatkozó részeit
a pedagógus által feltöltött, a
védés alkalmával megvitatott
e-portfóliót
50%
az országos pedagógiai-szakmai óra/foglalkozás, illetve órák és
ellenőrzés során látogatott
foglalkozások látogatását
foglalkozások tapasztalatait
30%
az országos pedagógiai-szakmai amennyiben a munkakör részét
ellenőrzés összegző értékelését nem képezi foglalkozás, tanóra
megtartása, a munkakör
ellátása során keletkezett
dokumentum elemzése
20%
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Minősítés eredménye
Megfelelt
Újabb minősítés szükséges
Nem felelt meg
A következő év január
első napjával magasabb
fokozatba kerül
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Tájékozódási lehetőségek
www.oktatas.hu
Útmutató
a pedagógusok
minősítési rendszeréhez
Szak- és
területspecifikus
tartalmak
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Útmutató a pedagógusok
minősítési rendszeréhez
Nemzetközi kitekintés
A minősítési rendszer felépítése
Az életpálya szakaszai
Kompetenciák, indikátorok
Minősítővizsga/minősítési eljárás
Eljárásrend
A minősítés lépései
Az e-portfólió felépítése
Az e-portfólió feltöltési segédlete
Az óra/foglalkozáslátogatás menete
Dokumentumminták, sablonok
Fogalomtár
Nyilvánosságra hozatal dátuma: 2013. december 12.
Megtalálható: www.oktatas.hu
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Szakspecifikus tartalmak
óvoda
földrajz, természetismeret
alsó tagozat
technika, életvitel és gyakorlat
napközi
rajz
magyar nyelv és irodalom,
kommunikáció, tánc és dráma
ének
matematika
testnevelés
történelem, hon- és népismeret
könyvtáros tanár
idegen nyelv (angol)
alapfokú művészeti nevelés
informatika
gyógypedagógia
kémia
nemzetiségi nyelv és irodalom (német)
biológia
kollégium
fizika
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Speciális területek
Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények
Pedagógiai szakszolgálati intézmények
Gyermekvédelmi és javítóintézeti nevelés
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Segítségnyújtás
• Szakmai:
[email protected]
• Technikai:
[email protected]
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Hasznos tanácsok
•
•
•
•
•
•
•
•
Egyszerűsített vagy teljes portfólió
Korábbi dokumentumok feltöltése
Tanító, magyar szakos portfóliója
Tankönyvkiadók óraterveinek, tanmeneteinek
felhasználása
Anonimitás biztosítása a dokumentumokban
Videó, fénykép feltöltése, nyilatkozatok
Ki láthatja a pedagógus e-portfólióját?
Formai és terjedelmi javaslatok a dokumentumokra
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
„Valódi sikerélményt mindig csak egy új dolog
adhat, egy új megmérettetés. Nagy
megmérettetésből pedig nagy sikerélmény
fakadhat, hiszen ezzel bizonyíthatom
önmagamnak, hogy beletettem mindazt, amit csak
tudok. És ez kisugárzást ad. És mégis félünk, félünk
az újtól.”
(Dr. Csernus Imre)
© Oktatási Hivatal Minden jog fenntartva. Felhasználása és további módosítás csak a szerző írásos engedélyével.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
Tóth Mária
szakmai vezető
[email protected]
Fűrész Edit
szakmai szakértő
[email protected]

similar documents